Deze video gaat over Statenleden over de Begroting 2023

Fractie VVD
'De provincie heeft geen oneindige portemonnee, dus wij moeten net als iedereen keuzes maken. Als VVD zijn we blij dat er in elk geval al extra geld is gevonden voor mobiliteit. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gepland onderhoud en andere geplande projecten gewoon uitgevoerd worden, ondanks de stijging van de prijzen van materialen.'

Fractie D66

'D66 wil perspectief bieden aan de Brabanders. Juist nu. Werken aan de toekomst. Met concrete voorstellen bij de begroting voor 2023. Om energie-armoede te bestrijden, meer mensen op de fiets en in de trein te krijgen en om voorrang te geven aan biologische en natuur-inclusieve landbouw. D66 stuurt aan op afspraken met bedrijven over thuiswerken en over de woningen voor hun kenniswerkers. Brede Welvaart gaat niet alleen over geld, maar ook over het welzijn van mensen. Over gezondheid en groen, over kunst en cultuur in Brabant. Over een huis kunnen vinden. Belemmeringen om te kunnen verduurzamen wegnemen. Mensen willen wel, maar het lukt niet altijd. De provincie kan aanjagen, stimuleren en het goede voorbeeld geven. Mogelijk maken dat Brabant zo snel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is. Een provincie waarin iedereen mee mag doen en gezond oud kan worden. Met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting, ontplooiing, ondersteuning en ontspanning.'

Groep Rutjens: Begroting 2023? Gelukkig komen er verkiezingen
'De door VVD,66 en Groenlinks/PvdA gemaakte begroting gaat de problemen die u direct raken - koopkrachtverlies en de woningcrisis - niet oplossen eerder verergeren. Verkwistende bestuurders willen ons geld wél uitgeven aan dure deugdoelen en subsidieslurpers, maar laten Brabant en onze economie vastlopen. Deze coalitie wil voortdurend met dwang en drang allerlei maatregelen doordrukken waar geen draagvlak voor is in de samenleving. Het stikstofslot, windturbines in de achtertuin, verplichte opvang van asielzoekers, de dreiging van onteigeningen, toenemende regeldruk voor MKBers en woningbouw… Keuzevrijheid wordt vervangen door dwang en drang. Het wil maar niet tot de “progressieve” elite doordringen dat Brabantse kiezers heel anders aankijken tegen zaken als stikstof, asiel en dure klimaatdwang. Die blinde vlek veroorzaakt een haast onoverbrugbare kloof tussen Brabants bestuur en gewone Brabanders. JA21 wil die kloof dichten. We staan aan de vooravond van een turbulent politiek jaar.'


Fractie Partij voor de Dieren

'Partij voor de Dieren mist in deze begroting het besef dat we alle huidige problematiek in samenhang moeten aanpakken. De coalitie blijft geld inzetten voor meer bedrijvigheid, terwijl grenzen van ruimte, elektriciteit en werknemers al zijn overschreden. De CO2-doelen gaan we zo niet halen. En wat hebben we aan meer werkplekken als Brabant onleefbaar is? Gezonde natuur is essentieel voor een leefbare, gezonde provincie. Toch wil de coalitie juist verder bezuinigen op herstel van natuur. De neergaande spiraal wordt vervolgens verbloemd door de natuurdoelstellingen maar te verlagen. Dat is voor ons onacceptabel. Wij zijn afhankelijk van de natuur. De landbouw is dat ook. De coalitie wil meer innovatie in de landbouw, maar er is weinig innovatiefs aan om je keer op keer te verkijken op technische lapmiddelen voor minder ammoniakuitstoot. Het is nu kwestie om de immense Brabantse veehouderij drastisch in te krimpen. Op naar een houdbare, eerlijke landbouw!'


Fractie Lokaal Brabant
'Met veel belangstelling hebben we de begroting 2023 van de Provincie Noord-Brabant doorgenomen. Wat ons als Lokaal Brabant is opgevallen is dat in de begroting met name nationale en internationale thema’s worden benoemd (effecten van Corona, oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen en de klimaatverandering). Het voorwoord zou bijna letterlijk kunnen worden overgenomen door de regering in Den Haag. Terwijl wij hier in provinciale staten toch echt de Brabants burgers vertegenwoordigen. Want ook in onze provincie spelen genoeg thema’s die onze aandacht verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het woningtekort (Brabantse jongeren kunnen tegenwoordig amper nog aan een woning komen) en de leefbaarheid in dorpen en steden. Maar ook aan de problemen waar onze ouderen en jeugd en jongeren vandaag de dag mee te maken hebben. Willen wij inwoners van Brabant een mooie toekomst kunnen bieden, dan moeten wij daar als Brabants bestuur ook naar handelen en in de begroting ruimte voor reserveren.'


Fractie 50PLUS
'Bij 50PLUS staan alle inwoners van Brabant centraal. Vroeger hadden we de BBA, reden er altijd bussen, er was nooit een probleem. We hadden een provinciaal energiebedrijf, daar spraken we nooit over, en het liep altijd goed! Waar zijn de bejaardentehuizen gebleven? Daar hielp je elkaar en was er nauwelijks eenzaamheid en er was altijd zorg. Openbaar Vervoer, Energie en Zorg moesten zonodig worden geprivatiseerd en dat is een verkeerde beslissing geweest. 50PLUS wil terug naar Openbaar Nutsbedrijven. 50PLUS wil dat ook ouderen gemakkelijker aan een baan komen. Daarom willen wij een ouderenquotum voor de provincie en organisaties die de provincie faciliteert/steunt! 50PLUS staat open om vluchtelingen te verwelkomen. Maar er moeten wel woningen zijn, ook voor onze eigen (klein)kinderen! Oorzaak van het probleem is dat er de afgelopen decennia te weinig sociale woningen zijn gebouwd, ook weer door een verkeerde beslissing woningbouwverenigingen veel belasting te laten betalen. 50PLUS, dus.'


Fractie PVV: v
oorbeschouwing

'Onze Brabantse burgers worden momenteel keihard geraakt door gigantische prijsstijgingen van energie, voedsel en brandstof: velen komen letterlijk in de kou te zitten, ten koste van hun gezondheid, welzijn en welvaart. Voor de PVV staat bij deze begroting het verlichten van deze lasten dan ook op de eerste plaats, zo zet de PVV in op lagere lasten voor onze burgers door de opcenten motorrijtuigenbelasting fors te verlagen en te stoppen met onzinnige uitgaven die onze burgers veel geld kosten, zoals megawindparken, nieuwe nepnatuur en Europese prestigeprojecten. Minder geld voor dure consultants, meer geld in de beurs van de burger. Een ander speerpunt bij deze begroting is het stoppen met het massaal huisvesten van asielzoekers. De woningen die in onze provincie gebouwd worden moeten voor onze eigen inwoners beschikbaar komen. De massa-immigratie moet stoppen: Brabant is vol. Onze boeren moeten niet onteigend worden door de provincie, maar juist gesteund worden voor hun voortbestaan en onze voedselvoorziening. Daarvoor moeten we af van de onnodig strenge en onzinnige stikstofregels.'

Groep De Bie

'De grootste uitdaging voor ons provinciebestuur is het dichten van de afstand met het publiek. Alleen door zorgvuldig met publiek geld om te gaan, realistische doelen te stellen en rekening te houden met de wensen van de omgeving, wordt de afstand met het publiek verkleind.'

  • Met een referendum kan de burger de provincie te allen tijde terugfluiten. Het is het ultieme middel om vertrouwen terug te winnen omdat het de burger de regie teruggeeft.
  • Stikstof is een acuut juridisch probleem en moet dus met wijziging van regelgeving worden opgelost. Boeren verdienen waardering en in plaats van onteigening.
  • Windturbines en zonnevelden worden alleen toegestaan als de directe omgeving dit wenst.
  • Wanneer inzet op stikstof en/of windturbines etc wordt afgeschaald komt geld vrij dat terug kan naar de burger.
  • Voor alle uitgaven dient op voorhand te worden bepaald wat men effectief met het beleid wil bereiken. Alleen met scherpe succesnormen kan financiële verantwoording worden afgelegd.

Fractie CDA

‘Beleid is wezenlijk, maar wordt pas zichtbaar als het leidt tot effectieve en gewaardeerde uitvoering. Het CDA maakt zich nogal zorgen over die uitvoering. Neem de regionale energiestrategieën. Hoeveel kWh is er nou écht zeker? Of woningbouw: die 10.000 woningen per jaar is een nobel streven, de uitvoering is onzeker. Gaat dat wel lukken? En gaan we de huidige achterstand in woningbouw inlopen? Zelfs enthousiaste particuliere Brabanders, die in groepsverband zelf met woningbouw aan de slag willen, ondervinden weerstand als ze vergunningen aanvragen.
Nog zo’n thema: de positie van het platteland en de boeren. Ook hier geldt dat, overigens nadat het Rijk knopen doorhakt, de provincie aan de slag moet. Met de stikstofmaatregelen en met een toekomstbestendige landbouw. De Provincie moet dus de mouwen opstropen. Beleid omzetten in daden. Die krachtdadigheid helpt ook nog eens bij het terugwinnen van vertrouwen van inwoners. Als dat ergens moet lukken, dan is het hier. Want juist in Brabant kunnen we bouwen, maken, zaaien en oogsten.’ 

Contact

Begroting 2023: reacties van de fracties - in beeld en tekst