Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op:

Besluiten:

I.

tot wederopzegging in te stellen Adviescommissie regeling subsidies professionele kunsten Noord-Brabant (hierna: de adviescommissie).  

II.

taak, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie als volgt vast te stellen:

 • -

  de adviescommissie als taak heeft om Gedeputeerde Staten te adviseren over subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 8 van de subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant;

 • -

  de adviescommissie bestaat uit 20 leden en adviseert vanuit kamers met maximaal 5 leden;

 • -

  de adviescommissie ontvangt voor haar werkzaamheden secretariële (ambtelijke) ondersteuning;

 • -

  de leden van de adviescommissie worden door Gedeputeerde Staten benoemd voor een periode van twee jaar, welke termijn door Gedeputeerde Staten eenmaal met maximaal twee jaar kan worden verlengd;

 • -

  de adviescommissie neemt bij de vervulling van haar taak de volgende voorschriften in acht:

 • -

  dat de adviescommissie haar eigen werkwijze vaststelt in een reglement van orde binnen de kaders van dit besluit en deze op schrift stelt. Zij zendt een afschrift daarvan aan Gedeputeerde Staten;

 • -

  de adviescommissie kan deskundigen uitnodigen om haar bij te staan in de advisering;

 • -

  de vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar;

 • -

  de leden van de commissie ontvangen een vergoeding met toepassing van het Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden en het Besluit reis- en verblijfskosten.

III.

het profiel voor leden van de adviescommissie als volgt vast te stellen:

 • -

  HBO+ denkniveau;

 • -

  brede kennis van de cultuursector en affiniteit met meerdere kunstdisciplines;

 • -

  kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van de professionele kunsten, ook in Noord-Brabant;

 • -

  inzicht in artistieke en organisatorische kwaliteit van projecten;

 • -

  een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de verschillende belangen binnen het aandachtsgebied;

 • -

  beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 26 april 2011 Gedeputeerde Staten voornoemd,  

de voorzitter prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Adviescommissie regeling subsidies professionele kunsten Noord-Brabant
CiteertitelInstellingsbesluit Adviescommissie regeling subsidies professionele kunsten Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuur, kunst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201131-03-2016Nieuwe regeling

26-04-2011

Provinciaal Blad, 2011, 96

2712393