Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder de Rekeningcommissie: een commissie zoals bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet. 

Artikel 2 De Rekeningcommissie

 • 1 De commissie bestaat uit leden van Provinciale Staten en/of burgerleden (commissieleden, zijnde niet-Statenlid). Iedere fractie kan ten minste met één lid in de commissie vertegenwoordigd zijn. Het maximum aantal leden per fractie in de commissie is twee.

 • 2 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een waarnemende voorzitter.

 • 3 Op de Rekeningcommissie is het vigerend Reglement op de statencommissies Noord-Brabant van toepassing, met uitzondering van de artikelen over benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, en besluitvorming en quorum.

Artikel 3 Taak van de Rekeningcommissie

 • 1 De Rekeningcommissie is bedoeld voor financieel-technisch overleg en houdt zich bezig met onderwerpen en documenten die verband houden met de Planning en Control-cyclus, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling, waarbij de controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van de collectieve middelen centraal staat.

 • 2 De Rekeningcommissie behandelt en onderzoekt de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden jaarrekening met bijbehorende bijlagen in de zin van getrouwheid en rechtmatigheid van financieel beheer.

 • 3 De Rekeningcommissie heeft tevens tot taak de jaarrekening te onderzoeken ten behoeve van een beoordeling van de doelmatigheid van het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beheer en beleid.

 • 4 De Rekeningcommissie fungeert als gesprekspartner van de accountant in het kader van de door laatstgenoemde uit te voeren accountantscontrole.

Artikel 4 Overige onderzoeksmogelijkheid

 • 1 De commissie kan in opdracht van Provinciale Staten een nader onderzoek instellen naar het door of namens Gedeputeerde Staten gevoerde financieel beheer en beleid.

 • 2 Op een onderzoek door de Rekeningcommissie is de Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van toepassing.

Artikel 5 Tot slot

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Rekeningcommissie 2013”.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de dag na haar afkondiging in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

's-Hertogenbosch, 25 januari 2013

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

Vanuit praktische overwegingen is wat betreft de Verordening Rekeningcommissie aansluiting gezocht bij de Verordening Rekeningcommissie 2007. Dit betreft de meest recente verordening die van kracht was tijdens de vorige bestuursperiode 2007-2011, en die recent op 20 januari 2012 door uw Staten is ingetrokken. Hierin is het vigerende Reglement op de statencommissies Noord-Brabant van toepassing verklaard, met uitzondering van de artikelen over de benoeming van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter (niet uw Staten maar de commissie zelf kiest uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, waarbij een eerder door het presidium vastgestelde profielschets uitgangspunt is) en besluitvorming en quorum (eisen die gelden t.a.v. besluitvorming en quorum zijn niet van toepassing).

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingVerordening Rekeningcommissie 2013
CiteertitelVerordening Rekeningcommissie 2013
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, financieel beheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art.80

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-201316-04-2014nieuwe regeling

25-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 7

Statenvoorstel 87/12