In het convenant spreken OCW en BrabantStad af dat zij elkaar informeren en afstemming zoeken over het door hen te voeren beleid op het gebied van cultuur. Dit geldt in het bijzonder in tijden van crisis en de uitwerking van het cultuurbeleid vanaf 2025. Afspraken die zijn gemaakt, zijn onder meer:

 • De gemaakte afspraken over inzet voor het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zijn nogmaals bekrachtigd. BrabantStad heeft eerder via adhesieverklaringen garanties afgegeven. In 2021-2024 is er binnen het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' extra aandacht voor kansengelijkheid, aansluiting bij curriculum.nu, aansluiting binnen- en buitenschools aanbod, meer mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs en het mbo
 • De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie en het belang daarvan voor de kwaliteit van de sector worden onderschreven. In BrabantStad zijn deze codes benoemd in de subsidieregeling voor professionele kunsten en indien daar aanleiding toe is, wordt hierover met de meerjarig gesubsidieerde instellingen gesproken
 • BrabantStad en OCW spreken onderling het belang uit van een zorgvuldige omgang met cultureel erfgoed binnen het proces van ruimtelijke ordening en de inzet van ruimtelijk ontwerp hierbij. Bij de implementatie van de Omgevingswet gaan zij kennis en ervaringen uitwisselen om te komen tot een goede inbedding van cultureel erfgoed in de dagelijkse praktijk
 • Ieder zet zich in om de meerjarige subsidies door Rijk (en rijksfondsen) en BrabantStad-partners aan gesubsidieerde culturele instellingen voor de periode 2021 tot en met 2024 niet te verlagen
 • De convenantpartners onderschrijven het belang van een digitaal loket voor de aanlevering van de digitale archeologische opgravingsdocumentatie. Ieder zet zich in voor de versterking van de één-loket-benadering van het landelijk loket ArcheoDepot. Er wordt uitgezocht hoe informatie uit het ArcheoDepot, zoveel als wettelijk mogelijk, toegankelijk gemaakt kan worden voor een breed publiek

Samenwerking

Wethouder Marianne de Bie van Breda, namens BrabantStad: “De samenwerking tussen gemeenten, provincie en Rijk is de afgelopen jaren versterkt, bijvoorbeeld met het Regioprofiel. Zo hebben we al het moois wat Brabant op cultureel gebied te bieden heeft goed op de kaart gezet. We zijn blij zijn met het commitment in het convenant voor de komende vier jaar”. Gedeputeerde Wil van Pinxteren (Vrije Tijd, Cultuur en Sport) van de provincie Noord-Brabant: “Met dit convenant benadrukken we nogmaals dat we gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen in de komende jaren voor belangrijke onderdelen van het culturele leven als cultuureducatie en archeologie”.
Minister Van Engelshoven (OCW) heeft in 2018 aan de stedelijke regio’s gevraagd om samen met culturele partners, culturele profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen hebben de basis gevormd voor het landelijke cultuurbeleid 2021-2024.

Goed gesprek

De komende tijd bespreken het ministerie en de stedelijke regio’s gezamenlijk de doorontwikkeling van de stedelijke regio’s. Ook het cultuurbestel voor de beleidsperiode 2025-2028 zal onderwerp van gesprek zijn. Deze onderwerpen en de cultuurconvenanten zijn aan de orde gekomen tijdens het bestuurlijk overleg op 22 april en zullen hierna ook terugkerend onderwerp van gesprek zijn. “Goed gesprek gehad met de stedelijke cultuurregio’s. Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk onze afspraken zijn voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur. Fijn dat we deze samenwerking komende tijd voortzetten”, aldus minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Cultuurregio’s

De 14 stedelijke cultuurregio’s waar convenanten mee zijn gesloten zijn, zijn: BrabantStad, Zeeland, 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Den Haag, MRA, Flevoland, Zwolle, Twente, en We The North. Ook met Landsdeel Oost, waar 025 Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Ede-Wageningen, Zwolle en Twente onder vallen, zijn convenant afspraken gemaakt. Het convenant met Limburg wordt op korte termijn afgesloten.

Contact

BrabantStad sluit cultuurconvenant met minister

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.