De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat heeft 3 doelen:
  • Natuur: het realiseren van drie ecologische verbindingszones om het Natuurnetwerk Brabant af te maken;
  • Water: Beschermingsmaatregelen om ’s-Hertogenbosch en omgeving verder te beschermen tegen hoogwater;
  • Verkeer: leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten door het verkeer via de juiste route op de plaats van bestemming te krijgen, zo min mogelijk via de kernen.

Beperking gevolgen Natura2000- gebieden

Door aangepaste regelgeving op het gebied van stikstof is een gewijzigde zo genoemde passende beoordeling nodig voor het GOL. Dit is een voorschrift vanuit de Europese Habitatrichtlijnen. Een plan of project kan alleen doorgaan als zeker is dat het de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet aantast. Met de huidige wijzigingen voldoet het plan aan de wet- en regelgeving rond stikstof. Er wordt nader uitgelegd hoe de stikstofcompensatie via in- en extern salderen kloppend is gemaakt, onder meer door de aankoop van boerderijen en het intrekken van de bijbehorende vergunningen, en de afsluiting van een weg voor doorgaand autoverkeer.

Per saldo verbetering

De maatregelen dragen bij aan een verbetering van de natuur. Op ruim 1500 hectare wordt een reductie van stikstofdepositie berekend. Uit de berekeningen blijkt ook dat het project in de aanlegfase op geen enkele hectare leidt tot een toename van stikstofdepositie.

Hogere kosten

Ten opzichte van het beoogde bedrag voor GOL in 2020 is duidelijk dat het budget fors wordt overschreden. Een reden daarvoor is het feit dat door drukte in de agenda van de Raad van State (door onderuit gaan PAS-wetgeving en Coronavirus) de behandeling lang op zich heeft laten wachten en daarmee ook de beoogde start van het project is uitgesteld. De aannemer is hiervoor gecompenseerd. Daarnaast speelt de indexering een rol. Bovendien is de wereld inmiddels veranderd, onder meer onder invloed van de oorlog in de Oekraïne. De kosten van olie, staal en hout en energiekosten in het algemeen zijn enorm toegenomen.

Financiële besluiten

Hoewel er nog geen zicht is op de kosten, houden Gedeputeerde Staten rekening met een forse stijging van het budget. Door de zeer instabiele situatie op de huidige markt stellen zij aan Provinciale Staten voor om financiële besluiten te nemen nadat de Raad van State definitieve goedkeuring geeft, omdat er dan een realistische inschatting gemaakt kan worden. Verschillende scenario’s worden daarbij voorgelegd.

Het aanvankelijke bedrag voor GOL is 118,5 miljoen euro. Vorig jaar bleek door vertraging van het project dat er 10,5 miljoen extra nodig was, te dragen door de provincie en de twee betrokken gemeenten Waalwijk en Heusden. De provincie zou daarvan 4,3 miljoen voor haar rekening nemen.

Vervolgstappen

Nadat Provinciale Staten het gewijzigde PIP hebben vastgesteld en de nieuwe vergunning Natuurbescherming (Wnb) voor het plan is afgegeven (naar verwachting in mei ook toegekend), worden deze aan de Raad van State voorgelegd. Daarna volgt een onherroepelijke uitspraak. Deze wordt in het najaar verwacht. De eerste werkzaamheden aan het GOL worden gepland in oktober van dit jaar.

Contact

Aangepast Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat naar Provinciale Staten