De Kleine Beerze ontspringt net ten zuiden van Duizel en stroomt door het natte kwelgebied tussen Vessem en Middelbeers. In de vorige eeuw is de Kleine Beerze daar gekanaliseerd en is het kwelmoeras in Molenbroek en Spekdonken door ontginning en ontwatering geschikt gemaakt voor de landbouw. De percelen langs de beek worden weer als natuur ingericht. De provincie heeft daarvoor op 24 september het Natuurbeheerplan herbegrensd. De meanders van de Kleine Beerze worden hersteld en het kwelmoeras gaat weer functioneren. Over een aantal jaren ziet het landschap er geheel anders uit.

Ruimte voor de beek

De beek moet enerzijds hevige regenval kunnen verwerken en anderzijds niet droogvallen in droge perioden. Dat vraagt om ruimte voor de beek. Een beekinrichting met ‘drie-fasen-zonering’ biedt de oplossing:

  • Fase 1: Het smalle meanderende zomerbed (het gedeelte dat de rivier in de zomermaanden in beslag neemt) dat ook in droge perioden watervoerend blijft.
  • Fase 2: Een zone aansluitend aan het zomerbed zorgt voor vasthouden en tijdelijk bergen van water.
  • Fase 3: Een reservezone voor extreme waterafvoeren maakt het beekdal compleet.
Naast deze beekzone ligt nat kwelmoeras dat in een geleidelijk tempo water afvoert naar de beek.

Natuurwaarden

 Door de beek te herstellen, versterken de natuurwaarden van deze Natura2000-beek. In het Molenbroek liggen restanten van het vroegere moeras. De plantensoorten holpijp, blaaszegge en waterzuring komen voor in het Molenbroek. Holpijp is typerend voor een gebied met kwel. In het natte schraalland broedt de watersnip. In Spekdonken, een ander moerasrestant, komt het kruid veldrus en de distel kale jonker voor. De Kleine Beerze bevat flinke populaties van de drijvende waterweegbree en de kleine modderkruiper.

Ondernemend Natuurnetwerk

In de gebiedsontwikkeling De Levende Beerze worden agrariërs uitgenodigd om gronden in te zetten voor het Ondernemend Natuurnetwerk. Dit gebeurt op vrijwillige basis. In het model van Ondernemend Natuurnetwerk wordt nieuwe natuur ontwikkeld, die wordt gecombineerd met economische activiteiten, zoals landbouw. Ondernemers die willen aansluiten bij het ondernemend natuurnetwerk mogen geen drijfmest of kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ook moeten ze de effecten van hydrologische maatregelen accepteren. Die maatregelen kunnen in de omgeving worden genomen om natuurdoelen te realiseren of om te kunnen voldoen aan Natura 2000 of de Kaderrichtlijn Water.

In 2016 richtten bewoners en boeren Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze op. De coöperatie verpacht grond aan boeren.

Schetssessie met alle partijen, bewoners en ondernemers

Waterschap De Dommel organiseert op 2 oktober 2019 de tweede en voorlopig laatste schetssessie. Ze presenteren dan in De Kerk in Oostelbeers het voorlopige ontwerp voor de Kleine Beerze en het beekdal, inclusief eventuele discussiepunten, om daarna samen met de aanwezigen aan de slag te gaan met dit voorlopige ontwerp. Belangstellenden kunnen zich voor 1 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst.

Levende Beerze

De plannen rond de Kleine Beerze zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling De Levende Beerze. De samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, Huis van de Brabantse Kempen, gemeenten Oirschot en Eersel, Brabants Landschap, ZLTO en Waterschap De Dommel in dit gebiedsontwikkelingsproject is 15 jaar geleden gestart.


Contact

Waar de Kleine Beerze groot in is

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.