Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat op 17 oktober 2012 een convenant is gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies waarin is afgesproken dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst, teneinde de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector te beperken en de landbouw te verduurzamen;

Overwegende dat de te subsidiëren activiteiten dienen te voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • b.

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • c.

  asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • d.

  bedrijfslocatie: een terrein waarop een bedrijf wordt uitgeoefend met een of meerdere gebouwen die samen een eenheid vormen vanwege eigendom of bedrijfsvoering;

 • e.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector, PbEU L337/35 van 21 december 2007, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • f.

  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 1°.

   SC 530: Asbestverwijdering;

  • 2°.

   SC 540: Asbestinventarisatie;

 • g.

  SO: Standaard Opbrengst zijnde de gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald;

 • h.

  zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een agrarische onderneming.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling een projectsubsidie.

 • 2 Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verwijderen en afvoeren van asbestdaken.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling subsidie is verstrekt;

 • b.

  de subsidiabele activiteit is reeds uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager realiseert jaarlijks een opbrengst van tenminste 25.000 SO;

  • b.

   de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • c.

   het asbestdak of asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een bedrijfslocatie in de provincie Noord- Brabant;

  • d.

   het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 400m2;

  • e.

   de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • f.

   het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • g.

   de aanvrager plaatst zonnepanelen;

  • h.

   de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

  • i.

   de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 15 kiloWatt-piek;

  • j.

   de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is op dezelfde bedrijfslocatie als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

  • k.

   de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

  • l.

   de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschrifen voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • m.

   de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • n.

   de aanvrager geeft goedkeuring aan Gedeputeerde Staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

 • 2 Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

  • a.

   gegevens van de meest recente Landbouwtelling ten aanzien van de SO;

  • b.

   een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • c.

   een getekende offerte of overeenkomst terzake de verwijdering van asbest;

  • d.

   een getekende offerte of overeenkomst terzake de zonnepanelen;

  • e.

   noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2014.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 1 september 2014, vast op € 3.318.240.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie bedraagt € 3,00 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 7.500.

 • 2 De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 7.500.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1 Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4 Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 11 Subsidievaststelling en betaling

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 4, direct vast.

 • 2 Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in een keer plaats.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  de subsidiabele activiteit is uiterlijk op 31 oktober 2014 afgerond;

 • b.

  de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2014 geplaatst.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 oktober 2014.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 24 juni 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant.

Algemeen

In oktober 2012 is een convenant gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de gezamenlijke provincies waarin is overeengekomen dat in de periode 2012-2014 door provincies, met rijksmiddelen, een regeling wordt opgesteld en uitgevoerd om het verwijderen van asbestdaken en afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst. De provincies hebben op grond van dit convenant een inspanningsverplichting om te streven naar een extra sanering van 4 miljoen vierkante meter astbestdak voor 31 december 2014. Hiervoor stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu totaal 20 miljoen euro beschikbaar via het provinciefonds. Deze 20 miljoen euro is als volgt verdeeld over de provincies:

 x 1000€
Drenthe1.044
Flevoland523
Friesland1.590
Gelderland3.418
Groningen928
Limburg1.365
Noord-Brabant3.568
Noord-Holland1.387
Overrijssel2.464
Utrecht813
Zeeland896
Zuid-Holland2.004

Iedere provincie stelt in de subsidieregeling of een apart besluit een subsidieplafond vast afgeleid van bovenstaande verdeling.

De provincies zijn gezamenlijk opgetrokken in het opstellen van een subsidieregeling en het inrichten van de uitvoering. De uitvoering wordt verricht door de stichting Meer met Minder. Stichting Meer Met Minder wordt hiertoe gemandateerd.

Juridisch kader De regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening provincie Noord-Brabant (Asv) zijn op deze subsidieregeling van toepassing. De Asv is een kaderverordening. De verordening beschrijft op hoofdlijnen voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt en bevat verder delegatie- en bevoegdheidsbepalingen. Daarnaast geeft de Asv algemene procedureregels voor subsidieverstrekking. Onderwerpen die geregeld zijn in de Awb en de Asv worden niet herhaald in de regeling. Zo mogelijk is in de toelichting gewezen op de bepalingen uit de Awb en de Asv. Deze onderwerpen zijn onder andere subsidievaststelling, de beslistermijn en de aanvraag.

De beslistermijn opgenomen in de Asv is een uiterste beslistermijn. Dit betekent dat de bevoegdheid bestaat om binnen een kortere termijn de aanvraag te behandelen. Gezien de gezamenlijke uitvoering, hanteert de uitvoeringsorganisatie de kortste termijn die bij een van de provincies is opgenomen.

In de Asv is het Kader financieel beheer rijkssubsidies (hierna RSK) overgenomen. Dit betekent onder andere dat subsidies tot € 25.000 direct worden vastgesteld en uitbetaald. De regeling bevat derhalve geen bepalingen over verlening en bevoorschotting. De Asv verplicht Gedeputeerde Staten om de inhoudelijk en beleidsmatige aspecten van het subsidiebeleid nader uit te werken in subsidieregelingen.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onderdeel f Het Asbestverwijderingsbesluit bevat specifieke voorschriften voor inventarisatie en verwijdering van asbest, waaronder het vereiste van certificering voor asbestverwijdering en asbestinventarisatie. Het Asbestverwijderingsbesluit valt onder de reikwijdte van de Dienstenwet en is genotificeerd.

Artikel 2 Doelgroep

Vereisten aan de agrarische onderneming zijn opgenomen in artikel 6 waarin alle toetsingscriteria voor de subsidie zijn opgenomen.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In artikel 4:25 en 4:35 van de Awb zijn weigeringsgronden voor het weigeren van subsidie opgenomen. Deze zijn aangevuld in artikel 8 van de Asv. De weigeringsgronden van artikel 5 gelden naast deze in de Awb en de Asv. De toets aan de weigeringsgronden vindt grotendeels reeds plaats voordat inhoudelijk wordt onderzocht of de aanvraag aan de vereisten genoemd in artikel 6 voldoet.

Onderdeel a Een aanvrager kan slechts één keer subsidie aanvragen in dezelfde provincie op grond van deze regeling. Wel kan een aanvrager tegelijk voor meerdere bouwlokaties of bouwblokken subsidie vragen mits hij voor iedere verwijdering van een asbestdak aan de vereisten voldoet.

Niet wordt uitgesloten dat de aanvrager op grond van andere regelingen subsidie ontvangt voor dezelfde subsidiabele activiteit danwel voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze regeling beperkt derhalve niet de toegang tot bijvoorbeeld de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) of de fiscale mogelijkheden middels de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Onderdeel b De asbest mag niet reeds verwijderd en afgevoerd zijn voordat de aanvraag om subsidie wordt ingediend. De voorfase waarin offertes worden gevraagd en overeenkomsten ten behoeve van de uitvoering tot stand komen, dient wel doorlopen te zijn voordat subsidie kan worden aangevraagd. Anders kan immers niet worden aangetoond dat aan de subsidievereisten wordt voldaan.

Artikel 6 Subsidievereisten

Dit artikel geeft de toetsingscriteria om voor de subsidie in aanmerking te komen, mits ook aan overige wettelijke vereisten (Algemene subsidieverordening, Algemene wet bestuursrecht, Europese regelgeving) is voldaan. Noch in dit artikel, noch elders in de verordening, zijn vereisten opgenomen ten aanzien van de-minimissteun. Deze vereisten uit de betreffende verordening gelden rechtstreeks en vormen rechtstreeks onderdeel van het toetsingskader. In het aanvraagformulier worden derhalve wel gegevens gevraagd om aan deze vereisten te kunnen toetsen: De belangrijkste criteria daarvan zijn de volgende:

 • het maximum voor de-minimissteun aan een onderneming bedraagt € 7.500 gerekend over de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar;

 • het maximum geldt voor alle overheidssteun die als de-minimissteun kan worden aangemerkt. Het doet echter niet af aan de mogelijkheid voor de begunstigde om andere overheidssteun te ontvangen uit hoofde van door de Europese Commissie goedgekeurde regelingen;

 • het maximum geldt voor alle categorieën steun, in welke vorm en met welk doel dan ook verleend.

Bij de beoordeling van de de-minimissteun wordt in principe van het maximaal verleende steunbedrag uitgegaan. Het moment van de feitelijke uitbetaling is daarbij niet van belang.

Onderdeel a De bedrijfsomvang wordt bepaald op basis van de totale standaardopbrengst van het bedrijf. De standaardopbrengst wordt vastgesteld middels de gegevens die bij de Landbouwtelling 2012 zijn opgegeven.

Onderdeel b Het kan voorkomen dat de aanvragende agrarische onderneming zelf geen eigenaar is van een bedrijfsgebouw maar deze gebruikt via een pachtconstructie. In deze situatie kan er subsidie worden aangevraagd door de agrarische onderneming met een instemmingsverklaring van de eigenaar van het bedrijfsgebouw, mits de agrarische onderneming de kosten voor het project draagt.

Onderdeel d Het gaat om de sanering van het ‘buitenasbest’, oftewel de daken, goten en buitenbeplating van schuren en loodsen. Verwijdering van afdichting met asbesthoudend materiaal van bijvoorbeeld tuinbouwkassen (zoals voegkit) valt buiten de reikwijdte van deze regeling. Het gaat om asbestverwijdering van de buitenkant van het gebouw, maar geen asbest afkomstig van de inrichting van een gebouw.

Met het stellen van een minimumoppervlakte is direct een drempelbedrag ingebouwd voor subsidieverstrekking. In de meeste gevallen ligt dit drempelbedrag hoger of gelijk aan het in de Asv gestelde drempelbedrag als weigeringsgrond.

Onderdeel e Voorafgaand aan de aanvraag dient de aanvrager een asbestinventarisatie te laten verrichten. Het rapport van deze asbestinventarisatie overlegt de aanvrager bij zijn aanvraag.

Onderdeel f De eis van certificering past binnen de dienstenrichtlijn. Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 waarop de certificering is gebaseerd, is genotificeerd.

Onderdeel g Het plaatsen van zonnepanelen is onderdeel van de toetsing. Dit betekent dat de aanvrager moet kunnen aantonen waar, wanneer en hoe deze worden geplaatst. Hiertoe dient de aanvrager een getekende offerte bij de aanvraag te overleggen. Deze regeling voorziet niet in het subsidiëren van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

Onderdeel i Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. De productie van elektriciteit is niet gelijkmatig doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Daarom is bij zonnepanelen het maximale vermogen onder ideale omstandigheden aangegeven: Watt-piek (Wp). De te plaatsen zonnepanelen dienen ten minste een productiecapaciteit van 15.000Watt-piek te hebben (15 kWp).

Onderdeel l Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden op grond van het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 diverse procedurevoorschriften waaraan de aanvrager dient te voldoen. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen gelden procedurevoorschriften zoals een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen indien het gebouw een monument is.

Om aan te tonen dat de activiteit uitgevoerd gaat worden en aan de vereisten kan worden voldaan, dienen dergelijke vergunningen reeds te zijn aangevraagd en verkregen danwel meldingen te zijn gedaan voordat een aanvraag om een subsidie wordt ingediend.

Onderdeel n Zodra het Landelijk Asbestvolgsysteem in werking is wordt via het Landelijk Asbestvolgsysteem gemonitord of het verwijderen van asbest op de juiste manier is uitgevoerd. Hiervoor dient Gedeputeerde Staten vooraf toestemming te krijgen tot inzicht.

Artikel 8 Subsidieplafond

De verplichtingen uit het convenant dienen uiterlijk op 31 december 2014 gereed te zijn. Omdat het uitvoering van het convenant pas gereed is na controle en rapportage van de verplichtingen, dienen de saneringen eerder te zijn afgerond. In artikel 12 is dit bepaald op 31 oktober 2014. Om te zorgen dat de ontvanger voldoende tijd heeft om de activiteit te realiseren, is het subsidieplafond en hiermee mogelijk tot het indienen van aanvragen afgebakend tot 1 september 2014.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De subsidie wordt berekend over het aantal vierkante meters dak dat asbest bevat. Het betreft nadrukkelijk niet het aantal vierkante meters asbest dat gestort wordt. Bij de bepaling van de hoeveelheid vierkante meters asbest van het dak wordt als leidraad genomen het aantal vierkante meters asbestdak zoals genoemd in het asbestinventarisatierapport.

Artikel 10 Verdeelcriteria

Ten behoeve van de eenvoud van de regeling is gekozen voor een behandeling op volgorde van binnenkomst. Hierdoor kan direct bij ontvangst van volledige aanvragen worden gestart met de behandeling en subsidieverstrekking.

Tweede lid Op grond van artikel 4:5 Awb bestaat de mogelijkheid dat onvolledige aanvragen meetellen voor het subsidieplafond. Derhalve is in het tweede lid bepaald dat een aanvraag pas meetelt als deze volledig is.

Artikel 11 Subsidievaststelling en betaling

Ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Asv waarin is bepaald dat subsidies tot 25.000 euro direct worden vastgesteld danwel ambtshalve worden vastgesteld is in dit artikel gekozen voor directe vaststelling en betaling in één keer.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

Deze bepaling geeft ruimte om in de beschikking de noodzakelijke bewijsstukken in te vullen voor de wijze waarop de aanvrager desgevraagd moet aantonen dat de subsidiabele activiteit is verricht, kan deze bepaling worden opgenomen. In het kader van deze verantwoording kunnen bijvoorbeeld een rapportage van de eindbeoordeling conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en afvoerbewijzen van het vrijgekomen asbest conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005 worden gevraagd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitterde secretaris
prof. dr. W.B.H.J. van de Donkdrs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpagrarische sector, duurzaamheid, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201401-07-201301-07-2014Art. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15

17-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 79

S0267062
29-06-201301-07-2014nieuwe regeling

24-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 105

3422261