Varkentjes
Een boer mag de mest van zijn bedrijf op het eigen erf bewerken of laten bewerken op een bedrijventerrein. Om verdere regionale concentratie van vee te voorkomen moet voor iedere vierkante meter nieuwe stal elders in de regio 1,1 vierkante meter stal verdwijnen. Dit stellen Gedeputeerde Staten voor als wijziging van de Verordening ruimte.

De voorgestelde aanpassing van de Verordening ruimte is de 1e van 3 stappen waarmee de provincie de transitie naar een duurzame veehouderij wil versnellen. Later dit jaar volgen de aanpassingen van de Verordening natuurbescherming en van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Deze eerste stap bouwt voort op de dialoog mestbeleid die in 2016 in 4 Brabantse regio’s plaatsvond.

Kringloop

Mest als waardevol product in een innovatieve en duurzame veehouderij die haar kringlopen sluit en geen belasting vormt voor mens en natuur. Dat is het streefbeeld van GS. Het bewerken van mest draagt hieraan bij. Daarom willen GS geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die bewerkt mag worden. Die mestbewerking kan plaatsvinden op de eigen boerderij of op bedrijventerreinen. Bewerking voor derden is niet toegestaan in het landelijk gebied, afgezien van kleinschalige vergisting van mest door melkveehouders en als de mest via pijpleidingen vanaf verschillende locaties wordt samengebracht.

Staldering: nieuwbouw in ruil voor sloop

In Midden- en Oost-Brabant willen GS een verdere concentratie van vee tegengaan en tegelijk leegstand van stallen voorkomen. Om de overlast van veehouderijen op mens en natuur te verminderen willen GS dat er meer stallen verdwijnen dan erbij komen. Dit voorkomt ook meer leegstand, wat helpt in de strijd tegen criminaliteit. Voor iedere vierkante meter nieuwe stal moet daarom binnen de regio 1,1 m2 aan andere stallen verdwijnen. GS stellen voor in Midden- en Oost-Brabant 6 Stalderingsgebieden te hanteren, waarbinnen stallen ‘gesaldeerd’ moeten worden. Die gebieden beslaan ieder 5 tot 11 gemeenten.

Servicepunt

Om de meerkosten voor boeren draagbaar te maken en praktische belemmeringen die volgen uit de aangepaste regelgeving weg te nemen willen GS een investeringsfonds en een servicepunt in het leven roepen. De provincie zet samen met de sector het investeringsfonds op om boeren te ondersteunen bij hun investeringen in het verduurzamen van hun bedrijf of de omschakeling maken naar een ander type onderneming. Het servicepunt helpt boeren met onder meer de sloop, asbestsanering en herbestemming van de locatie. De provincie werkt in de komende maanden deze instrumenten verder uit samen met de sector en gemeenten.

Extra ruimte

Veehouderijbedrijven die zich extra inspannen voor de transitie veehouderij krijgen extra ruimte. Zij kunnen een groter bouwblok krijgen als zij elders een bouwblok saneren dat overlast voor mens of natuur veroorzaakt. Het gesaneerde bouwblok kan dan aan een bestaand bouwblok, dat op een goede plek ligt, worden toegevoegd tot een maximum van 2,5 ha. Daarnaast kunnen bedrijven die een hoge BZV-score hebben (van 8,5 of hoger) of bedrijven die zich extra inspannen voor dierenwelzijn groeien tot 2 hectare.

Aanpassingen regelgeving

Tegelijkertijd met de regelgeving rond mestverwerking en staldering, stellen GS enkele andere wijzigingen in de Verordening ruimte voor. Daarmee worden bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het ontwikkelen van zonneparken verruimd. Verder wordt vastgesteld dat gemeenten en provincie, bij het maken van regionale afspraken over wonen, detailhandel en bedrijventerreinen, voortaan de aanpak van leegstand moeten betrekken. Ook regelt de verordening dat binnen stedelijk gebied uitzonderingen kunnen worden gemaakt op het verbod om nieuwvestiging toe te laten in doorlopende structuren van Natuur Netwerk Brabant, zoals een rivier of kanaal. Zo kan bijvoorbeeld een woonboot in een kanaal of een stadspark met horeca langs de oevers mogelijk gemaakt worden.

Vervolg

De zienswijzen kunnen aanleiding zijn voor GS om de ontwerpwijziging aan te passen. Voor de zomer leggen zij de wijziging voor aan Provinciale Staten, gelijktijdig met voorstellen voor de Verordening natuurbescherming en de aanpassing van de BZV.

Reacties (9)

 1. Verdonschot
  someren 05-07-2017 23:45 uur

  Lees: dit bestuurs mensen dan weet je hoe rot onze omgeving is. https://raad.someren.nl/nc/vergaderingen/document/document/3254/via/itemattachmentlocal2%3A5563.html

 2. Sepp
  Someren 09-04-2017 13:08 uur

  Someren stikt van de kippen het meest van heel Europa per inwoner en daarbij de stank en ammonia verder nog de varkens en de koeien het is niet meer te harden wanneer je in het buitengebied komt laten we nu stoppen en minder vlees gaan eten kanker kont hier het meeste voor door lucht kwaliteit niemand en dan ook niemand geeft hierom en dan heb ik het nog niet over oppervlakte water .
  En als ik door de regels heen lees mag de boer gewoon uitbreiden als hij een stal opkoopt in Groningen -10% en hier weer verder stinken mensen bestuurders neem beslissingen dat er geen vergunning meer afgegeven wordt in Braband ik voorspel binnen 5 jaar meer varkens en kippen en koeien in Brabant trouwens kan iemand zeggen hoeveel kippen koeien en varkens in noord Brabant rond lopen ,
  En als de boeren uit willen breiden naar polen Roemenië gaan het zogenaamde oprot premie instellen en biet denken euro,s export mijn advies is zoals zo vele boeren gewoon vertrekken om een goede zonder regels een goed bestaan opbouwen
  Succes
  Een inwoner van Someren

 3. J. Krekels
  Bladel 24-03-2017 10:05 uur

  Eindelijk een bestuurder die haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het mestbeleid en de intensieve veehouderij, (Bladelse wethouder stapt op).
  Provinciebestuur: neem je verantwoordelijkheid en stop de intensieve veehouderij in Brabant voor het te laat is !!! NU, dus. NU !!

 4. J. Krekels
  Bladel 22-03-2017 15:55 uur

  Geen mestverwerking concentreren in Brabant. Brabant heeft wat mest betreft al meer dan genoeg te verwerken !!!!!!!

 5. Esther Langens
  Oirschot 21-03-2017 22:42 uur

  Ik zou het zo ontzettend fijn vinden als er niet steeds naar losse onderdelen van de veehouderij gekeken wordt maar integraal in binnen- en buitenland en ALLE effecten die er bij komen kijken. Nu is het meestal symptoom-bestrijding i.p.v. werkelijk duiden waar oorzaak en gevolg liggen. Daarmee komt de agrarier in een slecht daglicht terwijl zij alleen bezig zijn met zo goed mogelijk hun bedrijf runnen en zich houden aan regels die elkaar tegenspreken en steeds gewijzigd worden. Omwonenden ervaren overlast terwijl agrariers zich (meestal) aan de regels houden die door de overheid worden toegestaan. Wellicht is dit geen marktsegment voor marktwerking en dus moeten overheden verantwoordelijkheid nemen en helder beleid maken. Daar horen waarschijnlijk ook afspraken met supermarkten bij.

 6. Webredactie@brabant.nl
  21-03-2017 13:36 uur

  @Paulus van Tilburg: in delen van Brabant met een hoge veedichtheid stelt de provincie extra randvoorwaarden voor ontwikkeling van veehouderijen. Doel is een verdere regionale concentratie van vee te voorkomen, en het tegengaan van (verdere) leegstand.
  Vanwege deze extra randvoorwaarden is het alleen mogelijk nieuwe dierenverblijven te bouwen als er elders in een zelfde regio dierenverblijven verdwijnen; het zogenaamde stalderen. Om dit proces te versnellen, is het wenselijk om meer dierenverblijven op te heffen dan er bij komen. Hiervoor stelt de provincie nu in de regels een percentage voor van 10 %. Binnen een aangeduid stalderingsgebied is het niet mogelijk dat er een toename van het aantal dieren is, lokaal kan hier wel sprake van zijn. Gemeenten kunnen in hun bestemmingsplangebieden aanwijzen waar vanuit het perspectief 'goede leefomgeving' geen ontwikkelingen mogelijk zijn. Uiteraard moet iedere ontwikkeling verder ook voldoen aan bestaande wet- en regelgeving.

 7. A.P. van Kreij
  Handel 20-03-2017 16:25 uur

  Ook in Zuid-Oost.Brabant (Boekel) is men voornemens een megastal voor varkens te bouwen op nog geen km van de bewoonde wereld, wordt er wel rekening gehouden met mens en welzijn in deze regio? Er is meer vleesproductie dan vraag in ons land, dit moet echt een halt toegeroepen worden.

 8. Piet Esch
  Oirschot 20-03-2017 15:06 uur

  Geen beperkingen opleggen aan de hoeveelheid mest in Brabant te verwerken of bedoeld men de hoeveelheid Brabantsemest te verwerken. Een essentieel verschil.
  Als men in Brabant de mestverwerking voor heel het land gaat doen zal dat een forse toename van het zwaar verkeer betekenen en de stankoverlast zal in ieder geval niet minder worden. Dit zijn ongewenste effecten van de voor ogen hebbende maatregel.
  Wiens belang word hiermee gedient?

 9. Paulus van Tilburg
  St Oedenrode 17-03-2017 18:29 uur

  Wordt er dan ook nog gekeken naar het aantal dieren per km2 of is dat helemaal van de baan? Wij zitten in een log gebied en de een na de ander gaat zijn (varkens) stal uitbreiden, ook nu weer plannen voor twee stallen van 12000 en 18000 varkens.
  Luchtkwaliteit en welzijn zijn van ondergeschikt belang?

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.