Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten eigenaren van schaapskuddes willen ondersteunen, die in Brabant met gescheperde schaapskuddes activiteiten verrichten gericht op het behoud en beheer van natuur en landschap;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ook educatieve en recreatieve activiteiten door middel van gescheperde schaapskuddes willen ondersteunen om meer bekendheid bij het brede publiek te krijgen over deze schaapskuddes;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe op 27 maart 2012 de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 oktober 2012 de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin de uitgangspunten van het Kader financieel beheer rijkssubsidies zijn geïmplementeerd, alsmede een algehele actualisatie is doorgevoerd;

Overwegende dat aanpassing van de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant aan de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant leidt tot een groot aantal noodzakelijke wijzigingen en Gedeputeerde Staten het derhalve wenselijk achten een geheel nieuwe regeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt onder gescheperde schaapskudde verstaan: rondtrekkende schaapskudde die niet permanent op een plaats graast en die gehoed wordt door een herder met een of meer honden.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van gescheperde schaapskuddes.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2 Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op begrazing door gescheperde schaapskuddes.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  aan de subsidieaanvrager in 2013 reeds voor dezelfde schaapskudde subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager in 2013 voor de aangevraagde activiteiten reeds subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op het behoud en beheer van natuur en landschap;

 • b.

  het project wordt uitgevoerd in de periode van 15 april tot en met 15 september;

 • c.

  het project wordt uitgevoerd:

  • 1°.

   gedurende minimaal 5 dagen per week, of

  • 2°.

   gedurende minimaal 65 dagen in combinatie met publieksacties.

 • d.

  de publieksacties, bedoeld in onderdeel c, onder 2°:

  • 1°.

   worden minimaal drie maal gehouden;

  • 2°.

   hebben een educatief of recreatief karakter.

  • 3°.

   zijn gericht op het betrekken van een breed publiek bij schaapskuddes;

  • 4°.

   zijn gericht op het genereren van publiciteit voor het belang van schaapskuddes voor het behoud en beheer van natuur en landschap.

 • e.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • f.

  het project wordt uitgevoerd in een open veld dat niet geheel of gedeeltelijk is afgezet door een raster;

 • g.

  het project heeft de instemming van de eigenaar of beheerder van de gronden waarop het project wordt uitgevoerd;

 • h.

  de gescheperde schaapskudde:

  • 1°.

   bestaat uit het Kempisch heideschaap;

  • 2°.

   bestaat uit minimaal 250 ooien;

  • 3°.

   wordt gehoed gedurende ten minste vijf uur per dag, tenzij extreme weersomstandigheden dit beletten.

 • i.

  aan het project ligt een begrazingsplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 april 2013 tot en met 30 april 2013.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode van 1 april 2013 tot en met 30 april 2013, vast op €132.000.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie voor projecten als bedoeld in artikel 4, bedraagt €14.667.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1 Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door voorrang te geven aan subsidieaanvragers, aan wie op grond van de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant in 2012 subsidie is verstrekt.

 • 4 Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het project is gerealiseerd voor 1 januari 2014.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een begrazingsverslag, indien het project wekelijks wordt uitgevoerd;

 • b.

  een begrazingsverslag en beeldmateriaal van de drie publieksacties, indien het project gedurende minimaal 65 dagen in combinatie met publieksacties wordt uitgevoerd.

Artikel 13 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 14 Overgangsrecht

Voor subsidieaanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant zijn werking behouden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Algemeen

Aanleiding In 2007 heeft de provincie Noord-Brabant het Besluit natuurbeheer schaapskuddes van het rijk overgenomen. Dit is de basis geweest voor de subsidiering van schaapskuddes in Noord-Brabant.

Doel De kern van deze regeling is het subsidiëren van begrazingsprojecten door gescheperde schaapskuddes bestaande uit het Kempisch Heideschaap met als doel het behoud en beheer van natuur en landschap. Daarbij vinden Gedeputeerde Staten het tevens van belang dat deze schaapskuddes en hun activiteiten voor natuur en landschap bekend raken bij een breder publiek.

Juridisch kader Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in deze subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht. Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus de Asv van belang. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 5 Weigeringsgronden Indien de eigenaar van de schaapskudde voor het hoeden van zijn kudde al op een andere wijze subsidie ontvangt, wordt de subsidie afgewezen. Daaronder wordt in ieder geval begrepen de toeslag schaapskuddes op basis van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en subsidie op basis van de Regeling LNV-subsidies, titel 11, behoud van gescheperde schaapskuddes bestaande uit zeldzame rassen.

Artikel 6 Subsidievereisten Onder d Publieksacties Bij publieksacties kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een demonstratie schapen hoeden of een demonstratie schaap scheren.

Artikel 10 Verdeelcriteria Derde lid Voorrang eerdere subsidieaanvragers Gedeputeerde Staten willen in verband met de continuïteit van de begrazingsprojecten door gescheperde schaapskuddes voorrang verlenen aan subsidieaanvragers, aan wie het voorgaande jaar ook subsidie is verstrekt.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitterde secretaris
prof. dr. W.B.H.J. van de Donkdrs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpnatuur en landschap, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201311-03-2014Nieuwe regeling

19-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 42

3370774