Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 41, vijfde lid van de Wet op de jeugdzorg;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009;

Overwegende dat de Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 op enkele onderdelen nadere uitwerking behoeft, onder meer wat betreft de bekostigingssystematiek en de beoordeling van prestaties op grond van prestatie-indicatoren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Bureau Jeugdzorg: Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant;

 • b.

  cliënttraject jeugdhulp: gehele uitvoering van jeugdhulp door een zorgaanbieder, waarmee de zorgaanspraak op jeugdhulp van de cliënt tot gelding wordt gebracht;

 • c.

  cliënttraject observatiediagnostiek: gehele uitvoering van observatiediagnostiek door een zorgaanbieder, waarmee de zorgaanspraak op observatiediagnostiek van de cliënt tot gelding wordt gebracht;

 • d.

  cofinanciering: medefinanciering door de aanvrager(s) of (een) andere subsidieverstrekker(s);

 • e.

  deelnemer: organisatie die participeert in een samenwerkingsverband;

 • f.

  direct cliëntcontactuur: uur waarin de hulpverlener daadwerkelijk zorginhoudelijk in contact staat met de cliënt, via fysieke aanwezigheid en telefonisch contact;

 • g.

  effectladder: schaal waarbij van laag tot hoog de treden steeds meer zekerheid bieden over de effectiviteit van jeugdzorginterventies;

 • h.

  effectiviteitsmeting: meting van de mate van verwezenlijking van doelstelling;

 • i.

  innovatie: (her)ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen;

 • j.

  intersectorale logistieke samenwerking: logistieke samenwerking tussen organisaties uit ten minste twee van de sectoren jeugdzorg, gericht op de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen of instrumenten om de procesgang tussen de organisaties te verbeteren;

 • k.

  jeugdzorgorganisatie: Bureau Jeugdzorg of een jeugdzorgaanbieder waarmee de provincie een subsidierelatie onderhoudt;

 • l.

  landelijke prestatie-indicatoren jeugdzorg: prestatie-indicatoren betreffende kerndoelen van de jeugdzorg, zoals opgesteld door betrokken partijen in de jeugdzorg met behulp van het Nederlands Jeugdinstituut, zoals opgenomen in de ‘raamwerkafspraken prestatie-indicatoren, definities en spelregels’

 • m.

  loonkosten: extra loonkosten die betrekking hebben op het project met een maximum van € 45 per uur, inclusief sociale lasten en kosten van overhead;

 • n.

  methodische vernieuwing: vernieuwing bestaande uit het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen of methodieken of het verder ontwikkelen van bestaande werkwijzen of methodieken van hulpverlening;

 • o.

  penvoerder: Bureau Jeugdzorg of één van de jeugdzorgaanbieders waarmee de provincie een subsidierelatie onderhoudt, die optreedt als contactorganisatie namens alle deelnemers van een samenwerkingsverband;

 • p.

  protocol particulier zorgaanbod: het protocol betreffende voorwaarden aan de inzet van particuliere zorgaanbieders in de jeugdzorg als onderaannemer, dat is opgesteld door het Interprovinciaal Overleg in samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg en het Ministerie van VWS;

 • q.

   sectorale logistieke samenwerking: logistieke samenwerking tussen ten minste twee jeugdzorgorganisaties, gericht op de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen of instrumenten om de procesgang binnen de organisatie(s) te verbeteren;

 • r.

  samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit ten minste twee, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de sectoren jeugdzorg

 • s.

  sectoren jeugdzorg: sectoren jeugdzorg bestaande uit gemeentelijk WMO-beleid voor jeugdigen, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht Verstandelijk Beperktenzorg;

 • t.

  verzorgingsdag: dag waarop een cliënt verblijft in de accommodatie van de zorgaanbieder en zorg ontvangt;

 • u.

  zorgaanspraak: aanspraak op één van de acht vormen van jeugdzorg, waarvoor Bureau Jeugdzorg kan indiceren op grond van artikel 6 van de Wet op de jeugdzorg en de artikelen 18, 19 en 20 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg.

Paragraaf 2 Bureau Jeugdzorg

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door Bureau Jeugdzorg.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en producten

Subsidie in het kader van de wettelijke taken van Bureau Jeugdzorg kan worden verleend voor de activiteiten en producten, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1 De subsidiabele kosten voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstaken bestaan uit de hiervoor geldende landelijke normbedragen als genoemd in de regeling normbedragen jeugdzorg.

 • 2 Bij activiteiten en producten van Bureau Jeugdzorg als bedoeld in artikel 3, anders dan de jeugdbeschermings- en de jeugdreclasseringstaken, komen de noodzakelijke kosten voor realisatie in aanmerking voor subsidie, voor zover voor deze kosten niet reeds uit andere hoofde subsidie kan worden verkregen.

Artikel 5 Vereiste subsidieaanvraag

Bureau Jeugdzorg dient de subsidieaanvraag in bij Gedeputeerde Staten vóór 1 oktober 2012.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op € 57.736.000.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op nihil.

Artikel 7 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie voor de jeugdbeschermings- en de jeugdreclasseringstaken, wordt bepaald op basis van het aantal minderjarigen voor wie Bureau Jeugdzorg deze taken heeft uitgevoerd in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend.

 • 2 Indien Bureau Jeugdzorg de jeugdbeschermings- of de jeugdreclasseringstaken uitvoert voor een groter aantal minderjarigen dan in het voorafgaande jaar, dan wordt de subsidie verhoogd met tenminste 50% van het normbedrag per extra minderjarige.

 • 3 Indien Bureau Jeugdzorg de jeugdbeschermings- of de jeugdreclasseringstaken uitvoert voor een kleiner aantal minderjarigen dan in het voorafgaande jaar, dan wordt alleen ten aanzien van dit kleinere aantal minderjarigen de subsidie verlaagd met 50% van het normbedrag per minderjarige.

Artikel 8 Subsidieverlening

Gedeputeerde Staten leggen in de subsidiebeschikking aan Bureau Jeugdzorg vast welke normen worden gehanteerd bij de prestatie-indicatoren voor Bureau Jeugdzorg, genoemd in bijlage 2.

Artikel 9 Registratie en rapportages

 • 1 Bureau Jeugdzorg registreert de gerealiseerde prestaties op de diverse prestatie-indicatoren, genoemd in bijlage 2.

 • 2 Bureau Jeugdzorg rapporteert maandelijks aan Gedeputeerde Staten over de gerealiseerde aantallen subsidiabele activiteiten en producten, genoemd in bijlage 1.

 • 3 Bureau Jeugdzorg rapporteert per kwartaal aan de provincie over:

  • a.

   de beleidsrapportage conform het landelijk rapportageformat beleidsinformatie jeugdzorg;

  • b.

   de financiële rapportage over de realisatie in het afgelopen kwartaal en een raming betreffende de besteding van de verleende subsidie;

  • c.

   de resultaten op de prestatie-indicatoren voor Bureau Jeugdzorg, genoemd in bijlage 2;

  • d.

   gegevens ten behoeve van de jeugdbalans Noord-Brabant.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt bij Gedeputeerde Staten ingediend vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen een eventueel positief exploitatiesaldo geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien Bureau Jeugdzorg de normen bij de prestatie-indicatoren zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking niet heeft gerealiseerd.

Paragraaf 3 Jeugdzorgaanbod

Artikel 11 Doelgroep

 • 1 Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door jeugdzorgaanbieders die voldoen aan de vereisten zoals genoemd in de artikel 24 en 25 van de Subsidieverordening jeugdzorg provincie Noord-Brabant 2009

 • 2 Voor 2013 kan alleen subsidie worden aangevraagd door zorgaanbieders die voor 2012 subsidie hebben ontvangen voor de uitvoering van jeugdzorg op grond van de Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 en de Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009.

 • 3  In afwijking van het tweede lid kan voor de uitvoering van jeugdzorg in 2013 ook subsidie worden aangevraagd door de volgende Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg:

  • a.

    William Schrikker Groep;

  • b.

    LJ&R Leger des Heils;

  • c.

    Hoenderloo Groep;

  • d.

    Avenier-Harreveld;

  • e.

    Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn.

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten en producten

 • 1 De subsidieverlening voor de uitvoering van jeugdzorg waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat, heeft betrekking op de activiteiten en producten zoals genoemd in tabellen 3a, 3b en 3c van bijlage 3.

 • 2 De zorgaanbieder levert de zorg gericht op realisatie van de hulpverleningsdoelen zoals genoemd in het indicatiebesluit van de cliënt.

 • 3  In afwijking van het eerste lid kan subsidie worden verleend voor activiteiten en producten gericht op accommodatievergoeding en organisatie- en coördinatiekosten van spoedeisende zorg.

 • 4  Kosten van activiteiten en producten, zoals genoemd in tabellen 3a, 3b en 3c van bijlage 3, die de Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg in 2012 hebben uitgevoerd ten behoeve van Brabantse jeugdigen, zijn subsidiabel in 2013.

Artikel 13 Subsidiabele kosten en niet subsidiabele kosten

 • 1 Subsidiabele kosten zijn de normbedragen, genoemd in de tabellen 3a, 3b en 3c van bijlage 3.

 • 2 In geval van experimenten als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg, komen uitsluitend de kosten in aanmerking, voor zover voor deze kosten niet reeds uit andere hoofde subsidie kan worden verkregen,

 • 3  In afwijking van het eerste en tweede lid, bestaan de subsidiabele kosten voor de Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg uit de kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten en producten, waarbij de tarieven per verzorgingsdag of direct cliëntcontactuur gelijk zijn aan de tarieven die een Landelijk Werkende Instelling ten behoeve van 2012 ontvangt als reguliere subsidie, met dien verstande dat deze tarieven nooit hoger zijn dan de normbedragen, bedoeld in bijlage 3.

 • 4  Niet subsidiabel zijn de kosten die de totale hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 16, eerste lid, overstijgen.

Artikel 14 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1 Een nieuwe zorgaanbieder die nog geen subsidie ontvangt van de provincie Noord-Brabant voor de uitvoering van jeugdzorg, maar voor een volgend jaar subsidie wil aanvragen:

  • a.

   meldt zich als nieuwe zorgaanbieder aan bij Gedeputeerde Staten vóór 1 maart, voorafgaand aan het jaar waarvoor de zorgaanbieder subsidie wil aanvragen;

  • b.

   maakt bij zijn aanmelding als nieuwe zorgaanbieder gebruik van het ‘aanmeldformulier nieuwe jeugdzorgaanbieders. 

 • 2 Een toegelaten zorgaanbieder maakt bij het aanvragen van subsidie gebruik van het ‘aanvraagformulier jeugdzorgsubsidie voor zorgaanbieders’.

 • 3 Subsidieaanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten vóór 1 oktober 2012.

 • 4 Gedeputeerde Staten kunnen besluiten om gedurende een subsidiejaar een aanvullende mogelijkheid te bieden tot het indienen van subsidieaanvragen.

 • 5  In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid worden subsidieaanvragen van Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg:

  • a.

    vóór 10 oktober 2011 ingediend voor de uitvoering van jeugdzorg in 2012, en;

  • b.

    ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 15 Subsidieplafond en verdeelcriterium

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds voor 2012 vast op:

  • a.

    € 129.900.000 voor zorgaanbieders die voldoen aan artikel 11, eerste en tweede lid;

  • b.

    € 1.342.261 voor de William Schrikker Groep;

  • c.

    € 57.198 voor LJ&R Leger des Heils;

  • d.

    € 650.619 voor de Hoenderloo Groep;

  • e.

    € 160.107 voor Avenier-Harreveld;

  • f.

    € 218.896 voor Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds voor 2013 vast op:

  • º

    nihil voor zorgaanbieders die voldoen aan artikel 11, eerste en tweede lid;

  • º

    nihil voor Landelijk Werkende Instellingen.

 • 3  Indien de binnen de tendertermijn ingediende subsidieaanvragen van zorgaanbieders het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan:

  • a.

    geven Gedeputeerde Staten aan de afwegingscriteria, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009, nul punten en;

  • b.

    wordt het maximaal beschikbare bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, verdeeld over alle zorgaanbieders zodanig dat per zorgaanbieder de som van de te subsidiëren kosten ten hoogste gelijk is aan de totale subsidiehoogte per subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 16.

Artikel 16 Totale subsidiehoogte

De totale hoogte van de subsidie 2013 voor een zorgaanbieder of een Landelijk Werkende Instelling bedraagt ten hoogste het verstrekte subsidiebedrag ten behoeve van 2012.

Artikel 17 Subsidiehoogte zorgaanbieder en Landelijk Werkende Instellingen voor verblijf, jeugdhulp en observatiediagnostiek

 • 1  De hoogte van de subsidie voor een zorgaanbieder voor Verblijf pleegouder 24-uurs en Verblijf pleegouder deeltijd wordt bepaald door het aantal gesubsidieerde verzorgingsdagen vermenigvuldigd met het normbedrag per verzorgingsdag, als genoemd in tabel 3a in bijlage 3, en bedraagt ten minste 100 procent van het verstrekte subsidiebedrag dat in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd, tenzij een lager bedrag is aangevraagd ten behoeve van 2013.

 • 2  De hoogte van de subsidie voor een zorgaanbieder voor observatiediagnostiek wordt bepaald door het aantal gesubsidieerde directe cliëntcontacturen, vermenigvuldigd met het normbedrag per direct cliëntcontactuur, genoemd in tabel 3c in bijlage 3, en bedraagt ten minste 90 procent en ten hoogste 110 procent van het bedrag dat in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd, tenzij een lager bedrag is aangevraagd ten behoeve van 2013.

 • 3  Per zorgaanspraak observatiediagnostiek komen gemiddeld maximaal 30 directe cliëntcontacturen voor vergoeding in aanmerking.

 • 4  De hoogte van de subsidie voor een zorgaanbieder voor verblijf accommodatie zorgaanbieder wordt bepaald door het aantal gesubsidieerde verzorgingsdagen, vermenigvuldigd met het normbedrag per verzorgingsdag, als genoemd in tabel 3a in bijlage 3 en bedraagt ten minste 95 en ten hoogste 105 procent van het bedrag dat in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd voor de zorgaanspraken Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs en Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd, tenzij een lager bedrag is aangevraagd ten behoeve van 2013.

 • 5  De hoogte van de subsidie voor een zorgaanbieder voor jeugdhulp wordt bepaald door het aantal gesubsidieerde directe cliëntcontacturen, vermenigvuldigd met het normbedrag per direct cliëntcontactuur, als genoemd in tabel 3b in bijlage 3, en bedraagt ten minste 90 en ten hoogste 100 procent van het bedrag dat in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd, tenzij een lager bedrag is aangevraagd ten behoeve van 2013:

  • a.

    met dien verstande dat, uitgaande van het totale aantal directe cliëntcontacturen gedeeld door het aantal cliënttrajecten, per cliënttraject gemiddeld maximaal 40 directe cliëntcontacturen in aanmerking worden genomen voor jeugdhulp thuis, en;

  • b.

    met dien verstande dat, uitgaande van het totale aantal directe cliëntcontacturen gedeeld door het aantal cliënttrajecten, per cliënttraject gemiddeld maximaal 30 directe cliëntcontacturen in aanmerking worden genomen voor jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder individueel, en;

  • c.

    met dien verstande dat, uitgaande van het totale aantal directe cliëntcontacturen gedeeld door het aantal cliënttrajecten, per cliënttraject gemiddeld maximaal 22 directe cliëntcontacturen in aanmerking worden genomen voor jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep.

 • 6 Onverminderd het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, is de som van de subsidiehoogte voor de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, ten hoogste gelijk aan het verschil tussen de totale subsidiehoogte, bedoeld in artikel 16 en de som van de verstrekte subsidiebedragen die in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd voor bijzondere vergoedingen als bedoeld in artikel 19.

 • 7  Indien de zorgaanbieder voor het totaal van de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, meer subsidie aanvraagt dan het beschikbare bedrag, bedoeld in het zesde lid, wordt de subsidiehoogte voor Verblijf pleegouder 24-uurs, Verblijf pleegouder deeltijd, Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs, Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd, observatiediagnostiek en jeugdhulp tezamen, zodanig berekend dat het teveel aangevraagde subsidiebedrag bij jeugdhulp wordt verminderd tot 90 procent van het gesubsidieerde bedrag ten behoeve van 2012, zodat het subsidiebedrag van de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, gelijk is aan het bedrag als bedoeld in het zesde lid.

 • 8  Indien met toepassing van het zevende lid de subsidiehoogte niet berekend kan worden overeenkomstig het zesde lid, wordt vervolgens bij het teveel aangevraagde subsidiebedrag van observatiediagnostiek het subsidiebedrag tevens verminderd tot 90 procent van het gesubsidieerde bedrag ten behoeve van 2012, zodat het subsidiebedrag voor de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, gelijk is aan de subsidiehoogte, bedoeld in het zesde lid.

 • 9  Indien met toepassing van het zevende en achtste lid de subsidiehoogte niet berekend kan worden overeenkomstig het zesde lid, wordt vervolgens bij het teveel aangevraagde subsidiebedrag van Verblijf accommodatie deeltijd het subsidiebedrag tevens verminderd tot 90 procent van het gesubsidieerde bedrag ten behoeve van 2012, zodat het subsidiebedrag voor de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, gelijk is aan de subsidiehoogte, bedoeld in het zesde lid.

 • 10 Indien met toepassing van het zevende, achtste en negende lid de subsidiehoogte niet berekend kan worden overeenkomstig het zesde lid, wordt vervolgens bij Verblijf accommodatie 24-uurs het teveel aangevraagde subsidiebedrag zodanig lager bijgesteld zodat de subsidiehoogte voor de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, gelijk is aan het bedrag in het zesde lid.

 • 11 Indien met toepassing van het zevende, achtst, negende en tiende lid de subsidiehoogte niet berekend kan worden overeenkomstig het zesde lid, wordt vervolgens bij Verblijf pleegouder 24-uurs en Verblijf pleegouder deeltijd het teveel aangevraagde subsidiebedrag zodanig lager bijgesteld zodat de subsidiehoogte voor de zorgaanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid, gelijk is aan het bedrag in het zesde lid.

Artikel 18 Subsidiehoogte Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg

Vervallen.

Artikel 19 Subsidiehoogte bijzondere vergoedingen voor zorgaanbieder

De subsidiehoogte voor een zorgaanbieder voor accommodatievergoeding of organisatie- of coördinatiekosten van spoedeisende zorg, is ten hoogste gelijk aan het verstrekte subsidiebedrag dat in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd.

Artikel 20 Uitbesteden zorg en buitenlands zorgaanbod

 • 1 IBij verzoeken om toestemming van Gedeputeerde Staten voor uitbesteding van zorgverlening aan een andere instelling, als bedoeld in artikel 30, zevende lid, van de Subsidieverordening, toetsen Gedeputeerde Staten tenminste of de zorgaanbieder of Landelijk Werkende Instelling voor jeugdzorg voldoet aan het Protocol particulier zorgaanbod, alsmede of de Inspectie Jeugdzorg geen negatief oordeel heeft gegeven over de desbetreffende uitbesteding van zorg..

 • 2 Bij verzoeken om ontheffing om een gedeelte van de jeugdzorg tijdelijk in het buitenland te laten plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Subsidieverordening, toetsen Gedeputeerde Staten of dit een inhoudelijke meerwaarde heeft, of de zorgaanbieder of Landelijk Werkende Instelling voor jeugdzorg de veiligheid en kwaliteit van de zorg voldoende kan waarborgen en of de zorg voldoet aan de Kwaliteitsmaatstaven Buitenlands Zorgaanbod.

Artikel 21 Omschrijving van gesubsidieerde activiteiten voor verblijf, jeugdhulp en observatiediagnostiek

 • 1  Indien subsidie wordt verleend voor de uitvoering van zorgaanspraken verblijf, wordt het aantal verzorgingsdagen verblijf waarvoor subsidie wordt verleend in de subsidiebeschikking vastgelegd, waarbij wordt aangegeven welke bekostigingseenheden dit betreft.

 • 2  Indien de subsidieverlening betrekking heeft op de uitvoering van zorgaanspraken verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs of deeltijd, dan wordt in de subsidiebeschikking eveneens vastgelegd:

  • a.

    de minimale instroom van cliënten, inhoudende het minimum aantal nieuwe cliënten dat in zorg wordt genomen voor verblijf gedurende het subsidiejaar;

  • b.

    de minimale uitstroom van cliënten, inhoudende het minimum aantal cliënten waarbij het verblijf wordt beëindigd gedurende het subsidiejaar.

 • 3  Gedeputeerde Staten stellen de minimale instroom en uitstroom van cliënten vast op basis van informatie over de provinciale gemiddelde hulpduur bij verblijf en de gemiddelde hulpduur verblijf bij de desbetreffende zorgaanbieder in het voorgaande subsidiejaar.

 • 4  Indien subsidie wordt verleend voor de uitvoering van zorgaanspraken op jeugdhulp of observatiediagnostiek, wordt in de subsidiebeschikking vastgelegd voor hoeveel directe cliëntcontacturen subsidie wordt verleend en hoeveel cliënttrajecten de zorgaanbieder hiermee minimaal realiseert.

Artikel 22 Subsidieverplichtingen

 • 1  Gedeputeerde Staten kunnen aan een subsidiebeschikking voorwaarden en verplichtingen verbinden.

 • 2  Deze kunnen onder meer verplichtingen bevatten met betrekking tot de verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 3  Verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie kunnen aan de beschikking worden verbonden indien en voorzover deze betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

 • 4  Een zorgaanbieder die subsidie ontvangt voor de uitvoering van zorgaanspraken verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs of deeltijd, realiseert de minimale instroom en uitstroom van cliënten zoals genoemd in de subsidiebeschikking.

 • 5  De uitvoering van een zorgaanspraak verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs of deeltijd duurt maximaal 1 jaar.

 • 6  De termijn, genoemd in het vijfde lid, kan met maximaal 1 jaar worden verlengd op basis van een rechterlijke uitspraak tot verlenging van de uithuisplaatsing als bedoeld in Boek 1, artikel 261, van het Burgerlijk Wetboek of indien uit een evaluatie door de zorgaanbieder, Bureau Jeugdzorg en de cliënt blijkt dat voortzetting van het verblijf accommodatie zorgaanbieder noodzakelijk is.

 • 7  Een zorgaanbieder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag van alle medewerkers, die zijn betrokken bij de uitvoering van jeugdzorg.

 • 8  De subsidieontvanger is verplicht om dezelfde subsidiabele activiteiten en producten, als bedoeld in de tabellen 3a, 3b of 3c van bijlage 3 aan te bieden als in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 zijn vastgelegd.

 • 9  De subsidieontvanger is verplicht om tenminste hetzelfde aantal verzorgingsdagen voor Verblijf pleegouder 24-uurs en Verblijf pleegouder deeltijd aan te bieden als in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd.

 • 10  De subsidieontvanger is verplicht om tenminste 90 procent van het aantal directe cliëntcontacturen voor Observatiediagnostiek aan te bieden als in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd.

 • 11  De subsidieontvanger is verplicht om ten minste 95 procent van de verzorgingsdagen voor Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs, Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd aan te bieden als in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd.

 • 12  Onverminderd het elfde lid, dient het aantal verzorgingsdagen verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs dat een zorgaanbieder in 2013 aanbiedt ten opzichte van 2012 ten minste evenredig te zijn aan het percentage van het subsidiebedrag 2013 ten opzichte van het subsidiebedrag 2012.

 • 13  De subsidieontvanger is verplicht om ten minste 90 procent van het aantal directe cliëntcontacturen Jeugdhulp thuis, Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder individueel en Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep, aan te bieden als in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 is vastgelegd.

 • 14   De subsidieontvanger is verplicht om dezelfde activiteiten en producten, genoemd in artikel 12, derde lid, aan te bieden als in 2012, indien deze in de subsidiebeschikking ten behoeve van 2012 zijn vastgelegd.

Artikel 23 Registratie en rapportages

 • 1  De zorgaanbieder registreert de hoeveelheid geleverde zorg per bekostigingseenheid in het uniforme registratiesysteem voor alle Brabantse jeugdzorgaanbieders.

 • 2  De zorgaanbieder registreert de gerealiseerde prestaties op de diverse prestatie-indicatoren, genoemd in tabel 4 van bijlage 4.

 • 3  De zorgaanbieder rapporteert over de in het eerste lid genoemde prestatie-indicatoren, op de wijze zoals aangegeven in tabel 4 van bijlage 4.

 • 4  De zorgaanbieder rapporteert per kwartaal over de stand van zaken betreffende de zorgverlening conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘rapportageformat uitvoering jeugdzorg’.

 • 5  De Landelijk Werkende Instelling voor jeugdzorg:

  • a.

    registreert de hoeveelheid geleverde zorg per bekostigingseenheid;

  • b.

    registreert de gerealiseerde prestaties op de diverse prestatie-indicatoren, genoemd in tabel 4 van bijlage 4;

  • c.

    rapporteert over de in het eerste lid genoemde prestatie-indicatoren, op de wijze zoals aangegeven in tabel 4 van bijlage 4, met dien verstande dat de Landelijk Werkende Instellingen voor jeugdzorg alles per kwartaal rapporteren;

  • d.

    rapporteert per kwartaal over de stand van zaken betreffende de zorgverlening conform het door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘rapportageformat uitvoering jeugdzorg’.

Artikel 24 Subsidievaststelling

 • 1  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt bij Gedeputeerde Staten ingediend vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2  Indien een Landelijk Werkende Instelling voor jeugdzorg bij de uitvoering van het zorgaanbod verblijf, als bedoeld in tabel 3a van bijlage 3, tussen de 95% en 100% van het aantal gesubsidieerde verzorgingsdagen realiseert, wordt geen subsidie teruggevorderd voor de niet gerealiseerde verzorgingsdagen.

Paragraaf 4 Vertrouwenspersonen

Artikel 25 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door de Stichting Zorgbelang.

Artikel 26 Subsidiabele activiteiten en producten

Subsidie kan worden verleend voor de werkzaamheden van de vertrouwenspersonen ten behoeve van cliënten van Bureau Jeugdzorg en van zorgaanbieders.

Artikel 27 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen alleen die kosten in aanmerking die direct noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van de vertrouwenspersonen.

Artikel 28 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1 Subsidieaanvragen voor de werkzaamheden van de vertrouwenspersonen worden ingediend vóór 1 oktober 2012.

 • 2 In de subsidieaanvraag wordt aangegeven welke werkzaamheden de vertrouwenspersonen verrichten, qua aard en volume, en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

Artikel 29 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op € 655.000.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op nihil.

Artikel 30 Subsidiehoogte

Gedeputeerde Staten toetsen de kosten, bedoeld in artikel 28, tweede lid, aan subsidieaanvragen van Stichting Zorgbelang uit voorgaande jaren en aan die van andere zorgaanbieders voor soortgelijke dienstverlening, waarna Gedeputeerde Staten bepalen of zij de voorgestelde kosten geheel of voor een bepaald percentage subsidiëren.

Artikel 31 Subsidievaststelling

Aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend vóór 1 mei van het jaar, volgend op het jaar waarvoor de subsidie werd verleend.

Paragraaf 5 Cliëntparticipatie

Artikel 32 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door de Stichting Zorgbelang.

Artikel 33 Subsidiabele activiteiten en producten

Subsidie kan worden verleend voor individuele cliëntondersteuning en werkzaamheden van de participatiewerkplaats jeugd ten behoeve van cliënten van Bureau Jeugdzorg en van zorgaanbieders die door de provincie Noord-Brabant worden gesubsidieerd voor jeugdzorg.

Artikel 34 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen alleen die kosten in aanmerking die direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

Artikel 35 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1 Subsidieaanvragen voor cliëntparticipatie worden ingediend vóór 1 oktober 2012.

 • 2 In de aanvraag wordt aangegeven voor hoeveel cliënten cliëntenondersteuning wordt geboden, welke activiteiten de participatiewerkplaats zal verrichten en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Artikel 36 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op € 500.000.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op nihil.

Artikel 37 Subsidiehoogte

Gedeputeerde Staten toetsen de kosten, bedoeld in artikel 35, tweede lid, aan subsidieaanvragen van Stichting Zorgbelang uit voorgaande jaren en aan die van andere zorgaanbieders voor soortgelijke dienstverlening, waarna Gedeputeerde Staten bepalen of zij de voorgestelde kosten geheel of voor een bepaald percentage subsidiëren.

Artikel 38 Subsidievaststelling

Aanvragen tot subsidievaststelling worden ingediend vóór 1 mei van het jaar, volgend op het jaar waarvoor de subsidie werd verleend.

Paragraaf 6 Acute noodsituatie

Artikel 39 Jeugdzorg in acute noodsituaties

 • 1 Op verzoek van Bureau Jeugdzorg kunnen Gedeputeerde Staten in het geval van een acute noodsituatie:

  • a.

   voor het verkrijgen van jeugdzorg op grond van de Wet op de jeugdzorg een zorgaanbieder inschakelen waarmee Gedeputeerde Staten op dat moment geen subsidierelatie onderhouden op grond van de Wet op de jeugdzorg;

  • b.

   bij de zorgaanbieders waarmee Gedeputeerde Staten een subsidierelatie onderhouden op grond van de Wet jeugdzorg, zorg inkopen die niet is opgenomen in de bestaande zorgafspraken.

 • 2 Het verzoek van Bureau jeugdzorg, bedoeld in het eerste lid:

  • a.

   betreft een indicatie voor jeugdzorg, als bedoeld in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, waarop ingevolge de Wet op de jeugdzorg aanspraak bestaat;

  • b.

   kan worden ingediend, indien sprake is van een voor een jeugdige zéér dringende zorgvraag waarvoor binnen de zorgafspraken met de jeugdzorgaanbieders, waarmee Gedeputeerde Staten subsidierelaties onderhouden op grond van de Wet op de jeugdzorg, geen of passende jeugdzorg kan worden geboden.

Artikel 40 Subsidiabele kosten

 • 1 De noodzakelijke kosten voor het leveren van de in het verzoek, bedoeld in artikel 39, tweede lid, onder a, geïndiceerde jeugdzorg komen in aanmerking voor subsidie, voor zover deze redelijk zijn en voor deze kosten niet reeds uit andere hoofde subsidie kan worden verkregen.

 • 2 De noodzakelijke kosten, bedoeld in het eerste lid, worden onderbouwd met een gespecificeerde kostenberekening.

 • 3 Indien de jeugdzorg, genoemd in artikel 39, eerste lid, zorg betreft zoals weergegeven in de tabellen 3a, 3b of 3c van bijlage 3, zijn de subsidiabele kosten de normbedragen, genoemd in deze tabellen.

Artikel 41 Subsidieplafond

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op € 0,00.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2013 vast op € 0,00.

Artikel 42 Subsidiehoogte

 • 1 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder a, dan zijn de artikelen 16, 17 en 18 van paragraaf 3 van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

 • 2 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder b, toetsen Gedeputeerde Staten de door de zorgaanbieder voorgestelde gespecificeerde kostenberekening aan de tarieven van andere zorgaanbieders die soortgelijke zorg leveren, waarna Gedeputeerde Staten bepalen of zij de voorgestelde kosten geheel of voor een bepaald percentage subsidiëren.

Artikel 43 Subsidieverlening

De subsidie wordt verleend voor een periode van maximaal 3 maanden en kan worden verlengd met nogmaals een periode van maximaal 3 maanden.

Artikel 44 Subsidievaststelling

Op een aanvraag tot subsidievaststelling wordt door Gedeputeerde Staten binnen 6 weken beslist.

Paragraaf 7 Innovatie Fonds

Artikel 45 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  een samenwerkingsverband;

 • b.

  Bureau Jeugdzorg;

 • c.

  een jeugdzorgaanbieder waarmee de provincie een subsidierelatie onderhoudt.

Artikel 46 Subsidiabele activiteiten

 • 1 Subsidie kan worden verleend voor innovatieve projecten ten behoeve van jeugdigen in de provincie Noord-Brabant, gericht op het verbeteren van intersectorale logistieke samenwerking, sectorale logistieke samenwerking of methodische vernieuwing.

 • 2 Subsidie kan alleen worden verleend voor activiteiten die plaatsvinden in 2012.

Artikel 47 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het project of enige van de daarvoor te ondernemen activiteiten samenhangen met het op enigerlei wijze nastreven van een direct of indirect commercieel belang of commerciële baat;

 • b.

  de activiteiten reeds eerder door Gedeputeerde Staten zijn gesubsidieerd;

 • c.

  bij de uitvoering van het project verplichtingen worden aangegaan, welke de looptijd van het project overschrijden, tenzij de financiering ervan op voorhand zeker is gesteld;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van het project af te dekken..

Artikel 48 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 46 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  activiteiten van de aanvrager hebben een duidelijke voorbeeldwerking en bieden een direct toepasbare Brabantbrede implementatiemogelijkheid;

 • b.

  de activiteiten zijn gericht of komen aanwijsbaar ten goede aan inwoners van de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  projecten in het kader van methodische vernieuwing kunnen ontwikkelen naar:

  • 1e.

   niveau 2 van de effectladder bij het ontwikkelen van een nieuwe methodiek of het verbeteren van een bestaande methodiek;

  • 2e.

   niveau 3 van de effectladder bij het invoeren van reeds elders ingevoerde en bewezen methodieken.

Artikel 49 Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  loonkosten;

 • b.

  overige kosten in 2012 die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Artikel 50 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  exploitatiekosten die behoren tot de reguliere bedrijfsvoering;

 • b.

  verrekenbare BTW op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968

 • c.

  compensabele BTW op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds 2003.

Artikel 51 Vereisten subsidieaanvraag

En subsidieaanvraag voldoet aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidieaanvraag wordt ingediend vóór 1 februari 2012;

 • b.

  de subsidieaanvrager maakt bij het aanvragen van subsidie gebruik van het ‘aanvraagformulier subsidieregeling Innovatie Fonds Jeugdzorg’.

Artikel 52 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor 2012 vast op € 900.000.

Artikel 53 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 100 % van de totale subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000.

Artikel 54 Beoordeling en afwegingscriteria

 • 1 Indien de subsidieaanvragen het in artikel 52 vermelde subsidieplafond te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van de criteria, opgenomen in de tabellen 5a en 5b van bijlage 8.

 • 2 De projecten worden op basis van de afwegingscriteria gescoord en op volgorde op een scoringslijst geplaatst, waarbij de hoogste scores in aanmerking komen voor subsidie, totdat het subsidieplafond, genoemd in artikel 52, is bereikt.

Artikel 55 Subsidieverlening

 • 1  Gedeputeerde Staten nemen vóór 1 april 2012 een beslissing op de subsidieaanvraag.

 • 2 Indien Gedeputeerde Staten later dan 1 april 2012 beschikken, doen zij hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór 1 april 2012 , schriftelijk mededeling aan de aanvrager onder vermelding van de reden hiervoor en een termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien.

 • 3 Gedeputeerden Staten kunnen besluiten om ten aanzien van bepaalde aanvragen advies in te winnen van deskundigen.

 • 4 Indien Gedeputeerden Staten advies inwinnen van deskundigen als bedoeld in het derde lid, wordt van het advies melding gemaakt in de subsidiebeschikking.

Artikel 56 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de penvoerder is te allen tijde verantwoordelijk voor communicatie en verantwoording van het project;

 • b.

  in het geval dat één of meerdere deelnemers aan het samenwerkingsverband niet in staat is of zijn aan de verplichtingen in het kader van het project te voldoen, is het samenwerkingsverband zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een adequate vervanging van de te leveren diensten;

 • c.

  in een geval als bedoeld in het tweede lid, worden Gedeputeerde Staten direct op de hoogte gesteld;

 • d.

  bij publiciteit over het project wordt bekend gemaakt dat het project mede mogelijk is gemaakt door de provincie Noord-Brabant, waarbij het logo van de provincie Noord-Brabant wordt opgenomen;

 • e.

  het project wordt uitgevoerd volgens de planning, genoemd in het aanvraagformulier subsidieregeling Innovatie Fonds Jeugdzorg;

 • f.

  bij afwijking van het onder e bepaalde, wordt vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • g.

  projecten gericht op effectmeting in het kader van methodische vernieuwing worden in ieder geval afgerond binnen vier jaar na dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening;

 • h.

  financiële verantwoording aan Gedeputeerde Staten van een project, als bedoeld in artikel 46, vindt plaats via een afzonderlijke bijlage van het jaarverslag en de jaarrekening die onderdeel uitmaakt van de accountantscontrole;

 • i.

  inhoudelijke verantwoording over de inzet, resultaten en effect op daadwerkelijke hulpverlening vindt plaats via de reguliere rapportage aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 57 Bevoorschotting en betaling

 • 1 Subsidie wordt per kalenderjaar voor 80% van het voor dat jaar toegezegde subsidiebedrag bevoorschot

 • 2 Indien een samenwerkingsverband de subsidie ontvangt, ontvangt de penvoerder het voorschot

 • 3 De penvoerder, bedoeld in het vorige lid, is verantwoordelijk voor de betaling van voorschotten aan de afzonderlijke deelnemers.

 • 4 Betaling van het restantbedrag vindt plaats na vaststelling van de subsidie..

Artikel 58 Subsidievaststelling

De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt bij Gedeputeerde Staten ingediend vóór 1 mei van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie is verleend.

Paragraaf 8 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 59 Intrekking

 • 1 De Subsidieregeling jeugdzorg Noord Brabant wordt ingetrokken.

 • 2 De Beleidsregel vernieuwende projecten jeugdzorg 2007 wordt ingetrokken

Artikel 60 Overgangsrecht Bureau Jeugdzorg

Indien Bureau Jeugdzorg in de subsidieaanvraag voor 2010 aannemelijk maakt dat het niet mogelijk is om een of meerdere prestatie-indicatoren voor Bureau Jeugdzorg, zoals genoemd in bijlage 2, te registreren, kunnen Gedeputeerde Staten in de subsidiebeschikking aan Bureau Jeugdzorg voor 2010 vastleggen dat Bureau Jeugdzorg voor die prestatie-indicatoren op een later door hen te bepalen moment start met de registratie dan per 1 januari 2010.

Artikel 61 Overgangsrecht jeugdzorgaanbod

 • 1 Indien en voorzover de geleverde prestaties in 2010 gelijk zijn aan de geleverde prestaties in 2009, wordt voor het jaar 2010 de daarvoor te verlenen subsidie gesteld op het subsidiebedrag dat daarvoor in 2009 is ontvangen.

 • 2 Voorzover cliënttrajecten jeugdhulp in 2010 zijn gestart en in 2011 worden afgerond, dan worden de bij deze trajecten in 2010 gerealiseerde directe cliëntcontacturen vergoed bij de vaststelling van de subsidie voor 2010.

 • 3 Indien een zorgaanbieder in voorgaande jaren als onderdeel van de subsidie een aparte huisvestingsvergoeding heeft ontvangen, dan blijven deze vergoedingen ongewijzigd, tot het moment dat Gedeputeerde Staten anderszins besluiten.

Artikel 62 Overgangsrecht vernieuwende projecten jeugdzorg

Voor subsidieaanvragen gedaan voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling blijft de Beleidsregel vernieuwende projecten jeugdzorg 2007 zijn gelding behouden.

Artikel 63 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip.

Artikel 64 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 21 juli 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten 

Bijlagen

Bijlage 1 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Tabel 1: subsidiabele activiteiten en producten Bureau Jeugdzorg (BJZ)

Bijlage 2 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Tabel 2: Prestatie-indicatoren (PI’s) Bureau Jeugdzorg (BJZ)

Landelijke PI’s m.b.t. BJZ

Cliënttevredenheid resultatenVastleggen cliënttevredenheid bij beëindiging maatregel of jeugdreclasseringPer kwartaal
Reden beëindiging hulpVastleggen reden beëindiging zorg..
Vermindering problematiekVastleggen ernst van de problematiek bij uitvaardigen indicatiebesluit en/of maatregel + bij beëindiging zorg en/of maatregel..
Herhaald beroep op jeugdzorgVastleggen of sprake is van herhaald beroep op jeugdzorg bij uitvaardigen indicatiebesluit en/of maatregel..
Zwaarte vervolghulpVastleggen van aard van verwijzing naar vervolghulp..
Reden beëindiging beschermingsmaatregelVastleggen van reden voor beëindiging van ondertoezichtstelling en voogdij..
Uitblijven van nieuwe beschermingsmaatregelVastleggen of sprake is van herhaalde beschermingsmaatregel bij start van uitvoering van een maatregel..
Reden beëindiging jeugdreclasseringVastleggen van reden voor beëindiging jeugdreclassering..
PI’s m.b.t. bedrijfs-voering BJZMinimale registratie-verplichtingenRapportage aan provincie
CliëntgerichtheidVastleggen van aantallen klachten en bezwaarschriften + resultaten klanttevredenheidsonderzoekenPer kwartaal
Medewerkers-gerichtheidVastleggen van gegevens over ziekteverzuim, personeelsverloop en opleidingsbudget..
Kwaliteit van dienst-verleningVastleggen van doorlooptijden en wachttijden voor cliënten..
Financiële positieVastleggen van gegevens over besteding subsidie, omvang weerstandsvermogen, rechtmatigheid..

Bijlage 3 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Tabellen 3a t/m 3c: subsidiabele activiteiten en producten zorgaanbod

Bijlage 4 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Tabel 4: Prestatie-indicatoren (PI’s) zorgaanbod

Bijlage 5 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Vervallen.

Bijlage 6 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Vervallen.

Bijlage 6a bij Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Vervallen.

Bijlage 7 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Vervallen.

Bijlage 8 bij Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009

Bijlage bij artikel 54, eerste lid.

Tabel 5a en 5b: Afwegingscriteria voor subsidieaanvragen 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Noord-Brabant
Officiële naam regelingSubsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009
CiteertitelSubsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpjeugdzorg, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 6 behoort bij artikel 14, tweede lid; bij de bijlage zelf wordt per abuis verwezen naar artikel 14, eerste lid, onder b.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de jeugdzorg, art. 41, lid 5
 2. Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009, art. 3, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201207-09-2012Art.1, 5, 6, 9.1,2, 11.3, 12.3,4, 13.3, 14.1,2,5, 15.1,2,3, 16, 17, 18, 19, 22.8,9,10,11,12,13,14, 23.4,5, 28.1, 29.1,2, 35, 36.1,2, 39.2, 41, 51.b, Bijlage 1, Bijlage 4, Bijlage 5, Bijlage 6, Bijlage 6.a, Bijlage 7

03-07-2012

Provinciaal Blad, 2012, 185

3043087
06-04-201206-07-2012Art.48

02-04-2012

Provinciaal Blad, 2012, 110

S0239668
09-03-201206-04-2012Art. 6, 11, 13, 15, 16, 23, 29, bijlage 3

06-03-2012

Provinciaal Blad, 2012, 68

S0237620
09-12-201125-11-201109-03-2012Art. artikerl 1, onder j, l, m, q, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, onder e, 56, onder h (vervalt), bijlagen 7 en 8

06-12-2011

Provinciaal Blad, 2011, 287

2836582/S0231923
12-07-201107-05-2012Art. 1, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 22, 29, 36, 41, 61, Bijlage 4

04-07-2011

Provinciaal Blad, 2011, 152

2717498
16-02-201112-07-2012art. 6, art. 15, bijlage 3

08-02-2011

Provinciaal Blad 2011, 45

45/11