De provincie heeft in 2018 circa € 1,23 miljard te besteden. Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen Gedeputeerde Staten in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit. Bekijk de begroting online.

Bekijk de vergadering terug via www.brabant.nl/pslive.

Bespreekstukken, inclusief stemming

Begroting 2018: er is ingestemd met de Begroting 2018 op basis van 2 deelbesluiten:

 • Besluit I 66/17 Begroting 2018
 • Besluit II 66/17 Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2018

Beide deelbesluiten zijn aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU/SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en PvdD stemden tegen.

Amendementen en moties

Op onderdelen brachten PS accenten aan binnen de begroting. Verschillende fracties dienden daarvoor een amendement of een motie in. Bij een meerderheid voor een amendement wijzigt de begroting op een specifiek onderdeel. Geen enkel amendement is aangenomen.

Ook haalden 14 moties een meerderheid. Dan krijgt meestal het provinciebestuur een specifieke opdracht mee voor de uitwerking van het beleid.

Bij Besluit I 66/17 Begroting 2018 zijn de volgende moties met een meerderheid aangenomen:

 • M1. Extra beveiligde rechtbank VVD
  De stemmen staakten bij deze motie. De motie wordt op de eerstkomende vergadering van Provinciale Staten opnieuw in stemming gebracht. Bekijk motie.
 • M2.Provincie steunt gemeenten in regionale samenwerking rond energietransitie, VVD, SP, D66 en PvdA
  Constaterend dat Nederland de komende jaren forse inspanningen dient te verrichten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Bekijk motie.
 • M6a. Truckparkings, CDA,GroenLinks, CU/SGP, 50Plus, Lokaal Brabant
  Constaterend dat de provincie Noord-Brabant in het algemeen en de regio West-Brabant in het bijzonder een belangrijke logistieke hotspot is. Bekijk motie.
 • M12. Reizigersvriendelijke uniformiteit Brabantse Bravo bussen, PVV
  Constaterende dat er samen met vervoerders, gemeenten en het Reizigersoverleg Brabant gewerkt wordt aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer. Bekijk motie.
 • M27. Provinciehuis als innovatieve E-Catcher, D66,SP,CDA,PvdA,VV,GroenLinks
  Constaterende dat het provinciehuis een echte eye –catcher langs de A2 is. Bekijk motie.
 • M28a. Start de campagne ‘Een dumper is een stumper', D66, VVD
  Constaterende dat er dagelijks sprake is van dumpen,lozen, verbranden en vernielen. Bekijk motie.
 • M30. Alle Brabantse sportclubs kampioen energiebesparing PvdA, VVD,SP,D66,GroenLinks,CDA,50PLUS,PvdD, CU/SGP
  Constaterende dat de energiebesparingsdoelen die de provincie gesteld heeft allemaal nog niet gehaald worden. Bekijk motie.
 • M33. Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant, PvdA, GroenLinks, SP, Lokaal Brabant
  Constaterende dat kwetsbare doelgroepen (oudere, gehandicapten etc.) ook in Brabant steeds langer thuis willen wonen en daarbij een passende woning en zorg vragen. Bekijk motie.
 • M34. Fietsen in de hoogste versnelling, PvdA, SP,D66,GroenLinks,CU/SGP,Lokaal Brabant,CDA (werd unaniem aangenomen)
  Constaterende dat de eerste tranche van de middelen voor snelle fietspaden is belegd. Bekijk motie.
 • M35. Educatie op de boerderij, PvdA,GroenLinks, SP, CDA,50PLUS, CU/SGP
  Overwegende dat goede, verantwoorde voeding onderdeel is van gezond leven. Bekijk motie.
 • M38A. Noord-Brabant, Regenboogprovincie, GroenLinks, PvdD, Lokaal Brabant
  Constaterende dat hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBT) kan de sociale acceptatie op lokaal niveau behoorlijk verschillen in aard en omvang. Bekijk motie.
 • M40. Gezonde lucht in heel Brabant, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, PvdA, SP
  Overwegende dat we in Brabant streven naar gezonde milieuomstandigheden voor alle Brabanders. Bekijk motie.
 • M47. Onderzoek risico’s digitalisering, GroenLinks, Lokaal Brabant
  Overwegende dat het College de digitalisering van de samenleving als een belangwekkende ontwikkeling ziet waartoe Brabant zich heeft te verhouden. Bekijk motie.
 • M48. Stimuleren aardgasvrije wijken, GroenLinks
  Overwegende dat het College inzet op de reductie van uitstoot van CO2, onder andere in de gebouwde omgeving. Bekijk motie.
 • M53. Schone verenvloot, CDA, GroenLinks, CU/SGP, Lokaal Brabant
  Constaterende dat Brabant diverse veerdiensten telt die een belangrijke functie vervullen voor het het woon-werkverkeer, scholieren en toeristen. Bekijk motie.
 • M54. OV-informatie Cu/SGP
  Constaterende dat het Openbaar Vervoer in Noord-Brabant  sterk wordt ingericht op de vraag (dikke lijnen) maar het routenetwerk nog altijd wordt ingegeven vanuit het al jaren bestaande aanbod aan routes met de daarbij behorende bussen. Bekijk motie.
 • M62. Mestverwerking hoort bij AFC, VVD
  Overwegende dat in het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ vermeld staat dat de provincie de regie neemt voor grootschalige mestverwerking, zowel in het aanwijzen van locaties als methoden. Bekijk motie.
 • M63. Wie betaalt de Handhaver? D66, PvdA, GroenLinks
  Constaterende dat er door het Rijk een standaardkostprijs per hectare is vastgesteld (2018 €71,66) die is opgebouwd uit een bedrag voor onderhoud van voorzieningen en een bedrag voor toezicht en handhaving. Bekijk motie.
 • M66. Gedenkteken omgekomen PS-leden WOII-PVV, werd unaniem aangenomen
  Constaterende dat het in 2019 75 geleden zal zijn dat Brabant werd bevrijd en twee Statenleden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn omgebracht. Bekijk motie.

Overige voorstellen

PS hebben de volgende voorstellen behandeld tijdens de Statenvergadering van 27 oktober 2017. Stemming over deze voorstellen heeft op 10 november plaatsgevonden.

 • Ontwerpbesluit 69/17 Verantwoording fractiebudgetten 2016
  Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

 • Ontwerpbesluit 75/17 Lijst Ingekomen Stukken periode 28 september 2017 tot en met 11 oktober 2017
 • Ontwerpbesluit 74/17 Notulen van de PS-vergadering 8 september 2017

Contact

Provinciale Staten stellen begroting 2018 vast

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.