Provincie stimuleert duurzaam bodembeheer

Wateroverlast en verdroging, een matige waterkwaliteit, de behoefte aan voedselzekerheid, de afname van biodiversiteit: het zijn actuele maatschappelijke uitdagingen waarvoor oplossingen nodig zijn. Om die oplossingen dichterbij te brengen, is het eerst nodig om te investeren in de vitaliteit van de agrarische bodem. Dat levert voordelen op voor de agrarisch ondernemer én voor natuur en milieu.

Voordelen voor de boer

Agrarische ondernemers met een vitale bodem hebben stabielere gewasopbrengsten. Een vitale bodem leidt tot minder schade door wateroverlast en verdroging. Toegediende voedingsstoffen komen beter beschikbaar voor de plant en gewassen hebben minder last van ziektes en plagen. Zo kan de ondernemer besparen op de kosten voor kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Voordelen voor de natuur en het milieu

Dieren in het agrarisch landschap, vooral de weidevogels, hebben baat bij een rijk bodemleven, een kruidenrijke vegetatie en een rijke insectenstand. Een vitale bodem draagt ook bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen door het vastleggen van CO2. Ten slotte spoelen er vanuit een vitale bodem minder meststoffen uit naar het grond- en oppervlaktewater.

Samenwerking en kennisdeling

De nieuwe subsidieregeling van de provincie stelt agrariërs in staat om met steun van deskundigen kennis en nieuwe inzichten op te doen, zodat ze vervolgens hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen. Voorwaarde is dat het project wordt uitgevoerd op ten minste honderd hectare landbouwgrond. Bodemverbeterende maatregelen hebben vaak pas effect na enkele jaren. De verwachting is dat de looptijd van de projecten daarom meerdere jaren bedraagt. De kennis die met uitvoering van het project wordt opgedaan, moet actief worden gedeeld. Voor kennisdeling is ook subsidie beschikbaar.

Onderwijs

De subsidieregeling stelt ook als voorwaarde dat de opgedane kennis vrij toegankelijk is voor derden. Ook studenten die met de resultaten van het project verder onderzoek willen doen, moeten vrij toegang krijgen. Via het nieuwe lectoraat “Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem” bij de HAS krijgt de kennis vanuit de praktijkprojecten haar plek in het onderwijs.

Subsidie

De provincie stelt de subsidieregeling “Vitale Bodem” op 3 juni open voor de periode van een jaar. Er is vooralsnog  € 800.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten, met een maximum van € 200.000 per project.

Contact

Provincie stimuleert duurzaam bodembeheer

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.