Natuurherstel Natte Natuurparel Kromhurken

Het gebied ligt tussen de Vlieterdijk en Looerheideweg en de beek de Keersop stroomt van zuid naar noord door het gebied.

Projectplan Waterwet Kromhurken

In het Projectplan Waterwet Kromhurken zijn de herstelwerkzaamheden opgenomen om het natuurlijke watersysteem in het gebied te verbeteren, deze werkzaamheden moeten uiterlijk in 2021 worden afgerond. Het project maakt onderdeel uit van de maatregelen uit het Beheerplan Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. Het definitieve projectplan Kromhurken lag ter inzage vanaf 1 april 2020 gedurende 6 weken.

Herstelmaatregelen Kromhurken

De herstelmaatregelen in het gebied bestaan onder anderen uit:

 • ontgraven en dempen van watergangen en wijzigen van de leggerstatus van (delen van) watergangen
 • aanbrengen en verplaatsen van een schotbalkstuw
 • aanbrengen, verplaatsen en verlengen van duikers
 • verwijderen van een duiker en dam
 • verlagen (delen) van oevers
 • overige zogenaamde niet waterstaatswerken (ontgraven, aanleg houtwallen, verwijderen rasters)

Deze maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven volgens de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’.

Flora en Fauna

Het belangrijkste doel van het herstelplan voor Kromhurken is om de zeldzame habitattypen hoogveenbos en vochtige alluviale bossen te behouden en te stimuleren. De meest bijzondere soort in de Kromhurken is de slangenwortel, een moerasplant met witte bekervormige bloemen. Verder staan er in het natte bos plantensoorten als holpijp, wateraardbei en verschillende zeggesoorten en veenmossen. In de Keersop en langs de oever daarvan komen ook bosbeekjuffers (een zeldzame libellensoort) voor en diverse zeldzame kokerjuffersoorten (in het volwassen stadium schietmotten genoemd). Hieruit blijkt dat het water van een goede kwaliteit is en dat er geschikte onderwater- en oeverhabitats aanwezig zijn voor deze soorten.

Samenwerking

Waterschap de Dommel heeft het projectplan Kromhurken tot stand gebracht in nauwe samenwerking met direct belanghebbenden in de omgeving, Gemeente Bergeijk, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant.

Blijft op de hoogte

Blijf op de hoogte op de projectsite van Waterschap De Dommel: https://www.dommel.nl/kromhurken

Contact

Natuurherstel Natte Natuurparel Kromhurken

Reageer

Vul hier uw reactie in
Velden met een * zijn verplicht
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • uw reactie is openbaar en geplaatste reacties blijven maximaal 2 maanden zichtbaar;
 • wilt u antwoord gebruik dan ons contactformulier ;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • u kan contact opnemen met de webredactie om uw reactie te laten verwijderen.