Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van United Foils Facility Services B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een wijziging van de vergunning voor het open bodemenergiesysteem van Univacco, gelegen aan Gompenstraat 7, 5145 RM te Waalwijk.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-4587 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk