Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Provinciale Staten hebben een debat gevoerd over de uitwerking door het College van Gedeputeerde Staten van de tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november 2022 aanvaarde motie M174a-2022. Daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

M188a, ingediend door VVD, PvdA, GroenLinks en D66. De fracties van VVD, SP, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. De fracties van CDA, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

M189-2022 Ruim baan voor natuurinclusieve landbouw, ingediend door CDA. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, Groep Rutjens, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.

M190-2022 Ondersteuningsnetwerk, ingediend door CDA. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, PvdA, Groep De Bie en Forum voor Democratie stemden tegen.

M194a-2022 Uiterlijk februari 2023 wijzigingsvoorstel motie M182-2022 naar PS, ingediend door Partij voor de Dieren. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA en Partij voor de Dieren stemden voor. De fracties van Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

M196-2022 Niet handhaven bij PAS-melders, ingediend door PVV. De fracties van VVD, CDA, PVV, Groep De Bie, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden tegen.

Bespreekstukken met beraadslaging
Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. 

Statenvoorstel 80/22 Slotwijziging 2022 
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie en Partij voor Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 70/22 Procedure wensen en bedenkingen inzake een geldlening uit de immunisatieportefeuille aan Stichting Belevenispark Pukkemuk voor realisatie van een vakantiepark met bijbehorende centrale voorzieningen
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens en Partij voor de Dieren stemden tegen. 

Bij dit voorstel is amendement A23-2022 Risicoprofiel voor Pukkemuk, ingediend door CDA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep De Bie en 50PLUS stemden voor. De fracties van SP, Groep Rutjens, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden tegen. 

Statenvoorstel 82/22 Rapporten Zuidelijke Rekenkamer `Vervolgonderzoek informatieveiligheid provincie Noord-Brabant` en Informatietoegankelijkheid provincie Noord-Brabant`
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 85/22 Vierde wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fractie Groep Rutjens stemde tegen.

Statenvoorstel 72/22 Actualisatie Businesscase Natuurnetwerk Brabant (NNB)/Groen Ontwikkelfonds (GOB)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks (de heer Philippart heeft zich onthouden van stemming), PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Groep Rutjens stemden tegen.

Statenvoorstel 75/22 Tweede wijziging Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Groep Rutjens stemden tegen.

Statenvoorstel 79/22 Bekrachtigen geheimhouding second opinion inzake het kredietrisico op de geldlening aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van SP, PVV en Groep Rutjens stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging 
Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 65/22 Wijziging verordeningen Reglementen voor de Waterschappen
Statenvoorstel 78/22 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 oktober 2022
Statenvoorstel 83/22 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 16 december 2022 (periode 29 september 2022 tot en met 9 november 2022)

Actuele motie 
De vergadering startte met de behandeling van actuele motie M197-2022 Warme Kamers,  ingediend door SP. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens en Groep De Bie stemden tegen.
 

Contact

Overzicht besluiten Provinciale Staten 16 december 2022