Veehouderij

Het maatregelenpakket is mede gebaseerd op gesprekken met belanghebbende partijen in de mestdialoog en rond het stikstof-convenant. Bovendien hebben GS onderzoek laten doen naar de effecten van het nieuwe beleid met betrekking tot de toekomst van de veehouderijsector en de bescherming van de natuur en leefomgeving. Provinciale Staten bespreken op 7 juli het grootste deel van het maatregelenpakket; voor enkele maatregelen ligt de beslissingsbevoegdheid bij GS zelf.

Nieuw mestbeleid

Uitgangspunt voor het nieuwe mestbeleid is het streven naar een gezonde bodem, schone stallen en een circulaire economie. Het is nodig mest zo snel mogelijk stabiel te maken, voordat het wordt opgeslagen of aangewend. Dat scheelt in de uitstoot van ammoniak en geur, levert minder gezondheidsrisico’s op en maakt het klimaat in de stallen gezonder voor dier en boer. Mest stabiel maken kan door bewerken op het veehouderijbedrijf zelf. Mestbewerking op grotere schaal zien GS als een industriële activiteit die enkel op een geschikt bedrijventerrein thuishoort. GS willen meer capaciteit voor mestbewerking, maar willen geen aanzuigende werking voor mest uit andere delen van Nederland. Het nieuwe plafond wordt: 100% van het Brabantse mestoverschot.

Veedichtheid reguleren

Een systeem van ‘staldering’ in Oost- en Midden-Brabant moet een verdere belasting van gebieden met een hoge veedichtheid voorkomen en tegelijkertijd leegstand van stallen tegengaan. Er komen zes stalderingsgebieden. Een veehouder mag binnen ‘zijn’ gebied uitsluitend nieuwe dierenverblijven bouwen als hij binnen datzelfde gebied verouderde dierenverblijven die in gebruik zijn, sloopt. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden. Om de stalderingsregeling eenvoudig uitvoerbaar te maken en de kosten voor veehouders zo laag mogelijk te houden, komt er een verplicht stalderingsloket. Staldering geldt overigens niet voor melkvee, schapen en nertsen.

Ammoniakuitstoot terugdringen

Ammoniak uit dierlijke mest vormt een ernstige bedreiging voor de natuur. GS willen daarom de Verordening natuurbescherming op een aantal punten aanscherpen om de ammoniakuitstoot door de veehouderij sneller en vergaand terug te dringen. De emissie-eisen voor nieuwe stallen worden stapsgewijs strenger. Bovendien wordt de reikwijdte van deze emissievoorschriften uitgebreid tot rundvee en geiten. Deze aanpassing wordt direct van kracht. 

Oude stallen sneller aanpassen

Veehouders met verouderde stallen moeten er versneld voor zorgen dat deze worden gemoderniseerd. Bedrijven die nu al voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten uiterlijk op 1 januari 2022 (was: 2028) voldoen aan de Verordening natuurbescherming. Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten ze daarvoor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag hebben ingediend. Stallen die nu nog niet aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting voldoen, moeten uiterlijk 1-1-2020 zijn aangepast. Deze stallen moeten dan ook voldoen aan de strengere normen van de Verordening natuurbescherming. Volgens onderzoek leidt deze aanscherping tot minder stikstof die vanuit de veehouderijen in de Natura 2000-gebieden terecht komt.

Ruimte voor excellerende bedrijven

Ondernemers die een overlastsituatie opruimen, kunnen aanspraak maken op een groter bouwblok dan normaal. GS willen ook meer uitbreidingsruimte geven aan boeren die voorop lopen in duurzaam werken en een zeer hoge BZV-score hebben.

BZV stuurt sterker op zorgvuldigheid

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is een instrument dat is ontwikkeld om inzichtelijk te maken of, en in welke mate, veehouderijen zorgvuldig werken. De BZV is vereenvoudigd en de normscore gaat omhoog. Dat betekent dat bedrijven meer moeite zullen moeten doen om aan de BZV te kunnen voldoen. Hoge scores gaan extra perspectief bieden in andere regelingen.

Meer ontwikkelruimte voor andere sectoren

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) reguleert nieuwbouw of groei van bedrijven – niet alleen agrarische. Deze ontwikkelingsruimte dreigt zonder maatergelen op te raken, waardoor economische ontwikkelingen stil komen te liggen. Met de voorgenomen aanscherping van de Verordening natuurbescherming gebruiken veehouderijbedrijven minder ruimte en blijft er meer over voor economische ontwikkelingen in andere sectoren. De maatregelen leiden tot een forse vermindering van de ammoniakemissie uit stallen. De extra bescherming van vier Natura 2000-gebieden met zeer kwetsbare natuur uit de beleidsregel PAS is dan ook vanaf 1 januari 2020 niet meer nodig.

Ondersteuning veehouders

GS hebben een set voorzieningen ontwikkeld die individuele veehouders kunnen helpen om keuzes te maken en concrete stappen te zetten:

- Een publiek privaat investeringsfonds kan met leningen veehouders helpen om versneld te verduurzamen. Ook helpt dit fonds bij de ontwikkeling van nieuwe, schone stalsystemen. De verwachting is dat er in totaal zo’n € 30 miljoen nodig is voor dit fonds. De provincie wil hier substantieel aan bijdragen als andere partijen dat ook doen.
- Bevordering van ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen die de uitstoot van ongewenste stoffen bij de bron aanpakken. Met het rijk, andere provincies en het bedrijfsleven wordt samengewerkt om nieuwe systemen snel te testen met formele proefstallen en vervolgens toegelaten te krijgen.
- Een ondersteuningsnetwerk dat stoppende veehouders gaat ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn een collectieve aanpak van sloop en asbestsanering of hulp bij herbestemming van hun bedrijfslocatie.

 

Contact

Samenhangend pakket maatregelen zorgvuldige veehouderij

Zie ook

Reacties (5)

 1. Verdonschot
  someren 05-07-2017 23:10 uur

  beste bestuur mensen van Brabant ik smeek jullie om absoluut te korten op de groei in ons Brabant van stank en stront ons drink water onze lucht en omgeving wordt vernietigd voor ons en onze kinderen denk goed na en beslis het gaat ook om jullie kinderen moeten we nog een Q ziekte tegemoet lopen let op wist u dat in de regio Someren het meeste kanker gevallen voor komen ? Dus stop de uitbreiding dit doe ik ook met tranen in mijn ogen red onze natuur

 2. F. Paulissen
  25-06-2017 00:07 uur

  Afspraken die gemaakt worden dienen nagekomen te worden De afspraak was 2028, om dit naar voren te halen naar 2022 is praktisch niet haalbaar en ook niet de afspraak. Alle vergunningen moeten voor 2020 geregeld zijn ( Dit is slechts 2,5 jaar voor zulke moeilijke materie, dit is een onmogelijke taak voor de vergunningverlenende instanties )

 3. Anton van Oort
  Heeze 19-06-2017 22:28 uur

  Dit plan mist zijn doel. De uitstoot van N naar kwetsbare , wordt zeer beperkt gereduceerd. De E U houd als richtlijn aan voor kwetsbare natuurgebieden 25 mol N per ha. Diverse veebedrijven bij natuurgebieden heeft een uitstoot tof 400 mol N per ha.De provincie moet de gevoelige bedrijven nabij natuurgebieden,boven de 25 mol N per ha aankopen. Bovendien moeten ook melkveebedrijven opgenomen worden in het stalderingssysteem, omdat ook melkveebedrijven een te hogen N uitstoot hebben op natuurgebieden

 4. PJM Cuijpers
  Rijkevoort 16-06-2017 15:23 uur

  Als je afspraken maakt moet je je er wel aan houden anders is de geloofwaardigheid van de partij in het geding!!!
  Daarbij zijn veel agrariers bezig met asbestsanering en is dit een onacceptabele versnelling

 5. JW
  Sint Anthonis 15-06-2017 11:45 uur

  PS en GS, kom eens uit je kantoren, en bezoek agrarische bedrijven. Jullie zijn welkom. Zie met eigen ogen hoe de echte situatie is, en hoe jullie de toekomst van vele bedrijven om zeep gaan helpen met de nieuwe regels. Denk eens met gezond boeren verstand.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.