Inhoud regeling

Tekst van de regeling

GEDEPUTEERDE STATEN van Noord-Brabant

Besluiten vast te stellen:

Artikel 1 Doel

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken voor gescheperde schaapskuddes voor behoud en beheer van natuur en landschap, alsook voor educatieve en recreatieve activiteiten gericht op een breed publiek.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een eigenaar van een schaapskudde bestaande uit een aan Brabant gebonden schapenras, welke met deze kudde activiteiten verricht ten behoeve van natuurbeheer.

Artikel 3. Voorwaarden subsidie

 • 1 Voor subsidieverlening komen in aanmerking aanvragers waarvan de schaapskudde in de periode van 15 april tot 15 september tenminste gedurende 5 dagen per week wordt gehoed door een herder met gebruik van een of meer honden gedurende ten minste 5 uur per dag, met uitzondering van perioden met extreme (weers)omstandigheden.

 • 2 Tevens komen voor subsidieverlening in aanmerking aanvragers waarvan de schaapskudde in de periode zoals bepaald in het eerste lid tenminste gedurende 65 dagen gehoed wordt door een herder met gebruik van een of meer honden gedurende ten minste 5 uur per dag.

 • 3 Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarde bedoeld in het eerste of tweede lid, kan het begrazingsbeheer worden aangevuld met activiteiten die erop gericht zijn het publiek bij de schaapskudde te betrekken en in bredere zin bekendheid geven aan het fenomeen van de schaapskuddes en hun rol, waarbij sprake moet zijn van een jaarprogramma waarin minimaal drie publieksacties opgenomen zijn.

 • 4 De schaapskudde minimaal bestaat uit 250 ooien.

 • 5 Begrazing door de schaapskudde als bedoeld in het eerste en tweede lid vindt plaats in het open veld en niet op gronden geheel dan wel gedeeltelijk afgezet met een raster.

 • 6 Een aanvrager kan per kalenderjaar slechts één subsidieaanvraag indienen.

 • 7 Voor subsidieverlening komen niet in aanmerking activiteiten die geheel of gedeeltelijk uit anderen hoofde zijn of kunnen worden gesubsidieerd.

Artikel 4. Aanvragen subsidie

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 • 2 Een aanvraag om subsidieverlening kan worden ingediend vanaf 1 januari tot 1 maart van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 Een aanvraag om subsidie gaat vergezeld van een afschrift van het begrazingsplan.

 • 4 Het begrazingsplan als bedoeld het derde lid omvat tenminste:

  • a.

   Een aanduiding van de eigenaar of beheerder van de gronden waarop het beheer in dat jaar plaatsvindt.

  • b.

   Stukken waaruit blijkt dat met de eigenaar of beheerder overeenstemming is bereikt over het beheer.

  • c.

   Het aantal en het soort schapen waarmee en de perioden waarin begrazing plaatsvindt.

  • d.

   Een topografische kaart, schaal 1:10.000 waarop het te begrazen gebied is aangegeven.

  • e.

   Stukken waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 2 en 3.

  • f.

   Een sluitende begroting voor het project alsmede een toelichting daarop.

 • 5 Een aanvraag die mede is gebaseerd op de voorwaarde van artikel 3, derde lid gaat tevens vergezeld van een activiteitenplan welk plan ten minste omvat:

  • a.

   Stukken waaruit blijkt dat is voldaan is aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 2 en 3.

  • b.

   Het jaarprogramma met een beschrijving van de geplande activiteiten en indien mogelijk de data waarop deze activiteiten plaatsvinden.

Artikel 5. Subsidiebeoordeling en -toekenning

 • 1 Gedeputeerde Staten rangschikken aanvragen tot subsidieverlening in volgorde van ontvangst, waarbij voorrang wordt gegeven aan aanvragen afkomstig van aanvragers die in 2010 subsidie op grond van deze subsidieregeling hebben ontvangen.

 • 2 Aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting, voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3 Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste en tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 4 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van ontvangst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 5 Subsidie wordt verleend voor een tijdvak van een kalenderjaar.

Artikel 6. Subsidiebedrag

 • 1 De subsidie per aanvraag wordt als volgt berekend:

  • a.

   € 22.000,00 indien wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 eerste lid;

  • b.

   € 20.000,00 indien wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 tweede lid;

  • c.

   € 2.000, 00 indien wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 derde lid.

 • 2 Per aanvraag geldt een maximum subsidiebedrag van € 22.000,00.

Artikel 7. Voorschotverlening

 • 1 Per kalenderjaar wordt voor 80% van het voor dat jaar toegezegde subsidiebedrag bevoorschot.

 • 2 De betaling van het voorschot als bedoeld in het eerste lid geschiedt zo spoedig mogelijk na de subsidieverlening.

Artikel 8. Voorschriften subsidiebeschikking

De aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 14 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007.

Artikel 9. Subsidieplafond en openstelling

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor de aanvraag periode 2012 vast op € 0,00.

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant’.

Ondertekening

‘s Hertogenbosch 10 maart 2009,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris  drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpnatuur en landschap, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2012art. 4, 6, 9

27-03-2012

Provinciaal Blad 2012, 91

2897361
01-01-201230-03-2012art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 9

14-12-2010

Provinciaal Blad 2010, 248

S0232707
01-01-201101-01-2012art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 9

14-12-2010

Provinciaal Blad 2010, 248

248/10