Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

 

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 32/22 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden tegen.

 

Statenvoorstel 22/22 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de provinciale inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Statenvoorstel 37/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterede terminal

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De fracties van SP, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

 

Statenvoorstel 23/22 1e herziening exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

 

Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van de PVV stemde tegen.

 

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 36/22 Gewijzigd vaststellen Provinciaal Inpassingsplan `Herziening PAS Leegveld Deurne, Leegveld 7

Statenvoorstel 50/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 15 juli 2022

Actuele moties

De vergadering startte met de behandeling van actuele motie M86-2022 `Jeugdschaak Olympiade 2023`, ingediend door PvdA en Lokaal Brabant

De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens (de heer Van Wely heeft zich onthouden van stemming), Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant stemden voor. De fractie van ChristenUnie-SGP stemde tegen. 

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 15 juli 2022