Resultaten

De luchtkwaliteit bij de woonkern van Baarle-Nassau voldoet aan de geldende EU-grenswaarden, maar voldoet niet voor fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) aan de WHO-advieswaarden. Voor fijnstof (PM10) en benzeen (C6H6) wordt wel aan de WHO-advieswaarden voldaan. De waarden voor NO2 en benzeen liggen op het gemiddelde van Noord-Brabant. Voor fijnstof liggen de gemeten waarden lager. De waarden voor ammoniak zijn hoger dan gemiddeld, maar lager dan van agrarische gebieden uit het landelijk meetnet luchtkwaliteit.

Verschillende locaties

Het meetstation stond op de overgang van de kern naar het landelijk gebied. Het meetstation in Baarle-Nassau is inmiddels verplaatst naar Prinsenbeek. Het andere mobiele luchtmeetstation blijft nog een half jaar langer meten in Graspeel. De 2 meetstations verrichten 5 jaar lang op verschillende locaties metingen. Gemeenten en inwoners kunnen verzoeken indienen voor locaties voor de metingen.

Zie  ook:

Contact

Resultaten luchtmetingen Baarle-Nassau

Zie ook