Daarmee onderstreept de Stuurgroep de wens tot een integrale gebiedsontwikkeling. Doel is deze ambitie met het vaststellen van de ontwerp Provinciale Inpassingsplannen medio 2017 inhoud te geven.

Twee fases integreren

De plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) bestonden tot nog toe uit twee fases, waarbij alleen de realisatie van de eerste fase in financieel opzicht zeker was. Onderzoeken in het kader van de MER wijzen uit dat de doelstellingen van GOL juist door het uitvoeren van de plannen in fase 2 (onder meer ecologische verbindingszones, de snelfietsroute en zuidelijke parallelweg Nieuwkuijk) beter gerealiseerd worden. Daarom heeft de Stuurgroep GOL de ambitie uitgesproken om beide fases gelijktijdig te realiseren. Alle partners zetten zich in om tot een sluitende begroting te komen en daarvoor instemming te verkrijgen van hun algemene besturen. Doel is in het voorjaar van 2017 duidelijkheid te hebben over de financiële haalbaarheid. Voordat de ontwerp Provinciale Inpassingsplannen in najaar 2017 er zijn, moet de begroting sluitend zijn.

Ambitie: snelfietsroute in plaats van snelle fietsverbinding

De Stuurgroep wil verder een snelfietsroute tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch realiseren in plaats van een snelle fietsverbinding. Een snelfietsroute is een directe, brede fietsverbinding met weinig obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Een snelfietsroute verleidt meer mensen om de fiets te nemen in plaats van de auto, waardoor de doorstroming op de A59 verder verbetert.

Keuze GOL-Oost: verlegde toe- en afrit

De stuurgroep heeft in GOL-Oost gekozen voor de variant ‘verlegde toe- en afrit’. Deze variant scoort in de onderzoeken in het kader van het MER duidelijk beter op het spreiden van het verkeer en de bijbehorende effecten van geluid en fijnstof. Deze variant komt voort uit gesprekken met de inwoners van het gebied. De Stuurgroep realiseert zich terdege dat deze keuze effecten kan hebben op inwoners en bedrijven ten zuiden van de A59 en vindt het daarom van belang dat in de verdere uitwerking de mitigerende maatregelen, zoals geluidsarm asfalt alle aandacht krijgen. Daarbij is ook de realisatie van de nieuwe zuidelijke parallelweg in fase 1 van groot belang.

Keuze GOL-West: alternatief aan oostzijde Baardwijkse overlaat (bij de Heidijk)

Voor GOL-West heeft de Stuurgroep een keuze gemaakt tussen het oorspronkelijke alternatief van de Heidijk en de door de bewoners ingebrachte variant Overstortweg. De milieuonderzoeken laten geen grote verschillen zien tussen deze varianten. De Stuurgroep heeft gekozen voor de variant Heidijk omdat daarmee een geringere inbreuk wordt gedaan op de Baardwijkse Overlaat en omdat bij deze variant geen woningen hoeven te verdwijnen. Hiermee volgt de Stuurgroep het advies van de Adviesgroep, waarin de 20 partijen van GOL zijn vertegenwoordigd.
Ook heeft de Stuurgroep besloten om als compensatie niet de oorspronkelijk geplande waterslinger te realiseren, maar het idee van het ‘open maken van de oude spoordijk’ verder uit te werken in combinatie met de realisatie van een snelfietsroute. Het openmaken van de spoordijk biedt de mogelijkheid het historische verhaal van de Overlaat op een goede manier te laten zien en een nieuw cultuurhistorisch ‘icoon’ in het gebied te creëren.

Zorgvuldige uitwerking

De stuurgroep vindt het woon- en leefklimaat van de inwoners in het gebied belangrijk. GOL gaat in de komende tijd aan de slag om de benodigde maatregelen, zoals geluidschermen, goed in te passen. Dit zal in goed overleg met bewoners die direct geraakt worden plaatsvinden. De maatregelen nemen we op in het Provinciaal Inpassingsplan. De GOL-maatregelen hebben effecten op andere wegen in de gemeenten Heusden en Waalwijk. De gemeenten spelen hier op in. Zo heeft de gemeente Waalwijk al besloten de kruising Drunenseweg/Akkerlaan/De Coubertinlaan te vervangen door een rotonde en de Drunenseweg op eigen grondgebied aan te pakken. De gemeente Heusden heeft in haar begroting geld gereserveerd voor mitigerende maatregelen, onder andere voor de Vijfhoevenlaan.

GOL: Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert de economische vitaliteit van het gebied én de leefomgevingskwaliteit van haar bewoners en gebruikers. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat onvolledige op- en afritten verdwijnen. Door de aanleg van parallelwegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59 en worden nieuwe woon- en werkgebieden bereikbaar. De GOL verhoogt ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied. Maatregelen in de GOL zullen de bewoners ook meer bescherming bieden tegen extreem hoog water. Alle informatie over GOL is te vinden op www.oostelijkelangstraat.nl

Contact

Ambities Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Zie ook

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.