Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant; BESLUITEN als volgt vast te stellen de Brabantse subsidie voor woonlastenverzekering.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 • b.

  koop-/aannemingsovereenkomst: overeenkomst tussen verzekeringnemer en een projectontwikkelaar of aannemer, op grond waarvan de verzekeringnemer een perceel bouwgrond dan wel een appartementsrecht van de projectontwikkelaar of aannemer koopt en de projectontwikkelaar of aannemer opdracht geeft hierop een nieuwbouwwoning te (laten) realiseren;

 • c.

  nieuwbouwwoning: een in de Provincie Noord-Brabant gelegen voor permanente bewoning en als hoofdverblijf voor de verzekeringnemer dienende woning, die door verzekeringnemer is gekocht, met dien verstande dat de nieuwbouwwoning nog niet eerder verkocht of bewoond mag zijn geweest. Tot een nieuwbouwwoning wordt niet gerekend een woonboot of een woonwagen;

 • d.

  premie: de geldelijke vergoeding die verzekeringnemer is verschuldigd inclusief BTW en die verzekeringnemer betaalt aan de verzekeringsmaatschappij voor het hebben en in stand houden van de woonlastenverzekering. Tot de geldelijke vergoeding wordt niet gerekend de verkregen premiekorting of premievrijstelling;

 • e.

  subsidieperiode: een periode van 36 maanden na de ingangsdatum van de woonlastenverzekering van verzekeringnemer;

 • f.

  verzekeringnemer: de natuurlijke persoon, die een woonlastenverzekering heeft afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij in verband met een nieuwbouwwoning;

 • g.

  verzekeringsmaatschappij: verzekeraar die ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevoegd is in Nederland woonlastenverzekeringen aan te bieden;

 • h.

  woonlasten: het bedrag van de maandelijks verschuldigde rente, aflossing en levensverzekeringspremie, dat rechtstreeks voortvloeit uit een door de verzekeringnemer afgesloten hypothecaire geldlening op de door verzekeringnemer gekochte nieuwbouwwoning;

 • i.

  woonlastenverzekering: verzekering, die tot doel heeft om aan de verzekeringnemer bij bepaalde onzekere gebeurtenissen, waaronder in ieder geval onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, gedurende een bepaalde minimum periode van 2 jaar een periodieke uitkering te verlenen ter voldoening van zijn woonlasten van zijn nieuwbouwwoning.

Artikel 2 Doelstelling

Gedeputeerde Staten beogen door het verlenen van een incidentele subsidie, zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, met inachtneming van deze regeling, de verkoop van nieuwbouwwoningen in Noord-Brabant te stimuleren.

Artikel 3 Doelgroep

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de verzekeringnemer.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

Een subsidie kan worden verleend voor het aangaan en in stand laten van een woonlastenverzekering.

Artikel 5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  aanvrager heeft in de periode van 17 september 2009 tot en met 30 september 2010 een nieuwbouwwoning gekocht;

 • b.

  aanvrager is uiterlijk op 31 december 2010 eigenaar geworden van de nieuwbouwwoning; en

 • c.

  aanvrager heeft voor de nieuwbouwwoning uiterlijk op 31 december 2010 een woonlastenverzekering afgesloten.

Artikel 6 Vereisten subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag dient aan de volgende vereisten te voldoen:

 • a.

  indiening van de subsidieaanvraag geschiedt door middel van het volledig en naar waarheid ingevulde aanvraagformulier met overlegging van een kopie van de koop-/aannemingsovereenkomst van de nieuwbouwwoning, het eigendomsbewijs van de nieuwbouwwoning, de verzekeringspolis van de woonlastenverzekering, een betaalbewijs van de tot dan toe betaalde premie voor de woonlastenverzekering en een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager;

 • b.

  in afwijking van artikel 33 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant zijn geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan waar in deze regeling om wordt gevraagd;

 • c.

  in afwijking van artikel 35 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant kan de aanvraag tot en met 1 februari 2011 worden ingediend;

 • d.

  aanvragen die na 1 februari 2011 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1 De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: 25% van de premie per jaar tot een maximum van € 150,- per jaar gedeeld door 12 vermenigvuldigd met de subsidieperiode.

 • 2 De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 450,-.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidie wordt geweigerd indien voor de nieuwbouwwoning al eerder op grond van deze regeling subsidie is verstrekt.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen voor deze regeling het subsidieplafond vast op € 1.400.000,-.

 • 2 Er kunnen slechts subsidies worden verstrekt tot maximaal het bedrag van het voor deze regeling vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

Aanvragen om een subsidie op voet van deze regeling worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Gedeputeerde Staten controleren of de aanvraag volledig is en vragen eventueel ontbrekende informatie op. Na ontvangst van de volledige aanvraag nemen Gedeputeerde Staten binnen 8 weken een besluit over het vaststellen van de subsidie.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de subsidie is bedoeld voor de financiering van de premie voor de woonlastenverzekering;

 • b.

  de woonlastenverzekering dient door de subsidieontvanger ten minste drie jaar in stand te worden gelaten, nadat de woonlastenverzekering in werking is getreden;

 • c.

  indien voordat de termijn als bedoeld onder b is verstreken, de woonlastenverzekering wordt ontbonden, beëindigd, opgezegd of de woonlastenverzekering tot uitkering komt dient de subsidieontvanger Gedeputeerde Staten hiervan binnen één maand na deze ontbinding, opzegging, beëindiging of uitkering schriftelijk op de hoogte te stellen;

 • d.

  indien Gedeputeerde Staten de subsidieontvanger schriftelijk verzoeken om bescheiden over te leggen waaruit blijkt dat de subsidieontvanger aan de verplichting als bedoeld onder b heeft voldaan, is de subsidieontvanger verplicht om aan Gedeputeerde Staten binnen twee weken nadat hierom is verzocht, die bescheiden over te leggen.

Artikel 13 Intrekking en terugvordering

 • 1 Indien de subsidieontvanger Gedeputeerde Staten, conform artikel 12 onder c van deze regeling bericht dat de woonlastenverzekering voortijdig is ontbonden, beëindigd, opgezegd of de woonlastenverzekering tot uitkering is gekomen, trekken Gedeputeerde Staten de beschikking waarin wordt voorzien in de vaststelling van de subsidie gedeeltelijk in en vorderen Gedeputeerde Staten de teveel betaalde subsidie terug.

 • 2 Indien intrekking van de subsidie plaatsvindt op grond van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen Gedeputeerde Staten de subsidie terugvorderen met vergoeding van de wettelijke rente.

Artikel 14 Bekendmaking, inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie van deze regeling in het Provinciaal Blad.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Brabantse subsidie voor woonlastenverzekering.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 15 september 2009 Gedeputeerde Staten voornoemd, de voorzitter de secretaris J.R.H. Maij-Weggen drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingBrabantse subsidie voor woonlastenverzekering
CiteertitelBrabantse subsidie voor woonlastenverzekering
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleefomgeving, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-201001-03-2013art. 5

16-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 18

1644578