Download en bekijk de kaart als pdf

Wat de A2 betreft is het de bedoeling om de snelweg te verbreden naar 2x4 rijstroken, 2 nieuwe bruggen aan te leggen en knooppunt Deil aan te pakken en regionale maatregelen te nemen om de doorstroming te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De A2 is een van de belangrijkste snelwegen van ons land. Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Ik ben dan ook blij dat we definitief besloten hebben om de weg te verbreden. Voordat de eerste schop de grond in gaat, zitten we niet stil. Zo gaan we kijken hoe we de druk van de A2 kunnen halen, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat “Hartstikke mooi dat er een klap is gegeven op aanpassing van dit stuk A2, een van de grootste knelpunten in Nederland. Ook de andere resultaten stemmen tot tevredenheid. De afspraken over Den Bosch en Eindhoven zijn nodig om de basis van het OV op orde te brengen, maar ook om toekomstige verstedelijking, de bouw van tienduizenden woningen, mogelijk te maken.”

Den Bosch/Eindhoven-afspraken en Brainport

Naar het station (en omgeving) in de provinciehoofstad start een MIRT-verkenning op weg naar een multimodale spoorknoop en de verdere ontwikkeling van de spoorzone. Rijk, provincie en gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben samen 85 miljoen euro opzijgezet voor de eerste fase. De verkenning moet inzage geven in de afspraken en investeringen die de komende jaren nodig zijn. Een andere afspraak die binnen TBOV 2040 past is een onderzoek naar Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland. Voor de aanpak van urgente opgaven rond Eindhoven CS is 50 miljoen euro gereserveerd door het Rijk, dat daarnaast een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar (aanvullend op eerdere investering van 10 miljoen) stelt voor de internationale treinverbinding Eindhoven-Düsseldorf. Hiermee gaat de trein naar Düsseldorf vanaf december 2025 niet in plaats van, maar boven op de bestaande intercity’s rijden, waarmee ook Helmond beter wordt bediend en Deurne de huidige intercitystop kan behouden.

Het afgelopen jaar uitgevoerde BO MIRT-onderzoek naar verstedelijking en bereikbaarheid in Brainport Eindhoven maakt duidelijk dat een veilig, slim en toekomstvast mobiliteitssysteem een randvoorwaarde is voor een hoogstedelijk gebied in Eindhoven in 2040. Rijk en regio gaan deze complexe Brainport-opgave samen verder uitwerken. Dat moet onder andere een mobiliteitsstrategie opleveren die inzet op slimme en deelmobiliteit, meer en beter regionaal ov, het uitwerken van station Eindhoven als (inter)nationaal knooppunt en een robuuste oplossing voor de A2/N2/A67/A50 en het onderliggende wegennet via het bestaand tracé. Naast de bovengenoemde reservering van 50 miljoen voor het Eindhovens spoor is de eerste stap in deze ontwikkeling station Eindhoven (EIK XL). Provincie en gemeente Eindhoven steken 40 miljoen in maatregelen voor urgente opgaven waaronder busstation Neckerspoel. De verschillende studies en verkenningen naar de Brainport-regio worden op het volgende BO MIRT besproken om op basis daarvan vervolgstappen te zetten en financiële afwegingen te maken.

Het komend jaar wordt een verstedelijkingsstrategie ontwikkeld die zal leiden tot het afsluiten van aparte verstedelijkingsakkoorden met de drie stedelijke regio’s Breda-Tilburg, ’s-Hertogenbosch en het Stedelijk gebied Eindhoven. Daarin mee worden afspraken vastgelegd voor een duurzame ontwikkeling van Brabant. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om overlast door werkzaamheden te verminderen (Minder Hinder aanpak), verkeersveiligheid, Smart Mobility, gesprekken met werkgevers en onderwijsinstellingen om drukte in de spits te verminderen, fiets en de blijvende inzet op versnelling van digitalisering.

Integraal Riviermanagement en Zuidwestelijke Delta

In het kader van het Integraal Riviermanagement komen er een aantal pilots. Zo starten er een haalbaarheidsonderzoeken naar rivierverruiming bij Alem, een onderzoek naar het verbeteren van de doorstroombaarheid van de Maasbrug aan Gelderse zijde (parallel aan de planuitwerking A2 Deil-’s-Hertogenbosch/Vught) en komt er een onderzoek naar hoogwaterveiligheid bij ’s-Hertogenbosch.
Voor de Zuidwestelijke Delta is de gebiedsagenda tijdens dit BO MIRT vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor verdergaande samenwerking in de regio om de uitdagingen van de klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de waterveiligheid, de zoetwaterbeschikbaarheid, de regionale economie, de ecologie en het landschap aan te gaan.

Contact

Ruim € 1 miljard investering in auto (A2) en OV van de toekomst

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier Icoon externe link;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemenIcoon email link om reactie te laten verwijderen.