Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Overwegende dat het provinciale beleid gericht is op het bieden van ruimte voor economische ontwikkelingen en activiteiten mits de daarmee gepaard gaande stikstofdepositie de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen niet belemmert;

Overwegende dat de uitgangspunten voor toedeling van ontwikkelingsruimte op landelijk niveau zijn vastgelegd in de artikelen 2, 2a, 19d, 19km en 19kh, vijfde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), het Besluit programmatische aanpak stikstof, de Regeling programmatische aanpak stikstof, paragraaf 4.2.8 van het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 bevoegd gezag zijn voor toestemmingsbesluiten, voor het verlenen van instemming en voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten vast te leggen op welke wijze zij aan deze bevoegdheden uitvoering gegeven, zodat alle betrokkenen daar in hun beleid, besluitvorming en bij hun initiatieven rekening mee kunnen houden;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

   wet: de Natuurbeschermingswet 1998;

 • b.

   toestemmingsbesluit: besluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de wet;

 • c.

   ontwikkelingsruimte: stikstofdepositie die in het kader van het programma met betrekking tot een daarin opgenomen Natura 2000-gebied kan worden toegedeeld in of gereserveerd voor toestemmingsbesluiten;

 • d.

   PAS-programmaperiode: de periode waarvoor het Programma Aanpak Stikstof geldt;

 • e.

   segment 2: ontwikkelingsruimte die resteert na aftrek van ontwikkelingsruimte die is gereserveerd voor toestemmingsbesluiten die betrekking hebben op bij ministeriële regeling afzonderlijk of per categorie genoemde of beschreven projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 19kn, eerste lid, van de wet;

 • f.

   grenswaarde; de waarde, bedoeld in artikel 19kh, zevende lid, onderdeel a, onder 1°, van de wet.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1  Gedeputeerde Staten nemen deze beleidsregel in acht bij besluiten met betrekking tot projecten en andere handelingen, waarvoor een beroep wordt gedaan op segment 2.

 • 2  Gedeputeerde Staten handelen overeenkomstig deze beleidsregel bij verzoeken om instemming als bedoeld in artikel 2 van de wet en verzoeken tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 47b, eerste lid, van de wet .

Artikel 3 Uitgangspunten toedeling ontwikkelingsruimte segment 2

 • 1  Gedeputeerde Staten delen bij een toestemmingsbesluit aan een project of andere handeling niet meer dan 3,00 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toe uit segment 2 per PAS-programmaperiode.

 • 2  Ingeval het project of de andere handeling, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer geldt de waarde van 3,00 mol stikstof per hectare per jaar per PAS-programmaperiode in cumulatie met andere projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting, met inbegrip van projecten en handelingen in de PAS-programmaperiode die ingevolge artikel 19kh, zevende lid, van de wet zijn uitgezonderd van het verbod van artikel 19d, eerste lid, van de wet.

 • 3  Gedeputeerde Staten kunnen, indien het project of de andere handeling waarvoor ontwikkelingsruimte uit segment 2 is toegedeeld niet is gerealiseerd, onderscheidenlijk is verricht binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van het toestemmingsbesluit waarbij de ontwikkelingsruimte is toegedeeld, het door hen hiervoor vastgestelde toestemmingsbesluit, al dan niet gedeeltelijk, intrekken of wijzigen, of, indien het om een omgevingsvergunning gaat, burgemeester en wethouders verzoeken het toestemmingsbesluit, al dan niet gedeeltelijk, in te trekken of wijzigen.

 • 4  Gedeputeerde Staten delen de ontwikkelingsruimte uit segment 2 toe op volgorde van ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag voor een toestemmingsbesluit. Bij binnenkomst via de post geldt het tijdstip van 12.00 uur.

 • 5  Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen deze beleidsregel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, wanneer onverkorte toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

 • 6  Gedeputeerde Staten delen uit segment 2 per periode van één jaar, beginnend vanaf 1 juli 2015, maximaal 16% van de ontwikkelingsruimte, die beschikbaar is per Natura2000-gebied voor de gehele PAS-programmaperiode van 6 jaar, toe aan projecten of andere handelingen.

 • 7  In afwijking van het eerste lid, delen Gedeputeerde Staten bij een toestemmingsbesluit aan een project of andere handeling, waarvan de stikstofdepositie betrekking heeft op een Natura2000-gebied waarin de habitattypen “H7110A - actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)”, of “H7120ah/ZGH7120ah - herstellende hoogvenen (actief hoogveen)” of “H3110 - zeer zwakgebufferde vennen” zijn aangewezen en daarbij de grenswaarde wordt overschreden, niet meer dan 0,05 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toe uit segment 2 per PAS-programmaperiode.

 • 8  Gedeputeerde Staten stellen de datum van ontvangst van een ontvankelijke aanvraag voor een toestemmingsbesluit met betrekking tot een project of andere handeling, waarvoor zij al ingestemd hebben met een verzoek om saldering op grond van de Verordening stikstof en Natura2000 Noord-Brabant dan wel op grond van Verordening stikstof en Natura2000 Noord-Brabant 2013, vast op de datum van ontvangst minus 6 weken, echter niet eerder dan 1 juli 2015.

 • 9  Het bepaalde in lid 7 is niet van toepassing op aanvragen voor een toestemmingsbesluit met betrekking tot een project of andere handeling, als bedoeld in lid 8.

 • 10  Het bepaalde in lid 6, 7 en 8 is van toepassing op projecten en andere handelingen in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2  Artikel 3, lid 8 en 9, vervallen met ingang van 1 januari 2016

 • 3  In afwijking van lid 2 blijft het bepaalde in artikel 3, lid 9 van toepassing op aanvragen ingediend voor 1 januari 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 8 juni 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingBeleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant
CiteertitelBeleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpagrarische sector, flora en fauna, leefomgeving, milieubeheer, natuur en landschap, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201525-02-2016art. 4

15-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 163

S0306928
01-07-201518-12-2015Nieuwe regeling

29-06-2015

Provinciaal Blad, 2015, 72

3830410