De gevolgen van de klimaatverandering tekenen zich wereldwijd steeds sterker af. Ook dichtbij zoals we met de overstromingen van afgelopen zomer hebben ervaren. We worden ons steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Nederland heeft dan ook grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Het opwekken van duurzame energie om onze manier van leven energieneutraal te maken, is daarin een belangrijke pijler. Tegelijk stijgen de prijzen voor aardgas enorm en zien we hoe afhankelijk we van andere landen zijn. Daarom zet Nederland in op duurzame energie Ook op regionaal en lokaal niveau.

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch gaan aan hun opgaven invulling geven in de Duurzame Polder door middel van windmolens en zonnevelden. Het project Duurzame Polder levert hiermee een grote bijdrage aan de halvering van de CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Samenwerkende overheden

Om onze energieneutrale doelen te halen, is samenwerking nodig. In december 2021 tekenden beide gemeenten, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken een bestuursovereenkomst voor het project Duurzame Polder. De overeenkomst beschrijft de manier waarop de betrokken overheden in het vervolg gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld.

Het gesprek ging over deze samenwerking en de uitdagingen die de partijen zien in de duurzame energieopgave die we met elkaar willen realiseren. 2030 is de eerste stip op de horizon. Dan moeten de windmolens en zonnevelden gerealiseerd zijn.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings Provincie Noord-Brabant:
“Schone energie uit zon en wind in de Duurzame Polder maakt Brabant ook minder afhankelijk van energiebronnen van buiten Europa. De gemeenten gaan voorop en met steun van de provincie starten zij een goed omgevingsproces met een zorgvuldige weging van de alternatieven.”

Wethouder Mike van der Geld gemeente ’s-Hertogenbosch:
“De ontwikkeling van de Duurzame Polder vinden we van groot belang voor het halen van de klimaatdoelstelling in de regio Noordoost Brabant. De betrokkenheid van provincie Noord-Brabant en Rijksoverheid onderstreept het provinciale en nationale belang. In de ontwikkeling van het gebied hebben we aandacht voor een goede verdeling van de lusten en de lasten. En een ontwikkeling waarin we ook wonen, gezondheid, landbouw, natuur en water betrekken.”

Wethouder Johan van der Schoot , gemeente Oss

“De beide gemeenten hebben een jarenlang, intensief en zorgvuldig voortraject afgesloten met zware besluitvorming door de gemeenteraden en het tekenen van de bestuursovereenkomst. Daarmee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de opwekking van hun eigen energie. Dat moeten we nu gaan waarmaken. De mede-ondertekening door Rijk en Provincie is daarbij een belangrijke ruggensteun . “

Medio 2022, net voor of net na de zomer, starten we met het ontwerpend onderzoek. In deze fase van het project krijgt het eerder contact met de omgeving een vervolg. In dit onderzoek worden mogelijke landschapsinrichtingen ontworpen. Met de omgeving wordt het gesprek gevoerd over deze mogelijkheden. Om te horen wat belanghebbenden er van vinden, en te bespreken welke inrichting welke voor- en nadelen kent. Ook worden de milieueffecten van diverse landschapsinrichtingen onderzocht.

Contact

Energieminister Jetten spreekt met bestuurders over Duurzame Polder