Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 4 en artikel 11 van de Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 2 en artikel 19 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007;

Overwegende dat Provinciale Staten in hun vergadering van 5 juni 2009 hebben ingestemd met een nieuw subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer als vervanging van het bestaande Programma Beheer;

Overwegende dat Provinciale Staten in haar vergadering van 5 juni 2009 de tijdelijke subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant heeft vastgesteld, waarbij is bepaald dat deze vervalt op een door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip;

Overwegende dat deze subsidieregeling onderdeel uitmaakt van het nieuwe subsidiestelsel ter vervanging van de hiervoor vermelde subsidieverordening;

Overwegende dat landelijk de afspraak is gemaakt dat deze subsidieregeling uniform wordt vastgesteld door de provincie;

Overwegende dat deze subsidieregeling is bedoeld om het beheer van de natuur, agrarische natuur en landschapselementen in Noord-Brabant te subsidiëren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

   agrarisch beheerpakket: in bijlage 3, onderdeel B, beschreven pakket, bestaande uit instapeisen, beheereisen en, voorzover in het betreffende agrarische beheerpakket opgenomen, administratieve of aanvullende verplichtingen;

 • b.

   agrarisch beheertype: in bijlage 3, onderdeel A, tweede kolom, opgenomen beschrijving van een groep agrarische beheerpakketten die eenzelfde doel hebben;

 • c.

   agrarische natuurvereniging: rechtspersoon die zich krachtens haar statuten richt op de ondersteuning en stimulering van agrarisch natuurbeheer;

 • d.

   begunstigde: potentiële subsidieontvanger;

 • e.

   beheereenheid: aaneengesloten oppervlakte landbouwgrond waarop een agrarisch beheerpakket wordt of gaat worden uitgevoerd;

 • f.

   beheerjaar: periode van 365 dagen, dan wel van 366 dagen indien binnen die periode de datum 29 februari valt;

 • g.

   beheerpakket landschap: in bijlage 6, onderdeel B, beschreven pakket, bestaande uit instap- en beheereisen;

 • h.

   collectief agrarisch natuurbeheer: agrarisch natuurbeheer waarover op grond van artikel 2.1, vierde lid, in het natuurbeheerplan nadere voorschriften zijn opgenomen;

 • i.

   collectief beheerplan: plan inzake de coördinatie en afstemming van collectief agrarisch natuurbeheer, opgesteld door een gebiedscoördinator;

 • j.

   gebiedscoördinator: rechtspersoon die collectief agrarisch natuurbeheer coördineert en beschikt over een geldig certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer, afgegeven overeenkomstig paragraaf 8.1;

 • k.

   gecertificeerde begunstigde: begunstigde als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, of 5.1.2.1, eerste lid, die beschikt over een overeenkomstig paragraaf 8.1 afgegeven geldig certificaat natuurbeheer of certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer;

 • l.

   landbouwactiviteit: activiteit als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van de Europese Unie van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PbEU L 30);

 • m.

   landbouwer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die, dan wel een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen dat, een landbouwactiviteit uitoefent;

 • n.

   landbouwgrond: binnen de provincie gelegen stuk grond waarop een landbouwactiviteit wordt uitgevoerd, niet zijnde gronden als bedoeld in onderdeel t of andere gronden met als hoofdfunctie natuur;

 • o.

   landschapsbeheertype: in bijlage 6, onderdeel A.1, eerste kolom, of onderdeel A.2, eerste kolom, opgenomen beschrijving van een groep landschapselementen;

 • p.

   landschapselement: in bijlage 6, onderdelen A.1 of A.2, opgenomen onderdeel van het landschap;

 • q.

   minister: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • r.

   natuurbeheerplan: plan als bedoeld in artikel 2.1;

 • s.

   natuurbeheertype: in bijlage 1, tweede kolom, opgenomen soort natuur zoals nader beschreven in de Index Natuur en Landschap;

 • t.

   natuurterrein: binnen de provincie gelegen grond met als hoofdfunctie natuur, die ingevolge artikel 2.1, tweede lid, onderdeel a, is begrensd, alsmede gronden waarvoor een subsidie functieverandering is verstrekt als bedoeld in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant;

 • u.

   peildatum: 15 mei;

 • v.

   plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013: Nederlands plattelandsontwikkelingsprogramma als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1698/2005;

 • w.

   probleemgebied: gebied met een natuurlijke handicap als bedoeld in artikel 36, onderdeel a, onder ii, van Verordening (EG) nr. 1698/2005, dat als zodanig is aangemerkt in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013;

 • x.

   probleemgebiedensubsidie: subsidie voor de uitoefening van landbouwactiviteiten op landbouwgrond in een probleemgebied;

 • y.

   recreatiepakket: in bijlage 2 beschreven pakket bestaande uit verplichtingen inzake het mogelijk maken van recreatief gebruik van natuurterreinen;

 • z.

   subsidie agrarisch natuurbeheer: subsidie voor het uitvoeren van een agrarisch beheerpakket op landbouwgrond;

 • aa.

    subsidie landschapsbeheer: subsidie als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, eventueel vermeerderd met een vergoeding voor de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen voor zover het een subsidie als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, betreft;

 • bb.

   subsidie natuurbeheer: subsidie voor het instandhouden van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype, eventueel vermeerderd met een vergoeding voor de instandhouding van het recreatiepakket op dat natuurterrein, de monitoring van de kwaliteit van het op dat natuurterrein aanwezige natuurbeheertype en de toeslag of toeslagen, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdelen a en b;

 • cc.

   subsidie organisatiekosten: subsidie voor de organisatie van activiteiten die zijn gericht op de ondersteuning en stimulering van agrarisch natuurbeheer;

 • dd.

   Verordening (EG) nr. 1698/2005: Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van de Europese Unie van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling in het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 277);

 • ee.

   Verordening (EG) nr. 1974/2006: Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (PbEU L 368);

 • ff.

   Verordening (EG) nr. 1975/2006: Verordening (EG) nr. 1975/2006 van de Europese Commissie van 7 december 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad met betrekking tot de toepassing van controleprocedures en van de randvoorwaarden in het kader van de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling (PbEU L 368).

Artikel 1.2 Verhouding algemene subsidieverordening

Op subsidies die worden verstrekt op grond van deze subsidieregeling is de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant niet van toepassing. 

Artikel 1.3 Subsidieplafond en openstelling

 • 1 Op grond van deze subsidieregeling kan uitsluitend subsidie worden verstrekt als Gedeputeerde Staten de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag hebben opengesteld door vaststelling van een subsidieplafond en van een openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen verschillende subsidieplafonds vaststellen voor de verschillende subsidies, toeslagen, natuurbeheertypen, agrarische beheertypen, landschapsbeheertypen, agrarische beheerpakketten, beheerpakketten landschap, categorieën van begunstigden of gebieden.

 • 3 Onverminderd het tweede lid stellen Gedeputeerde Staten in elk geval een afzonderlijk subsidieplafond vast ten behoeve van aanvragen tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer.

 • 4 Gedeputeerde Staten maken uiterlijk zes weken voor aanvang van de openstellingsperiode een besluit als bedoeld in dit artikel bekend in het Provinciaal Blad.

Artikel 1.4 Rangschikking: volgorde van ontvangst

 • 1 Gedeputeerde Staten rangschikken aanvragen tot subsidieverlening die in eenzelfde openstellingsperiode zijn ingediend per subsidieplafond in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 2 Volgens de rangschikking, bedoeld in het eerste lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

 • 3 Als een aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onvolledig is, wordt de aanvraag voor de toepassing van het eerste lid geacht te zijn ontvangen op de datum die wordt bepaald door de datum waarop de onvolledige aanvraag is ingediend te vermeerderen met de periode, gelegen tussen de dag dat de begunstigde op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht op de hoogte is gesteld van de onvolledigheid van de aanvraag en de dag waarop Gedeputeerde Staten de ontbrekende gegevens en bescheiden hebben ontvangen.

Artikel 1.5 Indiening aanvraag

 • 1 Aanvragen tot subsidieverlening, wijziging of intrekking van een subsidieverlening, subsidievaststelling, ontheffing van subsidieverplichtingen, voorschotverlening of goedkeuring worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe door of vanwege Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier.

 • 2 Door of namens Gedeputeerde Staten kan een aanvraagformulier worden vastgesteld ten behoeve van aanvragen tot certificering als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen:

  • a.

    nadere eisen stellen aan de elektronische indiening van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid;

  • b.

    nadere technische specificaties vaststellen waaraan de kaarten moeten voldoen die overeenkomstig de onderhavige subsidieregeling bij de aanvraag gevoegd dienen te worden.

 • 4 Als een aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde, gaat de aanvraag vergezeld van een bewijs van machtiging. 

Artikel 1.6 Beslistermijn

 • 1 Gedeputeerde Staten beslissen binnen tien weken op een aanvraag. De beslissing kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid beslissen Gedeputeerde Staten:

  • a.

    binnen tien weken na afloop van een kalender- onderscheidenlijk beheerjaar op aanvragen als bedoeld in de artikelen 4.1.1.6, tweede lid, 4.1.2.4, 4.2.4, 5.1.3.3, tweede lid, en 7.3, waarbij de beslissing éénmaal met ten hoogste tien weken kan worden verdaagd;

  • b.

    uiterlijk op 15 maart op aanvragen als bedoeld in artikel 9.1;

  • c.

    niet eerder op aanvragen als bedoeld in artikel 8.1.1 dan de dag waarop de begunstigde voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 8.1.3.

Artikel 1.7 Bewaren subsidiedocumenten

Een ontvanger van een subsidie bewaart alle documenten inzake een door hem op grond van deze subsidieregeling verstrekte subsidie gedurende een periode van ten minste vijf jaar nadat de betreffende subsidie geheel is vastgesteld.

Artikel 1.8 Minimale hoogte subsidie

 • 1 Geen subsidie wordt toegekend als het jaarlijks te betalen voorschot dat op grond van de betreffende aanvraag zou kunnen worden verstrekt minder dan €200 bedraagt.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op probleemgebiedensubsidies.

Artikel 1.9 Uitsluitingen begunstigden

 • 1 Een subsidie ingevolge deze regeling wordt niet verstrekt aan:

  • a.

   publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • b.

   rechtspersonen die waterwinning als doelstelling hebben;

  • c.

   privaatrechtelijke rechtspersonen die kennelijk zijn opgericht ten behoeve van het beheer van grond of water, waarvan de eigendom geheel of gedeeltelijk berust bij de rechtspersonen, bedoeld in de onderdelen a en b;

  • d.

   begunstigden ter voldoening aan verplichtingen die op grond van enig ander wettelijk voorschrift zijn voorgeschreven.

 • 2 Een subsidie natuurbeheer ingevolge deze regeling wordt niet verstrekt aan begunstigden die het natuurterrein, anders dan als gevolg van een inrichtingsplan als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied, hebben verkregen van een gemeente, een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen, het Rijksvastgoed- en ontwikkelbedrijf van het ministerie van Financiën, een waterschap of een waterleidingsmaatschappij.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, en behoudens het bepaalde in het vierde en vijfde lid, kan een subsidie natuurbeheer ingevolge deze regeling worden verstrekt aan gemeenten, samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen, of begunstigden als bedoeld in het tweede lid, voor zover dit in overeenstemming is met de kaart, bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, en de toepasselijke bepalingen van de onderhavige regeling.

 • 4 Gemeenten en samenwerkingsverbanden als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen komen slechts in aanmerking voor een subsidie natuurbeheer voor zover dezen voor het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

  • a.

   subsidie ontvangen op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant, waarbij

  • b.

   de periode waarvoor de in onderdeel a bedoelde subsidie wordt verstrekt op of na 31 december 2010 eindigt, én

  • c.

   de subsidie natuurbeheer die op grond van de onderhavige regeling kan worden verstrekt niet later ingaat dan 1 januari van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de in onderdeel a bedoelde subsidie eindigt.

 • 5 Een subsidie natuurbeheer die aan begunstigden als bedoeld in het vierde lid wordt verstrekt kan niet vermeerderd worden met de in artikel 1.1, onderdeel bb, bedoelde vergoeding voor de instandhouding van het recreatiepakket 

Artikel 1.10 Anti-cumulatie

Als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten op grond van een andere regeling of door andere overheden, waardoor het totaal aan subsidie voor de betreffende activiteit meer bedraagt dan:

 • a.

  de werkelijke kosten die de activiteiten met zich brengen;

 • b.

  de maximale vergoeding die op grond van Europese voorschriften mag worden gegeven, of

 • c.

  de maximale vergoeding die op grond van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 mag worden gegeven,

wordt de subsidie op grond van deze subsidieregeling zoveel lager verstrekt als noodzakelijk is om betaling boven de werkelijke kosten dan wel de hiervoor bedoelde maxima te voorkomen.

Artikel 1.11 communautaire richtsnoeren voor staatssteun

 • 1.

  Subsidies als bedoeld in:

  • a.

   hoofdstuk 3;

  • b.

   paragraaf 4.1, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van één of meerdere agrarische beheerpakketten als bedoeld in bijlage 3, onderdeel B.2;

  • c.

   afdeling 5.1.2;

  • d.

   afdeling 5.1.3, voor zover de subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van één of meerdere beheerpakketten landschap als bedoeld in bijlage 6, onderdeel B.2, en

  • e.

   hoofdstuk 6

 • -

  worden slechts verstrekt voor zover die verstrekking geschiedt in overeenstemming met punt 16, vierde alinea, van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (Pb 2006/C 319/01).

 • 2.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en d, kunnen niet worden ingediend na 31 oktober 2013.

 • 3.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, c en e, kunnen niet worden ingediend na 31 oktober 2017

Hoofdstuk 2     Natuurbeheerplan

Artikel 2.1 Natuurbeheerplan

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen een natuurbeheerplan vast.

 • 2 In het natuurbeheerplan is in elk geval een kaart met een topografische ondergrond van ten hoogste 1:10.000 opgenomen, waarop is aangeduid:

  • a.

    voor welke natuurterreinen een subsidie natuurbeheer kan worden verstrekt en welk natuurbeheertype op deze natuurterreinen in stand kan worden gehouden;

  • b.

    voor welke landbouwgronden een subsidie agrarisch natuurbeheer kan worden verstrekt en tot welke agrarische beheertypen het op die landbouwgrond uit te voeren agrarische beheerpakket dient te behoren;

  • c.

    voor welke landschapsbeheertypen, landschapselementen of beheerpakketten landschap op welke lokatie een subsidie landschapsbeheer kan worden verstrekt, met dien verstande dat ten aanzien van beheerpakketten landschap ook gebieden aangeduid kunnen worden waarbinnen een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1., eerste lid, onderdeel b, kan worden verstrekt;;

  • d.

    voor welke landbouwgronden een probleemgebiedensubsidie kan worden verstrekt;

 • 3 In het natuurbeheerplan kan tevens worden bepaald:

  • a.

    voor welke natuurterreinen, aangewezen overeenkomstig het tweede lid, onderdeel a, subsidieontvangers om de in artikel 3.6, vierde lid, onderdeel a, genoemde reden zijn vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel f;

  • b.

    voor welke natuurterreinen de toeslagen, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, kunnen worden verstrekt;

  • c.

    voor welke landbouwgronden of andere gronden met het oog op natuurontwikkeling verwerving als bedoeld in paragraaf 2.3 van de Regeling inrichting landelijk gebied van de minister:

   • i.

    uitsluitend wordt nagestreefd ten behoeve van Staatsbosbeheer of instellingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties van de minister, zoals dat artikel tot 1 januari 2008 luidde;

   • ii.

    uitsluitend of mede wordt nagestreefd ten behoeve van anderen dan de instellingen of organisaties, bedoeld onder i;

  • d.

    voor welke landbouwgronden een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel 4.2.10 kan worden verstrekt.

 • 4 In het natuurbeheerplan kan in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer tevens worden bepaald:

  • a.

    dat voor het uitvoeren van één of meerdere agrarische beheerpakketten binnen een in het natuurbeheerplan begrensd gebied alleen subsidie kan worden verstrekt als binnen dat gebied voor ten minste een bepaald aantal hectares subsidie voor die agrarische beheerpakketten wordt verstrekt;

  • b.

    welke agrarische beheerpakketten binnen het op grond van onderdeel a vastgestelde gebied moeten voorkomen en in welke verhouding die verschillende agrarische beheerpakketten aanwezig moeten zijn.

 • 5 In gebieden die door Gedeputeerde Staten op basis van het vierde lid zijn begrensd kunnen geen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van de overeenkomstig dat lid aangewezen agrarische beheerpakketten op landbouwgronden voor zover die landbouwgronden niet zijn opgenomen in de aanvraag, bedoeld in artikel 9.1.

Hoofdstuk 3 Natuurbeheer

Artikel 3.1 Grondslag subsidie

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie natuurbeheer verstrekken.

Artikel 3.2 Duur subsidie

Een subsidie natuurbeheer wordt verstrekt voor een periode van zes aaneengesloten kalenderjaren.

Artikel 3.3 Begunstigden

 • 1 Een subsidie natuurbeheer kan worden verstrekt aan:

  • a.

    een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt verstrekt zeggenschap heeft over het te voeren beheer van het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd, krachtens:

   • i.

    eigendom;

   • ii.

    erfpacht;

   • iii.

    recht van beklemming;

   • iv.

    artikel 45 van de Wet inrichting landelijk gebied, of

   • v.

    een plan van tijdelijk gebruik als bedoeld in artikel 189 van de Landinrichtingswet zoals die wet tot 1 januari 2007 gold, en voorts gedurende de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verleend ten minste op de peildatum van ieder kalenderjaar die zeggenschap heeft;

  • b.

    rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Als een in het eerste lid, onderdeel a, onder i. tot en met v. bedoelde titel is belast met of is afgeleid van een ander recht, kan slechts subsidie worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de zeggenschap over het te voeren beheer van het natuurterrein.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan het onderdeel van de subsidie natuurbeheer dat ziet op de monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype alleen worden verstrekt aan gecertificeerde begunstigden.

Artikel 3.4 Aanvraag subsidie

 • 1 Een aanvraag tot verlening van een subsidie natuurbeheer gaat vergezeld van één of meerdere kaarten met een topografische ondergrond, waarop per natuurbeheertype:

  • a.

    de grenzen van de natuurterreinen waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn aangegeven, én

  • b.

    die natuurterreinen zijn genummerd, waarbij met één nummer één aaneengesloten natuurterrein wordt aangeduid.

 • 2 Als een aanvraag tot verlening van een subsidie natuurbeheer tevens een aanvraag tot subsidieverlening ten behoeve van de uitvoering van het recreatiepakket omvat, en de begrenzing van het natuurterrein waarop dat pakket wordt uitgevoerd afwijkt van de begrenzing van het natuurterrein waarvoor ingevolge het eerste lid subsidie wordt aangevraagd, zijn op de in het eerste lid bedoelde kaart tevens deze afwijkende grenzen aangegeven.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid gaat een aanvraag tot verlening van een subsidie natuurbeheer van een gecertificeerde begunstigde vergezeld van:

  • a.

    een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

    de totale oppervlakte waarvoor de gecertificeerde begunstigde een vergoeding wil ontvangen voor de uitvoering van het recreatiepakket;

  • c.

    een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype waarvoor de gecertificeerde begunstigde een vergoeding wil ontvangen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van monitoring van de kwaliteit van het op dat natuurterrein aanwezige natuurbeheertype, én

  • d.

    één of meerdere elektronische kaarten met een topografische ondergrond, met daarop de buitengrenzen van de natuurterreinen waarvoor in het kader van de subsidie natuurbeheer een vergoeding wordt aangevraagd ten behoeve van:

   • i.

    de instandhouding van één of meerdere natuurbeheertypen, én

   • ii.

    het uitvoeren van het recreatiepakket.

 • 4 De oppervlaktes, bedoeld in het derde lid, onderdelen b en c, kunnen niet groter zijn dan de som van de oppervlaktes, bedoeld in het derde lid, onderdeel a.                                               

Artikel 3.5 Voorwaarden voor deelname

 • 1 Een subsidie natuurbeheer kan worden verstrekt:

  • a.

    als het natuurbeheerplan, zoals dat zes weken voor de openstelling van de betreffende subsidie gold, voorziet in de verstrekking van de betreffende subsidie voor het betreffende natuurterrein, én

  • b.

    voor zover de begunstigde in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tot subsidieverlening niet met opzet:

   • i.

     een onjuiste aanvraag op grond van de onderhavige subsidieregeling heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a;

   • ii.

     een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of de equivalente Subsidieregeling natuurbeheer van een andere provincie, óf

   • iii.

     de subsidieverplichtingen heeft geschonden die zijn verbonden aan de onder i. en ii. bedoelde subsidies.

 • 2 Een subsidie natuurbeheer wordt niet verstrekt voor een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype als ten aanzien van dat natuurterrein nog verplichtingen van toepassing zijn op grond van:

  • a.

    de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant;

  • b.

    de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister;

  • c.

    de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden, of

  • d.

    de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland.

Artikel 3.6 Subsidieverplichtingen

 • 1 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer:

  • a.

    draagt er zorg voor dat alle beheeractiviteiten worden verricht die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het op het natuurterrein aanwezige natuurbeheertype, en dat geen handelingen worden verricht of gedoogd die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan;

  • b.

    draagt er zorg voor dat, voorzover voor het natuurterrein of deel daarvan subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van het recreatiepakket, wordt voldaan aan bijlage 2;

  • c.

   draagt er zorg voor dat, voor zover de toeslag, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel b, wordt verstrekt, wordt voldaan aan bijlage 7, onderdeel A;

  • d.

   draagt er zorg voor dat, voor zover subsidie wordt verstrekt voor de monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype, deze monitoring wordt verricht overeenkomstig door Gedeputeerde Staten nader vast te stellen voorschriften;

  • e.

   draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op het natuurterrein waarvoor subsidie wordt verstrekt;

  • f.

   draagt er zorg voor dat het natuurterrein ten minste 358 dagen per jaar kosteloos wordt opengesteld en toegankelijk blijft;

  • g.

   draagt er zorg voor dat op verzoek van Gedeputeerde Staten inzage wordt gegeven in het uitgevoerde dan wel uit te voeren beheer ten behoeve van de instandhouding van het op het natuurterrein aanwezige natuurbeheertype;

  • h.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de omstandigheden als gevolg waarvan hij redelijkerwijs niet kan voldoen aan één of meerdere subsidieverplichtingen, en doet dit binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden;

  • i.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan, en doet dit binnen tien werkdagen na de betreffende datum, én

  • j.

   draagt er zorg voor dat een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt verhinderd toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdelen h en i, kan een subsidieontvanger die tevens gecertificeerde begunstigde is, éénmaal per kalenderjaar maar uiterlijk op 31 oktober bij Gedeputeerde Staten melden ten aanzien van welke natuurterreinen niet voldaan wordt aan één of meerdere subsidieverplichtingen.

 • 3 Een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, dat het beheer laat uitvoeren door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel a, komt gedurende de zes kalenderjaren met elk van deze natuurlijke personen of rechtspersonen, voor zover deze op de peildatum van één of meerdere van die kalenderjaren de zeggenschap hebben over het beheer, schriftelijk overeen dat:

  • a.

   de natuurlijke persoon of rechtspersoon de verplichtingen naleeft als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c, e tot en met g en j;

  • b.

   de subsidieontvanger aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon een vergoeding betaalt voor de door hem of haar nageleefde verplichtingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met c en f;

  • c.

   de natuurlijke persoon of rechtspersoon garant staat voor het terugbetalen van de in onderdeel b bedoelde vergoeding, als Gedeputeerde Staten de subsidie lager vaststellen of geheel of gedeeltelijk wijzigen dan wel intrekken.

 • 4 Als:

  • a.

   gehele of gedeeltelijke sluiting van het natuurterrein noodzakelijk is ter voldoening aan de bij of krachtens de Flora- en faunawet gestelde regels voor soortenbescherming of de krachtens de artikelen 10, 10a, 19, 19a en 21 van de Natuurbeschermingswet 1998 voor beschermde natuurmonumenten of Natura-2000-gebieden vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en toegangsbeperkingen;

  • b.

   het natuurterrein door buiten de macht van de subsidieontvanger gelegen oorzaken blijvend geheel of gedeeltelijk niet bereikbaar of naar zijn aard niet begaanbaar is, óf

  • c.

   sluiting van ten hoogste één hectare van het natuurterrein wenselijk is vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is de ontvanger van een subsidie natuurbeheer voor dat betreffende gedeelte van het natuurterrein vrijgesteld van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f.

 • 5 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer, niet zijnde een subsidieontvanger die tevens gecertificeerde begunstigde is, stelt Gedeputeerde Staten binnen tien werkdagen na een sluiting op grond van het vierde lid daarvan op de hoogte. Deze verplichting geldt niet voor zover het een natuurterrein betreft dat in het natuurbeheerplan is aangewezen overeenkomstig artikel 2.1, derde lid, onderdeel a.

 • 6 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer kan een aanvraag indienen tot ontheffing van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, als hij daarvan om andere redenen dan genoemd in het vierde lid wenst te worden ontheven.

 • 7 Een melding als bedoeld in het vijfde lid en een aanvraag als bedoeld in het zesde lid gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop het niet-opengestelde deel van het natuurterrein is aangegeven. 

Artikel 3.7 Hoogte subsidie

 • 1 Een subsidie natuurbeheer bestaat uit de som van zes jaarvergoedingen, elk behorend bij één van de zes kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 3.2 bedoelde periode op grond van artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende natuurbeheertype is vastgesteld, en het aantal hectares waarvoor voor dat betreffende natuurbeheertype subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met:

  • a.

   het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 3.2 bedoelde periode op grond van artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, voor het recreatiepakket is vastgesteld, en het aantal hectares waarop dat pakket wordt uitgevoerd;

  • b.

   het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onderdeel c, en het aantal hectares waarop in het kader van de subsidie natuurbeheer monitoringswerkzaamheden worden uitgevoerd, én

  • c.

   het product van het tarief, bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onderdeel d, en het aantal hectares waarvoor de toeslagen, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdelen a en b, worden verstrekt.

 • 3 Na afloop van elk van de eerste vijf kalenderjaren:

  • a.

   beslissen Gedeputeerde Staten binnen tien weken ambtshalve omtrent de hoogte van de jaarvergoeding die bij het betreffende kalenderjaar behoort, waarbij die beslissing éénmaal met ten hoogste tien weken verdaagd kan worden, én

  • b.

   keren zij de aldus bepaalde jaarvergoeding, binnen zes weken nadat de in onderdeel a bedoelde beslissing op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, als voorschot uit aan:

   • i.

    de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de peildatum van het kalenderjaar waarop de jaarvergoeding betrekking heeft, beschikt over een in artikel 3.3, eerste lid, onder i. tot en met v. bedoelde titel, een en ander gelezen in samenhang met de artikelen 3.3, tweede lid, en 7.3, eerste lid, óf 

   • ii.

    het in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde samenwerkingsverband, indien de aanvraag tot subsidieverlening door dat samenwerkingsverband is ingediend.

Artikel 3.8 Hoogte tarief per kalenderjaar

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met ingang van het komende kalenderjaar te verlenen subsidies natuurbeheer vast:

  • a.

   de tarieven voor de verschillende natuurbeheertypen, uitgedrukt in een bedrag per hectare;

  • b.

   het tarief voor het recreatiepakket, uitgedrukt in een bedrag per hectare;

  • c.

   de tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende natuurbeheertypen, uitgedrukt in een bedrag per hectare, én

  • d.

   de tarieven voor de toeslagen, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, uitgedrukt in een bedrag per hectare.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie natuurbeheer:

  • a.

   verhogen met een toeslag voor de instandhouding van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat enkel varend kan worden bereikt;

  • b.

   op aanvraag verhogen met een toeslag als ten behoeve van de instandhouding van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype gebruik wordt gemaakt van schaapskuddes, mits die aanvraag gelijktijdig wordt ingediend met de aanvraag tot verlening van een subsidie natuurbeheer voor de instandhouding van het hiervoor bedoelde natuurbeheertype op het hiervoor bedoelde natuurterrein.

 • 3 De toeslagen, bedoeld in het tweede lid, kunnen slechts worden verstrekt voor zover Gedeputeerde Staten dit overeenkomstig artikel 2.1, derde lid, onderdeel b, in het natuurbeheerplan hebben bepaald;

 • 4 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk zes weken voorafgaande aan de openstellingsperiode mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel 3.9 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie natuurbeheer vermeldt in elk geval:

 • a.

  het natuurbeheertype waarvoor subsidie wordt verleend;

 • b.

   de hoogte van de subsidie;

 • c.

   dat Gedeputeerde Staten gedurende de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt een nadere uitwerking kunnen geven van de in artikel 3.6, eerste lid, onderdeel a, bedoelde beheeractiviteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het natuurbeheertype, en in voorkomend geval

 • d.

  of een toeslag wordt verstrekt als bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdelen a en b.

Artikel 3.10 Ambtshalve vaststellen

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen binnen tien weken na afloop van de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie natuurbeheer is verstrekt, die subsidie ambtshalve vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

Hoofdstuk 4 Agrarisch natuurbeheer

Afdeling 4.1 Subsidie agrarisch natuurbeheer

Paragraaf 4.1.1 Algemene bepalingen inzake subsidie agrarisch natuurbeheer
Artikel 4.1.1.1 Grondslag subsidie

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie agrarisch natuurbeheer verstrekken.

Artikel 4.1.1.2 Duur subsidie

Een subsidie agrarisch natuurbeheer wordt verstrekt voor een periode van zes aaneengesloten beheerjaren of zoveel langer als op grond van artikel 12.4 vereist is.

Artikel 4.1.1.3 Begunstigden
 • 1 Een subsidie agrarisch natuurbeheer kan worden verstrekt aan een landbouwer die de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij aanvang van de subsidie beheert krachtens een zakelijk recht of een persoonlijk recht, en voorts gedurende de zes aaneengesloten beheerjaren waarvoor de subsidie wordt verleend ten minste op de peildatum van ieder beheerjaar die landbouwgrond beheert krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

 • 2 Als een in het eerste lid bedoeld zakelijk of persoonlijk recht is belast met of is afgeleid van een ander recht, kan slechts subsidie worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de mogelijkheid het beheer uit te voeren.

Artikel 4.1.1.4 Aanvraag subsidie

Een aanvraag tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de grenzen van de beheereenheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd én een nummering van die beheereenheden zijn aangegeven.

Artikel 4.1.1.5 Voorwaarden voor deelname
 • 1 Een subsidie agrarisch natuurbeheer kan worden verstrekt:

  • a.

   als het natuurbeheerplan, zoals dat zes weken voor de openstelling van de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor de betreffende subsidie gold, voorziet in de verstrekking van de betreffende subsidie voor de betreffende landbouwgrond;

  • b.

   als is voldaan aan de instapeisen die gelden voor het agrarisch beheerpakket waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, én

  • c.

   voor zover de begunstigde in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tot subsidieverlening niet met opzet:

   • i.

    een onjuiste aanvraag op grond van de onderhavige subsidieregeling heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b;

   • ii.

    een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant of de equivalente Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van een andere provincie, óf

   • iii.

    de subsidieverplichtingen heeft geschonden die zijn verbonden aan de onder i. en ii. bedoelde subsidies.

 • 2 Een subsidie agrarisch natuurbeheer wordt niet verstrekt voor landbouwgrond waarop nog verplichtingen van toepassing zijn op grond van:

  • a.

   de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant;

  • b.

   de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

  • c.

   de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden, of

  • d.

   de Beschikking ter zake van het uit productie nemen van bouwland.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, kan een subsidie agrarisch natuurbeheer worden verstrekt voor de uitvoering van een agrarisch beheerpakket, opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.1, onder de aanduiding:

  • a.

   A01.01.01 tot en met A01.01.06, indien op de betreffende beheereenheid reeds een beheerspakket in stand wordt gehouden als bedoeld in:

   • i.

    de bijlagen 28c tot en met 28f van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, zoals die bijlagen tot 1 januari 2008 luidden, of

   • ii.

    bijlage 28c van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, zoals die bijlage tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2010 luidde;

  • b.

   A01.03.01, indien op de betreffende beheereenheid reeds een beheerspakket in stand wordt gehouden als bedoeld in de bijlagen 16 tot en met 18 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, zoals die bijlagen tot 1 januari 2010 luidden

Artikel 4.1.1.6 Subsidieverplichtingen
 • 1 Een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer:

  • a.

   draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die behoren bij het agrarische beheerpakket waarvoor subsidie wordt verstrekt;

  • b.

   draagt er zorg voor dat, voor zover de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid, wordt verstrekt, wordt voldaan aan bijlage 7, onderdeel B;

  • c.

    draagt er zorg voor dat op de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt verstrekt en op zijn gehele bedrijf wordt voldaan aan de voorschriften, opgenomen in:

   • i.

    artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, én

   • ii.

    bijlage 2 van de Beleidsregels verlagen subsidie POP2;

  • d.

   draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt verstrekt;

  • e.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de omstandigheden als gevolg waarvan hij redelijkerwijs niet kan voldoen aan één of meerdere subsidieverplichtingen, en doet dit binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden;

  • f.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan, en doet dit binnen tien werkdagen na de betreffende datum, én

  • g.

   draagt er zorg voor dat een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt verhinderd toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

 • 2  Een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer dient uiterlijk op de peildatum van ieder beheerjaar, middels een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier, bij Gedeputeerde Staten een aanvraag in tot betaling van de jaarvergoeding voor dat beheerjaar, waarbij de artikelen 7 en 8 van verordening (EG) nr. 1975/2006:

  • a.

   van toepassing zijn voor zover subsidie wordt verstrekt voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.1, en

  • b.

   van overeenkomstige toepassing zijn voor zover subsidie wordt verstrekt voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdeel B.2.

 • 3 In een geval als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, rust de in het derde lid van het onderhavige artikel bedoelde verplichting op die derde voor zover deze het beheer heeft overgenomen.

 • 4 De in het derde lid bedoelde aanvraag hoeft niet ingediend te worden voor zover het de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid, betreft.

Artikel 4.1.1.7 Hoogte subsidie
 • 1 Een subsidie agrarisch natuurbeheer bestaat uit de som van zes jaarvergoedingen, elk behorend bij één van de zes beheerjaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Een jaarvergoeding is het product van het op grond van artikel 4.1.1.8, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende beheerjaar en agrarisch beheerpakket vastgestelde tarief, en het aantal hectares waarvoor voor het betreffende agrarische beheerpakket subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met het product van het van toepassing zijnde tarief, bedoeld in artikel 4.1.1.8, eerste lid, onderdeel b, en het aantal hectares waarvoor de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid, wordt verstrekt.

 • 3 Na afloop van elk van de eerste vijf beheerjaren:

  • a.

   beslissen Gedeputeerde Staten binnen de in artikel 1.6, tweede lid, onderdeel a, genoemde termijn omtrent de hoogte van de jaarvergoeding die bij het betreffende beheerjaar behoort, én

  • b.

   keren zij de aldus bepaalde jaarvergoeding, binnen zes weken nadat de in onderdeel a bedoelde beslissing op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, als voorschot uit aan de landbouwer die op de peildatum van het beheerjaar waarop de jaarvergoeding betrekking heeft, beschikt over het in artikel 4.1.1.3 bedoelde zakelijk of persoonlijk recht.

Artikel 4.1.1.8 Hoogte tarief per beheerjaar
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor reeds verleende of voor met ingang van het komende beheerjaar te verlenen subsidies agrarisch natuurbeheer vast:

  • a.

   de tarieven voor de verschillende agrarische beheerpakketten of varianten daarvan, uitgedrukt in een bedrag per hectare;

  • b.

   de tarieven voor de toeslag, bedoeld in het tweede lid, uitgedrukt in een bedrag per hectare, waarbij Gedeputeerde Staten verschillende tarieven kunnen vaststellen voor het uitrijden van ruige stalmest op landbouwgronden die enkel varend kunnen worden bereikt en het uitrijden van ruige stalmest op andere landbouwgronden.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een toeslag verstrekken voor het uitrijden van ruige stalmest, mits die aanvraag gelijktijdig wordt ingediend met de aanvraag tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer voor de uitvoering van één of meerdere agrarische beheerpakketten, bedoeld in bijlage 7, onderdeel B, onder 1.

 • 3 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk zes weken voorafgaande aan de openstellingsperiode of een nieuw beheerjaar mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel 4.1.1.9 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer vermeldt in elk geval:

 • a.

  het agrarische beheerpakket waarvoor subsidie wordt verleend;

 • b.

  of een toeslag wordt verstrekt als bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid;

 • c.

  de hoogte van de jaarvergoeding die behoort bij het eerste beheerjaar;

 • d.

  de wijze waarop de tarieven en in voorkomend geval de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid, voor het tweede tot en met zesde beheerjaar worden berekend;

 • e.

  of een subsidie wordt verstrekt in het kader van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en of die subsidie gedeeltelijk wordt gefinancierd met Europese middelen.

Artikel 4.1.1.10 Ambtshalve vaststelling
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen binnen tien weken na afloop van de zes aaneengesloten beheerjaren waarvoor de subsidie agrarisch natuurbeheer is verstrekt, die subsidie ambtshalve vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 3 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, omvat tevens de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 4.1.1.6, tweede lid, voor zover die aanvraag betrekking heeft op het zesde en laatste beheerjaar.

Paragraaf 4.1.2 Bijzondere bepalingen inzake collectief agrarisch natuurbeheer 
Artikel 4.1.2.1 Subsidieaanvraag collectief agrarisch natuurbeheer
 • 1 Een begunstigde die een aanvraag tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer indient, geeft in die aanvraag per gebied, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, onderdeel a, waar hij wenst deel te nemen aan collectief agrarisch natuurbeheer, aan:

  • a.

   de minimum- onderscheidenlijk maximumoppervlakte waarop hij gedurende de periode, bedoeld in artikel 4.1.1.2, voornemens is één of meerdere agrarische beheerpakketten in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer uit te voeren, waarbij:

   • i.

    de minimumoppervlakte niet kleiner kan zijn dan de minimumoppervlakte van het betreffende agrarische beheerpakket, én

   • ii.

    de maximumoppervlakte niet groter kan zijn dan de totale oppervlakte van de landbouwgronden die tot zijn bedrijf behoren en die zijn gelegen binnen het in de aanhef van dit lid bedoelde gebied.

  • b.

   binnen welk gebied de in onderdeel a bedoelde oppervlaktes zijn gelegen.

 • 2 Artikel 4.1.1.4 is niet van toepassing op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.1.2.2 Aanvullende subsidieverplichting

Onverminderd artikel 4.1.1.6 is een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer gehouden:

 • a.

  elk beheerjaar het beheer uit te voeren overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten vastgestelde collectief beheerplan zoals dat 14 dagen vóór de datum waarop in het desbetreffende beheerjaar de in artikel 4.1.1.6, tweede lid, bedoelde aanvraag op zijn vroegst kan worden ingediend, luidt;

 • b.

  de gebiedscoördinator tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen en intrekkingen als bedoeld in de artikelen 7.1 tot en met 7.6 en 7.8, tweede lid, voor zover deze relevant zijn voor het collectief beheerplan.

Artikel 4.1.2.3 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer vermeldt in elk geval:

 • a.

  per gebied, bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, onderdeel a, de minimale en maximale oppervlakte waarvoor subsidie wordt respectievelijk kan worden verleend;

 • b.

  of een toeslag wordt verstrekt als bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid;

 • c.

  de wijze waarop de tarieven en in voorkomend geval de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.1.8, tweede lid, worden berekend;

 • d.

  dat de subsidieontvanger elk beheerjaar gehouden is het beheer uit te voeren overeenkomstig het in artikel 9.2 bedoelde collectief beheerplan zoals dat 14 dagen vóór de datum waarop in het desbetreffende beheerjaar de in artikel 4.1.1.6, tweede lid, bedoelde aanvraag op zijn vroegst kan worden ingediend, luidt;

 • e.

  of een subsidie wordt verstrekt in het kader van de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en of die subsidie gedeeltelijk wordt gefinancierd met Europese middelen.

Artikel 4.1.2.4 Aanvullende toeslag collectief agrarisch natuurbeheer
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen in een beheerjaar op aanvraag een aanvullende toeslag als bedoeld in bijlage 7, onderdeel C, subonderdelen 1 en 2 verstrekken aan landbouwers die in het betreffende beheerjaar deelnemen aan collectief agrarisch natuurbeheer voor zover voldaan wordt aan de in het betreffende subonderdeel van die bijlage opgenomen voorschriften;

 • 2 Aanvragen als bedoeld in het eerste lid worden namens de betreffende landbouwer ingediend door de in het gebied waarin de betreffende beheereenheid is gelegen werkzame gebiedscoördinator, en gaan vergezeld van een door hem opgesteld advies met betrekking tot de noodzaak tot het verstrekken van de toeslag en de hoogte daarvan, waarbij tevens door de gebiedscoördinator wordt verklaard dat hij, in elk geval op het moment van indienen van de betreffende aanvraag, heeft vastgesteld dat de landbouwer voldoet aan de aan de toeslag verbonden eisen.

 • 3 Op aanvragen als bedoeld in het eerste lid is artikel 1.3, eerste lid, niet van toepassing voor zover dat artikel bepaalt dat aanvragen slechts kunnen worden ingediend als Gedeputeerde Staten een openstellingsperiode hebben vastgesteld voor de indiening van aanvragen, met dien verstande dat een in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag niet eerder kan worden ingediend dan na afloop van de periode waarin in dat beheerjaar aan de aan het betreffende agrarische beheerpakket verbonden beheereisen dient te worden voldaan indien niet om de toeslag zou zijn verzocht.

 • 4 Artikel 1.6, tweede lid, onderdeel a, is van toepassing en de artikelen 1.4 en 1.5, met uitzondering van het tweede lid van dat artikel, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5 Gedeputeerde Staten keren de toeslag overeenkomstig artikel 4.1.1.7, derde lid, onderdeel b, tegelijkertijd uit met de in dat onderdeel bedoelde jaarvergoeding.

Artikel 4.1.2.5 Toepasselijkheid afdeling 4.1.1

De bepalingen van afdeling 4.1.1 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover uit de bepalingen van de onderhavige afdeling niet anders voortvloeit.

Afdeling 4.2 Probleemgebiedensubsidie

Artikel 4.2.1 Grondslag subsidie

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een probleemgebiedensubsidie verstrekken.

Artikel 4.2.2 Duur subsidie

Een probleemgebiedensubsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar.

Artikel 4.2.3 Begunstigde
 • 1 Een probleemgebiedensubsidie kan worden verstrekt aan een landbouwer die de landbouwgrond waarvoor subsidie wordt aangevraagd op de peildatum van een kalenderjaar beheert krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

 • 2 Als een in het eerste lid bedoeld zakelijk of persoonlijk recht is belast met of is afgeleid van een ander recht, kan slechts subsidie worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de mogelijkheid het beheer uit te voeren.

Artikel 4.2.4 Aanvraag subsidie

Een aanvraag tot vaststelling en tevens uitbetaling van een probleemgebieden-subsidie wordt uiterlijk op de peildatum van het betreffende kalenderjaar ingediend middels een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier, waarbij de artikelen 7 en 8 van Verordening (EG) nr. 1975/2006 van toepassing zijn.

Artikel 4.2.5 Voorwaarden voor deelname
 • 1 Een probleemgebiedensubsidie kan worden verstrekt als:

  • a.

   het natuurbeheerplan zoals dat zes weken voor de openstelling van de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor de betreffende subsidie gold, voorziet in de verstrekking van de probleemgebiedensubsidie op de betreffende landbouwgrond;

  • b.

   de landbouwgrond een aaneengesloten oppervlakte heeft van ten minste 0,5 hectare;

  • c.

     voor zover de begunstigde voor de landbouwgrond waarvoor een probleemgebiedensubsidie is aangevraagd, tevens een subsidie agrarisch natuurbeheer op grond van de onderhavige subsidieregeling, of een subsidie voor de instandhouding van een beheerspakket, bedoeld in de bijlagen 6 tot en met 28f van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, ontvangt, én

  • d.

     voor zover de begunstigde in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tot subsidieverstrekking niet met opzet:

   • i.

    een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een probleemgebiedensubsidie op grond van de onderhavige subsidieregeling, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant of de equivalente Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van een andere provincie, óf

   • ii.

    de subsidieverplichtingen heeft geschonden die zijn verbonden aan de onder i. bedoelde subsidies.

 • 2 Een probleemgebiedensubsidie wordt niet verstrekt voor landbouwgrond waarvoor een vergelijkbare subsidie wordt ontvangen op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister zoals die regeling tot 1 januari 2007 gold.

Artikel 4.2.6 Subsidieverplichtingen

Een ontvanger van een probleemgebiedensubsidie:

 • a.

  draagt er zorg voor dat gedurende het gehele kalenderjaar op de landbouwgrond waarvoor de subsidie wordt verstrekt en op zijn gehele bedrijf wordt voldaan aan de voorschriften, opgenomen in artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006;

 • b.

  zet zijn landbouwactiviteiten gedurende ten minste vijf jaar voort, te rekenen vanaf de eerste betaling die hij ontvangt in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 voor het uitoefenen van een landbouwactiviteit in een probleemgebied;

 • c.

  draagt er zorg voor dat geen werkzaamheden worden verricht die een wijziging tot gevolg hebben van de topografische kavel- en perceelsstructuur, het microreliëf, de bodemstructuur of het bodemprofiel;

 • d.

  draagt er zorg voor dat geen werkzaamheden worden verricht die een wijziging tot gevolg hebben van de begreppeling of de detailontwatering, of leiden tot verlaging van de grondwaterstand dan wel slootwaterpeilen;

 • e.

  meldt aan Gedeputeerde Staten de omstandigheden als gevolg waarvan redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan één of meerdere subsidieverplichtingen, en doet dit binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden;

 • f.

  meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan, en doet dit binnen tien werkdagen na de betreffende datum, én

 • g.

  draagt er zorg voor dat een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt verhinderd toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

Artikel 4.2.7 Hoogte subsidie

Een probleemgebiedensubsidie bestaat uit het product van het op grond van artikel 4.2.8, eerste lid, voor het desbetreffende kalenderjaar vastgestelde tarief, en het aantal hectares waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 4.2.8 Hoogte tarief per kalenderjaar
 • 1 Gedeputeerde staten stellen jaarlijks voor met ingang van het komende kalenderjaar te verstrekken probleemgebiedensubsidies het tarief per hectare vast.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk zes weken voorafgaande aan de openstellingsperiode mededeling gedaan door plaatsing in het provinciaal blad.

Artikel 4.2.9 Subsidievaststelling
 • 1 Gedeputeerde staten stellen binnen tien weken na afloop van het kalenderjaar de probleemgebiedensubsidie vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

Artikel 4.2.10 Ontkoppelde probleemgebiedensubsidie
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een probleemgebiedensubsidie verstrekken voor landbouwgrond die is gelegen in een probleemgebied, waarbij het, in afwijking van artikel 4.2.5, eerste lid, onderdeel c, niet vereist is dat de begunstigde voor die landbouwgrond tevens een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie voor de instandhouding van een beheerspakket als bedoeld in die bepaling ontvangt.

 • 2 Een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden verstrekt als aan de begunstigde in het betreffende kalenderjaar voor de desbetreffende landbouwgrond niet reeds een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in artikel 4.2.5 wordt verstrekt.

 • 3 De bepalingen van deze paragraaf zijn, met uitzondering van artikel 4.2.5, eerste lid, onderdeel c, van overeenkomstige toepassing op een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorwaarden verbinden aan een probleemgebiedensubsidie als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 5 Landschapsbeheer

Afdeling 5.1.1 Algemene bepalingen inzake subsidies landschapsbeheer

Artikel 5.1.1.1 Grondslag subsidie
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie landschapsbeheer verstrekken:

  • a.

     voor de instandhouding van een op een natuurterrein gelegen landschapselement zoals opgenomen in bijlage 6, onderdelen A.1 of A.2, door begunstigden als bedoeld in artikel 5.1.2.1;

  • b.

    voor de uitvoering van een beheerpakket landschap ten behoeve van een landschapselement zoals opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 of B.2, door begunstigden als bedoeld in artikel 5.1.3.1, mits het beheerpakket landschap niet wordt uitgevoerd ten behoeve van een op een natuurterrein gelegen landschapselement.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde subsidie natuurbeheer verhogen met een vergoeding voor de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in dat onderdeel, voor bepaalde, in bijlage 6, onderdelen A.1 of A.2, opgenomen landschapselementen slechts verstrekt kan worden aan gecertificeerde begunstigden, of juist niet verstrekt kunnen worden aan dergelijke begunstigden.

Artikel 5.1.1.2  Duur subsidie

Een subsidie landschapsbeheer wordt verstrekt voor de duur van zes aaneengesloten kalenderjaren, of zoveel langer als op grond van artikel 12.4 vereist is.

Artikel 5.1.1.3 voorwaarden voor deelname
 • 1 Een subsidie landschapsbeheer kan worden verstrekt als:

  • a.

   het natuurbeheerplan, zoals dat zes weken voor de openstelling van de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag voor de betreffende subsidie gold, voorziet in de verstrekking van de betreffende subsidie, én

  • b.

   is voldaan aan de instapeisen die behoren bij het betreffende landschapselement onderscheidenlijk beheerpakket landschap.

 • 2 Een subsidie landschapsbeheer wordt niet verstrekt als de in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a onderscheidenlijk onderdeel b, bedoelde begunstigde in het jaar voorafgaande aan de aanvraag tot subsidieverlening met opzet:

  • a.

   een onjuiste aanvraag op grond van de onderhavige subsidieregeling heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie natuurbeheer, een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer;

  • b.

   een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Provincie Noord-Brabant of de equivalente Subsidieregeling natuurbeheer van een andere provincie;

  • c.

   een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Provincie Noord-Brabant of de equivalente Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van een andere provincie, óf

  • d.

   de subsidieverplichtingen heeft geschonden die zijn verbonden aan de in de onderdelen a tot en met c bedoelde subsidies.

 • 3 Een subsidie landschapsbeheer wordt evenmin verstrekt voor een landschapselement als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, of voor het uitvoeren van een beheerpakket landschap als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van een in dat onderdeel bedoeld landschapselement:

  • a.

   waarop nog verplichtingen van toepassing zijn op grond van:

   • i.

       de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Provincie Noord-Brabant;

   • ii.

      de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

   • iii.

    de Subsidieregeling natuurbeheer Provincie Noord-Brabant;

   • iv.

    de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister;

   • v.

      de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden, of

   • vi.

    de Beschikking terzake het uit productie nemen van bouwland.

  • b.

   voor zover dat is gelegen op een erf.

Artikel 5.1.1.4 Subsidieverplichtingen die de subsidieperiode overschrijden

Als ten behoeve van de instandhouding van een landschapselement of voor het uitvoeren van een beheerpakket landschap verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot de cyclus van knippen, scheren, snoeien dan wel af- of terugzetten, behoren die verplichtingen slechts tot de subsidieverplichtingen indien dat knippen, scheren, snoeien dan wel af- of terugzetten op basis van de betreffende cyclus valt binnen de periode waarvoor die subsidie wordt verstrekt.

Afdeling 5.1.2 Subsidie landschapsbeheer binnen natuurterreinen

Artikel 5.1.2.1 Begunstigden
 • 1 Een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, kan worden verstrekt aan:

  • a.

   een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij aanvang van de periode waarvoor subsidie wordt verstrekt zeggenschap heeft over het te voeren beheer van een op een natuurterrein gelegen landschapselement waarvoor subsidie wordt aangevraagd, krachtens:

   • i.

       eigendom;

   • ii.

      erfpacht;

   • iii.

     recht van beklemming;

   • iv.

     artikel 45 van de Wet inrichting landelijk gebied, of

   • v.

      een plan van tijdelijk gebruik als bedoeld in artikel 189 van de Landinrichtingswet zoals die wet tot 1 januari 2007 gold, en voorts gedurende de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verleend ten minste op de peildatum van ieder kalenderjaar die zeggenschap heeft;

  • b.

   rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in onderdeel a.

 • 2 Als een in het eerste lid, onderdeel a, onder i. tot en met v. bedoelde titel is belast met of is afgeleid van een ander recht, kan slechts een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de zeggenschap over het te voeren beheer van het landschapselement.

 • 3 In afwijking van het eerste lid kan het onderdeel van de subsidie landschapsbeheer dat ziet op de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen alleen worden verstrekt aan gecertificeerde begunstigden.

Artikel 5.1.2.2 Aanvraag subsidie
 • 1 Een aanvraag tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond, waarop de landschapselementen waarvoor subsidie wordt gevraagd en een nummering van die landschapselementen zijn aangegeven.

 • 2 In afwijking van het eerste lid gaat een aanvraag van een gecertificeerde begunstigde tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, vergezeld van:

  • a.

   een lijst van oppervlaktes, meters of aantallen per landschapselement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd,

  • b.

    één of meerdere elektronische kaarten met een topografische ondergrond, met daarop de buitengrenzen van de natuurterreinen waarop de landschapselementen zijn gelegen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, én

  • c.

   een lijst van oppervlaktes, onderscheidenlijk meters of stuks, per landschapselement waarvoor de gecertificeerde begunstigde een vergoeding wil ontvangen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen.

Artikel 5.1.2.3 Subsidieverplichtingen
 • 1 Een ontvanger van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a:

  • a.

   draagt er zorg voor dat het op het natuurterrein aanwezige landschapselement in stand wordt gehouden door te voldoen aan de beheereisen zoals die in bijlage 6, onderdelen B.1 of B.2, zijn opgenomen bij het equivalente beheerpakket landschap, en dat geen handelingen worden verricht of gedoogd die afbreuk doen aan de instandhouding van het betreffende landschapselement;

  • b.

   draagt er zorg voor dat, voor zover subsidie wordt verstrekt voor de monitoring van de kwaliteit van binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen, deze monitoring wordt verricht overeenkomstig door Gedeputeerde Staten nader vast te stellen voorschriften;

  • c.

   draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot het op het natuurterrein gelegen landschapselement waarvoor de subsidie wordt verstrekt;

  • d.

   draagt er zorg voor dat op verzoek van Gedeputeerde Staten inzage wordt gegeven in het uitgevoerde dan wel uit te voeren beheer ten behoeve van de instandhouding van het op het natuurterrein aanwezige landschapselement;

  • e.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de omstandigheden als gevolg waarvan hij redelijkerwijs niet kan voldoen aan één of meerdere subsidieverplichtingen, en doet dit binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden;

  • f.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan, en doet dit binnen tien werkdagen na de betreffende datum, én

  • g.

   draagt er zorg voor dat een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt verhinderd toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, hoeft een gecertificeerde begunstigde niet te voldoen aan de in dat onderdeel bedoelde beheereisen, maar draagt hij er zorg voor dat alle beheeractiviteiten worden verricht die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het op het natuurterrein aanwezige landschapselement, en dat geen handelingen worden verricht en gedoogd die afbreuk doen aan de instandhouding daarvan.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdelen e en f, kan een ontvanger van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, die tevens gecertificeerde begunstigde is, éénmaal per kalenderjaar maar uiterlijk op 31 oktober bij Gedeputeerde Staten melden ten aanzien van welke landschapselementen niet voldaan wordt aan één of meerdere subsidieverplichtingen.

 • 4 Een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel b, dat het beheer laat uitvoeren door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel a, komt gedurende de zes kalenderjaren met elk van deze natuurlijke personen of rechtspersonen, voor zover deze op de peildatum van één of meerdere van die kalenderjaren de zeggenschap hebben over het beheer, schriftelijk overeen dat:

  • a.

    de natuurlijke persoon of rechtspersoon de verplichtingen naleeft als bedoeld in:

   • i.

    het eerste lid, onderdelen a, c, d en g, óf

   • ii.

    het eerste lid, onderdelen c, d en g, en het tweede lid indien het samenwerkingsverband tevens een gecertificeerde begunstigde is;

  • b.

   de subsidieontvanger aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon een vergoeding betaalt voor de door hem of haar nageleefde verplichtingen als bedoeld in:

   • i.

     het eerste lid, onderdeel a, óf

   • ii.

    het tweede lid indien het samenwerkingsverband tevens een gecertificeerde begunstigde is;

  • c.

   de natuurlijke persoon of rechtspersoon garant staat voor het terugbetalen van de in onderdeel b bedoelde vergoeding, als Gedeputeerde Staten de subsidie lager vaststellen of geheel of gedeeltelijk wijzigen dan wel intrekken.

Artikel 5.1.2.4 Hoogte subsidie
 • 1 Een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, bedraagt de som van zes jaarvergoedingen, elk behorend bij één van de zes kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 5.1.1.2 bedoelde periode op grond van artikel 5.1.2.5, eerste lid, onderdeel a, voor het desbetreffende landschapselement is vastgesteld, en het aantal hectares, meters of stuks waarvoor voor dat betreffende landschapselement subsidie wordt verstrekt, eventueel vermeerderd met het product van het tarief, bedoeld in artikel 5.1.2.5, eerste lid, onderdeel b, en het aantal hectares, meters of stuks waarop in het kader van de subsidie landschapsbeheer monitoringswerkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 3 Na afloop van elk van de eerste vijf kalenderjaren:

  • a.

   beslissen Gedeputeerde Staten binnen tien weken ambtshalve omtrent de hoogte van de jaarvergoeding die bij het betreffende kalenderjaar behoort, waarbij die beslissing éénmaal met ten hoogste tien weken verdaagd kan worden, én

  • b.

   keren zij de aldus bepaalde jaarvergoeding, binnen zes weken nadat de in onderdeel a bedoelde beslissing op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, als voorschot uit aan:

   • i.

     de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op de peildatum van het kalenderjaar waarop de jaarvergoeding betrekking heeft, beschikt over een in artikel 5.1.2.1, eerste lid, onder i. tot en met v. bedoelde titel, een en ander gelezen in samenhang met de artikelen 5.1.2.1, tweede lid, en 7.3, eerste lid, óf

   • ii.

    het in artikel 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel b, bedoelde samenwerkingsverband, indien de aanvraag tot subsidieverlening door dat samenwerkingsverband is ingediend.

Artikel 5.1.2.5 Hoogte tarief per kalenderjaar
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met ingang van het komende kalenderjaar te verlenen subsidies landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, vast:

  • a.

   de tarieven voor de verschillende landschapselementen als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, uitgedrukt in een bedrag per hectare, meter of stuks;

  • b.

   de tarieven voor de monitoring van de kwaliteit van de verschillende binnen een natuurterrein gelegen landschapselementen, uitgedrukt in een bedrag per hectare, meter of stuks.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk zes weken voorafgaande aan de openstellingsperiode mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel 5.1.2.6 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, vermeldt in elk geval:

 • a.

  het landschapselement waarvoor subsidie wordt verleend;

 • b.

  de hoogte van de subsidie, én

 • c.

  dat Gedeputeerde Staten gedurende de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt een nadere uitwerking kunnen geven van de in artikel 5.1.2.3 bedoelde beheeractiviteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het landschapselement.

Artikel 5.1.2.7 Ambtshalve vaststellen
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen binnen tien weken na afloop van de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, is verstrekt, die subsidie ambtshalve vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

Afdeling 5.1.3 Subsidie landschapsbeheer buiten natuurterreinen

Artikel 5.1.3.1 Begunstigden
 • 1 Een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, kan worden verstrekt aan een landbouwer die het landschapselement ten behoeve waarvan hij het beheerpakket landschap uitvoert of zal uitvoeren bij aanvang van de subsidie beheert krachtens een zakelijk recht of een persoonlijk recht, en voorts gedurende de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verleend ten minste op de peildatum van ieder kalenderjaar dat landschapselement beheert krachtens een zakelijk of persoonlijk recht.

 • 2 Als een in het eerste lid bedoeld zakelijk of persoonlijk recht is belast met of is afgeleid van een ander recht, kan slechts een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, worden verstrekt voor zover dat andere recht geen afbreuk doet aan de mogelijkheid het beheer uit te voeren.

Artikel 5.1.3.2 Aanvraag subsidie

Een aanvraag tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond, waarop de landschapselementen ten behoeve waarvan het beheerpakket landschap wordt uitgevoerd en een nummering van die landschapselementen zijn aangegeven.

Artikel 5.1.3.3 Subsidieverplichtingen
 • 1 Een ontvanger van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b:

  • a.

   draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan de beheereisen die behoren bij het beheerpakket landschap waarvoor de subsidie wordt verstrekt, en dat geen handelingen worden verricht of gedoogd die daaraan afbreuk doen;

  • b.

   draagt er zorg voor dat ten aanzien van het landschapselement ten behoeve waarvan het beheerpakket landschap wordt uitgevoerd en op zijn gehele bedrijf wordt voldaan aan de voorschriften, opgenomen in:

   • i.

    artikel 3 van en de bijlagen 1 en 2 bij de Regeling GLB-inkomenssteun 2006, én

   • ii.

    bijlage 2 van de Beleidsregels verlagen subsidie POP2;

  • c.

   draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten monitoringswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot het landschapselement ten behoeve waarvan het beheerpakket landschap wordt uitgevoerd;

  • d.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de omstandigheden als gevolg waarvan hij redelijkerwijs niet kan voldoen aan één of meerdere subsidieverplichtingen, en doet dit binnen tien werkdagen nadat hij redelijkerwijs op de hoogte kan zijn van die omstandigheden;

  • e.

   meldt aan Gedeputeerde Staten de datum waarop weer aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan, en doet dit binnen tien werkdagen na de betreffende datum, én

  • f.

   draagt er zorg voor dat een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt verhinderd toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen.

 • 2  Een ontvanger van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, dient uiterlijk op de peildatum van ieder kalenderjaar, middels een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier, bij Gedeputeerde Staten een aanvraag in tot betaling van de jaarvergoeding voor dat kalenderjaar, waarbij de artikelen 7 en 8 van verordening (EG) nr. 1975/2006 van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 3 In een geval als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, rust de in het derde lid van het onderhavige artikel bedoelde verplichting op die derde voor zover deze het beheer heeft overgenomen.

Artikel 5.1.3.4 Hoogte subsidie
 • 1 Een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, bedraagt de som van zes jaarvergoedingen, elk behorend bij één van de zes kalenderjaren waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 Een jaarvergoeding is het product van het tarief zoals dat voor het eerste kalenderjaar van de in artikel 5.1.1.2 bedoelde periode op grond van artikel 5.1.3.5, eerste lid, voor het desbetreffende beheerpakket landschap is vastgesteld, en het aantal hectares, meters of stuks waarvoor voor dat betreffende beheerpakket landschap subsidie wordt verstrekt.

 • 3 Na afloop van elk van de eerste vijf kalenderjaren:

  • a

   beslissen Gedeputeerde Staten binnen de in artikel 1.6, tweede lid, onderdeel a, genoemde termijn omtrent de hoogte van de jaarvergoeding die bij het betreffende kalenderjaar behoort, én

  • b

   keren zij de aldus bepaalde jaarvergoeding, binnen zes weken nadat de in onderdeel a bedoelde beslissing op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, als voorschot uit aan de landbouwer die op de peildatum van het kalenderjaar waarop de jaarvergoeding betrekking heeft, beschikt over het in artikel 5.1.3.1 bedoelde zakelijk of persoonlijk recht.

Artikel 5.1.3.5 Hoogte tarief per kalenderjaar
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks voor met ingang van het komende kalenderjaar te verlenen subsidies landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, de tarieven voor de verschillende beheerpakketten landschap vast, uitgedrukt in een bedrag per hectare, meter of stuk.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk zes weken voorafgaande aan de openstellingsperiode mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel 5.1.3.6 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, vermeldt in elk geval:

 • a.

  het beheerpakket landschap waarvoor subsidie wordt verleend, én

 • b.

  de hoogte van de subsidie.

Artikel 5.1.3.7 Ambtshalve vaststelling
 • 1 Gedeputeerde Staten stellen binnen tien weken na afloop van de zes aaneengesloten kalenderjaren waarvoor de subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, is verstrekt, die subsidie ambtshalve vast.

 • 2 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, kan éénmaal met ten hoogste tien weken worden verdaagd.

 • 3 De vaststelling, bedoeld in het eerste lid, omvat ook de beslissing op de aanvraag, bedoeld in artikel 5.1.3.3, tweede lid, voor zover die aanvraag betrekking heeft op het zesde en laatste kalenderjaar.

Hoofdstuk 6 Subsidie organisatiekosten

Artikel 6.1 Grondslag subsidie

Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag een subsidie organisatiekosten verstrekken.

Artikel 6.2 Duur subsidie

Een subsidie organisatiekosten wordt verstrekt voor een periode van maximaal zes aaneengesloten kalenderjaren

Artikel 6.3 Begunstigden

Een subsidie organisatiekosten kan worden verstrekt aan een agrarische natuurvereniging.

Artikel 6.4 Aanvraag subsidie

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend uiterlijk 31 oktober direct voorafgaand aan het eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. 

 • 2 Een aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van het gebied waar de agrarische natuurvereniging agrarisch natuurbeheer ondersteunt en stimuleert;

  • b.

   een activiteitenplan, gericht op het ondersteunen en stimuleren van agrarisch natuurbeheer, waarin ten minste voor de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd per kalenderjaar staat beschreven voor welke activiteiten subsidie wordt aangevraagd, én

  • c.

   een begroting, waarin uitgesplitst per kalenderjaar de verwachte uitgaven en inkomsten staan beschreven.

Artikel 6.5 Subsidieverplichtingen

De ontvanger van een subsidie organisatiekosten voert de activiteiten ten behoeve waarvan subsidie wordt verstrekt uit conform het activiteitenplan en de daarbij behorende begroting, bedoeld in artikel 6.4, tweede lid, onderdelen b en c, voor zover deze door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd.

Artikel 6.6 Subsidiabele kosten

 • 1 Als subsidiabele kosten komen in aanmerking de noodzakelijke kosten voor de organisatie van activiteiten, gericht op:

  • a.

   kennisbevordering, kwaliteitsborging en professionalisering van agrarisch natuurbeheer;

  • b.

   werving en aanvraagbegeleiding van landbouwers;

  • c.

   promotie, draagvlak en samenwerking in een gebied;

  • d.

   monitoring en toezicht ten behoeve van de ecologische sturing in het gebied.

 • 2 Subsidie wordt niet verstrekt voor activiteiten waarvoor reeds een subsidie wordt verstrekt op grond van:

  • a.

   hoofdstuk 8 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, of

  • b.

   hoofdstuk 8 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels vaststellen met betrekking tot de kosten en activiteiten, bedoeld in het eerste lid, die voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 6.7 Hoogte subsidie

Een subsidie organisatiekosten bedraagt hetzij

 • a.

  ten hoogste 100 procent van de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten, hetzij

 • b.

  een door Gedeputeerde Staten te bepalen maximumbedrag, waarbij de genoten inkomsten op de aldus bepaalde bedragen in mindering worden gebracht.

Artikel 6.8 Aanvraag tot voorschotverlening

Gedeputeerde Staten kunnen ten hoogste éénmaal per kalenderjaar op aanvraag een voorschot verlenen, waarbij dat voorschot ten hoogste 80% bedraagt van de subsidiabele kosten zoals die voor dat kalenderjaar in de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde begroting zijn opgenomen.

Artikel 6.9 Beschikking tot subsidieverlening

Een beschikking tot verlening van een subsidie organisatiekosten vermeldt in elk geval:

 • a

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

 • b

  de periode waarvoor subsidie wordt verleend, én

 • c.

  de maximale hoogte van de subsidie.

Artikel 6.10 Aanvraag tot subsidievaststelling

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag de subsidie organisatiekosten jaarlijks vaststellen voor dat gedeelte dat ziet op de in het voorgaande kalenderjaar gemaakte subsidiabele kosten.

 • 2 Een aanvraag tot subsidievaststelling als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk acht weken na afloop van het in dat lid bedoelde kalenderjaar ingediend.

 • 3 Als een subsidieontvanger geen of slechts gedeeltelijk aanvragen als bedoeld in het eerste lid heeft ingediend, wordt door hem uiterlijk acht weken na afloop van de periode waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend voor de periode waarover nog geen subsidievaststelling heeft plaatsgevonden.

 • 4 Een aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van een overzicht van de gemaakte subsidiabele kosten, de betalingsbewijzen daarvan, de daadwerkelijk genoten inkomsten en een verslag van de uitgevoerde activiteiten.

Hoofdstuk 7     Wijziging en intrekking

Artikel 7.1 Overmacht

 • 1 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, kan, indien sprake is van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, een aanvraag indienen tot wijziging of intrekking van de betreffende beschikking tot subsidieverlening vanaf het moment dat de overmacht zich voordoet of de uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen.

 • 2 Een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer, probleemgebiedensubsidie of subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, kan, als sprake is van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 1974/2006, een aanvraag indienen tot wijziging of intrekking van de betreffende beschikking tot subsidieverlening vanaf het moment dat de overmacht zich voordoet of de uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid honoreren en de betreffende subsidie naar evenredigheid vaststellen, als de overmacht of uitzonderlijke omstandigheden van dien aard is, respectievelijk zijn, dat het doel van de betreffende subsidie niet of niet meer kan worden behaald.

 • 4 In afwijking van het derde lid kunnen Gedeputeerde Staten een aanvraag als bedoeld in het eerste en tweede lid afwijzen en de betreffende subsidie ongewijzigd voortzetten als de overmacht of uitzonderlijke omstandigheden van dien aard is, respectievelijk zijn, dat het doel van de betreffende subsidie alsnog kan worden behaald en de ontvanger van de betreffende subsidie zich ertoe bereid heeft verklaard de subsidieverplichtingen weer na te zullen leven zodra de overmacht is, respectievelijk de uitzonderlijke omstandigheden zijn, geëindigd.

Artikel 7.2 Overlijden subsidieontvanger

 • 1 Als een ontvanger van een subsidie natuurbeheer, een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer overlijdt, kan diens rechtsopvolger onder algemene titel binnen 24 weken na het overlijden een aanvraag indienen tot wijziging van de betreffende beschikking tot subsidieverlening, inhoudende de overname van de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de desbetreffende subsidie voor de resterende periode waarvoor zij wordt verstrekt.

 • 2 Gedeputeerde Staten trekken de beschikking tot subsidieverlening met ingang van de datum van het overlijden in en stellen de subsidie ambtshalve naar evenredigheid vast als er binnen de in het eerste lid genoemde termijn geen aanvraag als bedoeld in dat lid is ingediend.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening overeenkomstig het eerste lid wijzigen als de rechtsopvolger aangemerkt kan worden als begunstigde voor de betreffende subsidie, tenzij de oorspronkelijke subsidieontvanger een gecertificeerde begunstigde was en de rechtsopvolger dit niet is.

 • 4 Gedeputeerde Staten kunnen, in afwijking van de artikelen 3.7, 3.10, 4.1.1.7, 4.1.1.10, 4.1.2.4, 4.2.9, 5.1.2.4, 5.1.2.7, 5.1.3.4 en 5.1.3.7, de verstrekking dan wel betaling van een jaarvergoeding of de vaststelling van een subsidie opschorten tot vier weken na de dag waarop de termijn, genoemd in het eerste lid, is verstreken.

Artikel 7.3 Overdracht aan andere beheerder

 • 1 Als een ontvanger van een subsidie natuurbeheer of subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, de zeggenschap over het beheer overdraagt aan een derde, waardoor hij op de peildatum van een kalenderjaar niet kan worden aangemerkt als begunstigde, dan kan hij tezamen met die derde een aanvraag indienen tot wijziging van de betreffende beschikking tot subsidieverlening, inhoudende de gehele of gedeeltelijke overname door die derde van de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de desbetreffende subsidie voor de resterende periode waarvoor zij wordt verstrekt.

 • 2 Als een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, het beheer overdraagt aan een derde, waardoor hij op de peildatum van een beheerjaar respectievelijk kalenderjaar niet kan worden aangemerkt als begunstigde, dan kan hij tezamen met die derde een aanvraag indienen tot wijziging van de betreffende beschikking tot subsidieverlening, inhoudende de gehele of gedeeltelijke overname door die derde van de rechten en verplichtingen die zijn verbonden aan de desbetreffende subsidie voor de resterende periode waarvoor zij wordt verstrekt.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk 15 augustus van het betreffende kalenderjaar gedaan.

 • 4 Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid wordt uiterlijk op de peildatum van het betreffende beheerjaar respectievelijk kalenderjaar gedaan.

 • 5 Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening overeenkomstig het eerste of tweede lid wijzigen als de derde aangemerkt kan worden als begunstigde voor de betreffende subsidie, tenzij de oorspronkelijke subsidieontvanger een gecertificeerde begunstigde was en de derde dit niet is.

 • 6 Onverminderd het vijfde lid honoreren Gedeputeerde Staten een aanvraag als bedoeld in het eerste lid niet met betrekking tot het gedeelte van een subsidie natuurbeheer dat ziet op de toeslag, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid, onderdeel b, voor zover de derde niet in staat is de aan die toeslag verbonden verplichtingen na te leven, maar stellen zij ambtshalve het betreffende deel van de subsidie naar evenredigheid vast.

 • 7 Onverminderd het vijfde lid honoreren Gedeputeerde Staten, indien er sprake is van een gedeeltelijke overdracht van een natuurterrein, een landschapselement, een beheereenheid of een beheerpakket landschap, een aanvraag als bedoeld in het eerste of tweede lid slechts indien zowel het overgedragen deel als het resterende deel voldoen aan de eisen van het desbetreffende natuurbeheertype, onderscheidenlijk de instapeisen van het desbetreffende landschapbeheertype, agrarisch beheerpakket of beheerpakket landschap.

 • 8 Een wijziging van een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het vijfde lid treedt in werking met ingang van het kalenderjaar respectievelijk beheerjaar waarin de derde op de peildatum als begunstigde aangemerkt kan worden.

Artikel 7.4 Overdracht aan Staatsbosbeheer, TBO of BBL

 • 1 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer, een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer kan, als hij de zeggenschap over het beheer of het beheer geheel of gedeeltelijk overdraagt aan Staatsbosbeheer, het Bureau beheer landbouwgronden of een instelling als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties zoals dat artikel tot 1 januari 2008 luidde, een aanvraag indienen tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot subsidieverlening en de naar evenredigheid gehele of gedeeltelijke voortijdige vaststelling van die subsidie.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening inzake agrarisch natuurbeheer of landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid met ingang van de datum van overdracht slechts geheel of gedeeltelijk intrekken en naar evenredigheid vaststellen, als voldaan is aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 44, tweede lid, onderdeel c, van Verordening (EG) nr. 1974/2006.

Artikel 7.5 Wijziging subsidie ivm vergroting areaal

 • 1.

  Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer, een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer kan éénmaal per kalenderjaar onderscheidenlijk beheerjaar een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar of beheerjaar, gericht op de vergroting van het areaal waarvoor subsidie wordt verstrekt.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot verlening van een subsidie natuurbeheer naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wijzigen als die wijziging leidt tot een verhoging van de jaarvergoeding van ten minste €50 per kalenderjaar. De artikelen 1.3, eerste lid, 3.3, 3.4 en 3.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wijzigen als:

  • a.

   de vergroting niet meer dan twee hectare bedraagt en evenmin meer dan 10% van het areaal landbouwgrond waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt, én

  • b.

   de wijziging leidt tot een verhoging van de jaarbetaling van ten minste €50 per beheerjaar.

 • -

  De artikelen 1.3, eerste lid, 4.1.1.3, 4.1.1.4 en 4.1.1.5 zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de in de agrarische beheerpakketten opgenomen eis ten aanzien van de minimale oppervlakte van de beheereenheid voor zover het areaal landbouwgrond waarop de aanvraag tot wijziging ziet grenst aan landbouwgrond waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt, én op de beide aldus aanééngrenzende arealen eenzelfde agrarisch beheerpakket zal worden uitgevoerd.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot verlening van een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wijzigen als die wijziging leidt tot een verhoging van de jaarvergoeding van ten minste €50 per kalenderjaar. De artikelen 1.3, eerste lid, 5.1.1.3, 5.1.2.1, en 5.1.2.2 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot subsidieverlening inzake landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wijzigen als:

  • a.

   de vergroting niet meer dan twee hectare bedraagt en evenmin meer dan 10% bedraagt van het aantal hectares, meters of stuks waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt, én

  • b.

   de wijziging leidt tot een verhoging van de jaarvergoeding van ten minste €50 per kalenderjaar.

 • -

  De artikelen 1.3, eerste lid, 5.1.1.3, 5.1.3.1 en 5.1.3.2 zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de in de beheerpakketten landschap opgenomen eis ten aanzien van de minimale oppervlakte van het landschapselement voor zover het beheerpakket landschap waarop de aanvraag tot wijziging ziet betrekking heeft op een landschapselement dat grenst aan een landschapselement waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt, én dat ten behoeve van de beide aldus aanééngrenzende landschapselementen eenzelfde beheerpakket landschap zal worden uitgevoerd.

 • 6.

  Als een in het eerste lid bedoelde aanvraag betrekking heeft op het vergroten van het areaal waarvoor een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch beheer wordt verstrekt:

  • a.

   is het derde lid, onderdeel a, niet van toepassing en artikel 4.1.1.4 niet van overeenkomstige toepassing;

  • b.

   is er slechts sprake van een aanvraag als bedoeld in het onderhavige artikel voor zover de extra oppervlakte de maximale oppervlakte, bedoeld in artikel 4.1.2.3, onderdeel a, voor het betreffende gebied overschrijdt.

 • 7.

  In afwijking van de artikelen 3.7, tweede lid, 5.1.2.4, tweede lid en 5.1.3.5, eerste lid wordt, indien Gedeputeerde Staten de beschikking tot subsidieverlening op grond van een in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag wijzigen, de uit die wijziging voortvloeiende verhoging van de subsidie en jaarvergoedingen gebaseerd op de tarieven die golden in het kalender- respectievelijk beheerjaar waarin de aanvraag is ingediend zoals die luidde vóórdat voor het eerst een aanvraag tot wijziging van de betreffende beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het eerste lid is ingediend.

Artikel 7.6 Wijziging subsidie ivm verkleining

 • 1 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, kan een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot subsidieverlening en de naar evenredigheid gehele of gedeeltelijke voortijdige vaststelling van die subsidie indienen met het oog op de verkleining van het areaal waarvoor de subsidie wordt verstrekt, als die verkleining het gevolg is van de realisatie van een werk van algemene nutte.

 • 2 Een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer, een probleemgebiedensubsidie of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, kan een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot subsidieverlening en de naar evenredigheid gehele of gedeeltelijke voortijdige vaststelling van die subsidie indienen, als hij als gevolg van omstandigheden als bedoeld in artikel 45, vierde lid, van Verordening (EG) nr. 1974/2006 de subsidieverplichtingen niet langer kan nakomen.

 • 3 Gedeputeerde Staten trekken de desbetreffende subsidie voor het betreffende deel in en stellen haar naar evenredigheid vast als voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste onderscheidenlijk tweede lid.

Artikel 7.7 Beëindiging subsidie natuurbeheer ivm wijziging natuurbeheertype

 • 1 Een ontvanger van een subsidie natuurbeheer kan een aanvraag indienen tot gehele of gedeeltelijke intrekking van de beschikking tot subsidieverlening en de naar evenredigheid gehele of gedeeltelijke voortijdige vaststelling van die subsidie, als hij op het natuurterrein of deel daarvan waarvoor hij de subsidie ontvangt, maatregelen treft die zijn gericht op een wijziging van het op dat natuurterrein in stand te houden natuurbeheertype.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen de beschikking tot subsidieverlening naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid intrekken vanaf het moment dat de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, van start gaan, en de subsidie naar evenredigheid geheel of gedeeltelijk vaststellen, als:

  • a.

   de wijziging van het natuurbeheertype op grond van het natuurbeheerplan is toegestaan;

  • b.

   de wijziging van het natuurbeheertype gericht is op een versterkte bescherming van de natuur, én

  • c.

   de subsidieontvanger schriftelijk verklaart ten minste zes jaar na afronding van de inrichtingsmaatregelen, bedoeld in artikel 11 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant, beheer gericht op de instandhouding van het gewijzigde natuurbeheertype te blijven voeren. Deze verplichting vervalt voor zover hij voor die gewijzigde instandhouding een subsidie natuurbeheer op grond van de onderhavige regeling heeft aangevraagd en ontvangt. De hiervóór bedoelde subsidieaanvraag wordt ingediend in de eerstvolgende openstellingsperiode na het indienen van de aanvraag tot subsidievaststelling, bedoeld in artikel 14c van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant.

 • 3 Indien een subsidieontvanger subsidie ontvangt op grond van een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, tweede volzin, en de beschikking tot subsidieverlening wordt ingetrokken omdat de subsidieontvanger toerekenbaar niet voldaan heeft aan de subsidieverplichtingen, dan is voor de resterende periode de in het tweede lid, onderdeel c, eerste volzin, bedoelde instandhoudingsplicht weer van toepassing tot de termijn van zes jaar na afronding van de inrichtingsmaatregelen is verstreken.

Artikel 7.8 Wijziging baseline

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, wijzigen als dit ingevolge artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1974/2006 noodzakelijk is.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een beschikking tot verlening van een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, intrekken met ingang van het moment waarop zich de situatie als bedoeld in artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1974/2006 voordoet en de subsidie naar evenredigheid ambtshalve vaststellen als de subsidieontvanger een wijziging ingevolge het eerste lid niet aanvaardt.

Artikel 7.9 Wijziging activiteiten organisatiekosten

 • 1 Een ontvanger van een subsidie organisatiekosten kan jaarlijks een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2 De aanvraag tot wijziging van een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend uiterlijk op 31 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de wijziging wordt aangevraagd.

 • 3 De aanvraag tot wijziging van een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van:

  • a.

   een onderbouwing van de wijziging;

  • b.

   een gewijzigd activiteitenplan, én

  • c.

   een gewijzigde begroting.

Hoofdstuk 8 Certificering

Paragraaf 8.1 Certificering

Artikel 8.1.1 Bevoegdheid tot certificering
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen op aanvraag afgeven:

  • a.

   een certificaat natuurbeheer;

  • b.

   een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer;

  • c.

   een certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij de in artikel 8.1.7 bedoelde stichting, met dien verstande dat een dergelijke aanvraag niet vóór 15 november 2010 ingediend kan worden.

Artikel 8.1.2 Wie kunnen worden gecertificeerd
 • 1 Voor een certificaat natuurbeheer komen in aanmerking begunstigden als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, onderdeel a, en 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel a.

 • 2 Voor een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer komen in aanmerking begunstigden als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, onderdeel b, en 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel b.

 • 3 Voor een certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer komen in aanmerking rechtspersonen.

Artikel 8.1.3 Certificeringsvoorwaarden

Gedeputeerde Staten kunnen een in artikel 8.1.1, eerste lid, bedoeld certificaat afgeven als is voldaan aan de voorwaarden, opgenomen in het corresponderende onderdeel van het Programma van Eisen Kwaliteitshandboek Natuurbeheer, zoals dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 8.1.4 Aan certificering verbonden verplichtingen

Een houder van een in artikel 8.1.1, eerste lid, bedoeld certificaat:

 • a.

  draagt er zorg voor dat hij blijft voldoen aan de certificeringsvoorwaarden die behoren bij het aan hem afgegeven certificaat;

 • b.

  draagt er zorg voor dat door of vanwege Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

Artikel 8.1.5 Schorsing en intrekking certificaat
 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen het certificaat voor een door hen te bepalen termijn schorsen als de houder van het certificaat niet voldoet aan één of meerdere certificeringsvoorwaarden.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen het certificaat intrekken als:

  • a.

   na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de houder van het certificaat nog steeds niet voldoet aan de betreffende certificeringsvoorwaarde;

  • b.

   blijkt dat binnen een periode van 52 weken na afloop van de schorsingstermijn, bedoeld in het eerste lid, de houder van het certificaat opnieuw niet voldoet aan de betreffende certificeringsvoorwaarde;

  • c.

   de houder van het certificaat opzettelijk een onjuiste aanvraag heeft ingediend ter verkrijging van een subsidie, bedoeld in de artikelen 3.1, 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, of 6.1, of willens en wetens heeft meegewerkt aan het indienen van een onjuiste aanvraag ter verkrijging door een landbouwer van een in artikel 4.1.2.4 bedoelde toeslag.

 • 3 De certificering wordt niet geschorst of ingetrokken als het niet voldoen aan de betreffende certificeringsvoorwaarde het gevolg is van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden. 

Artikel 8.1.6 Rechtsgevolgen intrekken certificaat
 • 1 Als Gedeputeerde Staten een certificaat natuurbeheer of een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer intrekken dat is afgegeven aan:

 • 2 Het bepaalde in het eerste lid vindt geen toepassing als de voormalig gecertificeerde begunstigde binnen acht weken na de datum van intrekking van het certificaat verzoekt de betreffende subsidieverlening met ingang van die datum te wijzigen in een subsidieverlening op basis van de rechten en plichten zoals die voor niet-gecertificeerde begunstigden gelden.

 • 3 Als Gedeputeerde Staten een certificaat coördinatie agrarisch natuurbeheer intrekken, draagt de voormalig gebiedscoördinator zijn werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende stukken in goede orde over aan een door Gedeputeerde Staten aangewezen gebiedscoördinator of ambtenaar.

Artikel 8.17 mandaat Stichting
 • 1 Besluiten tot het afgeven, schorsen of intrekken van een in artikel 8.1.1, eerste lid, bedoeld certificaat worden namens Gedeputeerde Staten genomen door het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.

 • 2 In afwijking van artikel 11.1 wordt het toezicht op de naleving van de aan het betreffende certificaat verbonden certificeringsvoorwaarden namens Gedeputeerde Staten uitgeoefend door het bestuur van de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.

Paragraaf 8.2 Subsidie certificeringskosten

Artikel 8.2.1 Grondslag subsidie

(vervallen)

Artikel 8.2.2 Duur subsidie

(vervallen)

Artikel 8.2.3 Begunstigden

(vervallen)

Artikel 8.2.4 Aanvraag subsidie

(vervallen)

Artikel 8.2.5 Subsidieverplichtingen

(vervallen)

Artikel 8.2.6 Subsidiabele kosten

(vervallen)

Artikel 8.2.7 Hoogte subsidie

(vervallen)

Artikel 8.2.8 Aanvraag tot voorschotverlening

(vervallen)

Artikel 8.2.9 Beschikking tot subsidieverlening

(vervallen)

Artikel 8.2.10 Aanvraag tot subsidievaststelling

(vervallen)

Hoofdstuk 9 Collectief beheerplan

 Artikel 9.1 Aanvraag vaststelling collectief beheerplan of wijziging daarvan

Een gebiedscoördinator kan bij Gedeputeerde Staten een aanvraag indienen tot vaststelling van:

 • a.

  een collectief beheerplan;

 • b.

  een wijziging van een op grond van artikel 9.2 vastgesteld collectief beheerplan.

Artikel 9.2 Goedkeuring collectief beheerplan of wijziging daarvan

 • 1 Gedeputeerde Staten kunnen een collectief beheerplan dan wel een wijziging van een op grond van dit artikel vastgesteld collectief beheerplan vaststellen als:

  • a.

   de aanvraag tot vaststelling is ingediend door een gebiedscoördinator die het beheer in het betreffende gebied coördineert;

  • b.

   de aanvraag tot vaststelling uiterlijk op 15 december voorafgaand aan een beheerjaar is ingediend;

  • c.

   het collectief beheerplan dan wel de wijziging van een op grond van dit artikel vastgesteld collectief beheerplan past binnen het natuurbeheerplan zoals dat zes weken vóór indiening van de in artikel 9.1 bedoelde aanvraag geldt, én

  • d.

   het collectief beheerplan dan wel de wijziging van een op grond van dit artikel vastgesteld collectief beheerplan voldoet aan de eisen, bedoeld in bijlage 5, onderdeel A respectievelijk onderdeel B.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, kan een aanvraag als bedoeld in het eerste lid tot uiterlijk 1 februari van een beheerjaar worden aangepast, voor zover in die aangepaste aanvraag in vergelijking tot de in het eerste lid bedoelde aanvraag:

  • a.

   geen nieuwe begunstigden zijn opgenomen, tenzij:

   • i.

      het een geval van overdracht van een subsidie agrarisch natuurbeheer als bedoeld in artikel 7.3, tweede lid, betreft, én

   • ii.

    de overgedragen subsidie agrarisch natuurbeheer werd verstrekt in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer;

  • b.

   geen vergrotingen van het areaal als bedoeld in artikel 7.5, derde lid, zijn opgenomen die de maximale oppervlakte, bedoeld in artikel 4.1.2.3, onderdeel a, overstijgen.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid dient een aanpassing als bedoeld in dat lid in overeenstemming te zijn met de eisen, bedoeld in bijlage 5, onderdeel A respectievelijk onderdeel B.

Hoofdstuk 10 Verlaging jaarvergoeding en subsidies

Artikel 10.1 Niet-naleving subsidieverplichtingen

 • 1 Als een ontvanger van een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, niet voldoet aan de aan de betreffende subsidie verbonden verplichtingen, verlagen Gedeputeerde Staten de jaarvergoeding, bedoeld in de artikelen 3.7, tweede lid en 5.1.2.4, tweede lid, overeenkomstig de Beleidsregels sanctiebepalingen SNL.

 • 2 Als een ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer, een aanvullende toeslag als bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid, een probleemgebiedensubsidie of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, niet voldoet aan de aan de betreffende subsidie of toeslag verbonden verplichtingen, niet zijnde de in artikel 10.2 bedoelde verplichtingen, verlagen Gedeputeerde Staten:

  • a.

   de jaarvergoeding, bedoeld in de artikelen 4.1.1.7, tweede lid, en 5.1.3.4, tweede lid;

  • b.

   de aanvullende toeslag, bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid;

  • c.

   het bedrag dat ingevolge artikel 4.2.9 wordt vastgesteld, overeenkomstig:

   • i.

      artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1975/2006, indien de omvang van het uitgevoerde agrarisch beheerpakket, het uitgevoerde beheerpakket landschap of de oppervlakte van de landbouwgrond waarop wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een de toeslag, bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid, of een probleemgebiedensubsidie, kleiner is dan de omvang waarvoor die subsidie of toeslag is verleend;

   • ii.

    artikel 18 van Verordening 1975/2006 en, voor zover ruimte resteert voor de toepassing daarvan, de Beleidsregels verlagen subsidie POP2, indien de niet-naleving een andere verplichting betreft als bedoeld onder i. of in artikel 10.2, voor zover het een in de aanhef bedoelde subsidie betreft die gedeeltelijk wordt gefinancierd met Europese middelen.

 • 3 De in het tweede lid, onder i. en ii. genoemde artikelen en beleidsregels zijn van overeenkomstige toepassing op subsidies als bedoeld in de aanhef van het tweede lid die niet geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met Europese middelen.

 • 4 Bij de toepassing van het tweede lid, aanhef en onder i, wordt door Gedeputeerde Staten rekening gehouden met het bepaalde in artikel 66 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van de minister, zoals dat artikel vanaf 1 januari 2010 luidt.

Artikel 10.2 Niet-naleving randvoorwaarden

 • 1 Gedeputeerde Staten verlagen:

  • a.

   de jaarvergoeding, bedoeld in de artikelen 4.1.1.7, tweede lid, en 5.1.3.4, tweede lid;

  • b.

   de aanvullende toeslag, bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid;

  • c.

   het bedrag dat ingevolge artikel 4.2.9 wordt vastgesteld, oovereenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1975/2006 en, voor zover ruimte resteert voor de toepassing daarvan, de Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB, als de ontvanger van een subsidie agrarisch natuurbeheer, een aanvullende toeslag als bedoeld in artikel 4.1.2.4, eerste lid, een probleemgebiedensubsidie of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, in dat beheerjaar of kalenderjaar niet voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in respectievelijk artikel 4.1.1.6, eerste lid, onderdeel c, bijlage 7, onderdeel C, subonderdeel 1 dan wel 2, artikel 4.2.6, onderdeel a, of artikel 5.1.3.3, eerste lid, onderdeel b.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een subsidie agrarisch natuurbeheer, een probleemgebiedensubsidie of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, die niet gedeeltelijk worden gefinancierd met Europese middelen, voor zover niet is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 4.1.1.6, eerste lid, onderdeel c, respectievelijk artikel 5.1.3.3, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 10.3 Niet-nalevingen en overdracht

 • 1 Als een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, overeenkomstig artikel 7.3, eerste lid, is overgedragen aan een derde, wordt de jaarvergoeding die wordt uitgekeerd aan die derde ook verlaagd als aan de verplichting niet is voldaan door de oorspronkelijke subsidieontvanger.

 • 2 Als een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, overeenkomstig artikel 7.3, tweede lid, is overgedragen aan een derde, wordt de jaarvergoeding die wordt uitgekeerd aan die derde ook verlaagd als aan de verplichting niet is voldaan door de oorspronkelijke subsidieontvanger 

Artikel 10.4 Gevallen van overmacht en onvoorziene omstandigheden

(vervallen)

Artikel 10.5 Gevolgen niet-nalevingen voor de subsidievaststelling

Bij de vaststelling van de subsidies, bedoeld in de artikelen 10.1 en 10.2, houden Gedeputeerde Staten rekening met verlagingen die ingevolge die artikelen zijn opgelegd.

Hoofdstuk 11 Controle

Artikel 11.1 Toezicht op naleving subsidieverplichtingen

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze subsidieregeling zijn de bij besluit van Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren belast.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in het provinciaal blad.

Hoofdstuk 12 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12.1 Intrekken subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer

De Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 12.2 Uitdienen onder bestaande voorwaarden

 • 1 Bestaande aanspraken en verplichtingen op grond van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer blijven in stand.

 • 2 Op subsidieaanvragen ingediend op grond van de verordening, genoemd in het eerste lid, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaande aan de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 3 Het eerste en het tweede lid zijn slechts van toepassing voor zover de beschikking tot subsidieverlening op grond van de in die leden genoemde regelingen niet overeenkomstig artikel 12.3 is gewijzigd.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van het onderhavige artikel respectievelijk artikel 34, tweede lid, van de Regeling inrichting landelijk gebied van de minister, is artikel 66 van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 van de minister, zoals dat artikel vanaf 1 januari 2010 luidt, van overeenkomstige toepassing voor zover subsidie wordt verstrekt voor de instandhouding van één of meerdere beheerspakketten zoals opgenomen in:

  • a.

   de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, respectievelijk,

  • b.

   de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister, voor zover de uit die regeling voortvloeiende verplichtingen op grond van artikel 4 van de Regeling inrichting landelijk gebied van de minister door Gedeputeerde Staten zijn overgenomen

Artikel 12.3 Vrijwillig overstappen mogelijk

 • 1.

  Een ontvanger van één of meerdere subsidies op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister kan bij Gedeputeerde Staten een aanvraag indienen tot omzetting van die subsidies in één subsidie op basis van de onderhavige regeling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvraag heeft betrekking op alle beheerseenheden die in hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor subsidie wordt ontvangen op grond van de in de aanhef van dit lid genoemde regelingen;

  • b.

   voor het basis-, plus- of landschapspakket bestaat een equivalent natuurbeheertype onderscheidenlijk landschapselement als bedoeld in de onderhavige regeling;

  • c.

   de omzetting is in overeenstemming met het natuurbeheerplan en de voorwaarden van de onderhavige regeling;

  • d.

   de aanvraag wordt ingediend in de openstellingsperiode voor het begrotingsjaar 2011, én

  • e.

   de omzetting geschiedt voor een geheel nieuwe periode als bedoeld in artikel 3.2 onderscheidenlijk artikel 5.1.1.2, waarbij die periode slechts kan ingaan op 1 januari 2011.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verstrekt aan anderen dan beheerders zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of artikel 5 van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant, kan de ontvanger van die subsidie slechts een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indienen voor zover:

  • a.

   hij aangemerkt kan worden als een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, onderdeel b, of artikel 5.1.2.1, eerste lid, onderdeel b;

  • b.

   hij dit schriftelijk is overeengekomen met de betreffende beheerder, én

  • c.

   in afwijking van het eerste lid, onderdeel a, de aanvraag betrekking heeft op alle beheerseenheden van de in onderdeel b van het onderhavige lid bedoelde beheerder die in hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor subsidie wordt ontvangen op grond van de in de aanhef van dit lid genoemde regelingen.

 • 3.

  Een beheerder als bedoeld in het tweede lid kan voor de door hem beheerde beheerseenheden een aanvraag als bedoeld in het eerste lid indienen, mits:

  • a.

   hij dit schriftelijk is overeengekomen met de ontvanger van de betreffende subsidie, én

  • b.

   onverminderd de verdere voorwaarden in het eerste lid, de aanvraag betrekking heeft op al zijn beheerseenheden die in hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant.

 • 4.

  Indien een subsidieontvanger als bedoeld in het eerste tot en met derde lid een in het eerste lid bedoelde aanvraag indient voor een in de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister of de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant opgenomen landschapselement dat wordt beschermd door een raster als bedoeld in bijlage 56 van die regelingen, dan dient dat raster eveneens in de in het eerste lid bedoelde aanvraag te worden opgenomen.

 • 5.

  Een ontvanger van een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant kan bij Gedeputeerde Staten een aanvraag indienen tot wijziging van die beschikking tot subsidieverlening, inhoudende het voor de resterende looptijd van de beschikking tot subsidieverlening vervangen van de rechten en verplichtingen die behoren bij de betreffende subsidie door de rechten en verplichtingen die, op grond van de onderhavige regeling, behoren bij een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b.

 • 6.

  Indien een subsidieontvanger als bedoeld in het vijfde lid een in dat lid bedoelde aanvraag indient voor een in de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant opgenomen landschapselement dat wordt beschermd door een raster als bedoeld in bijlage 46 van die regeling, dan dient dat raster eveneens in de in het vijfde lid bedoelde aanvraag te worden opgenomen.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten kunnen de beschikking tot subsidieverlening naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in het vijfde lid met ingang van 1 januari 2012 wijzigen als:

  • a.

   de beheerseenheden in hun geheel binnen de provincie liggen;

  • b.

   de wijziging in overeenstemming is met het natuurbeheerplan en bijlage 8, alsmede de overige voorwaarden van de onderhavige regeling, én

  • c.

   de aanvraag wordt ingediend in de openstellingsperiode voor het begrotingsjaar 2012.

 • 8.

  In afwijking van het eerste respectievelijk vijfde lid:

  • a.

   kunnen beheerders als bedoeld in artikel 21 van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister, artikel 18 van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant respectievelijk artikel 24 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant geen aanvragen als bedoeld in het eerste respectievelijk vijfde lid indienen;

  • b.

   kan, indien subsidie wordt verstrekt aan anderen dan beheerders zoals bedoeld in artikel 5 van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, niet de ontvanger van de betreffende subsidie, maar de in die bepaling bedoelde beheerders, elk voor de door hem beheerde beheerseenheden, de in het vijfde lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag indienen, mits:

   • i.

    zij dit schriftelijk overeenkomen met de ontvanger van de betreffende subsidie, én,

   • ii.

    onverminderd de verdere voorwaarden in het zevende lid, de aanvraag betrekking heeft op al zijn beheerseenheden die in hun geheel binnen de provincie liggen en waarvoor subsidie wordt verleend op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant.

 • -

  Gedeputeerde Staten kunnen in een besluit als bedoeld in artikel 1.3 opnemen dat de omzetting danwel wijziging van de beschikking tot subsidieverlening zoals bedoeld in het onderhavige artikel voor bepaalde basis-, plus-, beheers- of landschapspakketten, categorieën van begunstigden of gebieden is uitgesloten.

Artikel 12.4 Langere subsidieperiode

Als een begunstigde na de einddatum van een subsidie op grond van:

 • a.

  de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant;

 • b.

  de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

 • c.

  de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant;

 • d.

  de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister;

 • e.

  de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant 2009; een subsidie natuurbeheer, een subsidie agrarisch natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer wenst te ontvangen, kunnen Gedeputeerde Staten de betreffende subsidie slechts verstrekken als:

  • i.

      in afwijking van de artikelen 3.2, 4.1.1.2 en 5.1.1.2, de begunstigde zich ertoe verbindt de aan de subsidie natuurbeheer, de subsidie agrarisch natuurbeheer of de subsidie landschapsbeheer verbonden verplichtingen eveneens te zullen naleven gedurende de periode, gelegen tussen de einddatum van de subsidie op grond van de hiervoor genoemde regelingen en de datum waarop de subsidie natuurbeheer, de subsidie agrarisch natuurbeheer of de subsidie landschapsbeheer zou zijn ingegaan indien geen verlenging van die periode zou hebben plaatsgevonden;

  • ii.

     het beheer dat op grond van deze subsidieregeling gevoerd wordt een voortzetting is van het beheer dat gevoerd werd op grond van de hiervoor genoemde regelingen, tenzij die regelingen geen soortgelijk beheer kennen, én

  • iii.

   de aanvraag zo spoedig als op grond van deze subsidieregeling mogelijk is, wordt ingediend.

Artikel 12.5 Niet-gecertificeerden tot 1 januari 2013

 • 1  Een begunstigde als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, of 5.1.2.1, eerste lid, die een aanvraag indient voor een subsidie natuurbeheer of een subsidie landschapsbeheer als bedoeld in artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel a, wordt aangemerkt als ware hij gecertificeerd begunstigde, mits hij uiterlijk 1 januari 2011 een aanvraag tot certificering bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend. Het aanmerken van de begunstigde als ware hij gecertificeerd begunstigde eindigt op de datum dat Gedeputeerde Staten hebben besloten op de aanvraag tot certificering, doch uiterlijk op 1 januari 2013.

 • 2  Een rechtspersoon die een aanvraag indient tot vaststelling van een collectief beheerplan wordt aangemerkt als ware hij gebiedscoördinator, mits hij uiterlijk 1 januari 2011 een aanvraag tot certificering bij Gedeputeerde Staten heeft ingediend. Het aanmerken van de rechtspersoon als ware hij gebiedscoördinator eindigt op de datum dat Gedeputeerde Staten hebben besloten op de aanvraag tot certificering, doch uiterlijk op 1 januari 2013.

 • 3 Artikel 8.1.6, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing indien Gedeputeerde Staten de in het eerste lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag tot certificering afwijzen, met dien verstande dat het in het tweede lid van artikel 8.1.6 bedoelde verzoek, in afwijking van de tekst van dat onderdeel, uiterlijk binnen acht weken na de afwijzing van de aanvraag wordt ingediend.

 • 4 Artikel 8.1.6, derde lid, is van overeenkomstige toepassing indien Gedeputeerde Staten de in het tweede lid van het onderhavige artikel bedoelde aanvraag tot certificering afwijzen.

 • 5 Als er in een gebied geen gebiedscoördinator of een rechtspersoon als bedoeld in het tweede lid beschikbaar is, kan tot en met 31 december 2013 een daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaar optreden als gebiedscoördinator.

Artikel 12.6 Afwijkende beslistermijn op aanvragen 2010

In afwijking van artikel 1.6, eerste lid, beslissen Gedeputeerde Staten binnen 20 weken op een aanvraag als die aanvraag binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze regeling is ontvangen, waarbij de beslissing éénmaal met ten hoogste tien weken kan worden verdaagd.

Artikel 12.7 Afwijkende termijn bekendmaking openstellingsbesluit 2010

In afwijking van de termijn, genoemd in artikel 1.3, vierde lid, maken Gedeputeerde Staten ten behoeve van het begrotingsjaar 2010 een besluit als bedoeld in dat artikel uiterlijk op 14 november 2009 bekend.

Artikel 12.8 Goedkeuring Europese Commissie

 • 1 Subsidies of voorschotten daarop worden verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verstrekking van een subsidie of een voorschot daarop kan worden ingetrokken of gewijzigd ter verkrijging van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de onderhavige regeling, of wegens het uitblijven daarvan.

Artikel 12.9 Inwerkingtreding

 • 1 Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 2 In afwijking van het eerste lid treden de volgende onderdelen pas op een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip in werking:

  • a.

   de artikelen 1.9, tweede lid, 5.1.1.1, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 12.2 voor zover dat artikel verwijst naar de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of op grond van die regeling ingediende aanvragen, en 12.3;

  • b.

   de hoofdstukken 3 en 6;

  • c.

   afdeling 5.1.2.

 • 3 Van een besluit als bedoeld in het tweede lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Artikel 12.10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Brabant.

 

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 15 september 2009.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter   J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Bijlagen

 

 

Bijlage 1: Beheertypen natuur

NatuurtypeNatuurbeheertype
N01 Grootschalige, dynamische natuur 
 N01.01 Zee en wad N01.02 Duin- en kwelderlandschap N01.03 Rivier- em moeraslandschap N01.04 Zand- en kalklandschap
N02 Rivieren 
 N02.01 River
N03 Beken en bronnen 
 N03.01 Beek en Bron
N04 Stilstaande wateren 
 N04.01 Kranswierwater N04.02 Zoete Plas N04.03 Brak water N04.04 Afgesloten zeearm
N05 Moerassen 
 N05.01 moeras N05.02 Gemaaid rietland
N06 Voedselarme venen en vochtige heiden 
 N06.01 Veenmosrietland en moerasheide N06.02 Trilveen N06.03 Hoogveen N06.04 Vochtige heide N06.05 Zwakgebufferd ven N06.06 Zuur ven of hoogveenven
N07 Droge heiden 
 N07.01 Droge heide N07.02 Zandverstuiving
N08 Open duinen 
 N08.01 Strand en embryonaal duin N08.02 Open duin N08.03 Vochtige duinvallei N08.04 Duinheide
N09 Schorren of kwelders 
 N09.01 Schor of kwelder
N10 Vochtige schraalgraslanden 
 N10.01 Nat schraalland N10.02 Vochtig schraalland
N11 Droge schraalgraslanden 
 N11.01 Droog schraalland
N12 Rijke graslanden en akkers 
 N12.01 Bloemdijk N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland N12.03 Glanshaverhooiland N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland N12.05 Kruiden- en faunarijke akker N12.06 Ruigteveld
N13 Vogelgraslanden 
 N13.01 Vochtig weidevogelgrasland N13.02 Wintergastenweide
N14 Vochtige bossen 
 N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos N14.02 Hoog- en laagveenbos N14.03 Haagbeuken- en essenbos
N15 Droge bossen 
 N15.01 Duinbos N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos
N16 Bossen met productiefunctie 
 N16.01 Droog bos met productie N16.02 Vochtig bos met productie
N17 Cultuurhistorische bossen 
 N17.01 Vochtig hakhout en middenbos N17.02 Droog hakhout N17.03 Park- en stinzenbos N17.04 Eendenkooi

Bijlage 2 Recreatiepakket

Voorschriften recreatiepakket (artikel 3.6, eerste lid, onderdeel b):

 • 1.

  Het natuurterrein is niet ingevolge het natuurbeheerplan of artikel 3.6, vierde lid, vrijgesteld van de openstellingsplicht.

 • 2.

  Voor openstelling van het natuurterrein is geen ontheffing verkregen als bedoeld in artikel 3.6, zesde lid.

 • 3.

  Het natuurterrein is voldoende toegankelijk en bevat voldoende wegen, vaarwegen en paden, die recreatief gebruik mogelijk maken.

 • 4.

  De ontvanger van de subsidie onderhoudt de onder punt 3 genoemde wegen, vaarwegen en paden.

 • 5.

  De ontvanger van de subsidie verleent – indien van toepassing – medewerking aan de aanleg, markering en het beheer van doorgaande routes voor wandelen en fietsen in het kader van de landelijke (lange?) afstandwandelpaden (LAW’s) en lange (landelijke?) fietsroutes (LF).

Bijlage 3: Agrarisch natuurbeheer

Onderdeel A:

Agrarisch natuurtype en bijbehorend agrarische beheertypen:

Agrarisch natuurtypeAgrarisch beheertype
A01 Agrarische FaunagebiedenA01.01 Weidevogelgebied A01.02 Akkerfaunagebied A01.03 Ganzenfourageergebied
A02 Agrarische floragebiedenA02.01 Botanisch waardevol grasland A02.02 Botanisch waardevol akkerland

 Onderdeel B

Onderdeel B.1. Agrarische beheertypen en bijbehorende agrarische beheerpakketten die zijn toegestaan in de gebieden zoals aangewezen in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 in het kader van maatregel 214 van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Agrarische beheertypenAgrarische beheerpakketten
A01.01 Weidevogelgebied 
 A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03 Plas-dras A01.01.04 Landbouwgrond met legselbeheer A01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland A01.01.06 Extensief beweid weidevogelgrasland
A01.02 Akkerfaunagebied 
 A01.02.01 Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02 Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels A01.02.03 Bouwland voor hamsters
A01.03 Ganzenfourageergebied 
 A01.03.01 Overwinterende ganzen
A02.01 Botanisch waardevol grasland 
 A02.01.01 Botanisch weiland  A02.01.02 Botanisch hooiland A02.01.03 Botanische weide- of hooilandrand
A02.02 Botanisch waardevol akkerland 
 A02.02.01 Akker met waardevolle flora A02.02.02 Chemie en kunstmestvrij land A02.02.03 Akkerflora randen

Beschrijving agrarische beheerpakketten

Agrarisch beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakket uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01 en de beheerspakketten uit de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Provincie Noord-Brabant, bedoeld in artikel 4.1.1.5, derde lid, onderdeel a, van de onderhavige regeling.

Beheereisen:

 • 1.

  Er wordt een rustperiode in acht genomen. De lengte van de rustperioden staat hieronder gedefinieerd.

 • 2.

  In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Voor de eilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog geldt dat in de rustperiode een kunstmestgift gegeven mag worden. In het goedgekeurde collectief beheerplan wordt geregeld hoe hierbij met het aanwezige legsel wordt omgegaan.

:

 • A01.01.01a

   De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juni;

 • A01.01.01b

   De rustperiode loopt van 1 april tot 8 juni;

 • A01.01.01c

   De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juni;

 • A01.01.01d

   De rustperiode loopt van 1 april tot 22 juni;

 • A01.01.01e

   De rustperiode loopt van 1 april tot 1 juli;

 • A01.01.01f

     De rustperiode loopt van 1 april tot 15 juli;

 • A01.01.01g

   De rustperiode loopt van 1 april tot 1 augustus.

Agrarisch beheerpakket A01.01.02: Weidevogelgrasland met voorweiden

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.

Beheereisen:

 • 1.

  Er wordt een rustperiode in acht genomen. De lengte van de rustperiode staat hieronder gedefinieerd.

 • 2.

  In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

 • 3.

  Het grasland wordt vóór de rustperiode niet gemaaid.

: A01.01.02a De rustperiode loopt van 1 mei tot 15 juni; A01.01.02b De rustperiode loopt van 8 mei tot 22 juni.

Agrarisch beheerpakket A01.01.03: Plas-dras

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.

Beheereisen:

 • 1.

  De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. De inundatieperiode staat hieronder gedefinieerd.

 • 2.

  In de inundatieperiode staat op tenminste 60% van de beheereenheid het waterpeil ten minste 5 en ten hoogste 20 cm boven het maaiveld.

: A01.01.03a De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april; A01.01.03b De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 mei; A01.01.03c De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 juni; A01.01.03d De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 1 augustus.

Agrarisch beheerpakket A01.01.04: Landbouwgrond met legselbeheer.

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.

Beheereisen:

 • 1.

  De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen een of enkele malen afgezocht op aanwezige legsels; de legsels worden gemarkeerd en, indien de beheereenheid wordt beweid, van deugdelijke legselbeschermers voorzien.

 • 2.

  Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste 50m2 om de aanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige werkzaamheden.

 • 3.

  Indien een perceel bouwland wordt bewerkt, worden de nesten ontzien bij de werkzaamheden.

:

 • A01.01.04a1

   Legselbeheer op grasland met 35 broedparen per hectare;

 • A01.01.04a2

     Legselbeheer op grasland met 50 broedparen per hectare;

 • A01.01.04a3

     Legselbeheer op grasland met 75 broedparen per hectare;

 • A01.01.04a4

     Legselbeheer op grasland met 100 broedparen per hectare;

 • A01.01.04b

      Legselbeheer op bouwland.

Agrarisch beheerpakket A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.

Beheereisen:

 • 1.

  Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.

 • 2.

  Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode.

 • 3.

  Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni.

 • 4.

  In de rustperiode is de beheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept, of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

 • 5.

  Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede keer maaien en afvoeren is toegestaan.

 • 6.

  Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Agrarisch beheerpakket A01.01.06: Extensief beweid weidevogelgrasland

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01.

Beheereisen:

 • 1.

  Beweiding is verplicht tot 15 juni met minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha.

 • 2.

  Tussen 1 april en 15 juni is de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Agrarisch beheerpakket A01.02.01: Bouwland met broedende akkervogels

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid is minimaal 9 meter breed, tenzij in de onderstaande varianten anders wordt bepaald, en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha.

 • 3.

  In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als een gewas.

Beheereisen:

 • 1.

  Tussen 1 mei en het moment van grondbewerking moet op de beheereenheid één van de volgende gewassen aanwezig zijn: grassen, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), kruiden of een mengsel van deze. Onder het moment van grondbewerking wordt verstaan de periode waarin de in de betreffende variant beschreven handelingen uitgevoerd mogen worden.

 • 2.

    Het gewas wordt ingezaaid, waarbij in het natuurbeheerplan wordt bepaald welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden. Voor variant A01.02.01b geldt dat het gewas ook door spontane ontwikkeling aanwezig mag zijn.

 • 3.

  20-70% van de beheereenheid dient jaarlijks ten minste twee maal te worden gemaaid tussen 1 maart en 15 september. Delen die opnieuw zijn ingezaaid hoeven in hetzelfde voorjaar niet te worden gemaaid. Het maaien mag niet gebeuren door klepelen. Het beheer wordt strooksgewijs uitgevoerd volgens onderstaande varianten. Het toegestane maairegime wordt verder gedifferentieerd in het natuurbeheerplan.

 • 4.

  Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid.

 • 5.

  De beheereenheid mag niet worden beweid of bemest.

 • 6.

  Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast 

:

 • A01.02.01a

  Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.

 • A01.02.01b

  Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd. Tussen 1 maart en 15 april mag nog een grondbewerking worden uitgevoerd. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.

 • A01.02.01c

  In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment mogelijk. De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden. Van de verplichting om in het derde of vierde jaar te ploegen en opnieuw in te zaaien kan worden afgeweken als dit is opgenomen in het goedgekeurde collectief beheerplan.

 • A01.02.01d

  De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus mag maximaal 10% van de oppervlakte van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. Tussen 1 september en 15 april mag maximaal 30% van de oppervlakte van de beheereenheid bedekt zijn met rijsporen. In het derde of vierde jaar dient tussen 1 september en 15 april over de gehele beheereenheid een diepe grondbewerking plaats te vinden en dient deze opnieuw te worden ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is op dat moment mogelijk.

Agrarisch beheerpakket A01.02.02: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0.3 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha.

 • 3.

  Roulatie binnen het bedrijfsoppervlak is mogelijk.

 • 4.

  In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen, waaronder graan. Braakliggende grond beschouwen we als een gewas.

Beheereisen:

 • 1.

  Op de beheereenheid moet tussen 1 mei en 15 maart een graanmengsel staan van tenminste 50% zomertarwe, aangevuld met rogge, haver of een zaadragend gewas niet zijnde graan of maïs. De beheereenheid mag niet worden geoogst.

 • 2.

  De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid.

 • 3.

  Mechanische en chemische onkruidbestrijding zijn niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid.

A01.02.02a     Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op kleigrond;

A01.02.02b     Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op zandgrond;

Agrarisch beheerpakket A01.02.03: Bouwland voor hamsters

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit bouwland.

 • 2.

   In het jaar voorafgaand aan het contract moet u op bedrijfsniveau minimaal 4 verschillende gewassen telen waaronder graan.

 • 3.

   Voor de variant Bouwland voor hamsters geldt: de beheereenheid is ten minste 0,3 ha groot.

 • 4.

  Voor de variant Opvangstrook voor hamsters geldt: de beheereenheid is minimaal 15 meter breed en minimaal 100 meter lang .

Beheerseisen.

 • 1.

  De grondbewerking voor alle gronden vindt maximaal tot een diepte van 25 cm plaats.

A01.02.03a Bouwland voor hamsters.

 • 1.

  Grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden.

 • 2.

  Op de beheereenheid wordt in overleg met de gebiedscoördinator één van de volgende gewassen geteeld: luzerne, graan (niet zijnde maïs), bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.

 • 3.

  Luzerne wordt jaarlijks tussen 20 april en 20 juni gemaaid en afgevoerd.

 • 4.

  Graan wordt niet geoogst.

 • 5.

  De beheereenheid wordt jaarlijks in februari geklepeld. Buiten deze periode is bij overlast van de bruine rat klepelen toegestaan in overleg met de gebiedscoördinator.

A01.02.03b Opvangstrook voor hamsters.

 • 1.

   Grondbewerking mag niet dieper dan 25 cm plaatsvinden.

 • 2.

  De beheereenheid bestaat van augustus tot en met januari uit volgroeid graan (niet zijnde maïs). Bij overlast van de bruine rat is klepelen toegestaan in overleg met de gebiedscoördinator.

Agrarisch beheerpakket A01.03.01: Overwinterende ganzen

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare en maakt onderdeel uit van een verzameling beheereenheden binnen één foerageergebied.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.01.01 tot en met A01.01.06.

Beheereisen:

 • 1.

  Het is niet toegestaan binnen de periode van 1 oktober tot 1 april handelingen te verrichten of toe te laten die de foerageerfunctie van het gebied voor ganzen en/of smienten negatief beïnvloeden.

 • 2.

  Onderhoud van sloten, walkanten en drainagesystemen is toegestaan van 1 oktober tot 1 februari.

 • 3.

  Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de vier onderstaande varianten.

: A01.03.01a Ganzen op grasland.

 • 1.

  Op 1 november moet een grassnede aanwezig zijn met een voederwaarde van minimaal 500 kVEM/ha.

 • 2.

  Maaien of bloten om te lang gras te voorkomen is toegestaan van 27 oktober tot 1 november.

 • 3.

  Beweiding met melkvee is toegestaan tot 15 november, waarbij na 15 november minimaal 500 kVEM/ha beschikbaar moet blijven.

 • 4.

  Beweiding (uitgezonderd melkvee) is vanaf 1 november tot 1 februari toegestaan met maximaal 0,45 GVE/ha.

A01.03.01b Ganzen op bouwland.

 • 1.

  Voor 15 november moet één van de gewassen; winterkoolzaad, wintertarwe, wintergerst, Rogge of graszaad zijn ingezaaid.

 • 2.

  Het gewas onder 1 wordt tot 1 april in stand gehouden.

 • 3.

  Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.

A01.03.01c Ganzen op vroege groenbemester.

 • 1.

  Een groenbemester is vóór 1 oktober ingezaaid met één van de gewassen; Italiaans raaigras, Engels raaigras, Snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.

 • 2.

  De groenbemester wordt tot 1 februari in stand gehouden.

 • 3.

  Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.

A01.03.01d Ganzen op late groenbemester.

 • 1.

  Een groenbemester is vóór 1 november ingezaaid met één van de gewassen; Italiaans raaigras, Engels raaigras, Snijrogge, of met een mengsel van deze gewassen.

 • 2.

  De groenbemester wordt tot 1 april in stand gehouden.

 • 3.

  Het is niet toegestaan de beheereenheid te beweiden en/of te maaien.

Agrarisch beheerpakket A02.01.01: Botanisch weiland 

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.

 • 2.

  De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.

 • 3.

  Standweiden is het gehele jaar toegestaan met max. 2 GVE per hectare. Van 1 oktober tot 1 maart is onbeperkt weiden toegestaan.

 • 4.

  Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Agrarisch beheerpakket A02.01.02: Botanisch hooiland

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.

 • 2.

  De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.

 • 3.

  Beweiding is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 augustus tot 1 maart.

 • 4.

  Het gewas wordt jaarlijks minimaal éénmaal gemaaid en afgevoerd.

 • 5.

  Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Agrarisch beheerpakket A02.01.03: Botanische weide- of hooilandrand

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2.

  De beheereenheid heeft een minimale (rand)breedte van 2 meter.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.

 • 2.

  De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.

 • 3.

  Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

 • 4.

  Voor botanische weiderand geldt: beweiding is toegestaan.

 • 5.

  Voor botanische hooilandrand geldt: beweiding is niet toegestaan.

: A02.01.03a Botanische weiderand A02.01.03b Botanische hooilandrand

Agrarisch beheerpakket A02.01.04: Botanisch bronbeheer

Instapeisen:

 • 1. De beheereenheid bestaat uit grasland.

 • 2. De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3. Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

 • 4. De beheereenheid is gelegen in een brongebied.

 • 5.

  De beheereenheid staat niet in verbinding met open water, behalve bij natuurlijke afwatering.

Beheereisen:

 • 1. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

 • 2. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht.

 • 3. Beweiding is uitsluitend toegestaan in de periode van 1 augustus tot 1 maart.

 • 4. Het gewas wordt jaarlijks minimaal éénmaal gemaaid en afgevoerd.

 • 5. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

 • 6. Bron vrijwaren van beschadiging door vee.

 • 7. Geen kunstmatig waterbeheer.

Agrarisch beheerpakket A02.02.01: Akker met waardevolle flora.

Instapeisen:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  Verbouwing van maïs is in het geheel niet toegestaan.

 • 2.

  In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt geen bemesting met kunstmest plaats.

 • 3.

  In de jaren waarin graan wordt verbouwd, vindt er in de beheereenheid geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien (bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en insecticiden niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring, kleefkruid of haagwinde.

 • 4.

  Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de drie onderstaande varianten.

:

 • A02.02.01a

  Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd. 

 • A02.02.01b

  Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd.

 • A02.02.01c

  Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd.

Agrarisch beheerpakket A02.02.02: Chemie en kunstmestvrij land

Instapeisen voor het beheerpakket:

 • 1.

  De beheereenheid bestaat uit bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan, met uitzondering van maïs, verbouwd.

 • 2.

  Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest is niet toegestaan.

 • 3.

  Overig beheer wordt uitgevoerd op basis van één van de drie onderstaande varianten.

: A02.02.02a Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd. 

A02.02.02b Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd.

A02.02.02c Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan verbouwd.

Agrarisch beheerpakket A02.02.03: Akkerflora randen

Instapeisen voor het beheerpakket:

 • 1.

  De beheereenheid is in gebruik als bouwland.

 • 2.

  De beheereenheid heeft een oppervlakte van minimaal 0,3 ha.

 • 3.

  Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten.

Beheereisen:

 • 1.

  Op de beheereenheid wordt in de beheerperiode graan, met uitzondering van maïs, verbouwd.

 • 2.

  In de beheereenheid vindt geen mechanische onkruidbestrijding plaats vanaf het zaaien (bij zomergraan) of vanaf 1 april (bij wintergraan) tot de oogst en is het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen niet toegestaan, met uitzondering van pleksgewijze bestrijding van haarden met akkerdistel, ridderzuring of kleefkruid.

 • 3.

  Bemesting en beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.

 • 4.

  De beheereenheid mag niet als wendakker gebruikt worden.

Bijlage 4: Aanvullende randvoorwaarden

[vervallen]

Bijlage 5: Eisen collectief beheerplan

 • A.

  Een collectief beheerplan voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   onderdeel van het collectief beheerplan maakt uit een elektronische kaart met een topografische ondergrond, waarop is aangegeven op welke landbouwgronden de deelnemende landbouwers welke agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren;

  • b.

   de gebiedscoördinator sluit met elk van de deelnemende landbouwers een overeenkomst waarin het beheer, bedoeld in subonderdeel a, wordt vastgelegd. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en in elk geval opgenomen in de administratie van de gebiedscoördinator;

  • c.

    als onderdeel van het collectief beheerplan voegt de gebiedscoördinator een advies van de gebiedscoördinator met betrekking tot de kwaliteit van het collectief beheerplan;

  • d.

   het collectief beheerplan omvat tevens een omschrijving en plaatsaanduiding van het beheer, uitgevoerd door ontvangers van:

   • i.

       een subsidie natuurbeheer op grond van de onderhavige subsidieregeling;

   • ii.

      een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant;

   • iii.

    een subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van de minister;

   • iv.

      een subsidie op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of

   • v.

       een subsidie op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 van de minister,voor zover dit beheer samenhangt met en relevant is voor het doel van het collectief agrarisch natuurbeheer waarvoor de gebiedscoördinator een collectief beheerplan opstelt;

  • e.

   de gebiedscoördinator draagt er zorg voor dat de oppervlakte die per deelnemende landbouwer is opgenomen in het collectief beheerplan, groter gelijk onderscheidenlijk kleiner gelijk is dan de minimum- onderscheidenlijk maximumoppervlakte die de betreffende landbouwer heeft aangegeven in de aanvraag, bedoeld in artikel 4.1.2.1;

  • f.

   aan nadere door Gedeputeerde Staten opgestelde eisen.

 • B.

  Een wijziging van een vastgesteld collectief beheerplan voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   onderdeel van de wijziging maakt uit een elektronische kaart met een topografische ondergrond waarop de wijzigingen, bedoeld in de subonderdelen b en c, zijn aangegeven.

  • b.

   op de in subonderdeel a bedoelde kaart is ten behoeve van landbouwers die reeds vóór de indiening van de aanvraag tot wijziging van het collectief beheerplan deelnamen aan collectief agrarisch natuurbeheer in het gebied waarop het collectief beheerplan ziet, en voor zover daar door die landbouwers om is verzocht, aangegeven:

   • i.

       op welke landbouwgronden waarvoor reeds een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer wordt verstrekt, zij welke gewijzigde agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren (ander agrarisch beheerpakket op dezelfde beheereenheid);

   • ii.

      op welke gewijzigde landbouwgronden zij het agrarisch beheerpakket of variant daarvan wensen uit te gaan voeren dat vóór de indiening van de aanvraag tot wijziging van het collectief beheerplan werd uitgevoerd op de onder i. bedoelde landbouwgronden (hetzelfde agrarische beheerpakket op andere beheereenheid);

   • iii.

    op welke gewijzigde landbouwgronden zij welke gewijzigde agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren (ander agrarisch beheerpakket op andere beheereenheid);

   • iv.

      welke landbouwgronden waarvoor reeds een subsidie agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer wordt verstrekt, zij voor de resterende periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt, wensen te vergroten overeenkomstig artikel 7.5, eerste lid (vergroting bestaande beheereenheid);

   • v.

       op welke landbouwgronden die niet vóór de indiening van de aanvraag tot wijziging van het collectief beheerplan in dat plan waren opgenomen, en die zelfstandig voldoen aan de voorwaarden van de onderhavige subsidieregeling voor de betreffende subsidie, zij overeenkomstig artikel 7.5, eerste lid, voor de resterende periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt, welke agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren (nieuwe beheereenheid voor resterende subsidieperiode);

   • vi.

      op welke landbouwgronden die niet vóór de indiening van de aanvraag tot wijziging van het collectief beheerplan in dat plan waren opgenomen, zij voor de gehele periode, bedoeld in artikel 4.1.1.2, welke agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren (nieuwe beheereenheid voor volledige subsidieperiode).

  • c.

   op de in subonderdeel a bedoelde kaart is ten behoeve van landbouwers die niet reeds vóór de indiening van de aanvraag tot wijziging van het collectief beheerplan deelnamen aan collectief agrarisch natuurbeheer in het gebied waarop het collectief beheerplan ziet, op verzoek van die landbouwers, aangegeven op welke landbouwgronden zij voor de gehele periode, bedoeld in artikel 4.1.1.2, welke agrarische beheerpakketten of varianten daarvan wensen uit te voeren (nieuwe beheereenheid voor volledige subsidieperiode).

  • d.

   de gebiedscoördinator sluit met elk van de deelnemende landbouwers een overeenkomst waarin het beheer, bedoeld in subonderdeel b onderscheidenlijk subonderdeel c, wordt vastgelegd. De overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en in elk geval opgenomen in de administratie van de gebiedscoördinator;

  • e.

    als onderdeel van de wijziging voegt de gebiedscoördinator een advies van de gebiedscoördinator met betrekking tot de kwaliteit van het collectief beheerplan in relatie tot de verzochte wijzigingen in beheer;

  • f.

   de gebiedscoördinator draagt er zorg voor dat de oppervlakte die per deelnemende landbouwer is opgenomen in het collectief beheerplan, groter gelijk is aan de minimumoppervlakte die de betreffende landbouwer heeft aangegeven in de aanvraag, bedoeld in artikel 4.1.2.1;

  • g.

   aan nadere door Gedeputeerde Staten opgestelde eisen.

  • Wijzigingen als bedoeld in subonderdeel b, onder i. en iii., zijn niet toegestaan voor zover deze tot gevolg hebben dat de landbouwer een agrarisch beheerpakket gaat uitvoeren dat behoort tot een ander agrarisch beheertype, of dat minder stringente eisen kent dan het agrarisch beheerpakket dat vóór het verzoek tot wijziging op die landbouwgrond of de gewijzigde landbouwgrond werd uitgevoerd;

  • -

   Wijzigingen als bedoeld in subonderdeel b, onder i. tot en met iii., zijn evenmin toegestaan voor zover zij betrekking hebben op agrarische beheerpakketten die behoren tot de agrarische beheertypen met de aanduiding A02.01 of A02.02.

Bijlage 6 Landschap

Onderdeel A.1 Landschapsbeheertypen en bijbehorende landschapselementen waarvan de instandhouding is toegestaan binnen natuurterreinen, waarbij landschapselementen waarvan de alfanumerieke aanduiding eindigt op de cijfers “00” slechts door gecertificeerde begunstigden kunnen worden aangevraagd.

LandschapsbeheertypeLandschapselement
L01 Groenblauwe Landschapselementen 
L01.01 Poel en kleine historisch water 
 L01.01.00 Poel en klein historisch water - gemiddeld L01.01.01 Oppervlakte poel kleiner dan 175 m2 L01.01.02 Oppervlakte poel groter dan 175 m2
L01.02 Houtwal en houtsingel 
 L01.02.00 Houtwal en houtsingel - gemiddeld L01.02.01 Houtsingel en houtwal Lo1.02.02 Hoge houtwal L01.02.03 Holle weg en gratd
L01.03 Elzensingel 
 L01.03.00 Elzensingel - gemiddeld L01.03.01 Bedekking elzensingel 30-50% L01.03.02 Bedekking elzensingel 50%-75% L01.03.03 Bedekking elzensingel groter dan 75%
L01.04 Bossingel en bosje 
 L01.04.00 Bossingel en bosje
L01.05 Knip- of scheerheg 
 L01.05.00 Knip- of scheerheg - gemiddeld L01.05.01 Heg jaarlijks scheren of knippen L01.05.02 Heg eenmaal per 2-3 jaar scheren of knippen
L01.06 Struweelhaag 
 L01.06.00 Struweelhaag - gemiddeld L01.06.01 Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar L01.06.02 Struweelhaag snoeicyclus groter dan 12 jaar
L01.07 Laan 
 L01.07.00 Laan - gemiddeld L01.07.01 Laan stamdiameter bomen kleiner dan 20 cm L01.07.02 Laan stamdiameter bomen 20-60 cm L01.07.03 Laan stamdiameter bomen groter dan 60 cm
L01.08 Knotboom 
 L01.08.00 Knotboom - gemiddeld L01.08.01 Knotboom stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.08.02 Knotboom stamdiameter 20-60 cm L01.08.03 Knotboom stamdiameter groter dan 60 cm
L01.09 Hoogstamboomgaard 
 L01.09.01 Hoogstamboomgaard
L03 Aardwerken 
L03.01 Aardwerk en groeve 
 L03.01.01 Aardwerk en groeve

 Beschrijving landschapsbeheertypen

Landschapsbeheertype L01.01 : Poel en klein historisch water

Instapeisen:

 • 1.

  Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het slotenstelsel in het gebied.

 • 2.

  Het element heeft een oppervlakte van mininaal 0,5 en maximaal 50 are.

 • 3.

  In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.

 • 4.

  Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit landschapsbeheertype.

 • 5.

  Wateren die onder de natuurbeheertypen N06.05 Zwakgebufferd ven of N06.06 Zuur ven of hoogveenven vallen horen niet tot dit landschapsbeheertype.

 • 6.

  Sloten behoren niet tot dit beheertype. 

Algemene beheerverplichting : De historische of natuurlijke contouren/vormen worden behouden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij oude elementen zoals pingoruïnes waarvan de randzones arhceologisch belangrijk kunnen zijn. Hierbij gaat het dan ook om de walachtige structuur rondom de plas. Maar het geldt ook bij de visvijvers. Dit landschapsbeheertype wordt periodiek opgeschoond om voldoende open water te behouden.

L01.01.00 Poel en klein historisch water - gemiddeld

L01.01.01 Poel en klein historisch water kleiner dan 175 m2

L01.01.02 Poel en klein historisch water groter dan 175 m2

Landschapsbeheertype L01.02: Houtwal en houtsingel

Instapeisen:

 • 1.

  Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struken. De begroeiing wordt als hakhout beheerd.

 • 2.

  De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.

 • 3.

  Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit landschapsbeheertype, maar tot het landschapsbeheertype L01.03 Elzensingel.

 • 4.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapsbeheertype.

Algemene beheerverplichting : Houtwallen en houtsingels worden periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-25 jaar, met uitzondering van eventueel aanwezige overstaanders. Bij houtwallen wordt tevens het wallichaam in stand gehouden en indien nodig hersteld.

L01.02.00 Houtsingel en houtwal - gemiddeld

L01.02.01 Houtsingel en houtwal

L01.02.02 Hoge houtwal

L01.02.03 Holle weg en graft

Landschapsbeheertype L01.03: Elzensingel

Instapeisen:

 • 1.

  Een elzensingel is een vrijliggens lijnvormig en aaneengesloten éénrijig landschapselement dat grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd.

 • 2.

  Een elzensingel is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Losse bomenrijen horen niet tot dit landschapsbeheertype, maar tot het landschapsbeheertype L01.13 Bomenrij en solitaire boom.

 • 4.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapsbeheertype.

Algemene beheerverplichting : Elzensingels worden periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-21 jaar.

L01.03.00 Elzensingel - gemiddeld

L01.03.01 Elzensingel bedekking 30-50%

L01.03.02 Elzensingel bedekking 50%-75%

L01.03.03 Elzensingel bedekking groter dan 75%

Landschapsbeheertype L01.04: Bossingel en bosje

Instapeisen:

 • 1.

  Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.

 • 2.

  Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.

 • 3.

  Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aangesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.

 • 4.

  Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.

Algemene beheerverplichting : Bossingels en bosjes worden in de tijd onregelmatig periodiek gedund of gesnoeid.

L01.04.01 Bossingel en bosje

Landschapsbeheertype L01.05: knip- of scheerheg

Instapeisen:

 • 1.

  Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.

 • 2.

  Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Een wind- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.

 • 4.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit soort landschapsbeheertype.

Algemene beheerverplichting : Een knip- of scheerheg wordt jaarlijks of minimaal eenmaal per 3 jaar geknipt of geschoren. Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt.

L01.05.00 Knip- en scheerheg - gemiddeld

L01.05.01 Knip- en scheerheg jaarlijks cyclus

L01.05.02 Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

Landschapsbeheertype L01.06: Struweelhaag

Instapeisen:

 • 1.

  Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken.

 • 2.

  Een struweelhaag is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Hagen die minimaal eenmaal per 3 jaar worden gesnoeid horen tot het landschapsbeheertype L01.05 Knip- of scheerheg.

 • 4.

  Struweelhagen kunnen periodiek gevlochten worden.

Algemene beheerverplichting : Een struweelhaag wordt periodiek gesnoeid of afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-25 jaar.

L01.06.00 Struweelhaag - gemiddeld

L01.06.01 Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar

L01.06.02 Struweelhaag snoeicyclus groter dan 12 jaar

Landschapsbeheertype L01.07: Laan

Instapeisen:

 • 1.

  Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is bedoeld en aangelegd als laan.

 • 2.

  Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een herkenbaar en regelmatig plantverband.

 • 3.

  Onder dit landschapsbeheertype vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden met bomen is beplant.

 • 4.

  Een laan is minimaal 50 meter lang.

 • 5.

  Losse bomenrijen horen niet tot dit landschapsbeheertype, maar tot het landschapselement L01.13 Bomenrij en solitaire boom.

Algemene beheerverplichting : Laanbeheer is een intensieve beheervorm. Systematische boomcontrole is nodig om de veiligheid van de laan te garanderen. Opsnoeien van de bomen behoort tot het reguliere onderhoud. Beginnen bomen in de laan uit te vallen, kan op een gegeven moment gekozen worden voor verjonging van een laan. Dit betekent het opnieuw inplanten van het laantracé met bomen van dezelfde soort en leeftijd, op regelmatige afstand van elkaar. Het kan in bosgebieden nodig zijn de jonge aanplant te beschermen tegen vraat en vrij te stellen om voldoende licht toe te laten.

L01.07.00 Laan - gemiddeld L01.07.01 Laan stamdiamter kleiner dan 20 cm L01.07.02 Laan stamdiamter 20-60 cm L01.07.03 Laan stamdiameter groter dan 60 cm

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en element wordt als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.

Landschapsbeheertype L01.08: Knotboom

Instapeisen:

 • 1.

  Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0 meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).

 • 2.

  Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat uit maximaal 20 bomen.

 • 3.

  Vlakvormige elementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit landschapsbeheertype maar kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het landschapsbeheertype L01.11 Hakhoutbosje of L01.12 Griendje, mits voldaan wordt aan de eisen van die landschapsbeheertypen.

Algemene beheerverplichting : Een knotboom wordt periodiek geknot. Knoteiken worden geknot in een cyclus van éénmaal per 7-15 jaar. Bij knotessen vindt het knotten plaats in een cyclus van éénmaal per 5-8 jaar en knotwilgen en knotpopulieren worden gemiddeld éénmaal in de vier jaar geknot.

L01.08.00 Knotboom - gemiddeld L01.08.01 Knotboom stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.08.02 Knotboom stamdiameter 20-60 cm L01.08.03 Knotboom stamdiameter groter dan 60 cm

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en als het element uit meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element

Landschapsbeheertype L01.09: Hoogstamboomgaard

Instapeisen:

 • 1.

  Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grasachtige vegetatie.

 • 2.

  Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en maximaal 150 bomen per hectare.

 • 3.

  Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.

 • 4.

  Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.

Algemene beheerverplichting (let op artikel 5.1.2.3 lid 1, onderdeel a, en lid 2): Hoogstamfruitbomen worden periodiek gesnoeid en bij beweiding moet beschadiging van de bomen door vee voorkomen worden.

L01.09.01Hoogstamboomgaard

Landschapsbeheertype L03.01: Aardwerk en groeve

Instapeisen:

 • 1. Alle landschapselementen die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) staan, zoals bijvoorbeeld motte’s, grafheuvels en vlietbergen vallen buiten dit landschapsbeheertype maar vallen onder het type archeologisch waardevol terrein.

 • 2. Alleen landschapselementen dia als zodanig worden beheerd vallen onder dit landschapsbeheertype.

 • 3. Elementen die al onder een ander landschapsbeheertypen kunnen worden gerekend vallen buiten dit landschapsbeheertype.

Algemene beheerverplichting : De kern van het beheer is dat het landschapselement in de huidige toestand blijft.

L03.01.01 Aardwerk en groeve

Onderdeel B

Onderdeel B.1. Landschapselementen en bijbehorende beheerpakketten landschap die zijn toegestaan in de gebieden zoals aangewezen in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 in het kader van maatregel 214 van het plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

LandschapselementBeheerpakket landschap
L01 Groenblauwe Landschapselementen 
L01.01 Poel en klein historisch water 
 L01.01.01 Oppervlakte poel kleiner dan 175 m2 L01.01.02 Oppervlakte poel groter dan 175 m2
L01.02 Houtwal en houtsingel 
 L01.02.01 Houtsingel en houtwal L01.02.02 Hoge houtwal L01.02.03 Holle weg en graft
L01.03 Elzensingel 
 L01.03.01 Bedekking elzensingel 30-50% L01.03.02 Bedekking elzensingel 50%-75% L01.03.03 Bedekking elzensingel groter dan 75%
L01.04 Bossingel en bosje 
 L01.04.01 Bossingel en bosje
L01.05 Knip- of scheerweg 
 L01.05.01 Heg jaarlijks scheren of knippen L01.05.02 Heg eenmaal per 2-3 jaar scheren of knippen
L01.06 Struweelhaag 
 L01.06.01 Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar L01.06.02 Struweelhaag snoeicyclus groter dan 12 jaar
L01.07 Laan 
 L01.07.01 Laan met stamdiameter bomen kleiner dan 20 cm L01.07.02 Laan met stamdiameter bomen 20-60 cm L01.07.03 Laan met stamdiameter bomen groter dan 60 cm
L01.08. Knotboom 
 L01.08.01 Knotboom stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.08.02 Knotboom stamdiameter 20-60 cm L01.08.03 Knotboom stamdiameter groter dan 60 cm
L01.09 Hoogstamboomgaard 
 L01.09.01 Hoogstamboomgaard
L01.10 Struweelrand 
 L01.10.01 Struweelrand
L01.11 Hakhoutbosje 
 L01.11.01 Droog hakhoutbosje (zomereik dominant L01.11.02 Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant)
L01.12 Griendje 
 L01.12.01 Griendje
L01.13 Bomenrij en solitaire boom 
 L01.13.01 Bomenrij stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.13.02 Bomenrij stamdiameter 20-60 cm L01.13.03 Bomenrij stamdiameter groter dan 60 cm L01.13.04 Solitaire boom stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.13.05 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm L01.13.06 Solitaire boom stamdiameter groter dan 60 cm
L01.14 Rietzoom en klein rietperceel 
 L01.14.01 Smalle rietzoom (kleiner dan 5 meter) L01.14.02 Brede rietzoom (groter dan 5 meter) en klein rietperseel
L01.15 Natuurvriendelijke oever 
 L01.15.01 Natuurvriendelijke oever
L04 Recreatieve landschapselementen 
L04.01 Wandelpad over boerenland 
 L04.01Wandelpad over boerenland

Beschrijving landschapselementen

Landschapselement L01.01: Poel en klein historisch water

Instapeisen:

 • 1.

  Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het slotenstelsel in het gebied.

 • 2.

  Het landschapselement heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are.

 • 3.

  In Zuid-Limburg heeft een voortplantingspoel voor amfibieën een oppervlakte van minimaal 0,2 are.

 • 4.

  Vijvers die een onderdeel zijn van een park of tuin, of daarin aangelegd worden, vallen niet onder dit landschapselement.

 • 5.

  Wateren die onder de natuurbeheertypen N06.05 Zwakgebufferd ven of N06.06 Zuur ven of Hoogveenven vallen horen niet tot dit landschapselement.

 • 6.

  Sloten behoren niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1. Minimaal 50% van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de lente uit open water. Incidenteel mag het element in de zomerperiode droogvallen. Voor behoud van voldoende open water wordt het element periodiek opgeschoond.

 • 2. Minimaal 75% van de oppervlakte van de oever is begroeid met een gras- of ruigtekruidenvegetatie. Vertrapping van de oevers bij het gebruik van het element als veedrenkpoel wordt voorkomen door extensieve beweiding van het perceel waarin de poel is gelegen en/of door het geheel of gedeeltelijk uitrasteren van de poel.

 • 3. Maximaal 25% van de oppervlakte van de oever is begroeid met inheemse bomen en/of struiken;

 • 4. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 5.

  Als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 6. Er mogen geen vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) worden uitgezet of gekweekt;

 • 7.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 8. Maai- en schoningswerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 september en 15 oktober.

Beheerpakketten landschap

L01.01.01 Poel en klein historisch water kleiner dan 175 m2

L01.01.02 Poel en klein historisch water groter dan 175 m2 

Landschapselement L01.02: Houtwal en houtsingel

Instapeisen:

 • 1. Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. De begroeiing wordt als hakhout beheerd.

 • 2. De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.

 • 3. Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit landschapselement, maar tot het landschapselement L01.03 Elzensingel.

 • 4.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1. Tenminste 75% van de oppervlakte van het element wordt als hakhout beheerd en periodiek afgezet.

 • 2. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.

 • 3. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 4. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 5.

  Het wallichaam wordt in stand gehouden als het element daarvan is voorzien.

 • 6. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 7.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 8.

  Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.

Beheerpakketten landschap L01.02.01 Houtsingel en houtwal

 • 1.

  Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-15 jaar.

 • 2. De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1,0 meter boven de hakhoutstoof.

L01.02.02 Hoge houtwal

 • 1.

  Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 21-25 jaar. Tussentijds kan het element gedund worden.

 • 2.

  De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 25 cm op 1,0 meter boven de hakhoutstoof.

 • 3.

  Het wallichaam is minimaal 0,8 meter hoog en de kruidachtige vegetatie van de steile walkanten wordt gemaaid.

 • 4.

  Aan de voet van het wallichaam ligt een greppel die in stand wordt gehouden.

L01.02.03 Holle weg en graft

 • 1.

  Het element is gelegen op het talud van een holle weg of graft in Zuid-Limburg.

 • 2.

  Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van minimaal éénmaal per 15 jaar.

 • 3. De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 15 cm op 1,0 meter boven de hakhoutstoof.

Landschapselement L01.03: Elzensingel

Instapeisen:

 • 1.

  Een elzensingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten éénrijig landschapselement dat grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd.

 • 2.

  Een elzensingel is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Losse bomenrijen horen niet tot dit landschapselement, maar tot het landschapselement L01.13 Bomenrij en solitaire boom.

 •  4. Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1. 75% van lengte van het element wordt als hakhout beheerd.

 • 2. Het hakhout wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6-21 jaar;

 • 3.

  De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 25 cm op 1,0 meter boven de hakhoutstoof.

 • 4. Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden.

 • 5. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 6. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het landschapselement gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 7. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 8.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 9.

  Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.

Beheerpakketten landschap

L01.03.01 Elzensingel bedekking 30-50%

L01.03.02 Elzensingel bedekking 50%-75%

L01.03.03 Elzensingel bedekking groter dan 75%

Landschapselement L01.04: Bossingel en bosje

Instapeisen:

 • 1.

  Een bossingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.

 • 2.

  Een bossingel is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.

 • 3.

  Een bosje is een vrijliggend vlakvormig en aaneengesloten landschaps-element met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en struiken.

 • 4. Een bosje is minimaal 2,0 are en maximaal 1 hectare groot.

Beheereisen:

 • 1.

  Het element wordt als bos met hoog opgaande bomen beheerd.

 • 2. Het element wordt periodiek gedund en overhangende takken kunnen het gehele jaar worden gesnoeid.

 • 3. Randen van het element kunnen als hakhout beheerd worden.

 • 4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.

 • 5. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 6. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 7. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 8.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 9.

  Het dunnen van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.

Beheerpakket landschap L01.04.01       Bossingel en bosje

Landschapselement L01.05: Knip- of scheerheg

Instapeisen:

 • 1.

  Een knip- of scheerheg is een vrijliggend lijnvormig landschapselement, met een aaneengesloten begroeiing van inheemse bomen en/of struiken, dat wordt geknipt of geschoren.

 • 2.

  Een knip- of scheerheg is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Een knip- of scheerheg kan periodiek gevlochten worden.

 • 4.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1.

  Snoeimateriaal mag blijven liggen voor zover dat het element of de ondergroei niet schaadt;

 • 2. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 3. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het lelement daardoor geen schade oploopt.

 • 4. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 5.

  Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juni en 15 maart.

Beheerpakketten landschap L01.05.01 Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus 1. De heg wordt éénnmaal per jaar geknipt of geschoren . Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 0,8 meter.

L01.05.02 Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 • 2. De heg bestaat voor meer dan 50% uit meidoorn en wordt om de 2-3 jaar geknipt of geschoren. Na het knippen/scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8 meter. 

Landschapselement L01.06: Struweelhaag

Instapeisen:

 • 1.

  Een struweelhaag is een vrijliggend lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige, struiken.

 • 2.

  Een struweelhaag is minimaal 25 meter lang.

 • 3. Hagen die minimaal eenmaal per 3 jaar worden gesnoeid horen tot het landschapselement L01.05 Knip- of scheerheg.

 • 4. Struweelhagen kunnen periodiek gevlochten worden. 

Beheereisen:

 • 1. Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag.

 • 2. Het snoeihout mag niet in het element verwerkt worden.

 • 3. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 4. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 5. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 6.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 7.

  Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.

 • 8.

  Indien snoeiwerkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, wordt geen klepelmaaier gebruikt.

Beheerpakketten landschap L01.06.01 Struweelhaag snoeicyclus 5-7 jaar

 • 1.

  Het element kan vrij uitgroeien en wordt periodiek in een cyclus van éénmaal per 5 - 7 jaar aan drie zijden gesnoeid. Na het snoeien heeft de haag een hoogte van minimaal 1,0 meter en een breedte van minimaal 0,8 meter.

 • 2.

  Afzetten gebeurt op 20 centimeter boven de bestaande poest (stoof of knot).

L01.06.02 Struweelhaag snoeicyclus groter dan 12 jaar

 • 1.

  Het element kan vrij uitgroeien en wordt periodiek in een cyclus van éénmaal per 12 - 25 jaar afgezet.

 • 2.

  Afzetten gebeurt op 20 centimeter boven de bestaande poest (stoof of knot).

Landschapselement L01.07: Laan

Instapeisen:

 • 1.

  Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is bedoeld en aangelegd als laan.

 • 2.

  Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd en er is sprake van een herkenbaar en regelmatig plantverband.

 • 3.

  Onder dit landschapselement vallen ook dijken met een weg, bovenop de kruin van de dijk, die aan beide zijden met bomen is beplant.

 • 4.

  Een laan is minimaal 50 meter lang.

 • 5.

  Losse bomenrijen horen niet tot dit landschapselement, maar tot het landschapselement L01.13 Bomenrij en solitaire boom.

Beheereisen:

 • 1. De bomen worden periodiek gesnoeid.

 • 2. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element. Evenmin mag versnipperd hout verwerkt worden in het element.

 • 3. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt;

 • 4.

  Als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt. Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden.

 • 5. De bomen mogen niet beschadigd worden door vee.

 • 6.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 7.

  Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.

Beheerpakketten landschap

L01.07.01 Laan stamdiameter kleiner dan 20 cm

L01.07.02 Laan stamdiameter 20-60 cm

L01.07.03 Laan stamdiameter groter dan 60 cm

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en element wordt als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.

Landschapselement L01.08: Knotboom

Instapeisen:

 • 1.

  Een knotboom is een inheemse loofboom, waarvan de stam periodiek op een hoogte van minimaal 1,0 meter boven maaiveld wordt afgezet (geknot).

 • 2.

  Knotbomen worden aangetroffen als solitaire boom, in rijen of in kleine groepen. Een kleine groep bestaat uit maximaal 20 bomen.

 • 3.

  Vlakvormige landschapselementen met knotbomen, behoudens kleine groepen, horen niet tot dit landschapselement, maar kunnen mogelijk gerangschikt worden onder het landschapselement L01.11 Hakhoutbosje of L01.12 Griendje, mits voldaan wordt aan de eisen van die landschapselementen.

Beheereisen:

 • 1. Knotwilgen, -elzen, -essen en -populieren –worden in een cyclus van éénmaal per 3-8 jaar geknot. Knoteiken en -haagbeuken worden geknot in een cyclus van minimaal eenmaal per 15 jaar.

 • 2. Er mag geen snoeihout verbrandt worden in de directe omgeving van de knotboom.

 • 3.

  Als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt. Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden.

 • 4. De boom mag niet beschadigd worden door vee.

 • 5.

  Knotwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart.

Beheerpakketten landschap

L01.08.01 Knotboom stamdiameter kleiner dan 20 cm

L01.08.02 Knotboom stamdiameter 20-60 cm

L01.08.03 Knotboom stamdiameter groter dan 60 cm

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en als het element uit meerdere knotbomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.

Landschapselement L01.09: Hoogstamboomgaard

Instapeisen:

 • 1.

  Een hoogstamboomgaard is een verzameling van fruitbomen, met een stam van minimaal 1,50 meter hoog en waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie.

 • 2.

  Een hoogstamboomgaard bestaat uit minimaal 10 fruitbomen en heeft een dichtheid van minimaal 50 en maximaal 150 bomen per hectare.

 • 3.

  Maximaal 10% van de fruitbomen bestaat uit walnoten.

 • 4.

  Een hoogstamboomgaard is vaak in een cluster geplant en duidelijk afgescheiden van de omgeving.

Beheereisen:

 • 1. Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste éénmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vormsnoei indien nodig.

 • 2.

  De grasvegetatie wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd of de grasvegetatie wordt beweid.

 • 3. Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van de bomen of versnipperd hout verwerkt worden in de boomgaard.

 • 4. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel in het element gebruikt worden.

 • 5. De hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen zijn voorzien van een boomkorf.

 • 6.

  Bemesten en bekalken van de boomgaard is toegestaan. Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd.

 • 7.

  Snoeiwerkzaamheden kunnen gedurende het gehele jaar worden verricht.

Beheerpakket landschap L01.09.01       Hoogstamboomgaard

Landschapselement L01.10: Struweelrand

Instapeisen:

 • 1.

  Een struweelrand is een aaneengesloten rand met een mozaïek van struweel (bramen en/of andere inheemse bomen of struiken) en een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden die zich spontaan kan ontwikkelen.

 • 2.

  De rand is minimaal 25 meter lang en maximaal 20 meter breed.

 • 3.

  Maximaal 50% van de oppervlakte van de rand wordt ingenomen door inheemse bomen en/of struiken.

 • 4.

  De struweelrand kan langs een bosrand of een ander landschapselement liggen maar ook vrij in het veld, bijvoorbeeld langs een perceelsrand.

Beheereisen:

 • 1. Periodiek wordt de begroeiing gemaaid en afgezet.

 • 2. 50% van de oppervlakte van de rand bestaande uit een kruidachtige begroeiing van inheemse grassen en kruiden mag periodiek gemaaid worden met een cyclus van maximaal éénmaal per 5 jaar. Het maaisel wordt afgevoerd.

 • 3. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.

 • 4. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 5. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling en de pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel, Ridderzuring en Brandnetel, en meststoffen in het element gebruikt worden. Als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 6.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 7. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 8. Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen 15 juli en 15 maart en het afzetten van struweel wordt alleen verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart.

Beheerpakket landschap L01.10.01 Struweelrand

Landschapselement L01.11: Hakhoutbosje

Instapeisen:

 • 1.

  Een hakhoutbosje is een vrijliggend vlakvormig landschapselement, met inheemse bomen en/of struiken dat als hakhout wordt beheerd.

 • 2. Een hakhoutbosje is minimaal 1,0 are en maximaal 1,0 hectare groot.

 • 3. Kleine vrijliggende bosjes zonder hakhoutbeheer of met enkel hakhoutbeheer aan de randen horen tot het landschapselement L01.04 Bossingel en Bosje.

Beheereisen:

 • 1.

  Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd.

 • 2. Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van éénmaal per 6 - 25 jaar.

 • 3.

  De diameter van het hakhout, behoudens de eventuele overstaanders, is maximaal 20 cm op 1,0 meter boven de hakhoutstoof.

 • 4. Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.

 • 5. Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 6. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 7. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 8.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 9.

  Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.

Beheerpakketten landschap

L01.11.01 Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende boomsoorten (zomereik, wintereik, berk, haagbeuk).

L01.11.02 Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende boomsoorten (zwarte els, gewone es). 

Landschapselement L01.12: Griendje

Instapeisen:

 • 1.

  Een griendje is een vrijliggend vlakvormig landschapselement met inheemse wilgensoorten dat als hakhout wordt beheerd.

 • 2.

  Het griendje is minimaal 1,0 are en maximaal 1,0 hectare groot.

 • 3.

  Grienden die machinaal gemaaid worden behoren niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1.

  Het element bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt geheel als hakhout beheerd en afgezet in een cyclus van tenminste éénmaal per 5 jaar.

 • 2.

  Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de ondergroei en/of de stoven niet schaadt.

 • 3.

  Er mag geen snoeihout verbrand worden in of in de directe omgeving van het element, en als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.

 • 4.

  Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, behalve bij bestrijding van ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) middels een stobbenbehandeling, en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 5. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 6.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 7.

  Het afzetten van het element wordt alleen verricht in de periode tussen 1 oktober en 15 maart. Overhangende takken kunnen gedurende het gehele jaar worden teruggesnoeid.

Beheerpakket landschap L01.12.01 Griendje

Landschapselement L01.13: Bomenrij en solitaire boom

Instapeisen:

 • 1.

  Een bomenrij of een solitaire boom is een vrijliggend landschapselement van inheemse loofbomen dat niet kan worden gerangschikt onder andere landschapselementen van dit onderdeel van bijlage 6.

 • 2.

  Bedoeld worden solitaire bomen of bomen in een groep of rij staande op of langs landbouwgrond.

 • 3.

  Bomen die een onderdeel vormen van een ander landschapselement of deel uitmaken van een bomenrij als bedoeld in dit landschapselement kunnen niet als solitaire boom of verzameling van solitaire bomen aangevraagd worden.

 • 4.

  De bomenrij is minimaal 50 meter lang en bestaat uit minimaal 8 bomen per 100 meter. Het maximaal aantal bomen in een rij wordt bepaald door het aantal bomen dat binnen de lengte van de rij op natuurlijke wijze kan uitgroeien tot volwaardige bomen.

 • 5.

  Een solitaire boom staat qua omvang gelijk aan 16 vierkante meter bomenrij.

 • 6.

  Vlakvormige boomweides behoren niet tot dit landschapselement.

 • 7.

  Solitaire knotbomen of een rij knotbomen behoren tot het landschapselement L01.08 Knotboom.

 • 8.

  Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit landschapselement.

Beheereisen:

 • 1.

  De bomen worden periodiek gesnoeid. Jonge bomen gemiddeld eenmaal per 5 jaar en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout.

 • 2. Na het snoeien beslaat de blijvende kroon altijd minimaal tweederde deel beslaat van de totale lengte van de boom.

 • 3. Er mag geen snoeihout verbrand worden in de directe omgeving van het element of versnipperd hout verwerkt worden in het element.

 • 4.

  Als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermings-middelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt. Ongewenste houtsoorten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier) in het element mogen middels een stobbenbehandeling bestreden worden.

 • 5. De bomen mogen niet beschadigd worden door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn voorzien van een boomkorf en solitaire bomen in een weiland zijn uitgerasterd.

 • 6.

  Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 15 juli en 15 maart.

Beheerpakketten landschap

L01.13.01 Bomenrij stamdiameter kleiner dan 20 cm

L01.13.02 Bomenrij stamdiameter 20-60 cm

L01.13.03 Bomenrij stamdiameter groter dan 60 cm

L01.13.04 Solitaire boom stamdiameter kleiner dan 20 cm

L01.13.05 Solitaire boom stamdiameter 20-60 cm

L01.13.06 Solitaire boom stamdiameter groter dan 60 cm

De diameter van de stammen wordt op 1,0 meter boven het maaiveld gemeten en als het element uit meerdere bomen bestaat wordt het element als geheel in een van de diameterklassen ingedeeld op basis van de gemiddelde diameter van de bomen van het element.

Landschapselement L01.14: Rietzoom en klein rietperceel

Instapeisen:

 • 1.

  Een rietzoom bevindt zich langs een waterloop en bestaat uit riet-, biezen en/of zeggevegetaties met een dominantie van riet (bedekking riet groter dan 50%).

 • 2.

  De rietzoom heeft een breedte van minimaal 2 meter en is minimaal 25 meter lang.

 • 3.

  Een klein rietperceel is een vlakvormig element met een vegetatie die overwegend uit riet bestaat. De maaibare oppervlakte van een klein rietperceel is maximaal 0,5 ha.

Beheereisen:

 • 1.

  Maximaal 20% van de oppervlakte van het element bestaat uit struweel.

 • 2.

  Het element wordt periodiek gemaaid in een cyclus van éénmaal per 2-4 jaar en het maaisel wordt afgevoerd.

 • 3. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 4. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 5.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 6. Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 oktober en 1 maart.

Beheerpakketten landschap L01.14.01 Smalle rietzoom (2- 5 meter) L01.14.02 Brede rietzoom (groter dan 5 meter) en klein rietperceel

Landschapselement L01.15: Natuurvriendelijke oever

Instapeisen:

 • 1.

  Een natuurvriendelijke oever is een aaneengesloten oever langs een bestaande waterloop, in de vorm van een plas- of drasberm of flauw talud (flauw talud minimaal 1: 3).

 • 2.

  De oever heeft een breedte van minimaal 3 en maximaal 10 meter en is minimaal 25 meter lang.

Beheereisen:

 • 1. Het element wordt periodiek gemaaid in een cyclus van minimaal éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per jaar. Het maaisel wordt afgevoerd.

 • 2. Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het element gebruikt worden en als op het perceel waarop het element is gelegen gewas-beschermingsmiddelen en/of meststoffen worden gebruikt, vindt dat gebruik op een zodanige wijze plaats dat het element daardoor geen schade oploopt.

 • 3. Het element mag niet betreden en/of beschadigd worden door vee.

 • 4.

  Slootmaaisel of bagger mag niet verwerkt worden in het element.

 • 5. Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 15 juli en 1 maart.

Beheerpakket landschap L01.15.01 Natuurvriendelijke oever

Landschapselement L04.01: Wandelpad over boerenland

Instapeisen:

 • 1.

  Een wandelpad over boerenland bestaat in beginsel uit een onverhard pad. Kleine gedeelten verhard pad over particuliere gronden kunnen meegenomen worden als dit noodzakelijk is voor de wandelpadenstructuur.

 • 2.

  Het wandelpad heeft een breedte van maximaal 3 meter.

 • 3.

  De paden zijn duidelijk gemarkeerd en zijn geschikt voor wandelaars met een normale conditie.

 • 4.

  Het wandelpad vormt een onderdeel van een doorgaande en/of openbare wandelstructuur.

Beheereisen:

 • 1.

  Het wandelpad wordt zodanig beheerd dat een goede begaanbaarheid gewaarborgd is.

 • 2.

  De voorzieningen die een onderdeel vormen van het wandelpad zoals bruggetjes, klaphekjes e.d. worden in goede staat van onderhoud gehouden.

 • 3.

  Het wandelpad is opengesteld van zonsopgang tot zonsondergang en jaarrond toegankelijk.

Beheerpakket landschap L04.01.01 Wandelpad over boerenland

 

Bijlage 7 Voorwaarden toeslagen 

Onderdeel A:

Voorschriften toeslag schapenbeheer ()

 • 1.

  Gedurende elk kalenderjaar van de periode, bedoeld in artikel 3.2, wordt gebruik gemaakt van één of meerdere door een herder geleide schaapskuddes bij het in stand houden van het op het natuurterrein aanwezige natuurbeheertype.

 • 2.

  Het gebruik van één of meerdere door een herder geleide schaapskuddes strekt zich gedurende elk kalenderjaar van de in artikel 3.2 bedoelde periode uit over de gehele oppervlakte waarvoor de toeslag door Gedeputeerde Staten wordt verstrekt.

Onderdeel B:

Voorschriften toeslag ruige stalmest ()

 • 1.

  Op de beheereenheid wordt een agrarisch beheerpakket uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01, A01.01.02 of A01.01.05.

 • 2.

  Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden.

 • 3.

  De ruige stalmest wordt in één keer in één van de onderstaande periodes op een beheereenheid uitgereden:

  • a. tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf

  • b. vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september.

 • 4.

  In afwijking van punt 3, onderdeel b, mag gedurende de tijd dat de rustperiode overeenkomstig onderdeel C, subonderdeel 1, van de onderhavige bijlage is verlengd, geen ruige stalmest uitgereden worden.

 • 5.

  Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding gedaan met gebruikmaking van een daartoe door of vanwege Gedeputeerde Staten vastgesteld formulier. De melding gaat vergezeld van een kaart met een topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven waarop de ruige stalmest is uitgereden.

Onderdeel C:

Voorschriften aanvullende toeslag collectief agrarisch natuurbeheer ()

Subonderdeel 1  ()

 • 1.

  Op de beheereenheid wordt in het betreffende beheerjaar een agrarisch beheerpakket uitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01, A01.01.02 of A01.01.06.

 • 2.

  De in artikel 4.1.2.4, eerste lid, bedoelde landbouwer blijft, na afloop van de periode waarin in dat beheerjaar aan de aan het betreffende agrarische beheerpakket verbonden beheereisen dient te worden voldaan indien niet om de toeslag zou zijn verzocht, net zolang voldoen aan die beheereisen als de aanwezigheid en bescherming van de op de betreffende beheereenheid aanwezige weidevogels in het betreffende beheerjaar vereisen.

Subonderdeel 2  ()

 • 1.

  Op de beheereenheid wordt in het betreffende beheerjaar een agrarisch beheerpakket inuitgevoerd dat in bijlage 3, onderdeel B.1, is opgenomen onder de aanduiding A01.01.01, A01.01.02, A01.01.04 voor zover het de varianten a1 tot en met a4 betreft, of A01.01.06.

 • 2.

  De in artikel 4.1.2.4, eerste lid, bedoelde landbouwer legt op de beheereenheid stroken aan met een breedte van minimaal 6 en maximaal 12 meter, en maait deze stroken in elk geval niet eerder dan twee weken na de rest van de beheereenheid.

 • 3.

  De in punt 2 bedoelde stroken worden:

  • a.

   zodanig aangelegd dat de op de betreffende beheereenheid aanwezige weidevogels te allen tijde een vluchtmogelijkheid hebben, indien nodig naar een aangrenzend perceel waar voldoende bescherming gewaarborgd is;

  • b.

    net zolang in stand gehouden als de aanwezigheid en bescherming van de op de betreffende beheereenheid aanwezige weidevogels in het betreffende beheerjaar vereisen.

 

Bijlage 8 Overstaptabel Subsieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Brabant

De beheers- en landschapspakketten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant, opgenomen in de linkerkolom van de onderstaande tabel, kunnen op grond van artikel 12.3, vijfde lid, van de onderhavige regeling worden gewijzigd in de agrarische beheerpakketten onderscheidenlijk beheerpakketten landschap, opgenomen in de rechterkolom van de onderstaande tabel:

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-BrabantSubsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
Beheerspakket (bijlagenummer/pakketnaam)Agrarisch beheerpakket (aanduiding/pakketnaam)
  
6: Ontwikkeling kruidenrijk graslandA02.01.02: Botanisch hooiland
7: Instandhouding kruidenrijk graslandA02.01.02: Botanisch hooiland
8: Bont hooilandA02.01.02: Botanisch hooiland
9: Bonte hooiweideA02.01.02: Botanisch hooiland A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
10: Kruidenrijk weilandA02.01.02: Botanisch hooiland A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
11: Bont weilandA02.01.02: Botanisch hooiland A01.01.05: Kruidenrijk weidevogelgrasland
12: Bonte weiderandA02.01.03a: Botanische weiderand
13: Bonte hooirandA02.01.03b: Botanische hooirand
14: Kruidenrijke zomenA02.01.03b: Botanische hooirand
15: Landschappelijk waardevol graslandA02.01.01: Botanisch weiland
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 1 juniA01.01.01a: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 1 juni
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 8 juniA01.01.01b: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 8 juni
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 15 juniA01.01.01c: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 15 juni
16: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 22 juniA01.01.01d: Weidevogelgrasland met een rustperiode van 1 april tot 22 juni
17: Vluchtheuvels voor weidevogelsBijlage 7, onderdeel C, subonderdeel b: Toeslag kuikenstroken
18: Plas-dras met een inundatieperiode van 15 februari tot 15 aprilA01.01.03a: Plas-dras met een inundatieperiode van 15 februari tot 15 april
18: Plas-dras met een inundatieperiode van 15 februari tot 15 meiA01.01.03b: Plas-dras met een inundatieperiode van 15 februari tot 15 mei
23a: Faunarand algemeen op kleigrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02a: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op kleigrond
23a: Faunarand algemeen op zandgrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02b: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op zandgrond
23b: Patrijzenrand op kleigrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02a: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op kleigrond
23b: Patrijzenrand op zandgrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02b: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op zandgrond
23c: Grauwe kiekenrand op kleigrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02a: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op kleigrond
23c: Grauwe kiekenrand op zandgrondA01.02.01a t/m d: Bouwland met broedende akkervogels A01.02.02b: Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op zandgrond
24a: Akkerrijke flora IA02.02.01a t/m c: Akker met waardevolle flora
26a: Akkerrijke flora IIA02.02.01a t/m c: Akker met waardevolle flora
28: Akkerflora randenA02.02.03: Akkerflora randen
28a: HamsterpakketA01.02.03a: Bouwland voor hamsters A01.02.03b: Opvangstrook voor hamsters
28c: Grasland t.b.v. overwinterende ganzen (pakket 2007)A01.03.01a: Ganzen op grasland
28c: Ganzenfoerageergebied, variant A: Grasland (pakket 2008)A01.03.01a: Ganzen op grasland
28c: Ganzenfoerageergebied, variant B: Bouwland (pakket 2008)A01.03.01b: Ganzen op bouwland
28c: Ganzenfoerageergebied, variant C: Vroege groenbemester (pakket 2008)A01.03.01c: Ganzen op vroege groenbemester  
28c: Ganzenfoerageergebied, variant D: Late groenbemester (pakket 2008)A01.03.01d: Ganzen op late groenbemester  
28d: Bouwland t.b.v. overwinterende ganzen (pakket 2007)A01.03.01b: Ganzen op bouwland
28e: Grasgroenbemester t.b.v. overwinterende ganzen (pakket 2007)A01.03.01c: Ganzen op vroege groenbemester  
28f: Grasgroenbemester maïsland t.b.v. overwinterende ganzen (pakket 2007)A01.03.01d: Ganzen op late groenbemester  
  
Landschapspakket (bijlagenummer/pakketnaam)Beheerpakket landschap (aanduiding/pakketnaam)
32: Houtkade, houtwal, haag en singelL01.02.01: Houtwal en singel
33: BomenrijL01.07.01a: Laan stamdiameter kleiner dan 20 cm* L01.07.01b: Laan stamdiameter 20-60 cm* L01.07.01c: Laan stamdiameter groter dan 60 cm* L01.13.01a: Bomenrij stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.13.01b: Bomenrij stamdiameter 20-60 cm L01.13.01c: Bomenrij stamdiameter groter dan 60 cm * Alleen als voldaan wordt aan instapeisen
36: ElzensingelL01.03.01c: Elzensingel bedekkingsgraad groter dan 75%
37: GeriefhoutbosjeL01.11.01a: Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende boomsoorten (zomereik, wintereik, berk, haagbeuk) L01.11.01b: Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende boomsoorten (zwarte els, gewone es)
38: Knip- en scheerheg  L01.05.01a: Knip- en scheerheg jaarlijkse cyclus L01.05.01b: Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus  
40: Knotbomen(rij)  L01.08.01a: Knotboom stamdiameter kleiner dan 20 cm L01.08.01b: Knotboom stamdiameter 20-60 cm L01.08.01c: Knotboom stamdiameter groter dan 60 cm
41: Grubbe en holle wegL01.02.03: Holle weg en graft
42: HoogstamboomgaardL01.09.01: Hoogstamboomgaard
44: Poel kleiner dan 75mL01.01.01a: Poel en klein historisch water kleiner dan 175m
44: Poel 75-175mL01.01.01a: Poel en klein historisch water kleiner dan 175m
44: Poel groter dan 175mL01.01.01b: Poel en klein historisch water groter dan 175m
45: Rietzoom en klein rietperceel (rijland)L01.14.01a: Smalle rietzoom (2-5m)
45: Rietzoom en klein rietperceel (vaarland)L01.14.01b: Brede rietzoom (groter dan 5m) en klein rietperceel
46: RasterSubsidie zit verdisconteerd in de verschillende beheerpakketten landschap

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpagrarische sector, natuur en landschap, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Echter, de volgende onderdelen treden pas op een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip in werking: a. de artikelen 1.9, tweede lid, 5.1.1.1, eerste lid, aanhef en onderdeel a, 12.2 voor zover dat artikel verwijst naar de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant of op grond van die regeling ingediende aanvragen, en 12.3; b. de hoofdstukken 3 en 6; c. afdeling 5.1.2; d. paragraaf 8.2.

Van de inwerking tredingsbesluiten van Gedeputeerde Staten wordt mededeling gedaan door plaatsing in het Provinciaal Blad.

Bij besluit van 28 september 2010 (gepubliceerd op 29 september 2010, Provinciaal Blad 2010, 189) hebben Gedeputeerde Staten voor deze subsidieregeling subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven vastgesteld ten behoeve van het begrotingsjaar 2011.

Bij besluit van 5 oktober 2010 (gepubliceerd op 6 oktober 2010, Provinciaal Blad 2010, 193) hebben Gedeputeerde Staten besloten tot wijziging van deze subsidieregeling, alsmede van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant.

De wijzigingen als gevolg van artikel I, onderdelen C, E, I, L tot en met P, R, Z tot en met AB, AM, voor zover het de leden 1 en 2 betreft, AR, AS en BC voor zover het de leden 5 en 6 betreft, werken terug tot 1 januari 2010.

Bij besluit van 14 september 2010 (gepubliceerd op 13 oktober 2010, Provinciaal Blad, 2010, 200) hebben Gedeputeerde Staten besloten tot vaststelling van het Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer als bedoeld in artikel 8.1.3 van deze subsidieregeling.

Bij besluit van 28 juni 2011 (gepubliceerd op 29 juni 2011, Provinciaal Blad, 2011, 142) hebben Gedeputeerde Staten besloten tot verhoging en vaststelling van subsidieplafonds met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet inrichting landelijk gebied, art. 4 en 11
 2. Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2009, art. 2 en 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201015-11-2011art. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 1.11, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1.1.2, 3.6, 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.10, 4.1..2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4, 4.2.6, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.3.3, ,5.1.3.7, 7.3, 7.5, 7.7, 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.2 10.1, 10.2, 10.4 (vervallen) , 12.2, 1`2.3, 12.5, 12.9, bijlage 4 (vervalt), bijlagen 5, bijlage 6, bijlage 7, bijlage 8

05-10-2010

Provinciaal Blad, 2010, 193

1726623