Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat de provincie met de maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden in het Brabant Beraad afspraken heeft gemaakt over het opheffen van overlast door veehouderijbedrijven, waarbij de gemeenten het voortouw hebben;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten gemeenten financieel willen ondersteunen bij het opstellen van verbeterplannen om de overlast aan te pakken;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Ondersteuning urgentiegebieden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   Brabant Beraad: platform inzake Agrofood bestaande uit provincie, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en medeoverheden;

 • b.

   urgentiegebied: gebied waar kwaliteit van de woonomgeving of de gezondheidssituatie als gevolg van overlast door de veehouderij onder de maat zijn, blijkend uit ten minste de indicatoren geurhinder, fijn stof of beleving van de bewoners;

 • c.

   urgentieteam: samenwerkingsverband binnen het Brabant Beraad van provincie, gemeenten, GGD, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Brabantse Milieu Federatie, met als taak het ondersteunen van het opheffen van overlast door de veehouderij in urgentiegebieden;

 • d.

   verbeterplan: plan met als doel de overlast door de veehouderij in een urgentiegebied op te heffen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het opstellen van verbeterplannen.

Artikel 5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   het project heeft betrekking op een urgentiegebied;

 • c.

   aan het project liggen ten grondslag:

  • 1°.

    een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

    een advies van het urgentieteam over de opzet van het project;

  • 3°.

    een sluitende begroting.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen proceskosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 6 komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten van de inzet van medewerkers van de subsidieaanvrager;

 • b.

   kosten waarvoor de subsidieaanvrager reeds subsidie heeft ontvangen;

 • c.

   kosten van reguliere gemeentelijke taken.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode van 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 vast op € 1.000.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

 • 2  Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 5.000, wordt de subsidie niet verstrekt

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het verbeterplan met betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden onder onafhankelijke begeleiding wordt opgesteld.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    het verbeterplan; of,

  • b.

    een rapportage over verloop en uitkomst van het proces en waarom dit niet heeft geleid tot een verbeterplan.

 • 2  Bij subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieaanvrager aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    het verbeterplan; of,

  • b.

    een rapportage over verloop en uitkomst van het proces en waarom dit niet heeft geleid tot een verbeterplan.

Artikel 14 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Bij subsidies van € 25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

§ 2 Slotbepalingen

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2016 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 30 september 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant.

Juridisch kader

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen De definitie van urgentiegebieden sluit aan op de NADERE AFSPRAKEN ZORGVULDIGE VEEHOUDERIJ 2014, die de partners in het Brabant beraad in januari 2014 hebben gemaakt. Als vervolg op deze afspraken is het Urgentieteam ingesteld en hebben gemeenten het voortouw bij het aanpakken van de overlast door veehouderijbedrijven in deze gebieden.

Artikel 5 Subsidievereisten Een subsidieaanvraag heeft altijd betrekking op een urgentiegebied, die voor het merendeel in Oost- en Midden-Brabant liggen. Het is aan de desbetreffende gemeenten om te bepalen wat een urgentiegebied is (aan de hand van de definitie genoemd in artikel 1) en hoe groot dat gebied is. De aard en omvang van de problematiek verschilt tussen urgentiegebieden en daarmee de optimaal te volgen aanpak om te komen tot een oplossing. Het urgentieteam heeft tot taak gemeenten hierover te adviseren. In het projectplan maakt de gemeente duidelijk hoe zij tot de voorgenomen aanpak heeft besloten en hoe deze aansluit op het (verplichte) advies van het urgentieteam.

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten Met reguliere taken wordt gedoeld op de taken die een gemeente vanuit haar bevoegdheden en verantwoordelijkheden regulier uitoefent, zoals het opstellen of aanpassen van bestemmingsplannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger Voor het succesvol verlopen van het proces dat leidt tot een verbeterplan is een goede, onafhankelijke begeleiding cruciaal. Deze perso(o)n(en) moet(en) het vertrouwen hebben van alle betrokkenen en hebben geen belang in het desbetreffende urgentiegebied.

Artikel 13 Prestatieverantwoording Verantwoording is verplicht bij een subsidiebedrag van € 25.000 of meer. Bij lagere subsidies is alleen een verantwoording nodig als de provincie daar om vraagt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitterde secretaris
prof. dr. W.B.H.J. van de Donkmw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpleefomgeving, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-201419-12-2014nieuwe regeling

30-09-2014

Provinciaal Blad, 2014, 112

3665589