Door het tekenen van 2 startbeslissingen maken zij de weg vrij voor een flinke verbetering van de doorstroming op zowel de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught, als de A58 tussen Tilburg en Breda. De minister en de regio willen hiermee voorkomen dat beide knelpunten in de toekomst in de top-10 van dagelijkse files komen te staan.

Doorstroming prioriteit

Minister Van Nieuwenhuizen: “Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is voor mij een prioriteit. Zowel de A2 als de A58 zijn belangrijke onderdelen van ons wegennet. Ze dragen bij aan de bereikbaarheid en aan de nationale en regionale economie. Daarom wil ik dat we tempo maken met de plannen, zodat al op korte termijn verbetering merkbaar is. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de inzet van slimme nieuwe technieken, aan het verlengen van invoegstroken en aan andere snel realiseerbare ingrepen in de infrastructuur.”

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Ik ben blij met het tempo waarmee we samen met de minister de knelpunten op de Brabantse wegen aanpakken. Laten we die spirit vasthouden en in volle vaart vooruit gaan. Brabant mag niet op slot gaan.”

Levensader A2

De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. De weg verbindt de kennisregio Eindhoven met de Randstad. De startbeslissing van de minister leidt tot een wettelijk verplichte MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) die nut en noodzaak van een verbreding van de A2 onderzoekt. Na de MIRT-verkenning zal de voorkeursoptie worden uitgewerkt in een tracéwetprocedure, waarna de uitvoering start. Voor de aanpak van de A2 tussen Deil en Vught heeft het Rijk € 430 miljoen gereserveerd. De verkenning onderzoekt verschillende alternatieven, waaronder een verbreding tot 2 keer 4 rijstroken (nu: 2 keer 3). De aanpak van het traject Deil - Vught richt zich ook op alle tussenliggende aansluitingen en knooppunten, waaronder de 2 grote bruggen over de Waal en de Maas.

Quick wins

De hele procedure voor een mogelijke verbreding duurt zo’n 7 jaar, waardoor werkzaamheden naar verwachting in 2026 kunnen beginnen. Om de vaart erin te houden, hebben het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant, regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch al afspraken gemaakt over de inzet van een pakket van ‘quick win’-maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de toeritdosering, het aanpassen van de weefvakken met de A59, en het verbeteren van aansluitingen met bijvoorbeeld Vught en de A2 Sint-Michielsgestel. En ook de aanleg van verschillende snelfietsroutes hoort bij de plannen. Uitgangspunt is dat deze kortetermijnmaatregelen uiterlijk in 2021 opgeleverd zijn. Hiervoor reserveren Rijk en regio samen € 45,9 miljoen, waarvan het Rijk € 18,3 miljoen en de regionale partners € 27,6 miljoen bijdragen.

A58: slim verbreden en vernieuwen

De A58 speelt een belangrijke rol in het verbinden van de Rotterdamse haven met de haven van Antwerpen en het Roergebied. Eenvijfde deel van het verkeer bestaat uit vrachtwagens. Voor de aanpak van het 15 kilometer tellende traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (knooppunt Tilburg West) onderzoeken Rijk en regio de mogelijkheden voor een verbetering van de doorstroming, waaronder een verbreding naar 2 keer 3 rijstroken. Zij kijken daarbij eerst hoe innovaties kunnen bijdragen aan een vlotte doorstroming op de langere termijn. De meest in het oog springende optie die zal worden onderzocht is een ontwerp gericht op de invoering van zelfrijdende voertuigen. Een gedeelte van de A58 maakt nu al deel uit van de Europese ITS Corridor en dient als proeftuin voor innovaties die interessant zijn voor de snelweg van de toekomst. Dat wil zeggen dat er geëxperimenteerd wordt met zelfrijdende voertuigen, met name truck platoons. Rijk en regio willen deze slimme, toekomstgerichte aanpak nu verder uitrollen en van de A58 een innovatieve snelweg maken: energieneutraal, circulair, duurzaam, en slim communicerend met het verkeer.

Regionale bijdrage

De realisatie van de plannen tussen Breda en Tilburg zijn geraamd op € 70 miljoen. De provincie Noord-Brabant draagt hieraan maximaal € 24 miljoen bij. Rijkswaterstaat was al gestart met het verbredingsproject voor de aanpalende trajecten van de A58 tussen knooppunt St. Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Volgens planning wordt in de eerste helft van volgend jaar hiervoor het Ontwerp Tracébesluit vastgesteld voor een verbreding naar 2 keer 3 rijstroken (nu: 2 keer 2).

Breder offensief

De aanpak van de 2 knelpunten past in een breder offensief om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden. Hiervoor is in totaal € 2 miljard extra vrijgemaakt in het regeerakkoord. Het geld gaat onder andere naar aanpassingen van de A15, de A1, A28, A12 en de A7, die nu in voorbereiding zijn.

Contact

Snelle aanpak knelpunten A2 en A58

Reacties (2)

 1. Jim Kollenburg
  Tilburg 16-10-2018 12:43 uur

  Ik ben het volledig eens met Dhr. Melis, maar dat er in zijn algemeenheid véél meer aandacht moet komen voor infrastructuur in Noord-Brabant. Er lijkt veel te zijn geïnvesteerd in recente jaren maar dat komt omdat er daarvoor decennialang niks is gedaan. Ironisch is ook dat er tot nu toe vooral gekeken is naar verbindingen die interessant zijn voor de Randstad. Brabant wordt aan alle kanten door (inter)nationale verbindingen doorkruist dus zou er ook bovengemiddeld veel aandacht en middelen mogen gaan naar de infrastructuur in Noord-Brabant. De realiteit is dat er relatief weinig wordt geïnvesteerd en er dus nog steeds een knooppunt ligt met verkeerslichten (het enige in heel Nederland), er nog veel snelwegen zijn met een enorme verkeersintensiteit maar nog steeds 2x2 rijstroken hebben (A58, A67, A27), én dat er tussen Tilburg (zesde stad van het land) en Den-Bosch zelfs nog een N-weg ligt met stoplichten (!) (N65). Het kan gewoon écht niet meer. Er moet écht eens in Brabant worden geïnvesteerd en niet alleen in verbindingen die vooral interessant zijn voor andere regio's maar toevallig door Brabant lopen.

 2. Cees Melis
  Raamsdonk 14-06-2018 15:25 uur

  Wanneer komt de prioriteit nu eindelijk eens op Knooppunt Hooipolder te liggen; wij wachten al sinds de jaren '70!!

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.