Provincie mag boeren verplichten oude stallen aan te passen

De rechtbank doet geen eindvonnis maar een tussenuitspraak waarin belangrijke conclusies worden getrokken:

  • De provincie mag de scherpere stikstofeisen stellen aan zowel bestaande stallen als nieuwe stallen;
  • De rechtbank vindt het nog onduidelijk of er onevenredig zware gevolgen zijn voor individuele gevallen;

Voor de regels over de ontwikkeling van veehouderijen (BZV, geur, stalderen, dialoog en fijnstof) volgt de rechtbank de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (uitspraak bestemmingsplan Mill): deze regels zijn verbindend, behalve de norm voor fijnstof.

De rechtbank vraagt zich vervolgens af of partijen nog verder willen procederen gelet op de wijziging van de IOV die recent in procedure is gebracht. Daarom verwijst zij het geschil door naar de rolzitting van 26 augustus. Partijen moeten dan aangeven of zij door willen procederen en zo ja, op welke wijze en welk belang ze hebben.

Reactie provincie

De uitspraak van de rechtbank heeft betrekking op de huidige regels in de Interim Omgevingsverordening. Inmiddels is er echter een nieuwe situatie. Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur: “We begrijpen de uitspraak van de rechter, waardoor duidelijk is dat wij eisen aan stalsystemen mogen stellen. Als college hebben we oog voor het ondernemerschap van boeren. Conform ons bestuursakkoord hebben we dan ook een reëel tijdspad opgenomen waarin boeren hun verouderde stalsystemen kunnen aanpassen, zonder de doelen ten aanzien natuurherstel en -behoud uit het oog te verliezen. De rechter wijst op mogelijk zware lasten in individuele gevallen. Daarmee hebben we in onze wijzigingsvoorstellen in de Interim Omgevingswet al rekening gehouden. Verder blijven we oog houden voor mogelijk onevenredige gevolgen op individueel niveau. We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de toekomst, waarin verduurzaming een gemeenschappelijk belang is.”

Aanleiding

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en boerenorganisatie ZLTO hebben beide gevraagd om de regels over de datum waarop bestaande verouderde stalsystemen aangepast moeten zijn, onverbindend te verklaren. In Brabant is daarvoor een deadline in de huidige Interim omgevingsverordening opgenomen op 1 oktober 2022. Daarnaast heeft de POV gevraagd de regels voor ontwikkeling van veehouderijen over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, geur, fijnstof, dialoog en stalderen onverbindend te verklaren.

Deze regels zijn vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening die eind 2019 is vastgesteld door Provinciale Staten. Onlangs heeft de provincie wel een voorstel ter inzage gelegd om de datum waarop verouderde stallen aangepast moeten zijn, te verschuiven naar 1 januari 2024. Hierover nemen Provinciale Staten naar verwachting in november een besluit.

Stikstof

Om biodiversiteit in Nederland te behouden is het van belang dat er minder stikstof terechtkomt in de natuur (met name de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden) en dat de natuur hersteld wordt. De arme zandgronden met veel habitattypen, die bovendien gevoelig zijn voor stikstof, in combinatie met de aanwezige intensieve veehouderij vragen versnelling van verduurzaming en innovatie in de veehouderij. Daarom heeft Brabant strengere eisen dan landelijk, deze situatie is niet vergelijkbaar met andere delen van Nederland.

Contact

Provincie mag boeren verplichten oude stallen aan te passen

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
  • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.