Daarnaast zal de provincie kennisdeling met gemeenten stimuleren voor het toepassen van inzichten op het gebied van luchtkwaliteit in omgevingsvisies en –plannen. Via de omgevingsdiensten zal de provincie de bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag zo scherp mogelijk vergunnen, zodat zij zo min mogelijk uitstoten. Dit zijn enkele van actiepunten in de Uitvoeringsagenda Milieu dat Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld.

“De provincie Noord-Brabant en een aantal Brabantse gemeenten ondertekenden het Schone Lucht akkoord al bij de start in 2020,” aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Het bevorderen van schone lucht is erg belangrijk voor het verbeteren van de gezonde leefomgeving voor Brabanders. We willen graag de handen ineenslaan met nog meer Brabantse gemeenten om zo te werken aan drie gezonde levensjaren erbij voor alle Brabanders.”

De uitvoeringsagenda is een uitwerking van het beleidskader Milieu dat Provinciale Staten dit najaar hebben vastgesteld. Daarin staat onder andere dat de provincie in 2030 wil voldoen aan de normen van de World Health Organization voor fijnstof (PM10) en stikstofdioxide en in 2040 voor ultrafijnstof (PM2,5). Via het Schone Lucht Akkoord dat de provincie en twintig Brabantse gemeenten getekend hebben, streeft de provincie naar 50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016. De energietransitie, duurzame mobiliteit en de stikstofaanpak dragen al veel bij aan betere luchtkwaliteit.

Zeer zorgwekkende stoffen

Met de Uitvoeringsagenda Milieu zet de provincie extra in op onderzoek naar en bewustwording over (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen, (p)ZZS’en. Spierings: “Naast het verbeteren van de huidige leefomgeving wil ik ervoor zorgen dat er geen nieuwe milieuproblemen ontstaan zoals met zeer zorgwekkende stoffen. De problemen met PFAS hebben ons hier extra alert op gemaakt.” Zo zal de provincie deel gaan nemen aan het landelijk Impulsprogramma om zo relevante kennis en netwerken op te bouwen. Ook gaat de provincie instrumenten ontwikkelen waarmee vergunningsaanvragen beoordeeld kunnen worden op (p)ZZS’en. Hiermee kan de provincie een start maken met het actualiseren van bestaande vergunningen op dit gebied.

Ook nieuw in de uitvoeringsagenda is het tegengaan van lichthinder. De provincie gaat hier samen met anderen een plan met concrete maatregelen voor opstellen. Om beter zicht te krijgen op de beleving van lichthinder brengt de provincie het meldpunt lichthinder extra onder de aandacht van de Brabanders.

De Uitvoeringsagenda Milieu geldt alleen voor 2023. Hiermee willen Gedeputeerde Staten de ruimte geven aan een nieuw college van GS na de verkiezingen in 2023 om zijn eigen prioriteiten te kunnen leggen. Het in november vastgestelde beleidskader Milieu geldt voor de periode 2022-2030.


Contact

Provincie wil komend jaar met meer Brabantse gemeenten samenwerken voor schonere lucht