De eerste stap is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt een plan van aanpak beschreven om te komen tot een planMER. De concept NRD is samen met de gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant opgesteld en ligt tot 9 november 2019 ter inzage.

Belangrijke elementen in de NRD zijn de te realiseren opgave (hoeveel mest moet worden bewerkt), de alternatieven (welke locaties worden onderzocht), varianten en scenario’s die in het planMER worden onderzocht en hoe tot een beoordeling wordt gekomen. Ook beschrijft de NRD het te volgen proces.

Samenwerking

De gemeenten in Noordoost en Zuidoost Brabant hebben samen met de provincie Noord-Brabant de concept NRD opgesteld. Omdat GS het bevoegd gezag zijn in deze, leggen zij de notitie ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen op de NRD. Parallel hieraan is de Commissie MER en Brabant Advies gevraagd hierover advies uit te brengen.

Waarom een planMER?

GS gaan voor een hoogwaardige kwaliteit van de omgeving. Daar hoort een strategische kijk op mestbewerkingslocaties bij en een systematische aanpak om de beste locaties in beeld te brengen. Dat is precies wat beschreven staat in een planMER. Op die manier kunnen aanvragen voor nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande mestbewerkingsinstallaties beter worden beoordeeld. Hierbij worden verschillende criteria meegenomen zoals de inpasbaarheid op die plek en de eisen ten aanzien van emissies, impact op de volksgezondheid et cetera.

Optimale benutting mest

In een circulaire landbouw wordt mest zo geproduceerd dat het optimaal benut kan worden voor bodem en gewas. Mestbewerking is daarvoor vaak een belangrijke stap. Locaties moeten altijd zorgvuldig gekozen worden, waarbij ze ten minste moeten voldoen aan alle eisen aan schone en veilige mestbewerking. Hoewel de bemestigingspraktijk geen onderdeel uitmaakt van het planMER, blijft het van belang deze te verbeteren met werkwijzen om het verlies van meststoffen naar grond- en oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken, zodat mest optimaal ten goede komt van de bodem en gewas.

Contact

Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties ter inzage