Besluitenlijst Provinciale Staten 17 januari 2020

Voorstellen met beraadslaging

61/19 Initiatiefvoorstel PvdA en D66 inzake Kinderen en Democratie

Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind het recht om zijn of haar mening te geven over belangrijke zaken die hem of haar aangaan. Daarom hebben D66 en PvdA het initiatief genomen om kinderparticipatie in Brabant concreet vorm te geven. Provinciale Staten wordt gevraagd te besluiten over een aantal concrete voorstellen om kinderen te betrekken bij de democratie.

Zowel het amendement A1-2020, ingediend door Lokaal Brabant, en daarmee het gewijzigde voorstel zijn aangenomen. De fracties CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Ook motie M3-2020, ingediend door de SP is aangenomen. De fracties CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie, PVV en 50PLUS stemden tegen.

69/19 Statenvoorstel Tweede wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

Op 15 december 2017 hebben Provinciale Staten de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 vastgesteld. Gebleken is dat het huidige proces van informatieverzoeken voor verbetering vatbaar is. Ook is het zinvol om de Verordening voor wat betreft de meerkosten van de accountant aan te passen.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

04/20 Statenvoorstel Aanwijzing accountant Provinciale Staten

In de Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten de accountant aanwijzen die belast is met de controle van de provinciale jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Het voorstel is om BDO Accountants aan te wijzen als accountant voor de jaarlijkse uitvoering van de interim-controle en controle op de provinciale jaarrekening.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Over onderstaande voorstellen hebben geen beraadslagingen plaatsgevonden. De voorstellen zijn vervolgens bij acclamatie aangenomen.

  • Ontwerpbesluit 75/19 Lijst Ingekomen Stukken periode 21 november 2019 t/m 4 december 2019
  • Ontwerpbesluit 70/19 Notulen van de PS-vergadering 25 oktober 2019
  • Ontwerpbesluit 74/19 Notulen van de PS-vergadering 8 november 2019

Contact

Besluitenlijst Provinciale Staten 17 januari 2020

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.