Bij de ontwikkeling van dit plan zijn tevens het Waterschap de Dommel, Het Brabants Landschap en de Gemeente Goirle betrokken. Voor de realisatie heeft de provincie besloten ruim €2,4 miljoen subsidie beschikbaar te stellen. De golfclub ligt in Natura 2000-gebied Regte Heide en Riels Laag. In het waterbeleid van de provincie staat dat het gebied rondom de golfbaan natter moet worden, zodat de natuur herstelt, de biodiversiteit toeneemt en het gebied toekomstbestendig wordt.
‘De maatregelen zijn noodzakelijk voor herstel van dit bijzondere gebied. Met name de verdroging en waterkwaliteit vragen om een adequate aanpak,’ zegt Hagar Roijackers, gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak. ‘We moeten slagvaardig zijn
zodat we onze Natura 2000-opgaven halen en dit mooie gebied versterken voor toekomstige generaties.’ De Europese Unie legt Natura 2000-opgaves op om diersoorten en habitattypen te beschermen. Bij de ontwikkeling van het plan is afgewogen dat het uitvoeren van de maatregelen kosteneffectiever is met minimaal evenveel ecologische opbrengst dan het eventueel verplaatsen van de golfbaan. In overleg met alle betrokken partijen is daarom besloten dat de vernatting gerealiseerd wordt met behoud van de golfbaan op de bestaande locatie.

Pakket aan maatregelen

Met de beschikbaar gestelde middelen worden maatregelen uitgevoerd die de waterhuishouding in het hele gebied verbeteren. Denk hierbij aan systemen om het waterpeil te reguleren, het ophogen van delen van het terrein en het aanleggen of vergroten van vijverpartijen en waterlopen. Tijdens de werkzaamheden is de baan tijdelijk beperkt bruikbaar en daarom is een principebesluit genomen om het eventuele verlies van inkomsten te compenseren.

Start werkzaamheden in 2023

Het terrein van de golfbaan wordt zodanig aangepast dat deze na het vernatten ook in de verre toekomst goed bespeelbaar blijft en geen belemmering vormt voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven. Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Waterschap de Dommel, Gemeente Goirle en Brabant Water voeren gesprekken over het hydrologisch herstel in- en rondom het gehele gebied. Ze onderzoeken de mogelijkheid om de verdroging tegelijk aan te pakken met de plannen van de golfclub. Deze maatregelen passen binnen het bestaand waterbeleid in het gebied.

Contact

Subsidie aan Golfbaan Goirle voor natuurherstel Regte Heide en Riels Laag