Het slaat een brug tussen de provinciale Omgevingsvisie en de manier waarop het beleid door de provincie in de praktijk handen en voeten wordt gegeven. En kleurt daarmee de Brabantse Omgevingsvisie verder in.

Slim en verantwoord gebruik van de ruimte

Met het beleidskader Leefomgeving wil de provincie ruimte bieden aan alle ontwikkelingen en functies die de Brabantse samenleving vraagt, en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit in Brabant waarborgen. Wonen, werken en recreëren, reizen, produceren en consumeren. Maar ook bijvoorbeeld herstel en ontwikkeling van de natuur, de energietransitie en aanpassingen van onze leefomgeving aan veranderingen in het klimaat. En een goede balans tussen stad en platteland. Alles wat we in Brabant doen vraagt ruimte; en die is schaars. De ruimte komt steeds meer onderdruk te staan. Slim en verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte is dan ook cruciaal.

Gebiedsgericht maatwerk

Deze uitdagende ruimtelijke opgave vraagt om een geïntegreerde benadering waarbij alle vraagstukken in samenhang worden bekeken. Of het nu gaat om de behoefte aan passende woningen, gerichte ontwikkeling van werklocaties, het tegengaan van leegstand, de overgang naar duurzame energie, herstel van biodiversiteit of behoud van erfgoed. De vraagstukken die spelen in een gebied vormen daarbij het uitgangspunt. Dat vraagt om gebiedsgericht maatwerk. Zo kunnen specifieke kwaliteiten, unieke kenmerken en aanwezige kansen goed benut en versterkt worden.

Instrumenten en werkwijze

Het beleidskader Leefomgeving speelt in op deze behoefte, door:

  • leidende principes en instrumenten te bieden die betrokken partijen helpen om goede keuzes te maken voor het gebruik van de schaarse ruimte en het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving;
  • te laten zien hoe ontwerpkracht en verbeelding helpen om anders naar vraagstukken te kijken en creatieve oplossingen te bedenken;
  • zowel inhoudelijk het actuele beleid van de provincie te beschrijven als de manier waarop zij met partners samenwerkt bij de opgaven die in de gebieden spelen;
  • aan te geven hoe de provincie invulling geeft aan het werken in de geest van de nieuwe omgevingswet en wat haar inzet daarbij is.

Op deze manier helpt het beleidskader Leefomgeving om gebiedsgericht samen te werken aan de beste oplossingen. Samen schetsen we zo de contouren van onze leefomgeving, voor vandaag en morgen. En kunnen we samen Brabant elke dag een stukje mooier en beter maken.

Contact

Provincie start ontwikkeling beleidskader Leefomgeving

Zie ook