In de perspectiefnota o.a. voorstellen voor het voortzetten van Brabant C, het opstellen van een nieuwe Energieagenda 2019-2030 en het investeren in beekdalen. Het geeft richting aan het beleid in het laatste deel van de bestuursperiode 2015-2019 en de begroting voor de volgende jaren. De nota gaat in op de ambities uit het bestuursakkoord, de voortgang daarvan en welke ontwikkelingen en actuele thema’s vragen om extra inzet of bijsturing. 

Inspelen op regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking. “Wanneer zich kansen voor Brabant voordoen willen we deze benutten en hiervoor ook financiële middelen vrijmaken,” legt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Financiën) uit. “Denk aan kansen voor samenwerking op het gebied van ondermijning, de regiodeals, het verduurzamen van de landbouw, klimaatadaptatie en de energietransitie met de realisatie van 5.000 aardgasvrije woningen.”  Het Rijk maakt bijvoorbeeld nog voor de zomer in een landelijk klimaat- en energieakkoord afspraken met onder meer provincies en gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. De provincie neemt het Brabantse aandeel in deze afspraken op in de nieuwe integrale Energieagenda 2019-2030. 

Voortzetten Brabant C

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten verder om de begroting 2019 aan te vullen met 9 miljoen euro om het fonds en de organisatie Brabant C voort te zetten. Dit fonds is in 2015 ingesteld om het kunst- en cultuuraanbod in Brabant te versterken en vergroten en daarmee de (inter)nationale aantrekkingskracht van Brabant. Uit een evaluatie blijkt dat Brabant C een efficiënt en effectief instrument is om de beoogde maatschappelijke doelen te realiseren. Het onderzoeksbureau noemt Brabant C landelijk onderscheidend, innovatief en een voorbeeld voor andere cultuurfinanciers. Met de huidige middelen is het fonds echter in 2019 uitgeput. Belangrijke doelstelling van GS is dat in 2020 minstens 30 procent van de geïnvesteerde middelen terugvloeien naar het fonds. Op dit moment is dat 15 procent.  Ook moet vaker gezocht worden naar cofinanciering met Brabantstad en andere partners. Met de voorgestelde aanvulling kan het fonds nog tot eind 2020 in projecten blijven participeren. Een volgend provinciebestuur kan daarna een nieuwe afweging maken.

Beekdalpassages A58 en N65

GS vragen PS ook een projectbijdrage van maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan beekdalprojecten bij de A58 en de N65. Om biodiversiteit te herstellen is het nodig versnipperde natuurgebieden (weer) te verbinden door  barrières, zoals wegen, weg te nemen. Door een migratiezone voor een groot aantal diersoorten te maken, kunnen zij meebewegen met opschuivende klimaatzones. Het verbinden van natuurgebieden vindt plaats in combinatie met de aanleg van wandel- en fietsmogelijkheden en een versterking van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. 

Infographic

Provinciale Staten bespreken de Perspectiefnota op 20 april a.s.. De perspectiefnota is samengevat in een infographic. De infographic met nota en bijlagen zijn in te zien op www.brabant.nl/perspectiefnota.

Contact

Perspectiefnota: impuls voor Brabant C, energieagenda en beekdalen

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.