Het kennispact versterkt de samenwerking van de universiteiten, hogescholen en provincie verken rondom de maatschappelijke opgaven waar Brabant mee te maken heeft. Opgaven zoals de energietransitie, gezonder ouder te worden en het ontwikkelen van duurzamere voedselketens. Hier vindt veel onderzoek op plaats bij Brabantse hoger onderwijsinstellingen. Maar daarnaast is het van belang dat onder andere het innovatief mkb meer gebruik kan maken van deze kennis. Het doel is dan ook om kennis nog meer dan voorheen, voor Brabant te laten werken. Zo willen de universiteiten en hogescholen nauwer samenwerken met instellingen en bedrijven. Hierdoor kunnen opleidingen en bijscholing nauwer aansluiten bij hedendaagse innovaties en behoeftes vanuit de arbeidsmarkt. Waardoor ook talent voor het bedenken van de oplossingen voor maatschappelijke opgaven weer beter ingezet wordt.

Ontwikkelen

Ook gaan de hoger onderwijsinstellingen lesmodules aanbieden waarmee mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden, werknemers moeten zich dus blijven ontwikkelen. De modules worden onder andere aangeboden via de hoger onderwijsinstellingen zelf en Brabant Leert, een platform dat tijdens de coronacrisis is opgericht om bij- en omscholing makkelijker te maken. Eerder is dezelfde afspraak ook gemaakt met de Brabantse mbo-instellingen.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Leren houdt niet op bij het halen van je diploma. Of je nu een werknemer, mkb’er of startup bent, iedereen profiteert van het gebruik van de nieuwste kennis. Met dit kennispact moet het Brabants bedrijfsleven meer gebruik gaan maken van de kennis die we bij onze universiteiten en hogescholen hebben. Dat doen we door verbeterde om- en bijscholing, intensievere samenwerking en het stimuleren van impactvol ondernemerschap. Door werken, leren en innoveren met elkaar te verbinden maken we van Brabant de meest innovatieve regio van Europa.”

Samenwerking

Daarnaast gaan de universiteiten en hogescholen aan de slag om ondernemerschap en het startupklimaat te verstevigen. Startups ontstaan vaak vanuit innovatieve ideeën om problemen op te lossen. 65% van de startups in Brabant vestigt zich daarom ook in de buurt van de hoger onderwijsinstellingen. Om de kans van slagen van deze startups te verbeteren gaan de provincie en kennisinstellingen ondernemerschap verder stimuleren en onderzoeken hoe startups en ondernemers succesvoller kunnen worden. Dit moet vervolgens in de praktijk worden gebracht. Uiteindelijk kan dit leiden tot een gezamenlijk kenniscentrum over ondernemerschap.

De hogescholen en universiteiten kijken uit naar de versterkte samenwerking. Jorrit Snijder, voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of Applied Sciences: “Wij zijn blij dat de provincie op deze wijze de verdere samenwerking tussen kennisinstellingen in Brabant aan wil wakkeren. Met name het stimuleren van learning communities, zoals bijvoorbeeld Breda GameHub, zijn goede voorbeelden van hoe de impact van kennisinstellingen versterkt wordt.”

Digitalisering

Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter college van bestuur Tilburg University: "Dit kennispact biedt extra kansen voor onze strategische doelstelling om de komende jaren samen met andere partijen de grote maatschappelijke opgaven in de regio aan te pakken. Daarbij speelt digitalisering - denk daarbij aan de rol van JADS in 's-Hertogenbosch - een belangrijke rol. Ook de urgentie om de brede welvaart in de regio te versterken is groot. Zo hebben we al universiteitsbrede academische werkplaatsen voor de interdisciplinaire onderzoeksthema’s. Zoals Brede Welvaart in de regio, Inclusieve arbeidsmarkt, Slimme & sociale energietransitie en Digital mental health innovation. We gaan nu samen met collega kennisinstellingen nog meer impact maken door ondernemerschap en kennisontwikkeling in Brabant te versterken."

Het kennispact wordt ondertekend door Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences, Design Academy Eindhoven, Tilburg University, Eindhoven University of Technology en de provincie Noord-Brabant. De provincie stelt € 8 miljoen beschikbaar om het kennispact te ondersteunen.

Contact

Universiteiten, hogescholen en provincie zetten kennis in voor Brabantse opgaven

Zie ook