Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting TBV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een wijziging van de vergunning voor het open bodemenergiesysteem van Jozefpark te Tilburg, gelegen aan Wethouderslaan 9, 5021 AK te Tilburg.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-4139 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg