Alle stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging
Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. 

Statenvoorstel 57/22 Beleidskader Natuur 2023-2030
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M49a-2022 Brabantse Bloemenpracht, ingediend door Lokaal Brabant en SP aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep De Bie, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen. 

Bij dit voorstel is motie M90-2022 Stimuleren ondernemerschap in natuur, ingediend door VVD en CDA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen.


Statenvoorstel 40/22 Bestuursrapportage II-2022 (Burap II-2022)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen.  

Bij dit voorstel is motie M100-2022 Varkens terug op het voorplein, ingediend door PVV aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van Partij voor de Dieren stemde tegen. De fractie D66 stemde verdeeld.

Bij motie M99a-2022 Een eerlijker belastingheffing, ingediend door VVD, CDA, Groep Rutjens, Groep De Bie, CDA en Forum voor Democratie staakten de stemmen. De motie wordt tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2022 opnieuw in stemming gebracht.


Statenvoorstel 43/22 Aanwijzing functionaris gegevensbescherming Provinciale Staten van Noord-Brabant
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van PVV stemde tegen.

Statenvoorstel 53/22 Benoeming derde plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten resterende Statenperiode 2019-2023
Bij dit voorstel staakten de stemmen. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 4  november 2022 wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.


Voorstellen zonder beraadslaging 
Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 55/22 Toepassing coördinatieregeling Wro project Meanderde Maas
Statenvoorstel 51/22 Benoeming lid van de programmaraad Zuidelijke Rekenkamer
Statenvoorstel 52/22 Benoeming leden klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
Statenvoorstel 54/22 Benoeming leden en plaatsvervangend leden Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
Statenvoorstel 69/22 Benoeming extra voorzitters themabijeenkomsten en rondvraagmoment
Statenvoorstel 68/22 Verantwoording fractievergoedingen 2021
Statenvoorstel 49/22 Notulen vergadering Provinciale Staten 13 mei 2022
Statenvoorstel 58/22 Notulen vergadering Provinciale Staten 24 juni 2022
Statenvoorstel 60/22 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 juli 2022
Statenvoorstel 56/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 14 oktober 2022 (periode 9 juni 2022 tot en met 6 juli 2022)
Statenvoorstel 64/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 14 oktober 2022 (periode 7 juli 2022 tot en met 7 september 2022)


Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 14 oktober 2022