Dit voorstel wordt door de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeesters & Wethouders voorgelegd aan Provinciale Staten en de Eindhovense gemeenteraad. Naar verwachting wordt eind januari, begin februari 2023 een besluit genomen.

Fellenoord

In november werd vanuit het BO MIRT bekend dat het Rijk, provincie en de regio samen € 1,59 miljard gaan investeren in het verbeteren van de bereikbaarheid en het versnellen van de woningbouw in de regio Brainport Eindhoven. Een belangrijk onderdeel van dit pakket zijn de versnellingsafspraken voor ontwikkelgebied Fellenoord. Dit pakket onderschrijft het strategische belang en de positie van de Mainport economie in Nederland en Europa. De provincie en de gemeente Eindhoven willen samen een publieke ontwikkelmaatschappij oprichten. Het gaat om een totale publieke investering van circa € 200 miljoen om de gebiedsontwikkeling Fellenoord te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt door beide overheidsinstellingen € 13 miljoen investeringsbudget beschikbaar gesteld.

Ontwikkelmaatschappij

De gebiedsontwikkeling Fellenoord (onderdeel van Eindhoven KnoopXL) is een complexe en binnenstedelijke opgave. Een integrale ontwikkeling die niet alleen van belang is voor Eindhoven, maar juist voor de gehele regio en de provincie. Om te zorgen dat deze opgave met brede publieke doelen en ambities wordt gerealiseerd is samenwerking en betrokkenheid van andere publieke partners nodig en wenselijk. Een publieke ontwikkelmaatschappij in de vorm van een BV is - naar het oordeel van beide colleges - het beste in staat om voortvarend en samenhangend te sturen op de meerjarige ontwikkeling van deze complexe en integrale opgave. De samenwerking die Eindhoven en Brabant hierin willen aangaan is gebaseerd op gelijkwaardigheid en toont de vastberadenheid van beide overheden om blijvend krachten te bundelen. En daarnaast samen risico te dragen om een unieke stap te zetten in de stedelijke ontwikkeling van Brabant en urgente vraagstukken, zoals woningbouw, mobiliteit en voorzieningenniveau.

15.000 inwoners in 2040

De komende 20 tot 25 jaar krijgt het gebied Fellenoord een hoogwaardige kwaliteitsimpuls. Van een grijs en stenig gebied met vooral ruimte voor kantoren en wegen, verandert het naar een nieuwe levendige wijk van en voor iedereen. Een plek met een betaalbaar en hoogstedelijk woonaanbod voor verschillende doelgroepen, veel groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, inspirerende werkplekken en ruimte voor ontmoeten en verblijven. Waar nu 200 mensen wonen, zijn dat er ongeveer 15.000 in 2040. 
Gedeputeerde Erik Ronnes: ”Samen weten we waar we met dit gebied naartoe willen, nu is het zaak dat we ook uitvoeren. De woonopgave is groot en we kunnen hier laten zien hoe je die woningen voor verschillende doelgroepen bereikbaar maakt in het hart van de stad. Wetende dat dit met tal van uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, klimaat, energie en mobiliteit samen gaat.”

Brainport

De regio Brainport Eindhoven staat voor een grote schaalsprong en dat brengt ook verschillende maatschappelijke uitdagingen met zich mee onder andere op het gebied van wonen, mobiliteit, klimaat, verbeteren van de leefbaarheid en verblijfsklimaat in de regio. Deze gebiedsontwikkeling is van belang om de schaalsprong, waarvoor de regio Brainport Eindhoven staat, te kunnen maken en levert een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van deze uitdagingen. Eindhoven KnoopXL is het middelpunt van de toplocaties in de regio en een gebied dat de regio nationaal én internationaal verbindt. 
Wethouder Stijn Steenbakkers: ”De groei van de regio Brainport Eindhoven vraagt om aandacht en investeringen op thema’s als wonen, mobiliteit, groen en leefbaarheid. Opgaves die we niet alleen kunnen realiseren en waarin samenwerken een essentieel sleutelwoord is. Zeker bij complexe en integrale gebiedsontwikkelingen als Fellenoord en het gehele gebied Eindhoven KnoopXL. De provincie is hierbij voor ons een logische partner. Het is mooi dat we samen het partnerschap verder willen uitbouwen. Om zo een nieuwe levendige wijk te realiseren waar men kan wonen, werken en elkaar kan ontmoeten en daarmee het gebied een impuls te geven die het verdient."

Contact

Langdurige samenwerking provincie en Eindhoven voor gebiedsontwikkeling