Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stichting Zorggroep Elde Maasduinen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunningswijziging voor het open bodemenergiesysteem van Liduina ziekenhuis, gelegen aan Liduinahof 35, 5281 AD te Boxtel.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-3737 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Boxtel