In deze verordening zijn de voorstellen, zoals afgesproken in de landbouwbrief over de transitie veehouderij bij het bestuursakkoord, opgenomen waardoor een aantal deadlines voor het indienen van aanvragen en stalaanpassingen zijn veranderd.

Aanvraag omgevingsvergunning en melding verouderde stalsystemen

Er is een verschuiving van de datum voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning om verouderde stalsystemen aan te passen van 1 januari 2020 naar 1 april 2020 voor alle diercategorieën.

Deelnemers stoppersregeling Actieplan ammoniak

Veehouderijen, die op 19 juli 2017, niet voldeden aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten hun stalsystemen, op uiterlijk 1 januari 2020 aangepast hebben. Deze termijn wijzigt niet. Het gaat hierbij met name om de deelnemers aan de stoppersregeling van het Actieplan ammoniak (het landelijke gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting), die alsnog besluiten om door te gaan.

Wanneer afwijken van data voor stalaanpassingen?

Voor een aantal specifieke categorieën geldt - onder voorwaarden uit artikel 2.67 van de Interim omgevingsverordening - dat zij later dan 1 januari 2022 hun verouderde stalsysteem aan mogen passen:

 • Voor melkvee in een stro(oisel)stal geldt als nieuwe datum 1 januari 2024, als de stallen onderdeel zijn van een natuurinclusieve bedrijfsvoering die voldoende grond bezit om aan de 2 GVE-norm te voldoen.
 • Voor vlees- en fokstieren geldt als nieuwe datum 1 januari 2023.
 • Voor geiten geldt als nieuwe datum 1 januari 2023.

Voor alle diercategorieën geldt dat ze twee jaar voorafgaand aan de stalaanpassing een vergunbare/ontvankelijke aanvraag moeten indienen.

Verder is een uitzondering opgenomen voor veehouderijen, die gebruik willen maken van een innovatief stalsysteem dat nu nog in ontwikkeling is. Zij hoeven uiterlijk 1 april 2020 geen ontvankelijk vergunningaanvraag in te dienen maar kunnen volstaan met een mededeling, waarin zij aangeven een innovatief systeem te willen gaan toepassen. Hierbij geldt dat:

 • het innovatieve stalsysteem betrekking heeft op een brongerichte techniek met een aantoonbare kwaliteitsverbetering ten opzichte van op 25 oktober 2019 beschikbare systemen;
 • het aannemelijk is dat op korte termijn aan het systeem een Rav-code kan worden toegekend met een emissiefactor die voldoet aan bijlage 2 Technische eisen huisvestingssysteem.

Het innovatieve systeem dient per 1 januari 2022 gerealiseerd te zijn. Gedeputeerde Staten kunnen met toepassing van de hardheidsclausule van deze datum afwijken als er wel al een voorlopige emissiefactor voor het systeem is vastgesteld maar realisatie redelijkerwijs niet mogelijk is per 1 januari 2022.

Uitzonderingsregeling

Er is verder een uitzonderingsregeling opgenomen voor veehouderijen, die het voornemen hebben om uiterlijk 1 januari 2022 of 1 januari 2024 te stoppen. Voor beide groepen gelden voorwaarden die er op gericht zijn dat het bedrijf ook feitelijk stopt op de genoemde datum door het laten intrekken van vergunningen of het intrekken van een melding, zie artikel 2.68 van de Interim omgevingsverordening. Daarnaast geldt een voorwaarde vanuit een veilige elektrische installatie.

 • Groep stoppers 1 januari 2022: deze groep hoeft onder de gestelde voorwaarden geen aanvraag in te dienen.
 • Groep stoppers 1 januari 2024: Deze groep hoeft geen aanvraag in te dienen en hoeft geen aanpassing door te voeren in de stalsystemen op 1 januari 2022 als aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Voor deze groep gelden aanvullende voorwaarden om te borgen dat er geen verslechtering optreedt voor de N2000 gebieden ten opzichte van het dossier Versnelling transitie veehouderij uit 2017.

Aanpassing stalderingsnorm

 • De stalderingsnormen worden als volgt aangepast:
 • De stalderingswaarde bij sloop wordt aangepast van 110% naar 120%.
 • De stalderingswaarde bij herbestemming wordt aangepast van 110% naar 200%.
 • Het inbrengen van stalderingsmeters door veehouders die op 1 januari 2024 stoppen, wordt beperkt in evenredigheid met het minder houden van dieren.

De nieuwe regels zijn opgenomen in de Interim omgevingsverordening die op 25 oktober 2019 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 november 2019 in werking treedt.

Heeft u vragen? Mail dan naar transitieveehouderij@brabant.nl

Contact

Besluit over wijzigingen deadlines voor veehouders

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.