Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Overwegende dat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Gedeputeerde Staten een mogelijkheid biedt gebruik te maken van een extra weigerings- en intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen, subsidies of overheidsopdrachten indien het gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen geld benut zal worden;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 13 augustus 2009 de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009 hebben vastgesteld over de wijze waarop zij gebruik zullen maken van hun bevoegdheid.

Overwegende dat de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009 betrekking hebben op de toepassing van de Wet BIBOB onder de Wet milieubeheer, doch dat de bepalingen inzake milieuvergunningen in de Wet milieubeheer per 1 oktober 2010 zijn ingetrokken;

Overwegende dat thans artikel 2.20, eerste lid, en artikel 5.19, vierde lid, onder b, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Gedeputeerde Staten een titel bieden bij de toepassing van de Wet BIBOB bij omgevingsvergunningen voor de inrichtingen waarvoor hun college per 1 oktober 2010 bevoegd gezag is gebleven;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het vanwege bovengenoemde ontwikkelingen en gezien de mate van bestuurlijke vrijheid die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft, wenselijk achten de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009 te wijzigen en vanwege de omvang van deze wijzigingen een geheel nieuwe regeling wensen vast te stellen.

Overwegende dat de toepassing van de Wet BIBOB plaats zal vinden met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur waarbij proportionaliteit, subsidiariteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid een belangrijke rol spelen;

Overwegende dat met de beleidsregels een vaste beleidslijn naar burgers en ondernemingen bekend wordt gemaakt, die potentieel aan een onderzoek kunnen worden onderworpen;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  gpbv-installatie: installatie als bedoeld in bijlage 1 bij richtlijn nr. 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEU L 24);

 • b.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  Wet BIBOB: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

Artikel 2 Werkingssfeer beleidsregels

Bij een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 1e, juncto onder 3e, van de Wabo of een aanvraag bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo, ten behoeve van een inrichting waartoe een gpbv-installatie behoort of waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is en welke behoort tot categorie 28, onder 28.4 tot en met 28.6, of categorie 3, onder 3.5, van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht, beoordelen Gedeputeerde Staten of ernstig gevaar bestaat, zoals omschreven in de Wet BIBOB, dat de vergunning mede zal worden gebruikt om:

 • a.

  uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare, voordelen te benutten, of

 • b.

  strafbare feiten te plegen.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van een inrichting uit een andere categorie waartoe een gpbv-installatie behoort of waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 van toepassing is en waarbij aan de vergunninghouder in de laatste vijf jaar een handhavingsbeschikking is opgelegd. De uitkomst van een beoordeling als bedoeld in het eerste en tweede lid, kan aanleiding zijn om een vergunning te weigeren. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is ook van toepassing indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Artikel 3 Uitbreiding toepassingsbereik

Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op andere gevallen indien handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of andere indicaties bij de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wabo ten behoeve van een inrichting daartoe aanleiding geven. Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing indien de inrichting gedreven wordt door een andere natuurlijke persoon dan degene waaraan de vergunning ingevolge de Wabo is verleend, of de rechtspersoon waaraan deze vergunning is verleend geheel of ten dele in handen komt van andere eigenaren. Een beoordeling als bedoeld in het eerste of tweede lid, kan aanleiding zijn tot intrekking van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 5.19, vierde lid, onder b, van de Wabo.

Artikel 4 Uitzonderingen op toepassingsbereik

De artikelen 2 en 3 zijn niet van toepassing indien:

 • a.

  een vergunning wordt aangevraagd voor een inrichting die wordt gedreven door een overheidsdienst; of

 • b.

  onmiskenbaar duidelijk is dat geen nieuwe beoordeling nodig is, omdat geen nieuwe informatie zal worden verkregen.

Artikel 5 Vragenformulieren

Voor de beoordeling, bedoeld in de artikelen 2 en 3, hebben Gedeputeerde Staten een vragenformulier vastgesteld voor rechtspersonen, respectievelijk natuurlijke personen, die zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. Gedeputeerde Staten beoordelen het volledig ingevulde vragenformulier, gelijktijdig met de aanvraag van de milieuvergunning. Bij het indienen van het vragenformulier, bedoeld in het tweede lid, worden de daarbij vereiste bewijsstukken en documenten overgelegd.

Artikel 6 Verzoeken om nadere informatie

Indien het ingevulde vragenformulier daartoe aanleiding geeft, kunnen Gedeputeerde Staten de aanvrager om nadere inlichtingen vragen of verzoeken bewijsstukken ter staving van beantwoorde vragen te overleggen.

Artikel 7 Advies aan Bureau BIBOB

Gedeputeerde Staten kunnen advies vragen aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet BIBOB, over de mate van gevaar of over de ernst van de feiten en omstandigheden, bedoeld in artikel 2 en artikel 3 van deze beleidsregels.

Artikel 8 Evaluatie

Gedeputeerde Staten evalueren deze beleidsregels voor 31 december 2012.

Artikel 9 Intrekking

De Beleidsregels toepassing Wet Bibob met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009 worden ingetrokken.

Artikel 10 Overgangsrecht

Op aanvragen ingediend voor 1 oktober 2010 blijven de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009 van toepassing.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze beleidsregels worden geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot omgevingsvergunningen Noord-Brabant 2010.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 23 november 2010

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2010

BIBOB vragenformulier Model RP VERTROUWELIJK

Bibob-vragenformulier Model RP Provincie Noord-Brabant

Gelieve ingevuld formulier met alle bijlagen als VERTROUWELIJK in een aparte envelop te retourneren aan de projectleider BIBOB van de Provincie Noord-Brabant

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

 • a)

  het benutten van voordelen uit strafbare feiten;

 • b)

  het plegen van strafbare feiten

 • -

  of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage “Vragenformulier BIBOB”, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor rechtspersonen (RP) en een model voor natuurlijke personen (NP). Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

 • I.

  Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 Wet BIBOB.

 • II.

  Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan. Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie te weigeren.

Verdere informatie

Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bibob). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

Vragenformulier Model Rechtspersonen

1 Algemene vragen op grond van artikel 30 Wet BIBOB

2 Dit formulier betreft een vergunning inzake (vakje aankruisen)

□ Artikel 2.1 of artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht □ Artikel 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht □ Anders, nl. ............................

2A Onderneming ten behoeve waarvan de vergunning wordt aangevraagd (hierna aanvrager)

Is de aanvrager een: □ B.V. □ N.V. □ Stichting □ Coöperatieve Vereniging □ Rechtspersoon naar buitenlands recht, Zo ja, welk land?……………………………………………………………………… En met welke rechtsvorm? …………………………………………………………… □ Anders, namelijk ……………………………………………………………………...

Statutaire naam van de aanvrager: …………………………………………………………... Statutaire vestigingsplaats van de aanvrager : ……………………………………………… Feitelijk vestigingsadres: ……………………………………………………………………. Straat: ……………………………………………………………………………………….. Huisnummer: ……………………………………………………………………………….. Postcode: …………………………………………………………………………………… Plaats: ……………………………………………………………………………………… Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister) ……………………. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager gebruik maakt: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

De handelsnaam of handelsnamen waarvan de aanvrager de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... …………………………………….……………………………………………………….

3 Leidinggevenden

A Wie geven momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen drie jaar leiding gegeven aan de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij met leidinggevende personen (bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden, beheerders) waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3A van dit vragenformulier.

B Zeggenschap

Wie hebben momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen drie jaar zeggenschap gehad over de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3B van dit vragenformulier.

C Vermogensverschaffers

Wie verschaffen momenteel vermogen en wie hebben in de afgelopen drie jaar vermogen verschaft aan de aanvrager?……..……………………………………..…………………… …………………………………..……………………………………..…………………… …………………………………..……………………………………..…………………… …………………………………..……………………………………..……………………

4 Wijze van financiering

Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd? □ Met eigen vermogen □ Met vreemd vermogen via een bankinstelling □ Anders (zie hieronder)

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financierder vermelden: Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen): ……………………………………..……………………………………..…………………. Voornamen: …………………………………………………………………………………. Woonadres: …………………………………………………………………………………. Postcode: ……………………………………………………………………………………. Plaats: ………………………………………………………………………………………..

of: Naam onderneming: ………………………………………………………………………… Correspondentieadres: ………………………………………………………………………. Postcode: ……………………………………………………………………………………. Plaats: ………………………………………………………………………………………..

NB De aanvrager wordt verzocht de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken hiervan bij dit formulier te voegen. Dat wil zeggen per financier een gewaarmerkte en getekende financieringsovereenkomst van de bank of notaris. Gelieve op de bewijsstukken te vermelden dat deze dienen als bijlage bij vraag 4 van dit vragenformulier.

5 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen): ………………………………………………………………………………………..…....... Voornamen: ……………………………………………………………………………….... Woonadres: …………………………………………………………………………………. Postcode:……………………………………………………………………………………. Plaats:……………………………………………………………………………………….. Functie en/of relatie tot de aanvrager:……………………………………………………….

II Aanvullende vragen

6 Gegevens aanvrager

Fiscaalnummer: ……………………………………………………………………………..……………….

Indien B.V. of N.V.: Onder welk nummer is de verklaring van geen bezwaar verleend ? ………………………………………………………………………………………………

7 Betrokkenheid bij andere ondernemingen

Geef aan op welke manier de aanvrager in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier hier te lande betrokken is of is geweest bij andere ondernemingen, bijvoorbeeld NV/BV, Stichting, Coöperatieve Vereniging, Vennootschap onder Firma, of een rechtspersoon naar buitenlands recht. Geef ook aan welke functie (bestuurder, aandeelhouder, vennoot) de aanvrager heeft/had in deze rechtspersoon.

Geef deze gegevens weer op bijlage 1 “Opgave functies in andere ondernemingen”.

8 Schulden/faillissementen/uitstel van betalingen

A Heeft de aanvrager nu of in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken of te maken gehad met een of meer van de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is: □ Uitstel van betaling □ Staat van faillissement

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is: Rechtbank te: ……………………… Datum: ………………………………………… Naam curator: ……………………… Huidige status: …………………………………

B Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst? □ Ja □ Nee

Zo ja, wat voor schulden? ………………………………………………………………

9 Andere vergunningen

A Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier bij een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen aangevraagd die onder vraag 1 vermeld staan? □ Ja □ Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen? ………………………………………………………………………………………………

Bij welke instantie(s) aangevraagd: ………………… Datum: ………………………..… ………………… Datum: ………………………..… ………………… Datum: ………………………..…

Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 9A.

B Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met één of meer van de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is: □ Weigering van de vergunning □ Intrekking van de vergunning □ Verstrekking onder voorwaarden □ Aanvraag, die nog in behandeling is □ Oplegging van een bestuurlijke boete □ Toepassing van bestuursdwang

Bij/door welke overheidsinstantie(s): ………………… Datum: ………………………..… ………………… Datum: ………………………..… ………………… Datum: ………………………..…

Gelieve een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 9B.

Verklaring

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren in zijn/haar/hun hoedanigheid van bestuurder(s) van de aanvrager dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens de aanvrager heeft ingevuld, dit op instructie van de bestuurders en namens de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende(n) weet/weten volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: ……………………………… Plaats: ……………………………………

Handtekening(en) en namen van de bestuurders van de aanvrager :

 

……………………………………………………………………………………………

Bijlagen bij vraag 3A □ Ja □ Nee Aantal: 3B □ Ja □ Nee Aantal: 4 □ Ja □ Nee Aantal: 7 □ Ja □ Nee Aantal: 9A □ Ja □ Nee Aantal: 9B □ Ja □ Nee Aantal:

Voorts dient u nog bij te voegen:

10. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 11. Een exemplaar van de jaarrekening van de laatste drie boekjaren. 12. Een financieel overzicht met daarin minimaal de investeringen voor aankoop pand en inboedel, verbouwing en aanschaf apparatuur. 13. Voor een nieuwe ondernemer en/of onderneming: een ondernemingsplan. Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model Rechtspersoon (vraag 7)

OPGAVE FUNCTIES IN ANDERE ONDERNEMINGEN 1. Van: ………………………(dag-maand-jaar) tot: ……………………….(dag-maand-jaar) Statutaire naam van de onderneming: ……………………………………………………... Statutaire vestigingsplaats: …………………………………………………………………. Feitelijk Adres: …………………………………………………………………………... Straat: …………………………………………………………………………… Huisnummer: …………………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………………... Plaats: …………………………………………………………………………...

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te: ……………………. Onder nummer: ……………………………………………………………………………... In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken ? ………………………………………………………………………………………………..

2. Van: ………………………(dag-maand-jaar) tot: ……………………….(dag-maand-jaar) Statutaire naam van de onderneming: ……………………………………………………... Statutaire vestigingsplaats: …………………………………………………………………. Feitelijk Adres: …………………………………………………………………………... Straat: …………………………………………………………………………… Huisnummer: …………………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………………... Plaats: …………………………………………………………………………...

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te: ……………………. Onder nummer: ……………………………………………………………………………... In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken8? ………………………………………………………………………………………………..

3. Van: ………………………(dag-maand-jaar) tot: ……………………….(dag-maand-jaar) Statutaire naam van de onderneming: ……………………………………………………... Statutaire vestigingsplaats: …………………………………………………………………. Feitelijk Adres: …………………………………………………………………………... Straat: …………………………………………………………………………… Huisnummer: …………………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………………... Plaats: …………………………………………………………………………...

Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te: ……………………. Onder nummer: ……………………………………………………………………………... In welke functie is of was de aanvrager bij deze onderneming betrokken8? ………………………………………………………………………………………………..

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2010

BIBOB vragenformulier Model NP

VERTROUWELIJK

Bibob-vragenformulier Model NP Provincie Noord-Brabant

Gelieve ingevuld formulier met alle bijlagen als VERTROUWELIJK in een aparte envelop te retourneren aan de projectleider BIBOB van de Provincie Noord-Brabant

Toelichting bij Vragenformulier BIBOB

Wat betekent BIBOB en wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminelen c.q. criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en/of afscherming van criminele activiteiten.

Waar bestaan de nieuwe bevoegdheden voor bestuursorganen uit?

Artikel 3 Wet BIBOB stelt bestuursorganen in staat om een vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken wanneer er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede gebruikt zal worden voor:

 • c)

  het benutten van voordelen uit strafbare feiten;

 • d)

  het plegen van strafbare feiten

 • -

  of wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven beschikking een strafbaar feit is gepleegd.

Waarom dit formulier?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar, zullen bestuursorganen meer informatie van aanvragers van vergunningen dan wel subsidies verlangen. U, als aanvrager merkt dit aan de bijlage “Vragenformulier BIBOB”, welke bij het aanvraagformulier voor de vergunning of subsidie is gevoegd, dan wel daarin is opgenomen. Het geeft aan het bestuursorgaan extra informatie over de aanvraag en stelt in voorkomend geval Bureau BIBOB in staat om nader onderzoek te verrichten naar de aanvrager. Dit laatste vindt slechts plaats op verzoek van het bestuursorgaan.

Welk vragenformulier moet er worden ingevuld?

Er bestaan twee modellen vragenformulieren, te weten een model voor rechtspersonen (RP) en een model voor natuurlijke personen (NP). Indien de aanvrager van een vergunning of subsidie een rechtspersoon is, dient het model RP te worden ingevuld. Het model NP wordt ingevuld als de aanvrager een natuurlijk persoon is. Het vragenformulier bestaat uit twee delen, te weten:

 • III.

  Algemene vragen, gebaseerd op artikel 30 Wet BIBOB.

 • IV.

  Aanvullende vragen die noodzakelijk zijn voor het zo nodig opstellen van het advies door Bureau BIBOB.

De procedure

Nadat u het vragenformulier met alle noodzakelijke bijlagen heeft ingevuld, bekijkt het bestuursorgaan of zij voldoende informatie heeft verzameld om zelf te kunnen beoordelen of er al dan niet sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 Wet BIBOB. Wanneer uit het eigen onderzoek van het bestuursorgaan blijkt dat er onduidelijkheden blijven bestaan over de integriteit van de aanvrager of diens zakelijke relaties, kan het bestuursorgaan een beroep doen op het landelijke Bureau BIBOB. Indien het bestuursorgaan inderdaad besluit om advies in te winnen bij Bureau BIBOB, zal het u hiervan op de hoogte stellen. Bureau BIBOB zal verder onderzoek verrichten door middel van het systematisch bevragen van informatiebronnen (Kamer van Koophandel, Kadaster, politiële en justitiële bronnen, Belastingdienst, etc), waarna het Bureau een gemotiveerd advies zal uitbrengen aan het bestuursorgaan. Indien het bestuursorgaan op basis van het BIBOB-advies van plan is om uw vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken, is het verplicht om u hier vooraf over te informeren en u te vragen uw zienswijze hierover te geven.

De termijnen

Op het moment dat er een BIBOB-advies wordt aangevraagd door het bestuursorgaan zal de termijn waarbinnen het bestuursorgaan moet beslissen over de vergunning- of subsidieverlening, worden opgeschort. Bureau BIBOB moet binnen vier weken een advies uitbrengen aan het bestuursorgaan. Het onderzoek van het Bureau kan echter eenmalig met vier weken worden verlengd. De bestaande beslissingstermijn van het bestuursorgaan kan daarom maximaal met acht weken worden verlengd. Het is mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien Bureau BIBOB extra informatie van het bestuursorgaan verlangt. De lengte van deze opschorting is afhankelijk van de tijd die het kost om deze informatie te verwerken.

Onvolledige of onjuist ingevulde vragenformulieren

Indien blijkt dat het vragenformulier niet naar waarheid is ingevuld of onjuiste gegevens bevat, dan heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid om aangifte te doen van valsheid in geschrifte (artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht). Bovendien heeft het bestuursorgaan volgens artikel 3 lid 6 Wet BIBOB de bevoegdheid de vergunning of subsidie te weigeren of in te trekken indien feiten en omstandigheden erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat ter verkrijging van de aangevraagde dan wel afgegeven vergunning of subsidie een strafbaar feit is gepleegd.

Indien de aanvrager weigert het vragenformulier volledig in te vullen of weigert aanvullende gegevens te verschaffen, kan dit op basis van artikel 4 lid 1 juncto artikel 30 Wet BIBOB door Bureau BIBOB aangemerkt worden als ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dezelfde wet. Op grond hiervan kan het bestuursorgaan besluiten de vergunning of subsidie te weigeren.

Verdere informatie Voor algemene vragen en informatie omtrent de Wet en het Bureau BIBOB kunt u de website van Bureau BIBOB raadplegen (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bibob). Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het betrokken bestuursorgaan.

Vragenformulier Model Natuurlijke Personen

I Algemene vragen op grond van artikel 30 van de Wet BIBOB

1 Dit formulier betreft een vergunning inzake (vakje aankruisen)

□ Artikel 2.1 of artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht □ Artikel 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht □ Anders, nl. ............................

2A Gegevens aanvrager

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen): …………………………………..……………………………………..…………………… Voornamen: ……………………………………………………………………………….. Woonadres: ………………………………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………………………….. Plaats: ………………………………………………………………………………………

2B Gegevens van de onderneming die de vergunningplichtige activiteiten gaat uitvoeren

Naam onderneming: ……………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………………… Postcode: ………………………………………………………………………………….. Vestigingsplaats: ………………………………………………………………………….. Nummer van inschrijving Kamer van Koophandel (Handelsregister): …………………… Ondernemingsvorm: …………………………………………………….………………… De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming gebruik maakt: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. De handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vijf jaar gebruik heeft gemaakt:………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

3 Leidinggevenden

A Wie geven, voor zover van toepassing, momenteel leiding en wie hebben in de afgelopen drie jaar leiding gegeven aan de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij met leidinggevende personen (bestuurders, commissarissen, procuratiehouders, gevolmachtigden, beheerders) waarop de namen, geboortedata, functie en periode staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3A van dit vragenformulier.

B Zeggenschap

Wie hebben, voor zover van toepassing, momenteel zeggenschap en wie hebben in de afgelopen drie jaar zeggenschap gehad over de aanvrager?

Voeg in ieder geval een lijst bij waarop voor de natuurlijke personen (aandeelhouders) de namen en geboortedata en voor de rechtspersonen de statutaire naam en het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel, staan vermeld. Gelieve op de lijst te vermelden dat deze dient als bijlage bij vraag 3B van dit vragenformulier.

C Wijze van financiering

Hoe worden de activiteiten van de onderneming, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, gefinancierd? □ Met eigen vermogen; geef hierbij over de laatste 24 maanden (in een bijlage) aan wat de hoogte van uw inkomen was en van wie u dat ontving □ Met vreemd vermogen via een bankinstelling □ Anders (zie hieronder)

Indien anders, dan hieronder de gegevens van de financierder vermelden: Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen): ……………………………………..……………………………………..…………………. Voornamen: …………………………………………………………………………………. Woonadres: …………………………………………………………………………………. Postcode: ……………………………………………………………………………………. Plaats: ………………………………………………………………………………………..

of: Naam onderneming: ………………………………………………………………………… Correspondentieadres: ………………………………………………………………………. Postcode: ……………………………………………………………………………………. Plaats: ………………………………………………………………………………………..

NB De aanvrager wordt verzocht de financiering aan te tonen en alle relevante bewijsstukken hiervan bij dit formulier te voegen. Dat wil zeggen per financier een gewaarmerkte en getekende financieringsovereenkomst van de bank of notaris. Gelieve op de bewijsstukken te vermelden dat deze dienen als bijlage bij vraag 3C van dit vragenformulier.

4 Gegevens van degene die het formulier heeft ingevuld

Achternaam (indien van toepassing eigen naam en naam echtgeno(o)t(e) invullen): ………………………………………………………………………………………..…....... Voornamen: ……………………………………………………………………………….... Woonadres: …………………………………………………………………………………. Postcode:……………………………………………………………………………………. Plaats:……………………………………………………………………………………….. Functie en/of relatie tot de aanvrager:……………………………………………………….

II Aanvullende vragen

5 Gegevens aanvrager

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………. Geboorteplaats: …………………………………………………………………………….. Geboorteland: ………………………………………………………………………………. Sofinummer: ………………………………………………………………………………... Legitimatienummer en soort legitimatiedocument :………………………………………...

6 Arbeidsverleden

Is de aanvrager in de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier in loondienst werkzaam geweest? □ Ja □ Nee

Zo ja, vul dan bijlage 1 “Opgave voorgaande werkgevers en loondienstverhoudingen” in.

Zo nee, op welke manier heeft de aanvrager dan in zijn/haar levensbehoeften voorzien? □ Als zelfstandig ondernemer □ Via een uitkering, namelijk ………………………………………………………………. □ Anders, namelijk ………………………………………………………………………….

7 Schulden / faillissementen / uitstel van betaling

A Heeft de aanvrager schulden aan de belastingdienst? □ Ja □ Nee

Zo ja, wat voor schulden? ………………………………………………………………

B Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6 schulden aan de belastingdienst? □ Ja □ Nee □ Niet bekend

Zo ja, wat voor schulden? ……………………………………………………………… C Heeft één van de ondernemingen genoemd in vraag 6, waarin de aanvrager een functie vervult of vervulde, in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier uitstel van betaling gehad of werd een van die ondernemingen in staat van faillissement verklaard? □ Ja □ Nee □ Niet bekend

Zo ja, dan de gegevens van de rechtbank en de datum waarop de uitspraak werd gedaan vermelden op bijlage 2 “Opgave uitstel van betaling of faillissementen”.

D Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken met één of meer van de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is: □ Uitstel van betaling □ Staat van faillissement □ Schuldsaneringsregeling

Zo ja, dan hier vermelden welke rechtbank de uitspraak heeft gedaan, op welke datum uitspraak is gedaan, de naam van de curator en wat de huidige status is: Rechtbank te: ……………………… Datum: ………………………………………… Naam curator: ……………………… Huidige status: …………………………………

8 Andere vergunningen

A Heeft de aanvrager in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier van een overheidsinstantie één of meerdere van de vergunningen gekregen die onder vraag 1 vermeld staan? □ Ja □ Nee

Zo ja, om wat voor soort vergunning(en) ging het toen? ………………………………………………………………………………………………

Bij welke instantie(s) aangevraagd: …………………… Datum: ………………………… …………………… Datum: ………………………… …………………… Datum: ………………………… Gelieve een kopie van deze verleende vergunning(en) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 8A.

B Heeft de aanvrager m.b.t. een (of meerdere) van de vergunning(en) zoals vermeld bij vraag 1 in de laatste vijf jaar voorafgaand aan de datum van ondertekening van dit formulier te maken gehad met de volgende situaties? Aankruisen wat van toepassing is: □ Weigering van de vergunning □ Intrekking van de vergunning □ Verstrekking onder voorwaarden □ Aanvraag, die nog in behandeling is □ Oplegging van een bestuurlijke boete □ Toepassing van bestuursdwang

Bij/door welke overheidsinstantie(s): …………………………. Datum: ………….…… …………………………. Datum: ………….…… …………………………. Datum: ………….…… Gelieve een kopie van deze beslissing(en)/vergunning(en)/boete(s) bij te voegen en daarop te vermelden dat het gaat om bijlage(n) bij vraag 8B.

Verklaring

De ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, danwel dat degene die dit formulier namens hem/haar heeft ingevuld, dit op instructie van de aanvrager heeft gedaan en dat ondergetekende/aanvrager weet dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de gegeven antwoorden.

Datum: ………………………………… Plaats: ………………………………………

Handtekening en naam aanvrager:

………………………………………………………………………………………………

Bijlagen bij vraag 3A □ Ja □ Nee Aantal: 3B □ Ja □ Nee Aantal: 3C □ Ja □ Nee Aantal: 6 □ Ja □ Nee Aantal: 7C □ Ja □ Nee Aantal: 8A □ Ja □ Nee Aantal: 8B □ Ja □ Nee Aantal:

Voorts dient u nog bij te voegen:

9. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 10. Een exemplaar van de jaarrekening van de laatste drie boekjaren. 11. Een financieel overzicht met daarin minimaal de investeringen voor aankoop pand en inboedel, verbouwing en aanschaf apparatuur. 12. Voor een nieuwe ondernemer en/of onderneming: een ondernemingsplan. Bijlage 1 behorend bij vragenformulier Model Natuurlijk Persoon (vraag 6)

OPGAVE VOORGAANDE WERKGEVERS en LOONDIENSTVERHOUDINGEN

1. Van: …………….….…. (dag-maand-jaar) tot: …………….….…. (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: …………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………... Postcode: ……………………………………………………………………………….. Plaats: …………………………………………………………………………………...

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? □ Bedrijfsleider □ Bestuurder □ Houder van 5% of meer van de aandelen □ Commissaris □ Ge(vol)machtigde □ Procuratiehouder □ Beheerder □ Anders, namelijk ……………………………………………………..

2. Van: …………….….…. (dag-maand-jaar) tot: …………….….…. (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: …………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………... Postcode: ……………………………………………………………………………….. Plaats: …………………………………………………………………………………...

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? □ Bedrijfsleider □ Bestuurder □ Houder van 5% of meer van de aandelen □ Commissaris □ Ge(vol)machtigde □ Procuratiehouder □ Beheerder □ Anders, namelijk ……………………………………………………..

3. Van: …………….….…. (dag-maand-jaar) tot: …………….….…. (dag-maand-jaar) Naam bedrijf: …………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………... Postcode: ……………………………………………………………………………….. Plaats: …………………………………………………………………………………...

In welke functie was u bij deze onderneming betrokken? □ Bedrijfsleider □ Bestuurder □ Houder van 5% of meer van de aandelen □ Commissaris □ Ge(vol)machtigde □ Procuratiehouder □ Beheerder □ Anders, namelijk ……………………………………………………..

Bijlage 2 behorend bij vragenformulier Model Natuurlijk Persoon (vraag 7C)

OPGAVE UITSTEL VAN BETALING OF FAILLISSEMENTEN

4. Naam van de onderneming: ………………………………………………………………... Vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………

Bij faillissement of uitstel van betaling: Rechtbank te: ……………………… Datum: ………………………………………… Naam curator: ……………………… Huidige status: …………………………………

5. Naam van de onderneming: ……………………………………………………………….. Vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………

Bij faillissement of uitstel van betaling: Rechtbank te: ……………………… Datum: ………………………………………… Naam curator: ……………………… Huidige status: …………………………………

6. Naam van de onderneming: ………………………………………………………………... Vestigingsplaats: ……………………………………………………………………………

Rechtbank te: ……………………… Datum: ………………………………………… Naam curator: ……………………… Huidige status: …………………………………

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot omgevingsvergunningen Noord-Brabant 2010
CiteertitelBeleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot omgevingsvergunningen Noord-Brabant 2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpintegriteit, milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de Beleidsregels toepassing Wet BIBOB met betrekking tot milieuvergunningen Noord-Brabant 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-201012-02-2015nieuwe regeling

23-11-2010

Provinciaal Blad 2010, 234

N.v.t.