Dit document bevat een opsomming van (nationale) plannen en het ruimtelijk beslag ervan. De minister vraagt nu van provincies om een basis te leggen voor de ruimtelijke keuzes in hun gebieden. De brief maakt duidelijk dat de provincies een regierol hebben om te komen tot een ruimtelijk voorstel (oktober 2023) en een ruimtelijk arrangement (eind 2023 / begin 2024).

Lees ook: 

Welvaart en welzijn

Er spelen in Brabant, van lokaal tot aan het Rijk, een aantal grote opgaven, waarvan energietransitie, wet Natuur en stikstof, Nationaal Programma Landelijk Gebied, wonen en de Verstedelijkingsstrategie belangrijke zijn. Deze opgaven zijn niet nieuw; de provincie werkt al aan deze opgaven. De urgentie is groot, want de ruimte in Brabant is schaars. We willen het klimaat verbeteren, de natuur versterken, zorgen voor voldoende oppervlakte- en grondwater van de juiste kwaliteit, voor woningen en voor een tijdige, passende energievoorziening. Alleen door samen én in samenhang te werken aan deze uitdagingen en ambities kunnen we de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Zo zorgen we voor welvaart en welzijn voor huidige en toekomstige generaties.

Deze regierol voor de provincie vraagt om integraal en gebiedsgericht samenwerken met onze partners, waarin alle maatschappelijke opgaven die in de Brabantse gebieden spelen, in samenhang worden bekeken. De provincie organiseert zich daarop.

Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen: “We zien in de brief van 12 december en eerdere brieven van het Rijk veel aanknopingspunten die goed aansluiten bij onze Brabantse benadering en manier van samenwerken. Maar we zien ook aandachtspunten. Die gaan over het feit dat de provincie dit vraagstuk niet alleen ziet als een ruimtelijke puzzel of verdelingsvraagstuk maar vooral ook als een opgave om via de ruimtelijke inrichting samen te werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarover voert de provincie het gesprek met het Rijk.” De komende tijd gaat de provincie aan de slag met deze opdracht en de randvoorwaarden en kaders uit de brief. Met als doel om in oktober 2023 (de contouren van) een ruimtelijk voorstel te kunnen aanbieden aan het Rijk.

Contact

Samenwerken aan de toekomst van Brabant: Rijk maakt startpakket bekend