Op de agenda van de Statenvergadering stonden de actualisatie van het natuurbeleid (BrUG, Brabant Uitnodigend Groen), de oprichting van een Valorisatiefonds (fonds voor leningen aan startende innovatieve ondernemingen), de energietransitie, de uitvoeringstaken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming en de legesverordening.

Statenvoorstel 77/17 beleidsactualisatie BrUG

Bij de behandeling van de beleidsactualisatie van het natuurbeleid werden 4 amendementen en 3 moties ingediend. De amendementen zijn verworpen. Er zijn 2 moties aangenomen:

  • Een motie maakt het mogelijk dat extra middelen ingezet voor ‘ondernemen voor natuur’ en een onderzoek door het grondontwikkelingbedrijf naar andere mogelijkheden natuurterreinen te realiseren. De fracties van VVD, CDA,,SP,D66,PvdA, GroenLinks, CU-SGP en 50PLUS stemden voor. De fracties van de PVV en de PvdD stemden tegen. Bekijk de motie.
  • Ook werd een motie van het CDA om de subsidieregeling in het kader van biodiversiteit en leefgebieden pas open te stellen wanneer duidelijk is dat alle doelen van het grondontwikkelbedrijf voor de realisatie van natuurgebieden op schema liggen werd aangenomen. De fracties van de VVD,CDA,SP,PVV,50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor, de fracties van D66, PvdA, GroenLinks, PvdD en de CU-SGP stemden tegen. Bekijk de motie.

Het Statenvoorstel BrUG 77/17 werd aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD,SP,D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, PvdD, CU-SGP en Lokaal Brabant voor en de fracties van het CDA en de PVV tegen.

Statenvoorstel 68/17 oprichting Valorisatiefonds Brabant

Bij de behandeling van het statenvoorstel over de oprichting van het Valorisatiefonds werden 2 amendementen en een motie ingediend. Eén amendement is aangenomen.

  • Het amendement van de VVD, de SP, PvdA, D66, CDA , CU/SGP, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS en de PvdD maakt het mogelijk dat het fonds naast het verstrekken van leningen ook kan participeren in bedrijven en het fonds ook mogelijk maakt het drempelbedrag naar beneden bij te stellen. Tegen stemde de fractie van de PVV. Bekijk het amendement.
  • Een motie van het CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en 50PLUS die het de beheerder van het Valorisatiefonds mogelijk maakt, indien hij dat nodig acht, tegen een vooraf vastgelegd percentage, de lening te converteren in aandelen. De motie werd aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, PvdA, GroenLinks,50PLUS,PvdD , CU-SGP en Lokaal Brabant voor en de fracties van de SP, PVV en D66 tegen. Bekijk de motie.

Het Statenvoorstel 68/17 Valorisatiefonds werd aangenomen met de stemmen van de fracties van deVVD,CDA,SP,D66,PvdA,GroenLinks, 50PLUS,PvdD, CU-SGP en Lokaal Brabant voor en fractie van de PVV tegen. Bij de stemmingen over het Valorisatiefonds onthielden mevrouw van der Kammen (PVV) en de heer van Gruijthuijsen (VVD) zich van stemming.

Overige Statenvoorstellen

Het Statenvoorstel 76/17 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 is besproken. De behandeling van het Statenvoorstel 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet Natuurbescherming is na de eerste termijn gestaakt en de bespreking wordt voortgezet tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 15 december 2017. Tijdens die vergadering komt ook het Statenvoorstel 97/17, de wijziging van de legesverordening, op de agenda. Dan vindt ook de stemming over deze voorstellen vindt plaats.

Contact

Besluiten Provinciale Staten 1 december

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.