Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat op 17 oktober 2012 een convenant is gesloten tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Colleges van Gedeputeerde Staten van de twaalf provincies waarin is afgesproken dat de provincies regelingen opstellen en uitvoeren om het verwijderen van asbestdaken en afvoeren van asbest bij agrarische ondernemers te subsidiëren in die gevallen waar ook zonnepanelen op de nieuwe daken worden geplaatst, teneinde de gezondheidsrisico’s binnen de landbouwsector te beperken en de landbouw te verduurzamen;

Overwegende dat de te subsidiëren activiteiten dienen te voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   agrarisch bouwblok: perceel met agrarische bestemming, bedoeld om te worden bebouwd en gebruikt ten dienste van het agrarisch bedrijf;

  3. in onderdeel f wordt “ Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector, PbEU L337/35 van 21 december 2007” vervangen door: Verordening (EG) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector PbEU L352/9 van 24 december 2013.

 • b.

   agrarische onderneming: natuurlijke persoon of rechtspersoon die als economische activiteit gewassen, teelt of dieren houdt met als doel deze, of de producten die daaruit voortkomen, te verkopen;

 • c.

  asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer 12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

 • d.

  asbestdak: dak, dakgoot of gevel dat asbest bevat;

 • e.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector, PbEU L337/35 van 21 december 2007, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • f.

  gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat beschikt over de volgende certificering ten behoeve van het inventariseren of verwijderen van asbest:

  • 1°.

   SC 530: Asbestverwijdering;

  • 2°.

   SC 540: Asbestinventarisatie;

 • g.

  SO: Standaard Opbrengst zijnde de gestandaardiseerde opbrengst per ha of per dier die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald;

 • h.

  zonnepanelen: photovoltaïsche panelen die zonne-energie omzetten in elektriciteit.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

   een agrarische onderneming;

 • b. een voormalig agrarische onderneming;

 • c. eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok..

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling een projectsubsidie.

 • 2 Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verwijderen en afvoeren van asbestdaken.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling subsidie is verstrekt;

 • b.

  de subsidiabele activiteit is reeds uitgevoerd voor het indienen van de subsidieaanvraag.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, voldoet de aanvrager aan de volgende vereisten:

  • a.

    indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a en onder b toont aanvrager aan dat:

   • 1°.

      sinds 1993 de landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, tenminste een keer is ingevuld;

   • 2°.

     de onderneming op een agrarisch bouwblok wordt of werd uitgeoefend;

  • b.

    indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder c toont aanvrager aan dat:

   • 1°.

     het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken is gelegen op het voormalig agrarisch bouwblok; en

   • 2°.

     het voormalig agrarisch bouwblok na 1 januari 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het asbestdak of de asbestdaken dat wordt verwijderd en afgevoerd;

  • b.

    het asbestdak of asbestdaken die worden verwijderd en afgevoerd, zijn gelegen op een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Brabant;

  • c.

    het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken heeft een oppervlakte van tenminste 250m2;

  • d.

    de inventarisatie van het te verwijderen asbestdak of asbestdaken is uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • e.

    het verwijderen en afvoeren van het asbestdak of asbestdaken wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;

  • f.

    de aanvrager plaatst zonnepanelen;

  • g.

    de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een asbestvrij dak;

  • h.

    de te plaatsen zonnepanelen hebben een capaciteit van tenminste 5 kiloWatt-piek;

  • i.

    de te plaatsen zonnepanelen worden geplaatst op een dak van een gebouw dat gelegen is in hetzelfde agrarisch bouwblok als het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken;

  • j.

    de aanvrager is eigenaar, erfpachter of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geplaatst;

  • k.

    de zonnepanelen worden geplaatst na of gelijktijdig met het verwijderen van asbest;

  • l.

     de aanvrager beschikt over de noodzakelijke vergunningen en voldoet ook overigens aan de geldende procedurevoorschriften voor het uitvoeren van de subsidiabele activiteit en het plaatsen van zonnepanelen;

  • m.

    de aanvrager voldoet aan de meldings- en informatieverplichtingen op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • n.

    de aanvrager geeft goedkeuring aan Gedeputeerde Staten tot inzage in de gegevens van het Landelijk Asbestvolgsysteem zodra deze in werking is getreden.

 • 3  Om aan te tonen dat de subsidiabele activiteit voldoet aan de vereisten in het vorige lid, ligt aan de subsidiabele activiteit tenminste het volgende ten grondslag:

  • a.

    indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder a of b, de gegevens van de meest recente landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet;

  • b.

    indien sprake is van een aanvrager als bedoeld in artikel 2, onder b, de gegevens van een Landbouwtelling, bedoeld in artikel 24 van de Landbouwwet, in enig jaar na 1993;

  • c.

    een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • d.

    een getekende offerte of overeenkomst ter zake de verwijdering van asbest;

  • e.

    een getekende offerte of overeenkomst ter zake de zonnepanelen;

  • f.

    noodzakelijke vergunningen of verrichte meldingen.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 september 2015.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode 1 juli 2013 tot en met 1 september 2015, vast op € 3.318.240.

 • 2  Van het subsidieplafond, bedoeld in het eerste lid, is maximaal € 995.472 beschikbaar voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onder c.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie bedraagt € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 15.000.

 • 2 De totaal verstrekte subsidie aan een subsidieaanvrager over een periode van drie belastingjaren bedraagt maximaal € 15.000.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1 Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag, waarbij een lager aangevraagd subsidiebedrag voorgaat op een hoger aangevraagd subsidiebedrag.

 • 4 Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen op een gelijke plaats eindigen, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen bepaald door middel van loting.

Artikel 11 Subsidievaststelling en betaling

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, bedoeld in artikel 4, direct vast.

 • 2 Bij een beschikking als bedoeld in het vorige lid, vindt de betaling van het subsidiebedrag in een keer plaats.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  de subsidiabele activiteit is uiterlijk op 31 oktober 2015 afgerond;

 • b.

  de zonnepanelen zijn uiterlijk op 31 oktober 2015 geplaatst.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan op de in de beschikking opgenomen wijze.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 oktober 2015.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 24 juni 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpagrarische sector, duurzaamheid, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging van artikel 9 werkt terug tot en met 1 juli 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201414-10-2015Art. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15

17-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 97

3602826
21-06-201401-07-201301-07-2014Art. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15

17-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 79

S0267062
29-06-201301-07-2014nieuwe regeling

24-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 105

3422261