Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Stadswinkel een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft een vergunningaanvraag voor toepassing van een bodemenergiesysteem ten behoeve van het Huis van de Stad Helmond, gelegen aan Weg op den Heuvel 35, 5701 NV te Helmond.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-3901 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond