Deze video gaat over Onze bijzondere band met water en land

In het RWP staat omschreven hoe de provincie, samen met haar strategische partners zoals waterschappen, waterbedrijf, natuurorganisaties, industriële verbruikers en landen tuinbouworganisaties, werken aan veilig, schoon en voldoende water en een vitale bodem.

Het RWP is een verdere uitwerking van de in juni 2020 vastgestelde Visie Klimaatadaptatie en de wettelijk vastgelegde provinciale taken en opgaven op het vlak van water. Het RWP formuleert de tussendoelen voor 2027 die nodig zijn om de uiteindelijke ambitie in 2050 te behalen, waaronder de belangrijke opgave voor het behalen van de Europese Kader Richtlijn Water-doelstellingen. De provincie wil met partners intensiever inzetten op een meer klimaat-robuust water- en bodemsysteem. Concreet betekent dit dat water langer vastgehouden dient te worden om droge periodes op te vangen en om water meer ruimte te geven in periodes van veel regenval. Ook zal het beleid gericht zijn op anders omgaan met watergebruik.

Water en bodem leidend

Voldoende water, schoon water, veilig water, vitale bodem en klimaatadaptatie zijn van belang voor vrijwel alle provinciale opgaven: wonen en werken, infrastructuur en mobiliteit, landbouw en voedsel, natuur en biodiversiteit, erfgoed, een concurrerende en duurzame economie, energie-transitie, etc. De ambitie in het RWP is daarom dat Brabant in 2050 een klimaatbestendig en robuust water- en bodemsysteem heeft dat bestand is tegen extremen. Deze ambitie vergt een nieuwe manier van denken en handelen, waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het gebruik van gronden.

Afgelopen tientallen jaren is het watersysteem vooral ingericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water in natte tijden. Dit blijkt in droge perioden – die we de afgelopen jaren hebben gehad - tot grote tekorten te leiden. Uitgangspunt van het beleid is daarom om te voorkomen dat er tekorten ontstaan. Voor grondwateronttrekkingen betekent dat dat er niet meer water mag worden onttrokken dan er, via aanvulling van de natuurlijke voorraden, bijkomt. Daarom moet er meer ruimte komen voor water in natte periodes en dient het water tegelijkertijd ook langer vastgehouden te worden. Hierbij kunnen innovatieve en eenvoudige middelen al helpen, zoals door meer gras met langere wortels te zaaien.

Ook zal water meer in gesloten kringlopen gebruikt moeten gaan worden. Water wordt dan zoveel mogelijk gebruikt via het principe – reduceren, hergebruiken en recyclen. Hierdoor wordt hoogwaardig (grond)water niet verspild voor laagwaardige functies zoals spoelprocessen, en wordt water minder ingezet als drager van afvalstromen. Daarnaast wordt gekeken of hergebruik van stoffen in het water mogelijk is.

Participatie

Het vastgestelde RWP is mede het resultaat van een intensief inspraak- en participatietraject. In april is het concept RWP ter inzage gelegd en zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd. PS zelf hebben in september nog een dialoogsessie met Brabantse inwoners gehouden. Uit de vele reacties van alle bijeenkomsten en gesprekken bleek hoofdzakelijk instemming met het voorgenomen programma en een gedeeld gevoelde urgentie. Op hoofdlijnen is het RWP dan ook niet gewijzigd. Wel zijn de doelen in het RWP concreter omschreven en is de samenhang met de Gebiedsgerichte Aanpak beter gewaarborgd.

Onderlegger voor samenwerkingsafspraken

De provincie neemt op belangrijke onderdelen met het RWP de regie op het bereiken van de complexe en ambitieuze opgave voor het water- en bodemsysteem. Samen met onder andere waterschappen, gemeenten, waterleidingbedrijven, ondernemers, grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties wil de provincie werken aan een gezamenlijke aanpak. Het RWP biedt waterschappen en gemeenten een kader waarbinnen zij hun eigen beleid kunnen opstellen en uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van dit kader is de toekenning van functies en de vastlegging van grond- en oppervlaktewaterlichamen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze is voor een aantal aspecten van het oppervlakte- en grondwater bindend voor waterschappen. Later dit jaar worden met waterschappen maatwerkovereenkomsten (MOK’s) gesloten om te komen tot een verdere uitvoering van de doelstellingen. In deze MOK’s worden afspraken gemaakt op welke wijze tot versnelling in de aanpak wordt gekomen.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en GGA) hierover: “Met het RWP hebben we een ambitieus programma. Samen met onze partners op gebied van water en natuur gaan we dit de komende jaren uitvoeren. Dat wordt een intensieve samenwerking. Om de doelstellingen te halen zullen we moeten versnellen én intensiveren. Als we nu niet doorpakken dan wordt water straks een schaars goed. Ik vind het dan ook prettig dat tijdens de vele inspraakmomenten breed draagvlak voor dit programma te zien was. Dat steunt ons enorm bij de opgaven die we de komende jaren hebben.“

Forse investering

Om het RWP uit te voeren investeert de provincie ruim 200 miljoen euro de komende zes jaar. Ook partners, zoals waterschappen en gemeenten, dragen bij. Naast investeringen in middelen, projecten en acties om de doelstellingen ter bereiken, wordt een deel van het geld gebruikt om de uitvoeringscapaciteit op orde te krijgen.

Het RWP zal formeel in werking treden op 22 december 2021 en een looptijd hebben van 6 jaar.

Contact

Brabant maakt volop werk van een ambitieus water- en bodembeleid

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.