Bij amendement hebben Provinciale Staten unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. Provinciale Staten hebben bij meerderheid ondernemers die deels al voldoen aan de eisen de mogelijkheid gegeven om hun bedrijfsvoering aan te passen en het college gevraagd het flankerend beleid nader uit te werken.

Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening natuurbescherming stemden 32 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen. Bij de hoofdelijke stemming over de Verordening ruimte stemden 31 Statenleden voor en 22 Statenleden tegen.

Bekijk de vergadering terug.
Lees ook het blogbericht van gedeputeerde Anne-Marie Spierings over het veehouderijbesluit.

Nieuw mestbeleid

Uitgangspunt voor het nieuwe mestbeleid is het streven naar een gezonde bodem, schone stallen en een circulaire economie. Het is nodig mest zo snel mogelijk stabiel te maken, voordat het wordt opgeslagen of aangewend. Dat scheelt in de uitstoot van ammoniak en geur, levert minder gezondheidsrisico’s op en maakt het klimaat in de stallen gezonder voor dier en boer.

Veedichtheid reguleren

Een systeem van ‘staldering’ in Oost- en Midden-Brabant moet een verdere belasting van gebieden met een hoge veedichtheid voorkomen en tegelijkertijd leegstand van stallen tegengaan. Een veehouder mag binnen ‘zijn’ gebied uitsluitend nieuwe dierenverblijven bouwen als hij binnen datzelfde gebied verouderde dierenverblijven die in gebruik zijn, sloopt. Voor iedere 10 m² nieuwe stal moet 11 m² bestaande stal gesloopt worden. Staldering geldt niet voor melkvee, schapen en nertsen.

Ammoniakuitstoot terugdringen

Ammoniak uit dierlijke mest vormt een ernstige bedreiging voor de natuur. PS scherpen de Verordening natuurbescherming op een aantal punten aan om de ammoniakuitstoot door de veehouderij sneller en vergaand terug te dringen. De emissie-eisen voor nieuwe stallen worden stapsgewijs strenger. Bovendien wordt de reikwijdte van deze emissievoorschriften uitgebreid tot rundvee en geiten. Deze aanpassing wordt direct van kracht.

Oude stallen sneller aanpassen

Veehouders met verouderde stallen moeten er versneld voor zorgen dat deze worden gemoderniseerd. Bedrijven die nu al voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting moeten uiterlijk op 1 januari 2022 (was: 2028) voldoen aan de Verordening natuurbescherming. Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten ze daarvoor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag hebben ingediend. Stallen die nu nog niet aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting voldoen, moeten uiterlijk op 1 januari 2020 zijn aangepast. Deze stallen moeten dan ook voldoen aan de strengere normen van de Verordening natuurbescherming. Volgens onderzoek leidt deze aanscherping tot minder stikstof die vanuit de veehouderijen in de Natura 2000-gebieden terecht komt.

Ruimte voor excellerende bedrijven

Ondernemers die een overlastsituatie opruimen, kunnen aanspraak maken op een groter bouwblok dan normaal.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is een instrument dat is ontwikkeld om inzichtelijk te maken of, en in welke mate, veehouderijen zorgvuldig werken. De BZV is vereenvoudigd en de normscore gaat omhoog. Dat betekent dat bedrijven meer moeite zullen moeten doen om aan de BZV te kunnen voldoen. Hoge scores gaan extra perspectief bieden in andere regelingen.

Meer ontwikkelruimte voor andere sectoren

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) reguleert nieuwbouw of groei van bedrijven – niet alleen agrarische. Deze ontwikkelingsruimte dreigt zonder maatregelen op te raken, waardoor economische ontwikkelingen stil komen te liggen. Met de voorgenomen aanscherping van de Verordening natuurbescherming gebruiken veehouderijbedrijven minder ruimte en blijft er meer over voor economische ontwikkelingen in andere sectoren.

Ondersteuning veehouders

Er is een set voorzieningen ontwikkeld die individuele veehouders kunnen helpen om keuzes te maken en concrete stappen te zetten:

 • Een publiek privaat investeringsfonds kan met leningen veehouders helpen om versneld te verduurzamen. Ook helpt dit fonds bij de ontwikkeling van nieuwe, schone stalsystemen. De verwachting is dat er in totaal zo’n € 30 miljoen nodig is voor dit fonds. De provincie wil hier substantieel aan bijdragen als andere partijen dat ook doen.
 • Bevordering van ontwikkeling en introductie van innovatieve stalsystemen die de uitstoot van ongewenste stoffen bij de bron aanpakken. Met het rijk, andere provincies en het bedrijfsleven wordt samengewerkt om nieuwe systemen snel te testen met formele proefstallen en vervolgens toegelaten te krijgen.
 • Een ondersteuningsnetwerk dat stoppende veehouders gaat ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn een collectieve aanpak van sloop en asbestsanering of hulp bij herbestemming van hun bedrijfslocatie.

Moties en amendementen

Op onderdelen hebben PS accenten aangebracht. Verschillende fracties dienden een amendement of een motie in. Bij een meerderheid voor een amendement wijzigt het voorstel op een specifiek onderdeel. De volgende moties of amendementen zijn met een meerderheid aangenomen:

Bij de Verordening natuurbescherming:

 • A1- Steun de ondernemers die op koers zijn- ingediend door de VVD is met stemmen van GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren tegen en de stemmen van VVD,CDA,SP,PVV.D66,PvdA , Lokaal Brabant en CU/SGP voor aangenomen.
 • M2- Flankerend beleid- ingediend door de VVD is met stemmen voor van de VVD, CDA,SP,D66, PvdA, 50 Plus, CU/SGP en Lokaal Brabant aangenomen, de fracties van de PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen.
 • M5- meten is weten van CDA, Groen Links en Lokaal Brabant is unaniem aangenomen.
 • M11- Promoot de potstal van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant werd aangenomen met de stem van VVD,CDA,SP,D66,PvdA,GroenLinks, 50PLUS, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • Aangehouden werd de motie ‘stop de Stalbranden’ van GroenLinks

Bij de Verordening ruimte:

 • A11- Tijdelijk moratorium geitenhouderij van D66,SP,PvdA,VVD, Groen Links, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren werd unaniem aangenomen.
 • M9a- Geen risico’s met de volksgezondheid van Groen Links en Lokaal Brabant werd aangenomen met stemmen van de fracties van het CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant voor en de VVD, PVV en CU/SGP tegen.
 • M18- Moreel appel op retail sector van CU/SGP en CDA aangenomen met stemmen met VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • M19a – Innovatieve maatregelen, ingediend door Lokaal Brabant werd aangenomen VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU/SGP en Lokaal Brabant voor en de PVV tegen.
 • M20- Ondersteuning boeren ingediend Lokaal Brabant is unaniem aangenomen.

Contact

Staten stemmen in met maatregelen versnelling transitie veehouderij

Zie ook

Reacties (5)

 1. Olga Quadens
  Castelré 5114 AE 28-08-2017 15:19 uur

  Ik ben vooral bezorgd om de intensieve kippenkwekerijen die op de grens, aan de belgische kant (in Minderhout), gepland zijn. Dit gaat het ganse Markdal vervuilen waarvoor de Nederlanders zoveel zorg dragen. De vervuiling van de omgeving, vooral de Nederlandse, bedreigt niet alleen de nederlandse bevolking die daar woont maar ook de natuur. Nederland moet zich tegen dit kippen-projekt krachtdadig verzetten.

 2. Jan Jochems
  Rijsbergen 05-08-2017 14:59 uur

  In 1982 heeft wijlen minister Braks al een stop ingesteld op de bouw van varkensstallen. Op 1 januari 2010 was het na jarenlang uitstel en overleg eindelijk zover dat alle stallen voorzien zouden moeten zijn van luchtwassers.
  Waar haalt de ZLTO het lef vandaan om te roepen dat maatregelen naar voeren gehaald worden? Intussen worden vergunningen aangevraagd voor grote en nog grotere stallen waar gemeentes helaas voor 500% achter gaan staan. En maar subsidie blijven verstrekken aan de sector en mestverwerking die niets oplossen en de overlast in stand houden. Als voormalig varkenshouder zeg ik met Mansholt, Wijffels en Bottelier; stop op deze heilloze weg en dring de veestapel in aantallen terug tot 10% van de huidige omvang. Het nageslacht zal ons er dankbaar voor zijn.

 3. Anton
  Heeze 16-07-2017 22:28 uur

  Alleen een gezonde veehouderij is goed voor Brabant. Dat is beslist geen biologische veehouderij,omdat deze nooit goed produceerd.De tradionele landbouw heeft een bedrijfseconomische toekomst. Gezinsbedrijven is een verzekerde toekomst voor Brabant. De maatregelen die nu vastgesteld zijn op 7 juli 2017 doorkruisen een evenwichtige en gezonde veehouderij. Jammer dat de staten dit besluitgenomen hebben.

 4. abel
  08-07-2017 16:27 uur

  Dit pakket aan maatregelen is slechts het begin van een m.i. grootschalig terugdringen van de bio-industrie die zoveel schade aan het mooie Brabantse landschap heeft toegebracht en onnoemelijk veel dierenleed veroorzaakt.

 5. Corrie Spierings
  Heesch 08-07-2017 09:40 uur

  Ik ben blij met de uitslag van de staten vergadering wat betreft de veehouderij. We willen voor onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achterlaten. We weten dat de politiek dit besluit zorgvuldig genomen heeft en al zal het voor sommige boeren zwaar vallen ook hun kinderen zullen straks profijt hebben van een gezonder leefklimaat

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.