Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten voor een duurzaam schone en veilige fysieke leefomgeving Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

Geldend van 08-07-2016 t/m 13-10-2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 18 december 2015 het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 ‘sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant’ hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten in dat plan de doelen hebben opgenomen voor een gezonde en veilige leefomgeving,

Overwegende dat Gedeputeerde Staten streven naar verbetering van de economie en vitaliteit op de Brabantse zandgronden wat betreft het leef- en vestigingsklimaat, door zorg te dragen voor een robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening voor met name landbouw en natuur;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen voor Natura2000 te realiseren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening hoge zandgronden waterschappen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   Deltaplan Hoge Zandgronden: regionale uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater;

 • b.

   EHS: Ecologische Hoofdstructuur;

 • c.

   KRW: Kaderrichtlijn Water;

 • d.

   PAS: Programmatische Aanpak Stikstof;

 • e.

   waterschappen: de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door waterschappen.

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende projectsoorten die bijdragen aan een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening:

 • a.

   kansen en innovaties;

 • b.

   robuuste watersystemen.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager voor het project reeds provinciale subsidie heeft ontvangen;

Artikel 1.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project is gericht op maatregelen, die:

  • 1°.

    zijn gericht op de zoetwatervoorziening;

  • 2°.

    worden uitgevoerd in het beheergebied van het Deltaplan hoge zandgronden, opgenomen in bijlage 1;

 • b.

   het project draagt bij aan:

  • 1°.

    een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende schoon water;

  • 2°.

    een op langere termijn klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch leefbaar gebied;

  • . een brede maatschappelijke coalitie om de doelen in onderdeel c, onder een en twee, integraal en duurzaam te realiseren;

 • c.

   het project betreft maatregelen die aanvullend zijn op de maatregelen die de subsidieaanvrager reeds op basis van wettelijke taken of afspraken in het kader van de KRW, EHS of de PAS uitvoert;

 • d.

   het project draagt bij aan een of meer van de volgende andere beleidsdoelen:

  • 1°.

    het streven naar een vitale bodem, door de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en het herstelvermogen van de bodem te verbeteren;

  • 2°.

    het bereiken van de doelstellingen in de KRW in 2027;

  • 3°.

    het terugbrengen van de wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau;

  • 4°.

    het versterken van de regionale economie en de vitaliteit van het platteland;

  • 5°.

    het versterken van duurzame ketens en een economisch rendabele landbouw in het kader van agrofood;

  • 6°.

    het sluiten van de ketens in het kader van de circulaire economie.

 • e.

   het project betreft een klimaatrobuuste uitvoering van fysieke maatregelen in watersystemen

 • f.

   de uitvoering bedoeld onder d, heeft betrekking op een of meerdere van de volgende fysieke maatregelen:

  • 1°.

    efficiënter beregenen;

  • 2°.

     conservering door vergroting van grondwatervoeding op perceelsniveau;

  • 3°.

    het robuust inrichten van beekdalen door het aanpassen van de drainagebasis, het aanpassen van het peilbeheer en tijdelijke waterberging op het maaiveld;

  • 4°.

    het vasthouden van water in natuurgebieden;

 • g.

   het project heeft geen betrekking op PAS- of KRW-maatregelen;

 • h.

   aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

    op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

    een sluitende begroting.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten voor hydrologische maatregelen in beken op het gebied van verhang, stroomsnelheid, voeding, watervoerendheid, overstromingsfrequentie, peilfluctuatie en insnijding;

 • b.

   kosten voor morfologische maatregelen in beken, op het gebied van profielvorm, tracévorm, substraat, sedimentatie en erosie en transporterend vermogen;

 • c.

   kosten voor verhoging van de grond- en oppervlaktewaterstand of ter versterking van de kwel;

 • d.

   kosten voor stremming van de afvoer, met als doel het vasthouden van water en de bevordering van infiltratie;

 • e.

   kosten voor het verhogen van de drainagebasis;

 • f.

   kosten voor het hydrologisch isoleren van watergangen of gebieden;

 • g.

   kosten voor het verminderen van grondwateronttrekkingen;

 • h.

   kosten voor aanleg en inrichting van monitoring;

 • i.

   kosten voor maatregelen ter voorkoming van schade aan bebouwing als gevolg van vernattingsmaatregelen;

 • j.

   kosten voor nadeelcompensatie door het waterschap in verband met:

  • 1°.

    landbouwkundige opbrengstvermindering door natschade als gevolg van vernattingsmaatregelen;

  • 2°.

    schade, bedoeld onder i;

 • k.

   kosten van grondverwerving buiten de ecologische hoofdstructuur voor zover:

  • 1°.

    grondverwerving absoluut noodzakelijk blijkt voor het uitvoeren van de maatregelen, als bedoeld onder a tot en met i;

  • 2°.

    de grond tegen een marktconforme prijs wordt verworven.

 • l.

   kosten voor onderzoek en voorbereiding in de vorm van:

  • 1°.

    onderzoek;

  • 2°.

    planvorming;

  • 3°.

    besteksgereed maken;

 • m.

   kosten voor een gebiedsproces dat bijdraagt aan waterconservering in de landbouw, met aandacht voor:

  • 1°.

    een vitale bodem;

  • 2°.

    het voorzieningenniveau zoetwater;

  • 3°.

    de beweging naar de juiste gebruiksfunctie op de juiste plek;

 • n.

   communicatiekosten ter vergroting van het draagvlak van het project en ter openbaarmaking van projectresultaten.

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten in verband met het opstellen van een milieueffectrapportage;

 • b.

   kosten van rente, bankdiensten, financieringen, verzekeringspremies, gerechtelijke procedures, boetes en sancties;

 • c.

   kosten van regulier beheer en onderhoud;

 • d.

   kosten om te voldoen aan gangbare minimumkwaliteitseisen of wettelijke verplichtingen;

 • e.

   interne personeels- of bedrijfskosten van de subsidieaanvrager.

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 15 februari 2016 tot en met 1 november 2016.

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de periode, genoemd in artikel 1.9, vast op € 1.240.000.

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 410.000.

Artikel 1.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   het project is gereed voor 31 december 2021;

 • b.

   voor subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • c.

   voor subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 1.14 Prestatieverantwoording

 • 1  Voor subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een prestatieverslag, waarin ten minste is opgenomen:

  • a.

     een korte beschrijving van de uitgevoerde maatregelen;

  • b.

    het resultaat;

  • c.

    het leereffect.

 • 2  Voor subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een prestatieverslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

    een korte beschrijving van de uitgevoerde maatregelen;

  • b.

    het resultaat;

  • c.

    het leereffect.

Artikel 1.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80 procent van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Gedeputeerde Staten verstrekken het voorschot in vier gelijke delen, verdeeld over vier perioden.

§ 2 Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening hoge zandgronden overige doelgroepen

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   Deltaplan Hoge Zandgronden: regionale uitwerking van het Deltaprogramma Zoetwater;

 • b.

   EHS: Ecologische Hoofdstructuur;

 • c.

   KRW: Kaderrichtlijn water;

 • d.

   PAS: Programmatische Aanpak Stikstof;

 • e.

   Projectgroep DHZ: projectgroep Deltaplan Hoge Zandgronden, bestaande uit de ambtelijke vertegenwoordigers van bij het Deltaplan Hoge Zandgronden betrokken partijen;

 • f.

   waterschappen: de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

   rechtspersonen, met uitzondering van waterschappen;

 • b.

   natuurlijke personen

Artikel 2.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten die bijdragen aan een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager voor het project reeds provinciale subsidie heeft ontvangen.

Artikel 2.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project is gericht op maatregelen:

  • 1°.

    die zijn gericht op de zoetwatervoorziening;

  • 2°.

    die worden uitgevoerd in het beheergebied van het Deltaplan hoge zandgronden, opgenomen in bijlage 1;

 • b.

   het project draagt bij aan:

  • 1°.

    een maatschappelijk gewenst voorzieningenniveau voor voldoende schoon water;

  • 2°.

    een op langere termijn klimaatbestendig, economisch vitaal en ecologisch leefbaar gebied;

  • 3°.

    een brede maatschappelijke coalitie om de doelen in onderdeel c, onder een en twee, integraal en duurzaam te realiseren;

 • c.

   het project betreft maatregelen die aanvullend zijn op de maatregelen die de subsidieaanvrager reeds op basis van wettelijke taken of afspraken in het kader van de KRW, EHS of de PAS uitvoert;

 • d.

   het project draagt bij aan een of meer van de volgende andere beleidsdoelen:

  • 1°.

    het streven naar een vitale bodem, door de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit en het herstelvermogen van de bodem te verbeteren;

  • 2°.

    het bereiken van de doelstellingen in de Kaderrichtijn Water in 2027;

  • 3°.

    het terugbrengen van de wateroverlast tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau;

  • 4°.

    klimaatadaptatie in stedelijk gebied;

  • 5°.

    het versterken van de regionale economie en de vitaliteit van het platteland,

  • 6°.

    het versterken van duurzame ketens en een economisch rendabele landbouw in het kader van agrofood;

  • 7°.

    het sluiten van de ketens in het kader van de circulaire economie.

 • e.

   voor het project bestaat een aantoonbaar draagvlak bij belanghebbenden;

 • f.

    het project is gericht op actieve kennisverspreiding en heeft een aantoonbaar leer- of uitstralingseffect;

 • g.

   het project is duurzaam;

 • h.

    het project is kosteneffectief;

 • i.

   het project omvat een zo groot mogelijk effect in termen van:

  • . de omvang van het project in hectares;

  • 2°.

    het aantal m3 waterberging;

  • 3°.

    het aantal projectdeelnemers.

 • j.

   het project is innovatief;

 • k.

   aan het project ligt een advies van de projectgroep DHZ ten grondslag;

 • l.

   aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

    op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

    een sluitende begroting.

Artikel 2.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   alle kosten die betrekking hebben op de uitvoering van het project;

 • b.

   kosten voor de inzet van vrijwilligers tot een maximum van € 20 per uur, indien de inzet gekoppeld is aan een meetbare prestatie in het veld.

 • c.

   kosten voor onderzoek en voorbereiding in de vorm van:

  • 1°.

    onderzoek;

  • 2°.

    planvorming;

  • 3°.

    besteksgereed maken;

 • d.

   communicatiekosten ter vergroting van het draagvlak van het project en ter openbaarmaking van projectresultaten.

Artikel 2.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten in verband met het opstellen van een milieueffectrapportage;

 • b.

   kosten van rente, bankdiensten, financieringen, verzekeringspremies, gerechtelijke procedures, boetes en sancties;

 • c.

   kosten van regulier beheer en onderhoud;

 • d.

   kosten om te voldoen aan gangbare minimumkwaliteitseisen of wettelijke verplichtingen;

 • e.

   interne personeels- of bedrijfskosten van de subsidieaanvrager.

Artikel 2.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 4 februari 2016 tot en met 3 mei 2016.

Artikel 2.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4, voor de tenderperiode, genoemd in artikel 2.9, vast op €1.950.000.

Artikel 2.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 124.999.

Artikel 2.12 Verdeelcriteria

 • 1  Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond., genoemd in artikel 2.10, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

    de mate waarin het project bijdraagt aan een of meer van de andere beleidsdoelen, bedoeld in artikel 2.6, onder d, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • b.

    de mate waarin voor het project een aantoonbaar draagvlak bestaat bij belanghebbenden, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • c.

    de mate waarin het project is gericht op actieve kennisverspreiding en een aantoonbaar leer- of uitstralingseffect heeft, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • d.

    de mate waarin het project duurzaam is, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • e.

    de mate waarin het project kosteneffectief is, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • f.

    de mate waarin het project effect heeft in termen van de omvang van het project in hectares, het aantal m3 waterberging of het aantal projectdeelnemers, te waarderen met maximaal vijf punten;

  • g.

    de mate waarin het project innovatief is, te waarderen met maximaal vijf punten.

 • 2  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door de hoogste score op het criterium, genoemd in het eerste lid, onder g.

 • 3  Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 2.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   voor subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • b.

   het project is gereed voor 31 december 2021.

Artikel 2.14 Prestatieverantwoording

 • 1  Voor subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een prestatieverslag, waarin ten minste is opgenomen:

  • a.

    een korte beschrijving van de uitgevoerde maatregelen;

  • b.

    het resultaat;

  • c.

    de kennisdeling en het leereffect.

 • 2  Voor subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van een prestatieverslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • a.

    een korte beschrijving van de uitgevoerde maatregelen;

  • b.

    het resultaat;

  • c.

    de kennisdeling en het leereffect.

Artikel 2.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80 procent van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

§ 3 Hydrologisch herstel natura 2000 gebieden

Artikel 3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016;

 • b.

   beheerplan: plan als bedoeld in artikel 19a van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • c.

   GGOR: gewenst en gewogen grond- en oppervlaktewaterregime;

 • d.

   Kaders voor het GGOR: door Provinciale Staten op 30 september 2005 vastgesteld nota inzake het optimale grond- en oppervlaktewaterregime van gebruiksfuncties in de provincie Noord-Brabant;

 • e.

   Milieu- en Waterplan: door Provinciale Staten op 18 december 2015 vastgestelde provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant.

 • f.

   Natura 2000 gebied: gebied als bedoeld in artikel 1, sub n, van de Natuurbeschermingswet 1998;

 • g.

   natuurnetwerk Brabant: samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als doel het veiligstellen van ecosystemen met de daarbij horende soorten;

 • h.

   OGOR: optimaal grond- en oppervlaktewaterregime;

 • i.

   vispassage: constructie in een waterloop ter behoud, herstel en ontwikkeling van migratie van aquatische en semi-aquatische organismen.

Artikel 3.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door waterschappen.

Artikel 3.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 3.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

   verdrogingsbestrijding;

 • b.

   beek- en kreekherstel;

 • c.

   de aanleg van een vispassage.

Artikel 3.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien voor een van de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 3.4, reeds subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale regeling.

Artikel 3.6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

    het project is gericht op het realiseren van de ecologische doelstellingen die opgenomen zijn in:

   • 1°.

     een aanwijzingsbesluit Natura2000-gebied, vastgesteld door de minister van Economische Zaken;

   • 2°.

     een ontwerp beheerplan Natura2000-gebied;

   • 3°.

     een beheerplan Natura2000-gebied, of;

   • 4°.

     de PAS;

  • c.

    aan het project ligt ten grondslag:

   • 1°.

     een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

     een sluitende begroting.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, is het project, om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder a, in aanmerking te komen, gericht op het bereiken van het OGOR voor de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens gevormd wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de Kaders voor het GGOR.

 • 3  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van beken en kreken;

  • b.

    het project is gericht op beken en kreken waaraan de functie waternatuur of de functie verweven is toegekend in het Milieu- en Waterplan;

  • c.

    het project voldoet aan de parameters voor de na te streven waterkwaliteit en de ecologische potenties van het watersysteem behorende bij de functie zoals omschreven in het Milieu- en Waterplan;

  • d.

    het maai- en peilbeheer wordt aangepast aan de ecologische potenties van het watersysteem;

  • e.

    het project is gericht op het bereiken van het OGOR voor de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens gevormd wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de Kaders voor het GGOR.

 • 4  Onverminderd het eerste lid, wordt het project, om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder c, in aanmerking te komen, uitgevoerd in beken en kreken waaraan de functie waternatuur of de functie verweven is toegekend in het Milieu- en Waterplan.

Artikel 3.7 Subsidiabele kosten

 • 1  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4 de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

    kosten voor onderzoek en voorbereiding, inclusief planvorming en bestek gereed maken tot maximaal een jaar voor aanvraag van de subsidie;

  • b.

    kosten voor communicatie ter vergroting van het draagvlak voor het project en ter verbreding van de resultaten van het project;

  • c.

    kosten van grondverwerving van de grond buiten het natuurnetwerk Brabant voor zover:

   • 1°.

     grondverwerving van de grond noodzakelijk blijkt voor het uitvoeren van het project;

   • 2°.

     de grond tegen een marktconforme prijs wordt verworven.

  • d.

    kosten ter compensatie van afwaardering van de grond buiten het natuurnetwerk Brabant voor zover de gronden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder a, de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

    kosten ter verhoging van de grond- en oppervlaktewaterstand of ter versterking van de kwel;

  • b.

    kosten ter stremming van de afvoer, met als doel het vasthouden van water en de bevordering van infiltratie;

  • c.

    kosten ter verhoging van de drainagebasis;

  • d.

    kosten ten behoeve van de externe aanvoer voor suppletie en infiltratie van water;

  • e.

    kosten ten behoeve van het hydrologisch isoleren van watergangen of gebieden;

  • f.

    kosten ter vermindering van grondwateronttrekkingen;

  • g.

    kosten voor ondersteunende maatregelen binnen het natuurnetwerk Brabant ten behoeve van hydro-ecologisch herstel;

  • h.

    kosten voor aanleg en inrichting van monitoring conform het Handboek Projectmonitoring verdrogingsbestrijding Provincie Noord-Brabant;

  • i.

    kosten ter voorkoming van schade aan bebouwing als gevolg van vernattingsmaatregelen;

  • j.

    kosten voor nadeelcompensatie door het waterschap in verband met:

   • 1°.

     landbouwkundige opbrengstvermindering door natschade als gevolg van vernattingsmaatregelen;

   • . schade, bedoeld onder i;

 • 3  Onverminderd het eerste lid, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder b, de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

    kosten voor maatregelen ter behoud, herstel en ontwikkeling van de hydrologie zoals verhang, stroomsnelheid, voeding, watervoerendheid, overstromingsfrequentie, peilfluctuatie en insnijding;

  • b.

    kosten voor maatregelen ten behoud, herstel en ontwikkeling van de morfologie zoals profielvorm, tracévorm, substraat, sedimentatie en erosie, transporterend vermogen en karakteristieke beplanting;

  • c.

    kosten voor aanleg en inrichting van monitoring;

  • d.

    kosten voor maatregelen ter voorkoming van schade aan bebouwing als gevolg van vernattingsmaatregelen;

  • e.

    kosten voor nadeelcompensatie door het waterschap in verband met:

   • 1°.

     landbouwkundige opbrengstvermindering door natschade als gevolg van vernattingsmaatregelen;

   • 2°.

     schade, bedoeld onder d;

 • 4  Onverminderd het eerste lid, komen voor subsidie in aanmerking, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie als bedoeld in artikel 3.4, onder c, kosten van uitvoering voor de aanleg van een vispassage.

Artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 3.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten voor het opstellen van een milieueffectrapport voor plannen die kunnen leiden tot concrete projecten of activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu;

 • b.

   grondverwerving binnen het natuurnetwerk Brabant;

 • c.

   kosten van beheer en onderhoud;

 • d.

   wettelijke taken en reguliere werkzaamheden van de subsidieaanvrager.

Artikel 3.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 4 februari 2016 tot en met 19 april 2016.

Artikel 3.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3.4, voor de periode, genoemd in artikel 3.9, vast op €12.367.302.

Artikel 3.11 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.4, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

 • 2  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder dan €125.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 3.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 3.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   het project is uiterlijk 31 december 2021 afgerond;

 • b.

   de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • c.

   de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 3.14 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

   activiteitenverslag, gespecificeerd in relatie tot de gerealiseerde doelen;

 • b.

   communicatieverslag.

Artikel 3.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

   Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

   Gedeputeerde Staten verstrekken het voorschot in vier gelijke delen, verdeeld over vier perioden.

 

§4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2018 en vervolgens telkens na drie jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling.

Artikel 4.2 Intrekking

De Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4.4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 2 februari 2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

Bijlage 1 behorende bij artikel 1.6, onderdeel a, onder twee en artikel 2.6, onderdeel a, onder twee van de Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

Illustratie

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten voor een duurzaam schone en veilige fysieke leefomgeving Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

Geldend van 08-07-2016 t/m 13-10-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter stimulering van projecten voor een duurzaam schone en veilige fysieke leefomgeving Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp milieubeheer, natuur en landschap, subsidies, water, financieel kader
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.  

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2022 01-07-2017 artikel 1.12, 2.13

22-03-2022

prb-2022-3931

C2294750/5039012
09-12-2021 07-04-2022 artikel 1.12, 10.13

30-11-2021

prb-2021-11973

C2289679/4983332
22-10-2021 09-12-2021 artikel 5.9

12-10-2021

prb-2021-9788

C2286474
30-12-2020 22-10-2021 artikel 1.13, 2.1, 2.7, 2.14, 2.15a, 3.14, 4.14, 5.1, 5.7, 6.1, 7.1, 7.7, 8.7, 10.1, 10.14

08-12-2020

prb-2020-10036

C2272948/4800073
17-07-2020 01-05-2018 30-12-2020 artikel 1.9, 1.12, 2.13, 2.14, 2.15a, 7.13

07-07-2020

prb-2020-4631

C2265495/4724065
20-05-2020 01-05-2018 17-07-2020 artikel 7.13

12-05-2020

prb-2020-2959

C2263049/4692333
19-12-2019 20-05-2020 artikel 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15a, 5.1, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.15

10-12-2019

prb-2019-8203

C2255419/4617114
07-11-2019 19-12-2019 artikel 7.1, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, bijlage 6

29-10-2019

prb-2019-7239

C2252459/4595171
29-05-2019 07-11-2019 paragraaf 8, artikel 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16

23-04-2019

prb-2019-3172

C2242336/4499485
04-04-2019 29-05-2019 aanhef, artikel 1.9, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.11,

26-03-2019

prb-2019-2471

C2241726/4494373
31-01-2019 04-04-2019 paragraaf 10, 11, artikel 6.1, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16

15-01-2019

prb-2019-638

C2237692/4459453
23-10-2018 31-01-2019 artikel 6.9, 7.9

09-10-2018

prb-2018-7716

C2231515/4420765
26-04-2018 23-10-2018 paragraaf 5, 6, 7, 8 artikel 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, bijlage 4, 5, 6

17-04-2018

prb-2018-3055

C2224605/4341228
31-01-2018 26-04-2018 artikel 2.9

23-01-2018

prb-2018-745

C2219858/ 4299208
21-10-2017 31-01-2018 artikel 2.1, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11

10-10-2017

prb-2017-4713

C2215006/4257134
11-07-2017 21-10-2017 paragraaf 1, artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 2.7, 2.14, 2.16, 3.1, 3.14, 3.16, 4.1, 4.13, 4.14, 4.16, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

27-06-2017

prb-2017-3005

4202384
11-11-2016 11-07-2017 paragraaf 4, 5, artikel 3.6, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, bijlage 2, 3

08-11-2016

Provinciaal Blad 2016, 166

4069417
14-10-2016 11-11-2016 paragraaf 2, artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, bijlage 1

11-10-2016

Provinciaal Blad 2016, 150

4067921
08-07-2016 14-10-2016 artikel 2.9, 2.10, 2.12

04-07-2016

Provinciaal Blad 2016, 100

S0313965
04-02-2016 08-07-2016 nieuwe regeling

02-02-2016

Provinciaal Blad, 2016, 15

S0308144