Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Waterwet de vergunning met kenmerk 210296,d.d. 05 april 1993 van Alumet B.V., gelegen aan Nieuwe Donk 7, 4879 AC te Etten-Leur ambtshalve geheel intrekt.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 maart 2021 tot en met 05 mei 2021 ter inzage bij de gemeente Etten-Leur. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer D. Loeff, telefoon (088) 369 05 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 05 mei 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een verleende vergunning treedt na afloop van de beroepstermijn in werking tenzij om voorlopige voorziening is verzocht..

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WWV-2021-953 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, maart 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur