Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen-belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2015 bedraagt 76,1 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 14 november 2014

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

Toelichting

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Met ingang van 2014 is de fiscale vrijstelling voor zeer zuinige auto’s en oldtimers komen te vervallen. Dit betekent dat voor deze auto’s weer MRB moet worden betaald, zowel rijkshoofdsom als provinciale opcenten. Voor 2015 ramen we een theoretische opcentenopbrengst van € 247 mln. De maatregel om zeer zuinige auto’s vrij te stellen van autobelastingen (inclusief opcenten) is zes jaar geleden als een te behalen milieudoelstelling door het Rijk ingevoerd. De provincies zijn hierin noodgedwongen meegegaan. De verkoop van zuinige auto’s heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en vanwege het succes wordt de vrijstelling nu beëindigd. De nieuwe MRB-raming is met enige onzekerheid omkleed. Het volledige effect van het terugdraaien van de stimuleringsmaatregel doet zich voor in 2015.

De ontwikkeling van het opcententarief is opgenomen in paragraaf 2 heffingen (Begroting 2015, pagina 76).

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art 220
  2. Provinciewet, art 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

14-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 150

Statenvoorstel 63/14